hjem

adv-NSO
image

LEDER
Praktisk
beredskap

denne utgaven av Sikkerhet vil du kunne lese flere gode eksempler på håndtering av hendelser og om praktiske øvelser. Uten kunnskap om, og praktisk trening på, de hendelsene som kan skje hos dere blir beredskapen lite verdt.


Både store og små virksomheter må kartlegge farer og problemer for å kunne bygge opp en god og tilpasset beredskap. Dette er mange flinke til. Hos de som har orden på internkontroll og gode interne systemer er dette oftest på plass når vi kommer på tilsyn. Det vi oftere ser mangler er gjennomtenkte planer for varsling og førstehåndtering av hendelser. Når det i tillegg litt for ofte mangler gjennomføring av øvelser blir det fort flere avvik.


Beredskap krever praktiske tiltak. Hvordan skal du varsle og ikke minst hvem skal du varsle? En skadet kollega må ha umiddelbar hjelp, men hva skal du gjøre? Er utstyret du trenger lett tilgjengelig? Det utenkelige scenariet – kanskje en storulykkehendelse – er meldt. Hva skjer og hva gjør dere? Alt dette blir nesten umulig å håndtere uten planer. Men planer er ikke alt. Har dere testet, trent og øvet? Hver for dere og sammen med de som kommer til for å hjelpe?


Vi håper du finner inspirasjon og læringspunkter i denne utgaven av Sikkerhet. Ta også en titt på tidligere utgaver på våre nettsider. Der finner du også fagstoff du kan få nytte av. Og så må du gjerne ta gjerne kontakt med oss. Vi i NSO er her for dere som er industrivernpliktige.

Også på nasjonalt nivå rører det seg på beredskapsfronten for tiden. For oss er det særlig arbeidet i Totalbereds kapskommisjonen som er interessant. NSO har selvsagt levert inn innspill til kommisjonen og tatt kontakt med flere av kommisjonens medlemmer. Vi har presentert industrivernets ressurser – for tiden over 1200 virksomheter med organisert egenberedskap i form av industrivern og over 17 600 personer som er i industrivernet – og hvordan vi på ulikt vis bidrar i lokal beredskap. I tillegg har vi spilt inn bekymringer knyttet til forsyningssikkerhet, og hvordan egenberedskap for mange sentrale næringer og virksomheter bør holdes høyt på agendaen fremover.


Jeg har i tidligere ledere, og i innledninger til Industrivernkonferansene, beskrevet industrivern som tilpasset egenberedskap – uansett årsak. Dette har gjerne vært knyttet til de mulige konsekvensene av den økende trusselen digitale angrep utgjør for norske virksomheter og det norske samfunnet. Disse bekymringene er også delt med Totalbered skapskommisjonen. Det er helt avgjørende at de nasjonale myndighetene på disse områdene er beredt til å overvåke, avdekke og avverge angrep på vår digitale infrastruktur. NSO vil igjen be næringslivet om

img
Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Foto Terje Skåre

å gjøre vurderinger av hvilke verdier dere har som kan bli angrepet digitalt. Hva vil konsekvensene være hvis alle datasystemer blir tatt ut i kortere eller lengre tid? Dette må med i oppdaterte risikovurderinger.


NSO forventer at Totalberedskapskommisjonen vil følge opp DSBs «Aktuelle krisescenarier 2019» og vil anbefaler at disse oppdateres videre og danner grunnlag for et systematisk arbeid med styrket totalberedskap i Norge. Samtidig håper vi at samarbeidet i Norden, Europa og Verden blir styrket. Utfordringene står i kø for nasjonale myndigheter og for næringslivet. Flere scenarier er grenseoverskridende, og den digitale verden er bokstavelig talt grenseløs.

Og ingen av oss blir bedre uten å trene og øve.


Direktør
KNUT OSCAR GILJE
innhold
TEMA: FØRSTEHJELP Innhold
 • Fagpressens utviklingspris 2022 2
 • Leder 3
 • Redaktør 5
Del og lær
 • Beredskapsplanen er ryggraden 6
 • Hva skjer når du ringer AMK? Brannskade 8
 • Varsling og informasjon tilpasset hendelser 11
 • Industrivern og internkontroll i praksis 12
 • Hvilke øvelsesformer gir effekter 13
 • Del erfaringer og lær av hverandre 14
 • Samarbeidsavtale skaper samhold 15
 • Risikovurdering og håndtering 16
 • Hedersdiplom til to RFGA-«ringrever» 17
 • Ny timesats for øvelser 18
 • NSOs kurs 19

SIKKERHET

2 /2022

ISSN 0805 – 0680
Opplag: 5000
Utgiver: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Trykk: 07 Media
Tilrettelegger for distribusjon: Akershus Reklame Team as – art-as.no

Kontakt: Postboks 349, 1326 Lysaker
Tlf: 901 00 333, www.nso.no
Facebook: @industrivern
E-post: ekl@nso.no
Redaktør: Elizabeth Kvie Lundevall
Grafisk formgivning: Renate Jensen, Wittusen & Jensen
Forsidebilde: Gettyimages.com


«Sikkerhet» innestår ikke for det faglige innhold i signerte artikler og ikke for kvaliteten på omtalte produkter.
Det er ikke tillatt å kopiere eller tilgjengeliggjøre deler av eller hele bladet i Sikkerhet uten særskilt avtale med NSO.
Unntak gjelder dersom det er hjemmel i lov, i avtale med Kopinor eller interesseorganisasjonen for rettshaver til åndsverk.

Sikkerhet er som medlem av Fagpressen forpliktet på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Pressens Faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål.
Samarbeid
REDAKTØREN HAR ORDET Internkontroll og
industrivern hånd i hånd
Foto Shutterstock.com

Papirarbeid er kanskje ikke det morsomste vi gjør, men som industrivernleder er det viktig å være strukturert og ha orden i dokumentasjonen. Min kollega Iren Strømstad har skrevet en artikkel om at industrivernleder må utføre internkontroll i egen virksomhet. Avvikene og forbedringsforslagene virksomheten får ved bruk av internkontrollforskriften må det gjøres noe med, og dette skaper rom for forbedring. Industrivernleder må være klar over disse avvikene, arbeide med å forbedre de sammen med ledelsen og tilpasse industrivernet deretter. Internkontroll og industrivern henger sammen. Industrivernleder kan ikke sørge for god beredskap om ikke farene på arbeidsplassen er kjente og jevnlig risikovurdert. Oppfordringen til industrivernleder er derfor å benytte både industrivernforskriften og internkontrollforskriften i arbeid med industrivern.

Hege Sølvberg, industrivernleder ved ETAC Bil AS liker papirarbeid. Det er fordi hun liker å ha orden i dokumentene, og de bruker hun for å gjøre industrivernet bedre. Hun har bygget opp industrivernet i virksomheten siden 2020. Nå er beredskapsplanen blitt et levende dokument som

industrivernet diskuterer når de har øvelser. Industrivernet har funnet ut hvilke farer de har i virksomheten og øver på nettopp disse. Å gjøre det enkelt er en kunst.

Johan Marius Ly, avdeling for forebygging og sikkerhet hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har tidligere blitt intervjuet i bladet. Han mener det er viktig å finne årsaken til at det går galt og bruke kunnskapen til å forebygge. Stena Recycling AS ved Ellen Bergland viser hvordan dette gjøres i praksis. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo Universitets-sykehus Ullevål fortsetter å dele kunnskap fra Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp. Denne gangen er det hvordan 113 - AMK-sentralen svarer når du ringer inn melding om brannskade. Industrivernet kan øve på rollespill, hvordan de melder inn brannskader til AMK ved å bruke indeksen. Kollega Kjell Berntzen skriver om rollespill og bordøvelser i bladet. Han er mangeårig instruktør i operative kurs og brann- og redningstjeneste.

Bladet Sikkerhet fikk hederlig omtale for god utvikling av Fagpressen. Det er dere som leser bladet som bidrar til den gode utviklingen. Dere deler erfaringer, evalueringer, planer, systemer, trening og øvelser. For at ressursene skal finne hverandre må vi dele med hverandre. Takk til Sikkerhets lesere for at dere deler historiene. Bare slik kan vi lære av hverandre.


Sommer-Norge inneholder også farer og beredskapen tar ikke ferie. Jeg håper dere inspireres av eksempler på industrivern som gjør en god jobb og skaper samarbeid med andre etater. Ta gjerne kontakt dersom du har tips til redaksjonen.

Ta kontakt med meg på:
ekl@nso.no eller 900 200 17.

Redaktør
ELIZABETH KVIE LUNDEVALL

Beredskapsplanen er ryggraden
img
Industrivernet i Etac Bil AS. Fra venstre: Hege Sølvberg, Ernst-Egil Stenshagen, Øyvind Strøm Dahl, Erik Dahlberg, Bengt Kristiansen, Odd Erik Eriksen, Ronny Granaas, Karen Mari Riiber, Rolf Karlsen og Robert M Andersen. Foran sittende på stige: Geir Ivar Ørslien og Christen Gjelseth Foto Fredrik Naumann/Felix Features

Beredskapsplanen
er ryggraden

Som fersk industrivernleder syntes Hege Sølvberg det vanskeligste var beredskapsanalysen.
Som fersk industrivernleder syntes Hege Sølvberg det vanskeligste var beredskapsanalysen. Nå er beredskapsplanen for Etac Bil AS blitt et levende dokument.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Bilde Hege Sølvberg, Etac bil AS Foto Fredrik Naumann/Felix Features
img
Industrivernleder Hege Sølvberg i Etac Bil AS. Foto Fredrik Naumann/Felix Features

– Da vi fikk beskjed at vi ble industrivernpliktige i 2020 innrømmer vi at vi var skeptiske. Vi var ikke klar over hva det innebar å være industrivernpliktig. Nå vet jeg det, og jeg mener arbeidsplassen vår er blitt et tryggere sted med industrivernet på plass, sier Hege Sølvberg som er også er KS/HMSog HR-ansvarlig.

Hun sier at virksomheten har arbeidet med HMS hele veien, men hatt mer øvelser med eksisterende utstyr etter industrivernplikten.

– Vi har hatt årlig test av brannslukkeutstyr så dette har vi hatt god kjennskap til hele tiden. Fokuset etter industrivernet ble etablert har vært mer på å øve spesielle hendelser som brann i el-bil, uttaler Sølvberg.

Etableringen av industrivernet har gjort de ansatte i virksomheten tryggere, mener Sølvberg.

NØDKARTOTEK RUNDT HALSEN

Karen-Mari Riiber, markedsansvarlig og også med i industrivernet, har arbeidserfaring fra en større gjenvinningsvirksomhet i Oslo og vet at uønskede hendelser kan oppstå raskt. Hun har vært til stede under hendelser som branner, påkjørsler, bombetrusler og evakuering på forrige arbeidsplass.

– Skjer det noe på en arbeidsplass er det med kollegaer du jobber tett med. Innsatsen går jo på å redde livet til kollegaer. Det er viktig å være klar over hvordan du reagerer på å skulle gjøre en innsats med mennesker du kjenner og står nær, sier Riiber.

Sølvberg sier det er lett å glemme enkle prosedyrer og telefonnummer når det blir hektisk.

Riiber viser frem et bånd med fem laminerte tiltakskort. Alle i industrivernet har et bånd hver med tiltakskort. De henger på Industrivernplassen som er lokalisert ved inngangen til verkstedet, og lett tilgjengelig for alle.

– Vi ønsker at alle skal føle seg trygge med industrivernet på vakt, understreker Sølvberg.

NØDVENDIG BEREDSKAPSANALYSE

Det har vært mye å sette seg inn i som fersk industrivernleder. Sølvberg har lest forskrift om industrivern, gått på kurset «Industrivernforskriften – forstå kravene» og brukt Næringslivets sikkerhetsorganisasjons nettsider, nso.no, for å lese seg opp. Sølvberg har nylig tatt fagbrev i helse-, miljø og sikkerhet. Hun valgte å lage beredskapsplanen for Etac Bil AS på Fagskolen, som en av oppgavene på kurset.


ØVELSE FOR INDUSTRIVERNET HOS ETAC BIL AS

BEKJEMPELSE AV BILBRANN

 • En brann i bil er en vanskelig brann å bekjempe når den har fått godt tak
 • Biler inneholder mye brennbart materiale som utvikler store mengder giftig og brennbar røyk
 • Biler har mange hulrom som er vanskelig tilgjengelig
 • Vår innsats er begrenset, og må avsluttes når vi blir berørt av brannrøyken
 • Vår beste sjanse er å være tidlig ute, med nok slukkemiddel
 • I en tidlig fase er alle våre slokkemidler egnet, når brannen blir stor, er vann og pulver det beste vi har

I denne øvelsen hadde vi en teoretisk gjennomgang av brann først, før vi gikk ut på verksted og simulerte en brann i en bil vi hadde der.

img
Industrivernet har hengt opp vester, hjertestarter og førstehjelpsskrin lett synlig og klar til å raskt tas med skulle det bli nødvendig. Foto Fredrik Naumann/Felix Features

ETAC BIL AS

 • Tilpasser biler for personer med nedsatt bevegelsesfrihet, spesialløsninger til utrykningskjøretøyer og andre spesialkjøretøyer.
 • En av Norges største på bilombygging.
 • Leverandør av bilinnredninger.
 • Startet i 1986.
 • Selskapet er representert i Norge med elleve avdelinger.
 • 100 ansatte.
 • Hovedkontor på Frogner, nord for Oslo.

img
Karen-Mari Riiber er med industrivernet i Etac Bil AS. Hun tar bilder og organiserer blant annet diskusjonsøvelsene. Foto Fredrik Naumann/Felix Features

– Det er krevende å lage en god plan. Beredskapsplanen er nok den delen vi brukte mest tid på å få på plass, men vi ble fornøyde da vi var klare med den. Jeg har delt den ut til alle i industrivernet for at de skal lese den. Én gang i året skal den revideres – den skal ikke bli liggende i skuffen. Når vi øver skal vi øve på de uønskede hendelsene vi har analysert oss frem til kan skje hos oss, sier Sølvberg.

Hun legger til at hver gang det øves står de uønskede hendelsene som er definert i beredskapsplanen på agendaen. Planen skal gjennomgås både før øvelsen og evalueres i etterkant for å se at den fortsatt er aktuell. Beredskapsplanen har gjort industrivernet mer bevisst på oppgavene de kan måtte håndtere:

• Brann i bil og el-bil
• Brannskader
• Klemskader generelt
• Giftige stoffer

– Vi ønsker at alle skal føle seg trygge med industrivernet på vakt

img
Tiltakskort. Foto Fredrik Naumann/Felix Features

– Hver gang vi øver blir vi stadig dyktigere og spissere i vår kompetanse
img
Fagleder industrivern i Etac Bil AS, Odd Erik Eriksen viser frem tiltakskortene industrivernet har laget. Foto Fredrik Naumann/Felix Features
BRANN I EL-BIL

Det blir flere og flere elbiler hos Etac Bil AS. Begynner det å brenne i et bilbatteri har industrivernlederen planen klar; bilen trilles ut av verkstedhallen og i friluft. Brannvesenet ringes. Brannvesenet er omtrent ti minutter unna, dersom de ikke er opptatt med en annen innsats.

– Greier vi ikke trille ut bilen av hallen, skal vi greie å legge en brannslange med spredefunksjon under bilen. Da kjøles bilen ned til brannvesenet ankommer og kan slukke, sier Sølvberg.

For å få inn tips til realistiske og gode øvelser har industrivernet et ønske om å besøke det kommunale brannvesenet og øve med dem.

– Vi har hatt intern skrivebordsøvelse hvor vi gjennomgikk en video av brann i el-bil hvor brannvesenet viser hvordan og hvor vanskelig det er å håndtere brann i el-bil. Selv med brannteppe. Vi har et ønske om å ta kontakt med lokale nødetater for å lære mer og eventuelt få ha de med på en øvelse hos oss, sier Sølvberg.

REALISTISKE ØVELSER

– Forrige øvelse for industrivernet var en diskusjonsøvelse grunnet covid situasjonen. VI gjennomfører øvelser ut ifra risikoanalysene vi har gjort. For å gjøre skrivebordsøvelsene så realistiske som mulig, tar vi bilde av «riggede» situasjonen med kollegaer for å gjøre det mer realistisk og knyttet opp mot egen bedrift, sier Sølvberg.

Det er mange elementer som skal vurderes og huskes på.

– Å etablere et industrivern har gjort oss mer bevisst på hva vi kan og hvordan vi håndterer en eventuell krise. Hver gang vi øver blir vi stadig dyktigere og spissere i vår kompetanse, sier Hege Sølvberg.

LIKER PAPIRARBEID

– Jeg liker papirarbeid. Det er helt nødvendig å like papirarbeid som industrivernleder. Det er mye å lese og sette seg inn i. Dokumenter er viktig, og det må være orden, mener Sølvberg.

Selv om hun bruker mye tid ved pulten sin for å lage systemer er hun også mye ute i produksjonen. Helse, miljø og sikkerhetsdelen av hennes arbeid krever at hun er ute i produksjonen og ser med egne øyne hvordan det går, og hva som kan gjøres bedre. Det er viktig å snakke med de ansatte som står i situasjoner i sitt daglige arbeid og vet hvor «skoen» trykker, mener Sølvberg.

– Vi har fagleder industrivern, tre stykk ordinært innsatspersonell og meg som industrivernleder. Vi kan mye, men vi er også ydmyke på at vi aldri blir helt utlært. Blir vi stresset og kommer opp i en nødsituasjon kan vi fryse til. Vi må øve til ting sitter, sier Sølvberg.

Hun har lest boken til forsvarsjef Eirik Kristoffersen og trekker frem det å være forberedt på det uforutsette, og være fleksibel til å håndtere andre ting enn det man har øvd på.

– Jeg har alltid vært opptatt av beredskap, også før vi ble industrivernpliktige. Vi er akkurat på grensen for å ha industrivern med 40 sysselsatte. Men jeg tenker at selv om vi bikker under 40 sysselsatte fortsetter vi med industrivernet, fordi det gir oss en trygghet om at vi er forberedt og i stand til å håndtere det som kan skje, avslutter Sølvberg.


BEREDSKAPSPLAN ETAC BIL AS:

BEREDSKAPSPLAN ETAC BIL AS:

 • 1.1 Mål
 • 1.2 Begrepsavklaringer og definisjoner
 • 1.3 Risikovurdering Etac Bil AS

2. OPERATIV DEL

 • 2.1 Organisering av beredskap
 • 2.2 Rollebeskrivelser og ansvar
 • 2.3 Varslingsinstruks
 • 2.4 Interne og eksterne varslingsrutiner
 • 2.5 Utstyrsoversikt

3. NORMALISERING

 • 3.1 Ansvar under normalsituasjoner
 • 3.2 Øvelser og evalueringer

3.2 ØVELSER OG EVALUERINGER

Beredskapsøvelsene skal forankres og ha sitt utgangspunkt i bedriftens risikovurdering. Øvelsen må forankres hos ledelsen med tanke på ressursbruk, kostnader etc. Det er viktig at man setter opp mål for øvelsene. Hvis man for eksempel har til hensikt for å se hvor lang tid man bruker for å rulle ut brannslange ut ifra forventet tid, så blir øvelsen å jobbe med dette til man overholder tidsfrist for oppgaven. Eller om man under evalueringen finner målene er urealistiske og må justere forventet tidsbruk til det som er mer reelt.

Beredskapsleder er ansvarlig for at det gjennomføres øvelser. I Etac Bil AS er det pålagt å ha øvelser minimum hver 6 mnd. Hensikten med øvelsene er at industrivernet skal ha øvd igjennom diverse scenarier så industrivernet stiller mer forberedt hvis man skulle ende opp i en kritisk situasjon på arbeidsplassen. Jo mer man øver, jo mer rutine blir det. Øvelsene kan variere mellom:


DISKUSJONSØVELSE/
SKRIVEBORDSØVELSE
– beredskapsstaben samles rundt et bord og diskuterer seg igjennom et senario som man ser for seg kan oppstå.


FUNKSJONSØVELSE – Praktisk gjennomføring og bli for eksempel kjent med bruk av utstyr.


FERDIGHETSØVELSE – spisses mot den enkeltes rolle.


PILLØVELSE/
FULLSKALAØVELSER
– aktiv handling og man «dramatiserer» en hendelse.


Når industrivernet har gjennomført en øvelse så skal industrivernet samle beredskapsstaben å evaluere øvelsen sammen. Man går igjennom:

 • Hva gikk bra
 • Hva må vi øve mer på neste gang
 • Hva hadde vi ikke forutsett
 • Trenger vi annet verneutstyr tilleggs utstyr i beredskaps-gruppen
 • Er det behov for eksterne ressurser inn for å heve kompetansen i beredskaps-teamet

Foto Istock.com og Fredrik Naumann/Felix Features
Hva skjer når du ringer AMK

Hva skjer når du ringer AMK

Industrivernet øver minimum to ganger i året, ofte mer. Mange av disse øvelsene er førstehjelpseller varslingsøvelse. Ved å vise hvordan en samtale blir mottatt hos 113, også kalt akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK ), kan industrivernpersonell øve på å gi en strukturert tilbakemelding til AMK operatør og dermed være tryggere i rollen. Øvelse gir mestring og ro, noe som er viktig i en stressende situasjon som det kan være når en må ringe til 113.
NORSK INDEKS FOR MEDISINSK NØDHJELP (NIMN)
img img
Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade

Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade

img
img
Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade

Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade

img
img
Varsling og informasjon tilpasset hendelser

Varsling og informasjon
tilpasset hendelser

Ved ABB Electrification Norway AS i Skien har de på en enkel måte synliggjort de ulike varslingsrutinene.
Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Bilde Yrjan Bergsmark, ABB AS Foto ABB AS
img
To ABB-ere inspiserer et elektroteknisk anlegg som er produsert hos selskapet Skien. Foto ABB AS

Med fem bygg og 650 ansatte er det mange som skal informeres om varslingsrutiner, nødnumre og hvem som er med i industrivernet hos ABB i Skien.

– Tidligere har vi skrevet ut og hengt opp Excel-lister med kontaktinformasjon til de som var med i industrivernet, sier industrivernleder Kjell-Arne Hamre.

Listene ble hengt opp på felles oppslagstavler og såkalte team-tavler rundt om på virksomheten.

– Utfordringen er at det ikke bare er vi i industrivernet som har behov for å henge opp ting, så vår informasjon druknet blant de mange oppslagene på tavla.

Løsningen ble skreddersydde oppslag som enkelt viser hvem som er med i industrivernet med kontaktinfor samt varslingsrutiner.

SYNLIGGJØRING AV INDUSTRIVERNET

Bak oppslagene står virksomhetens «hus-designer», Yrjan Bergsmark. Han er ikke med i industrivernet selv, men jobber til daglig med fabrikkdrift og malverk ved ABB i Skien.

– Vi så behov for å tegne om oppslagstavlene, og det var ikke lenger plass til industriverninformasjon på disse tavlene. Dermed var det et ønske for å synliggjøre og tydeliggjøre hvem som er i industrivernet og ha det sammen med førstehjelpsutstyret, sier Bergsmark.

Det skal i første omgang lages tre ulike størrelser hvor den minste er til kontorfløyene med enklere utvalg av førstehjelpsutstyr og den største er til akuttstasjoner med hjertestarter, båre og førstehjelps koffert.

– På de største oppslagene skal bildene av de som er med i industrivernet være adgangskortstørrelse med magneter bak slik at det er lett å bytte ut dersom det blir endringer i industrivern-gruppen. Vi skal teste ut oppslagene i det største bygget vårt først, sier Bergsmark.

– Oppslagene med informasjon om industrivernet og varslingsrutinene skal plasseres der hvor folk ferdes og på mer strategiske steder enn tidligere.
FIRE TYPER VARSLINGER

Industrivernleder Hamre forteller at industrivernet tidligere har vært svært rettet mot brann-hendelser.

– De siste ti årene har vi ikke vært ute i en skarp innsats på brann, så vi har gradvis snudd oss og øver nå mer tverrfaglig da vi ser at behovet for kompetanse innen førstehjelp er like stort som brannvern. Det er mange i industrivernet som har erfaring fra førstehjelp og beredskap i det sivile, blant annet fra Røde Kors, så det er en stor fordel, sier Hamre.

Virksomheten har definert mindre personskader som en av sine uønskede hendelser.

– Vi har sannsynlighet for mindre kuttskader og rift siden vi har mye stål og skarpe kanter i produksjonen. Varslingsplanen tar hensyn til førstehjelpshendelser ved at vi har delt den i fire grupperinger: Skader/ akutt sykdom, brann, hendelser relatert til gass og nesten-ulykker. Hver av grupperingene har inntil seks trinn som skal utføres. Vi tenker det er bedre med færre punkter som blir fulgt enn mange som ikke blir gjennomført, forklarer Hamre.

Oppslagene med informasjon om industrivernet og varslingsrutinene skal plasseres der hvor folk ferdes og på mer strategiske steder enn tidligere.


img
På de største førstehjelpsoppslagene er det satt opp varslingsrutiner ved førstehjelpsskade, kart over akuttstasjonene og enkelt førstehjelpsutstyr. I tillegg er det bilder av de som er med i industrivernet slik at alle ansatte lett kan se hvem de er. Disse bildene er adgangskort-størrelse med magneter bak slik at det er lett å bytte ut dersom det endringer i industrivernet-gruppen. Bildet er redigert av personvernhensyn. Foto Yrjan Bergsmark/ABB AS
Industrivern og internkontroll i praksis – finn en rød tråd

Industrivern og internkontroll
i praksis – finn en rød tråd

Internkontroll er virksomhetens egenkontroll og er en kvalitetssikring på at virksomheten har systemer og rutiner som fungerer og som fanger opp problemer og utfordringer i tide.
Tekst og bildeIren Strømstad, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
FotoFredrik Naumann/Felix Features

Internkontrollprinsippet innebærer at virksomhetene har et selvstendig ansvar for å ha «kontroll i eget hus», og at de har evne til selvregulering. Dette gjelder også for virksomhetens egenberedskap og industrivernets oppgaver og ansvar. En stor fordel med systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS) og velfungerende internkontroll er at vi hele tiden vil kunne være i forkant og i beredskap til enhver tid.

En viktig del av internkontrollen er å skaffe oversikt over virksomhetens risikofaktorer, altså å gjennomføre en risikovurdering. Denne risikovurderingen er helt sentral for de andre punktene i internkontrollen og helt avgjørende for å dimensjonere et tilpasset industrivern. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Når virksomheten har utført risikovurdering vil det være industrivernleders oppgave å organisere og tilpasse industrivernets ansvar og oppgaver.

FINN EN RØD TRÅD

Dette er noen nyttige spørsmål å stille når du skal starte å jobbe med internkontroll og industrivern:

• Hva kan skje i virksomheten?

• Kan det for eksempel være risiko for gasslekkasje, tilløp til brann i el-truck eller alvorlig personskade forårsaket ved en påkjørsel?

• Hvordan skal industrivern bli varslet slik at de kan rasktiverksette tiltak? Og hva med varsling på kveld eller ferietid?

• Er alle ansatte trygge på hvordan de skal varsle andre kollegaer, industrivern eller nødetater? Hva med nye ansatte, vikarer eller innleide?

• Er innsatspersonell kvalifisert og trygge på hva som skal utføres ved innsats? Har innsatspersonell øvd tilstrekkelig? Hvilke behov er det for mer øvelse eller er det behov for noe mer kunnskap?

• Har industrivern behov for beredskapsutstyr? Er det øvd tilstrekkelig på bruk av dette utstyret?

Å bruke prinsipper for internkontroll i arbeidet med industrivern er å følge «den røde tråden» og kontrollere om planverk og rutiner er tilpasset og hensiktsmessige i virksomheten og at det er dekkende for forskriftens krav. Sørg for at alle innsatspersoner i industrivernet er med i dette arbeidet. Utføres det systematisk og jevnlig vil det nødvendigvis ikke kreve mye tid.

Krav til internkontroll er beskrevet i internkontrollforskriften (lovdata.no). På neste side er det listet opp krav til internkontroll som gjelder alle virksomheter (venstre kolonne) og hvordan dette kan innføres i industrivernpliktige virksomheter (høyre kolonne).

img
Systematisk og jevnlig internkontroll bidrar til god dokumentasjon. Hege Sølvberg industrivernleder i Etac Bil AS er et godt eksempel nettopp dette. Foto Fredrik Naumann/ Felix Features


KRAV TIL INTERNKONTROLL SOM GJELDER ALLE VIRKSOMHETER HVORDAN PRINSIPPENE KAN BENYTTES
I ARBEID MED INDUSTRIVERN
Utdrag fra internkontrollforskriften: Internkontroll i virksomheten §5 Internkontroll i industrivernpliktige virksomheter
Ha oversikt over lover og forskrifter som gjelder for din bedrift Ha oversikt over forskrift om industrivern og hvilke paragrafer som gjelder din virksomhet: https://nso.no/industrivern/regelverk/ Paragrafene det blir henvist til i denne kolonnen viser til forskrift om industrivern.
Sørg for at arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet Sørg for at industrivernleder, fagleder industrivern og innsatspersoner har nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å håndtere de oppgaver de kan bli stilt ovenfor når alarmen går. Sørg for at innsatspersonell øver tilstrekkelig for å bidra til å vedlikeholde og forbedre innsatspersonellets ferdigheter.
Kurs i forståelse av forskriften kan være relevant for industrivernleder og fagleder industrivern. https://nso.no/kurs-og-konferanser/ Mer om kvalifikasjoner, se § 10. Kvalifikasjoner Mer om øvelser, se § 12. Øvelser
Sørg for at arbeidstakere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Motiver arbeidstakere til å bli med i industrivernet, de kjenner virksomheten, bygninger og arbeidsoppgaver godt. Dette bidrar til et robust industrivern som er i stand til å begrense konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier. Mer om robust industrivern se § 1. Formål
Ha oversikt over organisasjon, herunder ansvar, oppgaver og myndighet Organiser industrivern med industrivernleder, fagleder industrivern og vurder hva som er tilstrekkelig antall innsatspersoner. Utarbeid skriftlig beredskapsplan som beskriver hvordan industrivern er organisert, varslingsrutiner og innsats som skal utføres når alarmen går. Mer om organisering og beredskapsplanverk, se § 6. Organisering og § 7. Beredskapsplan.
Kartlegg farer og problemer, vurder risiko og utarbeid tiltak for å redusere risikoforhold Benytt virksomhetens risikovurdering, få oversikt over hendelser som gjør det nødvendig for industrivernet å iverksette tiltak for å begrense konsekvenser en uønsket hendelse kan få. Benytt gjerne en beredskapsanalyse i dette arbeidet. Det gir enkelt en oversikt over hvor mange personer som trengs i innsats, hvilke varslingsrutiner som er hensiktsmessige, hvilket utsyr industrivernet har behov for og hva slags opplæring og øvelser som vil være nødvendig. Mer om dimensjonering av industrivern se § 5. Tilpasning og dimensjonering av industrivernet.
Iverksett rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav (avvikshåndtering) Benytt avvikssystem og styringssystem i arbeid med industrivern. Registrer avvik og anmerkninger etter tilsyn. Registrer avvik og forbedringer etter øvelser. Bli kjent med avvik og tilløp til uønskede hendelser som skjer ved virksomheten.
Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Foreta systematisk gjennomgang beredskapsplanen én gang i året eller ved vesentlige endringer i virksomheten.
Hvilke øvelsesformer gir effekter og hvorfor skal det trenes og øves?

Hvilke øvelsesformer gir
effekter og hvorfor skal det
trenes og øves?

Hvorfor skal vi øve? Mange bedriftseiere, ledere og ansatte har stilt seg dette spørsmålet. Spesielt når økonomi er krevende og en har stressende gjøremål og tidspress.
TekstKjell Buer Berntzen, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon sikkerhetsorganisasjon FotoKaroline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
img
Diskusjonsøvelse hos ETAC Bil AS. Foto ETAC Bil AS

Enkelt sagt er det derfor en bør øve med ulike mål og scenario for å stå best mulig rustet for å takle hendelser og uventede situasjoner som kan være avgjørende for om en bedrift eksisterer etter en krise.

Det kan være flere årsaker og grunner til at en organisasjon øver. Hensikten med øvelser kan blant annet være et ønske om å bli bedre og mer effektiv innenfor sitt fagområde. De ønsker å forbedre konkurranseevnen, de vil ha driftsstabilitet eller de er pålagt av offentlige myndigheter eller lovverk til å gjennomføre øvelser. Felles for de ulike målsetningene, enten om de er bedriftsinterne eller fra myndighetene, er at de skal eller må være mest mulig forberedt for uønskede hendelser eller kriser. Det må derfor være en hensikt med å øve, en må forstå hvorfor en skal øve og ha en klar oppfatning og plan av hva en skal forbedre eller oppnå av kompetanse.

HVA VIL EN OPPNÅ?

Trening og øving er basert på hvilket behov individer, team, lag eller organisasjoner har for å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger. I veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering (2016), utgitt av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), beskrives trening som gjentakelse av ferdigheter og kunnskap på individnivå. Med begrepet øvelser er det flere individer som samhandler om å løse oppgaver.

Vi trener og øver for å bli bedre eller for å stå rustet for hendelser som skal håndteres når de oppstår, og for å begrense skadeomfanget slik at vi raskest mulig kan fortsette i normal drift etterpå. Ved å trene og øve på forventede og uventede hendelser er vi mer forberedt, og i stand til å løse utfordringene på en effektiv måte og med en rasjonell utnyttelse av ressursene. Kahneman (2012) skriver om to betingelser for å tilegne seg ferdigheter. Det første er et miljø som er tilstrekkelig regelstyrt og forutsigbart. Det andre er at det skal være mulig å lære gjennom øvelse over tid. På denne måten kan individer lære seg signaler som gjør at man kan oppfatte en situasjon på et tidlig stadium.

– Vi trener og øver for å lære. Vi vil endre vår adferd fra kun det intuitive til å bli mer målrettet, til å forstå, og handle slik at resultatet skal få det beste utfallet.

img
Eksempel på modellbordøvelse. Fra kurset i simulert katastrofe SIMKAT som Næringslivets sikkerhetsorganisasjon arrangerer. Foto Karoline Kathrine Åbyholm/ NSO

Vi trener og øver for å lære. Vi vil endre vår adferd fra kun det intuitive til å bli mer målrettet, til å forstå, og handle slik at resultatet skal få det beste utfallet. Hvordan vi gjennomfører innsatser har en stor betydning for den som rammes, omfanget av hendelsen, bruk av tid, effektivitet og måloppnåelse (Mattson og Eriksson, 2017). Det er vesentlig at læring (trening og øvelser) følger en form for metodikk og struktur for at læringen skal gi nytte, i form av kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å håndtere kriser og hendelser.

Weisæth og Kjeserud (2014) skriver at kriseberedskap og håndtering av kriser og hendelser ikke kan læres ved lesning, men må oppleves. Derfor er det viktig at de som skal løse en hendelse eller krise må oppleve hvordan det er å stå i en slik hendelse. Risan og Skoglund (2015) skriver at, for å redusere risikoen for en sterk følelse av manglende kontroll i en operativ situasjon, er å øve på å håndtere slike hendelser. Videre sier Weisæth og Kjeserud at erfaringslæring er en god måte å forberede seg på en krise eller hendelse. Gjør man en simulering flere ganger vil nivået på læringen bli høyere for hver repetisjon. Løvik (2010) skriver at når man har erfaring, så løser man en hendelse lettere enn hvis du ikke har erfaring. For å få erfaring så må du oppleve en hendelse, og det er enten ved å bli utsatt for en hendelse eller øve på en hendelse. Å trene og øve gjør at man blir mer robust til å håndtere en hendelse.

Øvelser skal øke ferdighet og kunnskap, gi trygghet i å håndtere hendelser, teste organisering, minske konsekvenser og bryte hendelsesforløpet, koordinere og samarbeide internt og eksternt, forstå og gi informasjon, utøve god kommunikasjon innad i teamet/ vaktlaget og med samarbeidende aktører i riktige kanaler, tåle psykisk press og stress, samt tilegne seg erfaring fra ulike scenario (Løvik, 2010).

I beredskapsorganisasjoner beskrives hvem som løser hvilke oppgaver i ulike nivåer. Nivåene er taktisk, operativt og strategisk nivå (det kan i tillegg være et politisk nivå). Taktisk nivå er de som gjør oppgaver på skadestedet, åsted eller nærmest hendelsesstedet hvor situasjoner blir håndtert. Det er innsatspersonellet på det taktiske nivå som er handson for å forhindre eller begrense skadeomfanget (Lunde, 2014).

img
Krisestaben øver ved Nasjonal helseøvelse 2018. Foto Olav Østebø

img
Nødetatene øver ferdigheter sammen om PLIVO i Stavern. Foto Vegard Unger Ellefsen / DSB

ØVELSESFORMER

Det er flere alternative metoder for hvordan øvelser kan utføres. Metodikken kan beskrives som en prosess for læring, hvor øvelsene kan bestå av fem ulike stadier; behovsanalyse, planlegging, gjennomføring, evaluering og tilbakeføring/endring.

Alle disse stadiene bør benyttes ved de ulike øvelsesformene. Alle øvelser bør ikke være for omfattende, sier forskerne Berlin og Carlstrøm (Løvik, 2010). En kan lære vel så mye av mindre øvelser og få mer og større læringseffekt enn av store (fullskala) øvelser. Formålet er derfor en vesentlig del og det er derfor en bør analysere hva opplæringsbehovet er før en starter planlegging av øvelser.

I arbeidet med øvelsesplanlegging bør en vurdere flere alternative metoder, hva som er gjennomførbart per i dag og hva som er av muligheter fremover. Dette arbeidet må være en kontinuerlig prosess i forhold til økonomi, opplæringsbehov, praktiske forhold og teknologiske utviklingsmuligheter i virksomheten. Hvor og med hvilket verktøy og metode kan behovet for øvelser innfris. Øvelser kan avholdes i virksomhetens lokaler, i felt, med modellbord, simulatorer, e-læring, fjernundervisning som Webinarer, AR og VR teknologi.

img
Eksempel på funksjonsøvelse. Industrivernet i Kongsberg Teknologipark AS øver. Foto Kongsberg Teknologipark AS
DISKUSJONSØVELSER/ MODELLBORD/PLANSPILL

Dette er en type øvelse hvor deltakerne samles i ett felles lokale. Her foregår hele øvelsen innenfor dette rommet og all kommunikasjon foregår mellom deltakerne. Her sitter gjerne deltakerne rundt et bord (planspillbord; eksempelvis en virksomhet) og arbeider med sentrale problemstillinger, hvor de har fått innspill fra øvingsleder eller en spillstab. Ingen tiltak iverksettes fysisk, og ingen utenfor disse lokalene involveres. (DSB, 2016 og Bakken, Vallaker og Hærem 2017). Denne type øvelser kan styrke deltakeren i øvelsen med å øke kunnskap om planverk og risiko og sårbarhetsanalyser som foreligger. Øvelsestypen kan medføre at en identifiserer ulik forståelse og bruk av beredskapsplaner/planverk. Øvelsene kan også avklare ansvarsforhold og få erfaring og kunnskap om andres arbeids- og ansvarsområder. Videre kan slike øvelser være forberedelser til kommende øvelser av varierende størrelsesorden. De kan også gi nye impulser og avsløre og kunnskap ved at de ikke får nødvendig variasjon av scenario.


img
Fullskalaøvelse øver på alle nivåer, strategisk, operasjonelt og taktisk nivå. Foto Fredrik Naumann/Felix Features

FULLSKALAØVELSER

En fullskalaøvelse består av alle elementene som inngår i en spilløvelse, og i tillegg funksjoner, gjerne fra taktisk nivå som gjør et praktisk arbeid (DSB, 2016). Øvelsene passer til å øve og teste innsatsplaner og beredskapsplaner. Øvelsesformen medfører at de kan teste ut roller, evne og kompetanse av den enkelte etat/ organisasjon, aktørenes samhandling på ulike nivåer, og teste opp- og nedskalering av ledelse, mannskap og ressurser i en konkret situasjon eller hendelse (DSB, 2016). Fordelen med fullskalaøvelser er at man kan trene alle ledd og nivå i en organisasjon. Den kan gi en tilnærmet realistisk ressursoversikt over hvordan samhandling fungerer i egen organisasjon samt hvordan samvirke mellom aktørene er. En annen fordel er at man kan se på forbedringspotensial mellom de ulike aktørenes grensesnitt. Svakhetene med slike fullskalaøvelser er at slike øvelser tar mye tid (planlegging, gjennomføring, evaluering og tilbakeføring) og medfører stor bruk av ressurser som økonomi, personell og eventuelt miljøforhold. Slike øvelser kan også medføre at tredjepart også blir belastet.

Øvelsestype må tilpasses til hvordan organisasjonen og individene er i forhold til kunnskap, ferdigheter og holdninger. Øvelser og mulighetene til å gjennomføre dette kan selvfølgelig begrenses av rammebetingelser, og det er ikke nødvendigvis de største og omfattende øvelsene som organisasjonene har behov for. Løvik sier (2010) at små øvelser kan ha stor læringseffekt. Øvingsutvalget i Rogaland politidistrikt ga i 2014 ut en håndbok i øvelsesplanlegging, hvor de anbefaler en trinnvis oppbygging av øvelser. Hvor de starter med en innledende seminar/workshop og jobber seg gjennom ulike øvelsestyper frem til en fullskalaøvelse. Dette kan være en fornuftig måte å bygge kompetanse, erfaring og forståelse for krise og hendelsesdynamikk.

Kahneman (2012) sier at dersom en person har relevant kompetanse, vil denne gjenkjenne situasjoner, og ta intuitive beslutninger som trolig vil være riktige. Dette er spesielt gunstig dersom en er avhengig av å ta raske avgjørelser som ved tidsnød. En annet forhold når vi tar beslutninger, er at dette ofte baseres på heuristikk. Heuristikker er ofte tommelfingerregler, noe vi sammenligninger med, kjente forhold, noe vi tror på, følelser eller sågar at vi bytter ut vanskelige spørsmål med enklere, beskriver Kahneman (2012). Dette er en effektiv måte å ta beslutninger på, men den gir ingen garanti for at utfallet blir korrekt. I verste fall kan det føre til bias, som er valg som på en systematisk måte avviker fra virkeligheten. For å tilegne seg relevante erfaringer må det også øves.

img
Intern brannøvelse hos Etac Bil AS Foto Etac Bil AS
img
Kilde: Bærum kommune

ORDFORKLARINGER

Simulator: Et øvelsesobjekt som etterligner noe fra virkeligheten, og/eller et dataprogram som kopierer noe eller hendelser.

AR (augmented reality): Teknologi som bruker data fra virkeligheten (fysisk) og blander det med fantasi – virtuell data

VR (virtuell reality): Kunstig virkelighet, datateknologi.

Kilde: Store norske leksikon og NSO


REFERANSER:

Bakken, B. T., Valaker, S., & Hærem, T. (2017). Trening og øving av krisehåndtering - en metodisk tilnærming. I T. Hafting, Krisehåndtering - Planlegging og handling (ss. 377-397). Bergen: Fagbokforlaget.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (2016). Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kahneman, D. (2012). Tenke, fort og langsomt. Oslo: Pax forlag.

Lunde, I. K. (2014). Praktisk krise- og beredskapsledelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Løvik, K. (2010). Øvelse gjør mester - Planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser. Kristiandsand: Høyskoleforlaget.

Mattson, M., & Eriksson, L. (2017). Taktikkboken – en håndbok i systematisk ledelse av slokkeinnsatser mot bygningsbranner. Oslo: Norsk brannvernforening.

Risan, P., & Skoglund, T. H. (2015). Psykologi i operativ tjeneste - stress og psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Rogaland redningstjeneste (2014). Håndbok i øvelsesplanlegging.

Weisæth, L., & Kjeserud, R. (2014). Ledelse ved kriser - en praktisk veileder. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Del erfaringer og lær av hverandre
img

Del erfaringer og
lær av hverandre

Brann hos Stena Recycling AS 23. november 2020.

Foto Theo Aasland Valen / NTB

Deler erfaringer
for å bli bedre

Hos Stena Recycling bruker de evalueringene etter hendelser for å heve industrivernets kompetanse.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Bilde Ellen Bergland, Stena Recycling AS Foto Stena Recycling AS

– Å dele erfaringer er viktig - det er mye læring som er viktig å dele både av hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort annerledes. Det å evaluere innsatsen etter en hendelse er av stor verdi for oss. Læringen forsøker vi å bruke på tvers av organisasjonen, sier Ellen Bergland, HSEQ Manager i Stena Recycling AS.

BRANT I KOMPLEKSHAUGEN

Bergland forteller om en større brann hos Stena Recycling AS filial i Skien november 2020 og hvordan evalueringen av hendelsen ble brukt til å spre kunnskap til andre avdelinger. På den måten kunne de andre filialene sette inn tiltak for å unngå at lignende skjedde hos dem. Brannen i Skien medførte kun materielle skader, ingen personskader. Det brant i komplekshaugen på ettermiddagen, etter arbeidstid, men det var fortsatt fire operatører igjen på jobb. Disse losset en båt som var kommet med kompleksvarer.

Operatøren som satt i håndteringsmaskinen og la kompleksen på plass i haugen, oppdaget plutselig røyk inne i haugen. Han varslet umiddelbart de andre over radio. En annen operatør varslet fagleder industrivern på telefon. Fagleder industrivern hadde dratt hjem for dagen, men de som var på jobb rullet ut slanger og startet slokking. Fagleder industrivern varslet brannvesenet og lederne på filialen.

Brannvesenet kom på plass, operatørene bistod sammen med brannvesenet med å slokke brannen. Brannen var slokket morgenen etter.

Avløp og kummer ble stengt av slik at slokkevann ikke skulle renne til sjø. Det ble rekvirert sugebiler for å få samlet opp slokkevannet. Sugebiler gikk i skytteltrafikk gjennom hele kvelden, natta og neste dag.

INTERVJUET INNSATSPERSONELL

Hendelsen ble nøye evaluert sammen med alt personell på filialen. Det ble diskutert hva som fungerte bra og hva som kunne vært gjort annerledes.

– Vi valgte å bruke hendelsen aktivt til deling. Innsatspersonellet ble intervjuet og dette ble filmet og delt på Teams. Alle filialer og alle ansatte ble invitert til Teams-møtet. Det var også mulighet for spørsmål i etterkant av filmen, forklarer Bergland.

Den viktigste erfaringen etter hendelsen var at innsatspersonellet var godt trent. De hadde øvd på slokking. Det var rask respons, riktige varslingsrutiner og tilpasset slokkeutstyr. Det var også god koordinering av oppgaver, understreker Bergland.

– Industrivernet er veldig viktig. Å sikre rask respons for å kunne utøve første innsats slik at konsekvensen av en hendelse kan reduseres mest mulig er avgjørende, mener Bergland.

Beredskap er viktig for å kunne ha mulighet til å redusere konsekvens av en hendelse. Om det skjer en brann eller en alvorlig personskade som krever at innsatspersonell må engasjeres, så er det viktig at innsatspersonell er tilgjengelig og kan starte første innsats inntil nødetater er på plass, understreker Bergland.

VIL REDUSERE KONSEKVENSENE

Bergland er styremedlem i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og har vært det siden 2021.

– Jeg takket ja til å være med i styret i NSO fordi jeg så muligheten til å kunne lære mer om beredskap, men også for å kunne påvirke og dele min erfaring fra bransjen jeg jobber i. I Stena jobber vi for å forhindre at hendelser skal skje, men dersom de først skjer er det viktig at vi klarer å redusere konsekvensene så mye som mulig, uttaler Ellen Bergland.

img
Brannvesenet arbeider med å slukke brann i en stor haug med sammenpressede bilvrak i Havnevegen i Skien 23.11.2020. Foto Theo Aasland Valen / NTB

JERN, KOMPLEKS:

KVALITETSKRAV
Varen består av ulike stål og ikkemagnetiske metaller, men kan også inneholde annet vedheftet avfall. Dette kan for eksempel være sykkel med dekk og skjermer, som naturlig hører med til produktet. Annet avfall kan ikke overstige 10 prosent.

Følgende avfall skal IKKE kastes med jern, kompleks:

 • Gassflasker
 • Brannslukningsapparater
 • Batterier
 • Farlig avfall
 • EE-avfall
 • Radioaktivt avfall
 • Eksplosivt avfall
Samarbeidsavtale skaper samhold

Samarbeidsavtale
skaper samhold

Industrivernet ved Revac AS inviterer stadig brannvesenet på besøk.
Tekst Karoline Kathrine Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Bilde Jørn Svinsholt, Revac AS Foto Revac AS

Industrivernet ved Revac AS i Tønsberg kommune har et nært samarbeid med brannvesenet, og alle vaktlag har vært på besøk hos virksomheten. Her har brannvesenet fått en gjennomgang av anlegget og informasjon om produksjonen. Revac mottar, sorterer og bearbeider EE-avfall, fra kjøleskap til elektriske tannbørster fra hele Norge.

– Fra 2018 har vi hatt en samarbeidsavtale med Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB). Før korona-pandemien kom hadde vi hatt alle vaktlag på besøk, og i mars i år kunne vi endelig få besøk igjen. Da var det forebyggende avdeling som fikk en gjennomgang av anlegget vårt, forteller QEHS Advisor og industrivernleder ved Revac, Jørn Svinsholt.

VIKTIG MED KJENNSKAP

Med mye forskjellig EE-avfall er brann definert som en av største risikoene i virksomhetens beredskapsplan.

– Det er viktig at brannvesenet har kjennskap til vår bedrift og at de har planverk i sine brannbiler som er oppdatert med viktig informasjon. Dette gjelder koblingspunkter for kommunalt vann, hvor brannvann-uttak fra vårt eget sedimentasjonsbasseng er plassert og hvordan sprinkleranlegget fungerer. Dette er informasjon som det er nødvendig at brannvesenet vet dersom det skulle være en brann hos oss, sier Svinsholt.

Han har noen konkrete tips til virksomheter som sliter med å få til et samarbeid med brannvesenet. – Få til et møte og lag en avtale som forplikter begge parter til noen felles aktiviteter hvert år, sier Svinsholt.

«SØMLØST» SAMARBEID

Senior branningeniør i Vestfold interkommunale brannvesen Jarle Steinnes skryter av det gode forholdet mellom Revac og brannvesenet.

– Samarbeidet mellom Revac og oss er meget bra. Dette er et særskilt brannobjekt som vi går tilsyn med, sier Steinnes, som jobber på forebyggende avdeling i VIB.

– Beredskapsavdelingen har også god kontakt med deres industrivern. Dette er en nødvendighet slik at samarbeidet fungerer best mulig når vi kommer frem og overtar ansvaret for hendelsen. Alle våre vaktlag har vært på besøk for å bli kjent med deres utstyr og arbeidsmetoder, sier han.

img
Revac mottar, sorterer og bearbeider EE-avfall, fra kjøleskap til elektriske tannbørster fra hele Norge. Med mye forskjellig EEavfall er brann definert som en av største risikoene i virksomhetens beredskapsplan. Foto: Revac AS

img
I mars i år kunne endelig Revac invitere forebyggende avdeling fra Vestfold interkommunale brannvesen på besøk. De fremmøtte fikk en gjennomgang av virksomhetens anlegg og produksjonslinje. Foto Vestfold interkommunale brannvesen

Samarbeidsavtalen mellom virksomheten og beredskapsstyrken i VIB har som formål å «(…) sikre at virksomheten og VIB har et forutsigbart, gjensidig omforent felles årlig aktivitetsnivå og oppdatert felles planverk».

I avtalen står det også at det skal sikres at det er tydelig hvem som har oppfølgingsansvar. I tillegg skal det sikres at partene er omforent hva virksomheten kan utføre før brannvesenet ankommer ved en hendelse og hvordan partene kan samarbeide når brannvesenet har ankommet. På den måten er forventningene til både brannvesen og industrivern avklart på forhånd.

MEST MULIG BRANNFOREBYGGENDE EFFEKT

Det er viktig at lokalt brannvesen kjenner til virksomheter med risikoer i sine områder for å begrense en brann, mener Steinnes.

– Vi skal legge resursene der vi får mest mulig brannforebyggende effekt ut av våre ressurser. Dette innebærer at vi går tilsyn der, og at beredskapsavdelingen har dette på listen over virksomheter vi må ha særskilt samarbeid med. Steinnes forteller at forebyggende avdeling går tilsyn med jevne mellomrom, og at frekvens blir beregnet ut fra et risikoskjema de har utarbeidet.

STARTER I DET SMÅ

Det er industrivernet som vet best hvordan deres varer, produkter og farlige stoffer bør håndteres under brann, sier Steinnes.

– Ved å ha god kontakt og treffes fysisk vil vi utveksle erfaringer og lettere forstå hvordan industrivernet jobber. Vi kan også komme med tips ut ifra våre erfaringer fra andre steder. Dette vil være en stor fordel når brannvesenet kommer frem til en eventuell brann ved virksomheten. Gjennom en god dialog i forkant vil brannvesenet kunne forstå hvordan virksomhetens industrivern vil håndtere en brann.

– Samhandlingen foregår da også lettere videre ved at vi har samme handlingsmønster. Vi vet også hvilke ressurser virksomheten kan bidra med ved lengre hendelser. Ved en brann vil vi ta over ansvaret for hendelsen og virksomheten vil veilede oss i arbeidet. Hvis liv og helse er truet, tar politiet over ansvaret, presiserer Steinnes.

– Har du noen tips til industrivern som ønsker å få til et samarbeid med brannvesenet?

– For det første – ring og ta kontakt. Dialogen starter gjerne i det små. Opprett gjerne en gjensidig samarbeidsavtale, enten det er snakk om besøk, kontaktlister, felles øvelser eller befaringer, anbefaler Steinnes.

img
Manuell behandling av EE-avfall. Foto Revac AS
img
Metallsorteringsanlegg. Foto Revac AS
img
Ferdig sortert råvare, plast. Foto Revac AS
Risikovurdering og håndtering av branner i litium-ion batterier
img
Brann i batteri er vanskelig å slukke. Et brannteppe kan dempe brannen og røyken, men vann må til for å kjøle ned bilen

Risikovurdering
og håndtering av branner
i litium-ion batterier

Tekst Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto Oslo brann og redningsetat

God risikoforståelse kan være kritisk for innsatsmannskaper som skal håndtere denne type hendelser. Håndtering av brann i Litium-ion batterier er en relativt ny utfordring for brannvesenet og er hendelser det er knyttet en stor grad av usikkerhet til. Potensielt kan det være farlig å håndtere disse hendelsene uten rett kunnskap og ferdigheter.

Hvis det går galt er brann- og redningsvesenene i Norge avhengige av å kunne håndtere hendelsen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) påpeker i veilederen, som tar for seg risiko og tiltak for håndtering av branner i Litium-ion batterier (LIB), at brannvesenet har begrenset kapasitet for å slokke batteribranner. Større branner lar seg ikke slokke, eller bør ikke alltid slokkes. Slike branner er fortsatt uvanlige, det er svært få som har erfaring å støtte seg på. Batteriteknologien er under utvikling og det vil komme større og større batterisystemer i årene som kommer.

Branner i alle typer Litium-ion batterisystemer, fra små branner i el-sykler til store kompliserte branner i fartøyer, er omtalt i veilederen. Litium-ion batteribrannene deles inn i fire risikonivåer ut fra størrelsen på batteriet, men også ut fra om brannen skjer utendørs eller i et lukket rom.

img
Kilde: dsb.no

img
Innsatser mot branner i Litium-ion batterier deles i fire risikonivåer: Kilde: dsb.no

TERMISK RUSNING

BEKJEMPELSE AV BILBRANN

Thermal runaway (TR) kalles på norsk termisk rusning (TR). TR er en eksoterm kjemisk reaksjon som er en selvforsterkende varmereaksjon. Denne prosessen skaper mye varme og flere farlige gasser. En større TR er ikke mulig å slokke med konvensjonelt brannslukningsutstyr fordi dette er en intern, eksoterm (avgir varme) kjemisk reaksjon mellom stoffene i batteriet.


ÅRSAKER TIL BRANN OG TERMISK RUSNING:

Det er flere årsaker som kan føre til brann i en battericelle, felles for dem alle er at de påvirker battericellen til enten å skape egen varme eller de varmer opp battericellen med en ytre varmekilde.


ÅRSAKER TIL BRANNER KAN VÆRE:

Intern kortslutning. Feil med batteriet, for eksempel en produksjonsfeil eller bruk av feil ladesystem. Ytre påkjenning som ved kollisjon eller ytre varmekilde.
Kilde: dsb.no

Hedersdiplom til to RFGA-«ringrever»

GRATULERER

img
Fra venstre NSOs direktør Knut Oscar Gilje, Jan Bader og Ola Vaage deltok på RFGA-årsmøtet via Teams.

Hedersdiplom til to RFGA-«ringrever»

Tekst og foto Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Jan Bader og Ola Vaage ble tildelt Næringslivets sikkerhetsorganisasjons hedersdiplom for langvarig engasjement i RFGA og for sin enestående innsats for industrivernet.

Begge hedersmennene har vært aktive i RFGA-samarbeidet i flere tiår. De har lagt ned betydelig innsats over en generasjon, og de blir begge beskrevet som store ressurser for virksomhetene i dette forumet.

– Dere har begge vært blant de fremste bidragsyterne til at RFGA har utviklet seg og nå er et robust fagforum som er mer relevant enn noen gang. Jeg tror ikke jeg tar for hardt i at vi nå står støtt på deres skuldre, eller kanskje bedre – på det fundamentet dere var sentrale i å skape, sa NSOs direktør Knut Oscar Gilje og takket for denne betydelige innsatsen da han delte ut hedersdiplomene.

Diplomene ble delt ut under RFGAs årsmøte 11. mai og hederspersonene deltok via Teams.

Jan Bader har vært med i industrivernet ved Esso Slagentangen i over 35 år og har vært aktiv i RFGA siden starten i 1992. – Jan Bader har gjennom hele sin tid i RFGA vært en betydelig ressurs for RFGA-virksomhetene, og han har bidratt med mye kompetanse innenfor flere områder, understreket Gilje.

Ola Vaage har jobbet som redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola i over 35 år, og fikk diplomet for sin store interesse for industrien og industrivernet.

– Ola Vaage har vært «limet» i RFGA siden starten, og har med sitt nettverk vært med på å spre uvurderlig kunnskap om RFGA-bedriftene, sa Gilje om den andre hedersmannen.

Du kan lese en lengre sak om RFGA og intervju med Ola Vaage i Sikkerhet nr. 2/2019

RFGA

Ressursbedrifter For Gjensidig Assistanse (RFGA) er en avtale om bedre samordning og utnyttelse av beredskapsressursene i bedriftene. Avtalen gjelder assistanse med materiell, utstyr og personell. Dette gjelder hovedsakelig på området brannbekjempelse, men kan også benyttes ved andre hendelser.

Erfaringsutveksling når det gjelder forebyggende og beredskapsmessig arbeid inngår også som en sentral del av samarbeidet mellom bedriftene.

Du kan lese mer om RFGA på NSOs nettsider: nso.no/rfga/


NSOS HEDERSDIPLOM

NSOs Hedersdiplom kan tildeles virksomheter, grupper og enkeltpersoner.

Typisk vil en som har vært industrivernleder i 10 år og innsatsperson i 20 år være kandidater til å få det.

Andre kriterier vil også bli vurdert av NSO.

Er det noen ved din virksomhet som fortjener NSOs hedersdiplom? Send oss en epost: post@nso.no

Ny timesats for øvelser
img
Foto Norges Bank

Ny timesats for øvelser

 • Det er fastsatt ny timesats for godtgjøring av industrivernøvelser utenom arbeidstid.
 • Det finnes ingen retningslinjer eller etablert praksis for honorar til dem som er med i industrivernet, men LO og NHO har inngått en avtale som sikrer industrivernpersonellet godtgjøring for deltakelse i øvelser.
 • Blir man ikke enige om andre vilkår innen bedriften, er denne avtalen forpliktende for NHOs medlemsbedrifter med tariffavtale:

  For alle øvelser i arbeidstiden utlønnes personellet med sin vanlige timefortjeneste. For de akkordlønnede legges gjennomsnittsfortjenesten for de siste 4 uker til grunn. For alle øvelser utenfor arbeidstid utlønnes personellet etter en sats som fastsettes hvert år av NHO og LO.

 • Fra 1. april 2022 er satsen kr. 225,63 per time.
NSOs kurs

NSOs kurs

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon tilbyr tilpassede kurs for industrivernet.

For påmelding, oppdaterte kursdatoer og mer informasjon, se våre nettsider: www.nso.no

Industrivernforskriften

Industrivernleder skal ha kvalifikasjoner til å organisere, dimensjonere og drifte industrivernet. Industrivernleder og eventuelt nestleder, men også andre med oppgaver i virksomhetens HMS-arbeid og beredskap, kan skaffe seg grunnleggende kvalifikasjoner gjennom kurset «Industrivernforskriften – forstå kravene».
DATO TID STED
7.–8. september 2022 Kl. 09:00-17:00 dag 1
Kl. 08:30-15:00 dag 2
Thon Hotel Maritim, Stavanger
26.–27. oktober 2022 Kl. 09:00-17:00 dag 1
Kl. 08:30-15:00 dag 2
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
23.–24. november 2022 Kl. 09:00-17:00 dag 1
Kl. 08:30-15:00 dag 2
Hotel Norge, Bergen

SIMKAT®

SIMKAT® er et praktisk rettet kurs som gir kompetanse til å organisere en redningsstab,trening i å organisere og lede innsatsen på et skadested øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab.

Kurset er lagt opp slik at deltakerne får mye trening i å samhandle med nødetatene.
DATO TID STED
18.–20. oktober 2022 Hele dagen Thon Hotell Vettre, Asker
15.–17. november 2022 Hele dagen Thon Hotell Vettre, Asker

Kurs i øvelsesplanlegging

Representanter fra industrien får opplæring i å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser i virksomheten i henhold til relevante og anerkjente øvingsveiledere. Å planlegge og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv og krever derfor opplæring. I dette kurset vil du få innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike øvelsesformer. Kurset arrangeres av DSBs Kurssenter i Heggedal i Asker, rett utenfor Oslo. Les mer og meld deg på: www.dsb.no
DATO TID STED
17.–18. august 2022 Hele dagen Digitalt
11.–13. oktober 2022 Hele dagen Hele dagen
9.–10. november 2022 Hele dagen Digitalt

Intensivgrunnkurs i risiko- og sårbarhetsanalyse

Kurset gir deg en innføring i planlegging og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser for å bedre motstå uønskede hendelser i din virksomhet. Kurset holdes i DSBs Kurssenter i Heggedal i Asker, rett utenfor Oslo. Se https://www.dsb.no/menyartikler/kurssenteret/
DATO TID STED
6.–7. september 2022 Hele dagen Digitalt
Ta kontakt med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon om du har spørsmål til kursene våre på telefon: +47 90 100 333 eller epost: kurs@nso.no

www.nso.no
adv-NSO