hjem

adv-Fagpressen
image

LEDER: Avgjørende øvelser
Avgjørende øvelser

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har et unikt ståsted for valg av sakene vi dekker i bladet og på sosiale medier. I 2022 var vi på over 250 tilsyn, holdt kurs for over 200 personer og hadde 300 deltakere på Industrivernkonferansen 2022. I tillegg har vi daglig kontakt med enkeltpersoner fra industrien per e-post og telefon. I forbindelse med innholdsutviklingen til Sikkerhet og sosiale medier har vi i tillegg omfattende kontakt med øvrige deler av redningstjenesten og de beredskapsfaglige miljøene i alle lag av samfunnet. Vi mener vi kan være en viktig bidragsyter i både det lokale og nasjonale beredskapsarbeidet i Norge.

HAR VI HULL I BEREDSKAPEN?

Vi ønsker å fremheve hvordan industrivernet lokalt kan bidra til et robust beredskapssystem. For å sikre at vi ikke har for mange «Tordenskjolds soldater» har vi begynt å kartlegge hvor mange industrivern som eventuelt må avgi sine ressurser til Sivilforsvaret, Heimevernet og/eller deltidsbrannvesen ved større hendelser. Normalt er dette bare positive dobbeltroller siden det skaper felles kunnskap om hverandres ressurser og behov som gir bedre samvirke. Ved større og mer langvarige kriser vil dette derimot kunne bety at det blir «hull» i beredskapen. Dette var et av flere tema vi tok opp med Totalberedskapskommisjonen en tid tilbake. Vi er spente på hva både denne kommisjonen og Forsvarskommisjonen legger frem nærmere sommeren, og vi har fulgt opp begge kommisjonene med innspill.

ØVELSER ER ROTEN TIL ALT GODT

Øvelser er et sentralt tema for oss som følger opp industrivernet i hele landet. Manglende planlegging og gjennomføring av øvelser er den største grunnen til avvik på våre tilsyn. Dette har ikke blitt bedre av pandemi-årenes unntakstilstand når det gjaldt mulighet til å samles og møtes. De beste øver jevnlig. Da får de sjekket ut kvalifikasjonene til alle som er med i industrivernet. De får verifisert at varslingssystemene fungerer og at de er organisert riktig. Industrivernpersonellet blir kjent med utstyret de skal bruke og får sjekket at utstyret er i orden og fungerer som det skal. Alt dette går de som ikke øver glipp av.

img
Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Foto Terje Skåre
INSPIRASJON, INFORMASJON OG TIPS TIL ALLE BEREDSKAPSINTERESSERTE

I denne utgaven av Sikkerhet håper vi du vil finne inspirasjon og nyttige tips. Husk at du også finner bladet tilgjengelig digitalt på nso.no. Der vil du også finne mye annen nyttig informasjon. Det finner du også på våre sosiale medieplattformer. Vårt mål er å gjøre industrivernpersonellet i Norge bedre i stand til å ta vare på sine kollegers liv og helse, miljøet og sin egen arbeidsplass hvis noe går galt. Med godt og systematisk arbeid bidrar også gode industrivern med god forebyggende effekt. Særlig vil evaluering av gode, relevante øvelser gi verdifull innsikt som kan brukes for å forebygge både store og små hendelser.


God øvelse og god lesning!
Knut Oscar Gilje

innhold
TEMA: TOTALBEREDSKAP Innhold
 • Leder 3
 • Redaktør 5
 • Industrivernet er en ressurs 6
 • Antall industriverninnsatser 2022 7
 • Samvirkeøvelse i Narvik 8
 • Hvordan ta vare på kalde kollegaer som er skadet 9
 • Tidsbesparende med gode logger 10
 • Intern konkurranse er bra! 11
 • Nettverksmøte for Trøndelags-forumet 12
 • Gikk bredt til verks 13
 • Hvordan motivere industrivernet 14
 • Standardisering skal gi bedre førstehjelpsopplæring 15
 • Brannbil fra industrivernet doneres til Ukraina 17
 • Brannforebyggere har høyere kreftrisiko 18
 • Gevinsten av systematisk debriefing 19
 • Beredskapsforum Tranby & Omegn 20
 • Hva skal til for å lykkes 23
 • Viktig at industrien er proaktiv 24
 • Industrien må opp på blokka 25
 • Viktig med møteplasser og erfaringsutveksling 26
 • Vil du studere beredskap? 27
 • Bruk av kartsymboler i krisehåndtering – INSITU 28
 • En mer effektiv redningstjeneste 32
 • Oppfølging av eksplosjonen i Returkraftsaken 33
 • Vedlikehold tema for årets storulykketilsyn 34
 • Nye krav til opplæring for bruk av diisocyanater 35
 • Ny veiledning til forskrift 36
 • Ny temaveileder for avfallsanlegg og farlig avfall 37
 • Samfunnssikkerhetsprisen til NRK Supernytt 38
 • NSO Kurs 39
 • Velkommen 40

SIKKERHET

1/2023

ISSN 0805 – 0680
Opplag: 3000
Utgiver: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Trykk: 07 Media
Tilrettelegger for distribusjon: Akershus Reklame Team as – art-as.no
Kontakt: Postboks 349, 1326 Lysaker
Tlf: 901 00 333, www.nso.no
Facebook: @industrivern
Linkedin: linkedin.com/company/næringslivets-sikkerhetsorganisasjon/
Instagram: @industrivernet
E-post: ekl@nso.no
Redaksjon: Karoline Kathrine Åbyholm og Elizabeth Kvie Lundevall.
Redaktør: Elizabeth Kvie Lundevall
Grafisk formgivning: Renate Jensen, Wittusen & Jensen
Forsidebilde: Hjalmar Larssen i Rema Distribusjon Norge AS


«Sikkerhet» innestår ikke for det faglige innhold i signerte artikler og ikke for kvaliteten på omtalte produkter.
Det er ikke tillatt å kopiere eller tilgjengeliggjøre deler av eller hele bladet i Sikkerhet uten særskilt avtale med NSO.
Unntak gjelder dersom det er hjemmel i lov, i avtale med Kopinor eller interesseorganisasjonen for rettshaver til åndsverk.

Sikkerhet er som medlem av Fagpressen forpliktet på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Pressens Faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål.
REDAKTØREN HAR ORDET Totalberedskap
REDAKTØREN HAR ORDET Totalberedskap

Totalberedskapskommisjonen leverer sluttrapporten sin til Justis- og beredskapsdepartementet 5. juni, 2023. Det blir spennende å lese kommisjonens anbefalinger. Det blir nok mye for denne og fremtidige regjeringer å jobbe med.

Leder av Totalberedskapskommisjonen, tidligere forsvarsminister, Harald Sunde, fikk som oppgave å se på helheten. Hvordan kan Norge være beredt for å møte kriser og krig? Sunde sier krigen er allerede her på nettet med falske nyheter, «fake news». Den må bekjempes. Han kjenner godt til hvordan våre naboland har organisert totalberedskapen. De har bevisst valgt å være forberedt. Særlig Finland har over lang tid gjort mye riktig. Tusenvis av finske virksomhetsledere utdannes innen beredskap ved militære høyskoler. Det sivile samfunnet veves sammen med det militære. I Norge må også ressursene finne hverandre. Ledere i samfunnskritiske virksomheter har ansvar for å følge opp i krise og krig. Produksjon av tjenester og varer må kunne fortsette selv under ugunstige forhold.

Sunde mener det hersker et annet alvor i Sverige, enn i Norge. Det er igjen krig i et europeisk land, nå Ukraina. Konsekvensene av storkrigen diskuteres og opptar mange i Sverige. Sverige arbeider med å høyne beredskapen. Vi har en jobb å gjøre her hjemme også, før vi er like godt forberedt som våre naboland. Sunde mener det er på tide å våkne.

Kvaliteten på Norges helhetlige beredskap avhenger av at den lokale beredskapen er god. Sunde mener Samvirkeforumet i Hammerfest kan være et godt eksempel til etterlevelse i norske kommuner. Der har kommunen, nødetater og industrivern etablert et forum. Samvirkeforumet. Det skrev Sikkerhet om i forrige utgave. Beredskapsaktørene må bli kjent og øve sammen. Den norske vertikale «siloinndelingen» mellom etater og beredskapsaktører, må mykes opp. Grupper, institusjoner og virksomheter må jobbe på tvers. Samarbeide. Det må til om beredskapsaktørene skal arbeide effektivt.

Sunde sier Norge er et lite land med spredte ressurser. Hvis ressursene jobber sammen, vil vi være nokså godt forberedt. Det gjelder å bruke hverandre og bruke industrivernet, mener Sunde.

Industrivernet teller 17.000 personer spredt over det ganske land. Brannvesenet har en styrke på 11.000 personer. Mange i industrivernet jobber i lokale brannvesen. Industrivernet har bistandsplikt dersom nødetatene og myndighetene ber om det. Jeg oppfordrer kommunale beredskapsledere til å ta kontakt med industrivernpliktige virksomheter i kommunen. Bli kjent med hverandres farer og ressurser. Bli kjent med virksomhetens beredskapsplan.

Foto Shutterstock.com

Øv på å håndtere uønskede hendelser, sier lederen av Totalberedskapskommisjonen. Det har Nortura SA Malvik i Hommelvik, Tine Sentrallager Heimdal i Trondheim, Rema Distribusjon AS, distribunal Narvik og Welltec Oilfield Services (Norway) AS i Bergen gjort. Les om øvelsene i bladet. Flere virksomhetene tar kontakt med hverandre og danner nettverk for å lære av hverandre slik beredskapsforumet i Tranby og Omegn og Trøndelagsforumet gjør.

Jeg oppfordrer alle industrivern til å kontakte oss slik at vi kan skrive om øvelsene. Send oss gjerne logg og evaluering av øvelsen og bilder slik REMA Distribusjon AS, Narvik gjorde. Sikkerhet er til for å spre de beste historiene slik at vi alle kan lære.

God øving og god lesning!

Ta kontakt med meg på: ekl@nso.no eller 90 02 00 17.

Redaktør
ELIZABETH KVIE LUNDEVALL

Totalberedskapskommisjonen mener industrivernet er en ressurs
img
Foto Fredrik Naumann/Felix Features
Bildene er tatt på den årlige samvirkeøvelsen i LRS Agder, forankret i LRS Øvingsutvalg, Øvelse Lindesnes 13-09.2022 hos GE Healthcare.

Totalberedskaps-
kommisjonen mener
industrivernet er
en ressurs


En stor del av samfunnets kritiske infrastruktur er privateid. Offentlig og private aktører må samvirke. Industrivernet må med, sier leder av Totalberedskapskommisjonen Harald Sunde.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Bilde Harald Sunde, leder Totalberedskapskommisjonen Foto Heiko Junge / NTB

Kommisjonen ble opprettet i fjor av Regjeringen og har 16 medlemmer. Den leverer sin rapport med anbefalinger til Regjeringen 5. juni. Det er mange som kontakter kommisjonen for å sikre at akkurat deres synspunkter blir hørt.

– Vi springer rundt for å få med oss det aller siste som gjøres innen beredskapsarbeid i Norge. Siden krigsutbruddet i Ukraina i fjor skjer det så mange endringer i Norge. Vi i kommisjonen må være flinke til å oppsøke miljøene slik at ikke forslagene våre er utdatert når rapporten kommer, sier Sunde.

Totalberedskapskommisjonen retter særlig oppmerksomheten på små kommuner med lange avstander til nødetater og sykehus. Sunde nevner at kommisjonen har besøkt de indre bygdene i Innlandet til Vestlandets kystkommuner, politimesteren og statsforvalteren i Troms og Finnmark, Hovedredningssentralen i Bodø og på Sola som arbeider med å redde liv langs kysten.

FORSLAG 20 ÅR FREM I TID

Kommisjonen skal gi regjeringen såkalte retningsvisere inn i fremtiden for både ti og tjue års perspektiv.

– Verden endrer seg raskt. Digitaliseringen, sikkerhetspolitikken, miljøkonsekvenser og demografi gjør at det går raskere og raskere. Menneskelig adferd endres i møte med nye utfordringer som igjen gir nye sårbarheter, uttaler Sunde.

Totalberedskapskommisjonen samarbeider tett med Forsvarskommisjonen. Sunde understreker at beredskapsarbeidet må sees under ett, og da må disse kommisjonene jobbe sammen.

NÆR 100 PROSENT PRIVATEID

– Norge må være foroverlente, ha ekspertise og kunnskap til å håndtere kunstig intelligens, komplekse næringskjeder og bygge en sammenhengende beredskapsstruktur. Vi må lage en robust struktur der både offentlige og private aktører kan samvirke, mener Sunde.

Han viser til NATO-rapporten «Seven base line requirements», på norsk de syv grunnleggende behovene et samfunn må ha for å fungere. Rapporten viser at størsteparten av den kritiske infrastrukturen som samfunnet trenger i kriser er privateid:


 • 75 prosent av europeiske «host nation support», det vil si støttefunksjoner land i Europa trenger, er privateid
 • Over 80 prosent av mat- og vannforsyning er privateid
 • 95 prosent av IKT-kabler og IT-tjenester er privateid

– Det sier seg selv at landet vårt må etablere samarbeid mellom det offentlige og private virksomheter. Det har Forsvaret gjort med syvårs avtaler med virksomheter som skal levere i kriser og krig dersom Forsvaret ber om det, sier Sunde.

img
Foto Fredrik Naumann/Felix Features
img
Foto Fredrik Naumann/Felix Features
SYSTEMER MÅ PÅ PLASS – BEREDSKAP KOSTER

– Beredskap koster. Dersom vi i en krise kan gjøre tilgjengelig og organisere de ressurser som finnes i nasjonen, stiller vi sterkt sammenlignet med andre nasjoner. Men det betinger at beredskapen vi har er satt i system. Vi trenger forbilder som viser oss hvordan dette skal gjøres, mener Sunde.

Han trekker fram Samvirkeforumet i Hammerfest som et forbilde for andre beredskapsorganisasjoner.

– Samvirkeforumet i Hammerfest er et glitrende godt eksempel der nødetatene, industrivernet og kommunen samarbeider. Samvirkeforumet er det beste eksemplet jeg har sett på kommunenivå. Forumet informerer hverandre om hverandres øvelser slik at de får øvd sammen, snakker sammen og blir kjent i forkant og gir innspill til hverandres beredskapsplaner. Metodikken er helt glimrende. Dette er en god måte å gjøre det på. Kall det gjerne Hammerfest-modellen og la det være en modell for hvordan et samvirke på lokalt nivå kan etableres. Jeg kommer til å ta inn forumet som et godt eksempel i kommisjonens rapport, understreker Sunde.

Han kaller Samvirkeforumet i Hammerfest en «solskinnshistorie» og en fakkel som kan vise vei.

– Du må ha noen forbilder som gir entusiasme. Det er fantastisk at Politihøgskolen har invitert forumet til å forelese på de nye samvirkestudiene i høst, sier Sunde.

TILLIT BETYR ALT

Tillit er nøkkelordet for å få til et velfungerende samvirke, mener Sunde. Han forteller at kommisjonen ba oppdragsgiver, Justis- og beredskapsdepartementet, om å utvide mandatet for å komme opp med et forslag til hvordan ordet «tillit» kan inkluderes i beredskapen.

– Tillit betyr alt. Men samfunnet og demokratiet er under press. Truslene er mange og sammensatte. Dette rammer tilliten i samfunnet. Da er det ekstra viktig at aktørene fortsetter å ha tillit til hverandre slik de har i dag i Norge. Den norske beredskapen består i stor grad av frivillige aktører som bidrar, for eksempel Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder. Industrivernet er ikke frivillige, selv om de som er med i industrivernet melder seg inn frivillig. Det offentlige som Hovedredningssentralen, nødetatene, kommuner, statsforvaltere, Sivilforsvaret og Heimevernet samarbeider med de frivillige. Alle disse aktørene må bli kjent med hverandre. Da må de snakke sammen, øve sammen og evaluere for å bli bedre sammen, sier Sunde.

Han legger til at når man bli kjent med hverandres beredskapsressurser vet aktørene hva de andre kan og ikke kan og jobber langt mer effektivt sammen i kampen om å redde liv og verdier.


img
Leder av Totalberedskapskommisjonen og tidligere forsvarssjef, Harald Sunde, besøkte Nammo på Raufoss. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil ha mer kuler, krutt og nye stridsvogner. Foto Helge Mikalsen / VG
FRIVILLIGHETEN MÅ VERNES

Frivillighet er en generator for tillit.

– Dugnadsånden vi har i Norge er unik. Frivillige bidrar i for eksempel akuttfaser med søk og redning etter bortkomne, og industrivernet bidrar med å slukke skogbranner med lokalt brannvesen. Verdiskapningen gjennom frivillig innsats i Norge er uerstattelig, sier Sunde.

Han mener vi må finne et balansepunkt der frivilligheten ikke blir utnyttet, slik at vi beholder den frivillige beredskapen, for den koster penger. Kommisjonen ser på ulike incentiver for å støtte frivilligheten.

BEFOLKNINGEN MÅ «VAREOPPTELLES»

– Forsvaret kan ikke gå inn og rekvirere folk som de vil og slik de i større grad gjorde før. 80 prosent av samfunnsstrukturen vi trenger for å drive landet er på private hender og da må denne 80-prosenten fungere, sier Sunde.

Han understreker at de menneskelige ressursene i disse virksomhetene må kartlegges, og at én som er i industrivernet også kan være med i Røde Kors eller det lokale brannvesenet.

Personell må betjene kritiske samfunnsfunksjoner uavhengig om de er offentlige eller private.

– Det kan være at den viktigste jobben du gjør er i virksomheten din, sier Sunde.

SAMFUNNSKRITISKE FUNKSJONER

Det er forskjell på folk, noen vil det være mer behov for enn andre i en krise og krig, sier Sunde. De som jobber i samfunnskrtiske funksjoner må bli værende. Sunde.

– Vi må velge ut noen grunnleggende funksjoner som må opprettholdes, og vi må ta konsekvensene av prioriteringene vi gjør. Dette kan være rasjonering av kraft, prioriteringer av funksjoner innen forsyninger og mat til befolkningen. Folket må vite hvordan norske myndigheter prioriterer i krise og krig. Hvem skal gjøre hva og hvilke virksomheter er samfunnskritiske, sier Sunde.

img
Foto Fredrik Naumann/Felix Features
BØR KOMMUNALE BEREDSKAPSRÅD LOVFESTES?

Sunde sier at de fleste kommuner har beredskapsråd, men det er ikke alle som fungerer like godt. Noen kommuner har etablert interkommunale løsninger for å gjøre seg mer robuste. Totalberedskapskommisjonen vurderer om kommunale beredskapsråd skal være lovfestet. Alvorlige hendelser skjer alltid i en kommune. Kommunene har lokal selvråderett, men de må ha en grunnleggende beredskap på kommunenivå, for det er der det skjer, sier Sunde.

– Noen kommuner er sterke kommuner, som Oslo. Så har vi små kommuner der det bare er noen få prosent i en eller annen jobbeskrivelse som omhandler beredskapsarbeid. Det er stor variasjon i det kommunale landskapet hvor gode de er på beredskap, mener Sunde.

Kommunene må selv finne ut hva slags beredskap de skal ha. De må tilpasse beredskapen etter geografien og sin egen sårbarhet. sier Sunde.

OPPGAVER OG ANSVAR

Statsforvalteren må ha et ansvar for samordning av beredskap og følge opp kommunene og bistå med det de skal gjøre, oppfordrer Sunde. Sunde sier kommuner med store områder og skogbrannfare kan oppleve en innsats som kan vare i flere uker og må ha ressurser for å håndtere denne.

– Totalberedskapskommisjonen har snakket med flere ordførere som har sagt «ikke gi oss flere oppgaver uten ressurser. Vi har mange krevende utfordringer er ord vi har hørt ordførere si, sier Sunde.

Kommunene må ha hjelp til å organisere og etablere gode kommunale beredskapsråd og det mener han statsforvalteren bør bistå med.


img
Foto Fredrik Naumann/Felix Features
INDUSTRIEN INN I FYLKESBEREDSKAPSRÅD

Det regionale nivået med fylkesberedskapsrådene må også fungere, sier Sunde.

– Grenland har lang industritradisjon med Hydro på Herøya og har også tradisjon for beredskapsarbeid og involvere både innbyggerne, virksomhetene og myndighetene. Statsforvalteren har et beredskapsråd der industrien er representert, og det er viktig for industrien representerer også fare. Kommuner og statsforvaltere burde se til arbeidet Grenland har gjort og gjør når det gjelder kartlegging av risiko- og sårbarhetsarbeid for industriområdet Herøya, sier Sunde.

Sunde mener representanter for industrivernet bør inn i fylkesberedskapsrådene der hvor det er nødvendig. Han viser til fylkesberedskapsrådet for Vestfold og Telemark som har representanter fra Herøya industripark AS.

KOMMUNE OG FYLKE MÅ LAGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSER

Regionene er ulike, men alle må lage risiko- og sårbarhetsanalyser som tar innover seg aktiviteten i kommunen med private aktører, industri og næringsliv. Det samlede samfunn, som Sunde kaller helheten.

– Risikoanalysen må ende opp i en beredskapsplan og beredskapsplanen er ingenting verdt før den er satt med struktur og midler. Når den er satt må den øves, og så må den evalueres. Dette kaller vi for beredskapshjulet. Vi diskuterer i Totalberedskapskommisjonen om vi skal styrke det regionale nivået, altså statsforvalterens beredskapsavdeling, slik at de kan bistå det kommunale beredskapshjulet, sier Sunde. Han har snakket med mange ordførere siden han satte i gang arbeidet med Totalberedskapskommisjonen og flere ordførere etterlyser hjelp til å lage risiko- og sårbarhetsanalyser og etablere samvirke. Myndigheten du er gitt kan være koordinerende, rådgivende, eller kommanderende.

– Det viktigste er å skape en slik arena at man blir kjent, samarbeider og trener sammen i henhold til øvelsesplaner med noen alvorlige hendelser i øvelsesplan slik at nødetatene og industrivernet får øvd sammen. Da den gamle trehusbebyggelsen brant i Lærdal var det deltidsbrannvesenet som stod for slukningsarbeidet, men vannet var det bøndene som kom med i gjødselsprederne. Dette er et godt eksempel på en forsyningskjede i forhold til krisehåndtering. Vi kan bygge en god og grunnleggende beredskap med forholdsvis lite midler, bare partene blir kjent med hverandres ressurser, sier Sunde.

img
Foto Fredrik Naumann/Felix Features
– VI UTARBEIDER IKKE EN BEREDSKAPSPLAN FOR NORGE

– Noen forventer at vi i kommisjonen skal utarbeide en beredskapsplan for hele Norge. Det gjør vi ikke. Vi leverer en NOU, en offentlig utredning. Justis- og beredskapsministeren skal ha våre konklusjoner. Forventninger er at vi skal komme med beskrivelsen av grunnberedskapen vi trenger i Norge. Etter en NOU er laget vil det være videre arbeid for departement og etater. Vi vil være tydelige på ambisjonen vi som nasjon bør ha på beredskapsnivået. Kommisjonen skal gi en retning og et mål, sier Sunde.

Han sier Totalberedskapskommisjonen vil gi gode eksempler og modeller som bør etterleves.

MULTIKRISER VIL VÆRE REGELEN

– Jeg har snakket mye om det kommunale nivået som må ha en situasjonsforståelse, og det regionale nivået som må ha en oversikt og bistå det kommunale nivået. Men det regionale nivået må også gi denne oversikten til det sentrale nivået. Sektorprinsippet krever samarbeid på toppnivå på tvers. I fremtiden vil multikriser være regelen, det betyr at en krise vil bestå av flere kriser som må håndteres. Da må det sentrale nivået ha en dynamikk i seg som evner å samarbeide på tvers, selv om ting går i linjen, altså følge strenge regler for rapportering, sier Sunde.

Samarbeid på tvers av sektorer krever en god informasjonsflyt. Sunde mener beredskapsaktørene må søke sammen, arbeide sammen og ha en god delingskultur.

NORSKE EIERE?

Den økte kompleksiteten i krisene som vil kunne håndteres langt bedre om norske myndigheter har kartlagt hvem eier hva og har gjort seg kjent med eiere.

– I dag er virksomheter så globaliserte. Det som er viktig for når det gjelder samfunnfunksjoner er å ha kontroll på eierskapet, sier Sunde.

BEREDSKAPSVILJE – IKKE BARE FORSVARSVILJE

– Jeg kommer fra Forsvaret der det snakkes om forsvarsevne. Det er ikke mange som snakker om beredskapsvilje, eller beredskapsevne. Beredskap bygd på tillit gir beredskapsvilje. Ukraina er et land hvor folket nå viser stor beredskapsvilje. De lokale samfunnene bidrar med det de har, sier Sunde.

Han mener det er regjeringens og politikkens oppgave å bygge opp under god beredskapsvilje i hele landet. Og Totalberedskapskommisjonens oppgave å se på systemene som skal til for å få god beredskap.

– Vi har tre nivåer: det sentrale, det regionale og det lokale. Alle tre er like viktige, og vi må se sammenhengene. Alle disse nivåene må være forberedt i å møte det nye trusselbildet. Det er vi ikke i dag. Vi har senket «guarden», sier Sunde.

BEREDSKAP MÅ BYGGES LANGSIKTIG

Forsvaret har en langtidsplan som strekker seg fire år frem i tid med driftsplan og investeringsplan. Kanskje bør vi se på å drifte beredskapsområdet på samme måten, spør Sunde.

– Vi må sette av penger for å øve. Gjennom øving får vi evaluert og forbedret planverket, sier Sunde.

Sunde trekker frem Samvirkeforumet i Hammerfest igjen.

– Dette er et eksempel som kan etterleves og fungerer kjempebra der det er rett. Hammerfest er et lite område, men det finnes områder som er så store at de må få alle ressursene eksternt, sier Sunde.

FINSK MODELL – LEDERE MÅ UTDANNES INNEN BEREDSKAP

– Hvert år utdanner Finland ledere og ansatte fra private virksomheter på en nasjonal skole for forsvar. Tusenvis fra private næringsliv trenes og øves i hvordan øke beredskapsevnen sin og bidra til forsvaret av landet. Vi trenger et slikt system også. Det må en nasjonal utdanningsinstitusjon til. Kommisjonen arbeider med forslag her, sier Sunde.

Finske ledere på både regionalt og sentralt nivå utdannes innen beredskap gjennom den finske staten. De utdanner mellom 4 000 og 5 000 elever i året. Totalberedskapskommisjonen diskuterer om vi kan ha en slik modell i Norge. Vi har et kunnskapsgap i beredskapsutdanningen for sivil sektor vi må tette, mener Sunde.

ALLE RESSURSER MÅ NYTTES

Dagens trusselbilde er ikke slik som tidligere med fred, krise og krig. Nå brukes virkemeidlene på en helt annen måte med sammensatte trusler og påvirningsoperasjoner, samtidig får klimaendringer større konsekvenser for oss alle. Nå er det et mer uklart skille mellom statssikkerhet og samfunnsikkerhet. Statssikkerhet er når hele staten er truet og forvsvaret settes inn. Og samfunnsikkerhet er hele det sivile området. Og for eksemeple i det digitale rom, er «krigen» i full gang.

– Industrivernet er en ubrukt ressurs og må benyttes i langt større grad. Beredskaps-Norge må bli kjent med industrivernet. Industrivernet teller nærmere 18 000 personer og er den største beredskapsressursen i landet vårt. Kun kommunalt brannvesen kan skilte med en slik spredt geografisk tilstedeværelse, men flere av industrivernet er også med i lokalt brannvesen. Vi må altså bli kjent med våre samlede beredskapsressurser for vi trenger alle og alle må jobbe på tvers av sektorene slik at vi får til samvirke, avslutter Harald Sunde.


Totalberedskaps-
kommisjonen

Nedsatt av regjeringen i 2022 for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Utvalget skal levere sitt arbeid juni 2023. Kommisjonen ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

Medlemmer:

 • Ordfører Anne Rygh Pedersen, Tønsberg
 • Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, Nittedal
 • Konsernsjef Christian Stav, Steinkjer
 • Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Oslo
 • Politimester Ellen Katrine Hætta, Sør-Varanger
 • Direktør Jon Halvorsen, Nordre Follo
 • Direktør Cecilie Daae, Oslo
 • Forbundsleder Ola Yttre, Skjåk
 • Sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, Lillesand
 • Ordfører Ida Stuberg, Inderøy
 • Styreleder Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum
 • Professor Odd Jarl Borch, Bodø
 • Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, Tromsø
 • LO-sekretær Are Tomasgard, Lillestrøm
 • Regiondirektør Tone Grindland, Stavanger
1361 industriverninnsatser i fjor
img
Bildet er fra en øvelse med industrivernet hos Nordhordland og Gulen IKS.

1361 industriverninnsatser
i fjor

Industrivernet var i innsats nesten fire ganger per dag i 2022.
Tekst og bilde Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Foto Nordhordland og Gulen IKS

I fjor ble industrivernet kalt ut 1361 ganger, en liten økning fra 2021 hvor industrivernet var i innsats 1295 ganger. Det betyr at det er industrivern i innsats nesten fire ganger per dag gjennom hele året. Dette kommer frem av den årlige industrivernrapporten som industrivernpliktige virksomheter sender inn til NSO i starten av året.

I over 1000 av innsatsene melder virksomhetene at industrivernets innsats var konsekvensreduserende, noe som tilsvarer 75 prosent. Innsatsene fordelte seg på 371 ulike virksomheter.

– Vi ser at antall innsatser de siste årene ligger på et nokså jevnt og høyt nivå. Det at tre av fire innsatser blir rapportert som konsekvensreduserende viser at industrivern i Norge virkelig bidrar til å redde liv og arbeidsplasser. Det er all grunn til å gi honnør og en stor takk til alle som deltar i denne effektive egenberedskapsordningen, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Nytt av året er at NSO i industrivernrapporten stilte spørsmål om det er noen av innsatspersonene som vil bli kalt inn til tjeneste i Sivilforsvaret eller Heimevernet og om noen er del av lokalt deltidsbrannvesen. Det var 124 som krysset av for Sivilforsvaret, 277 for Heimevernet og 195 for deltidsbrannvesen.

– Dette var en første grovkartlegging av dette. Vi har presentert dette for Totalberedskapskommisjonen, og vi vil i neste omgang ha en dialog med Sivilforsvaret om hvordan vi skal følge opp dette. Blir det for mange som blir utkalt fra industrivernet ved hendelser må vi diskutere dette videre og se om det gjøres noe på enkeltvirksomheter, sier Gilje.

Samvirkeøvelse i Narvik
img
Foto Hjalmar Larssen i Rema Distribusjon Norge AS
REMA Distribusjon Norge AS øvde sammen med Ofoten brann IKS, helse og politiet i to dager. Tema var ammoniakk-lekkasje på kuldeteknisk rom.

Samvirkeøvelse
i Narvik

Brann, helse, politi og industrivernet hos REMA Distribusjon Norge AS i Narvik arrangerte samvirkeøvelse i vinterkulden. Det er mye å lære når vi øver sammen.
Tekst og foto Hjalmar Larssen, industrivernleder i REMA Distribusjon Norge AS
img
Pasientbehandling etter gasshendelse i forbindelse med øvelse.

I to dager øvde alle ansatte i REMA Distribusjon Norge AS (RD) sammen med politiet og helse i Narvik og Ofoten brann IKS. Det var brannmester Robin Amundsen fra Ofoten Brann IKS som var ansvarlig for øvelsen. Tema var ammoniakk-lekkasje på kuldeteknisk rom. En arbeider har falt ned fra en gardintrapp og det er oppstått en lekkasje. Målet var å øve på samvirke, altså samhandling med nødetater samt hvordan eget industrivern fungerer.

MÅLET MED ØVELSEN

Målet med øvelsen fra Ofoten brann IKS var samhandling med andre nødetater og få øve på lekkasje av ammoniakk. Å bruke riktig bekledning og dekontaminering etter øvelse var også en del av øvelsen.

EVALUERING

Hva gikk bra?
Detektering og varsling fungerte godt. Industrivern på plass etter få minutter. Evakuering av bygget OK. Ofoten brann ankom etter kort tid, kommunikasjon med industrivern fungerte godt. Industrivern ble benyttet til vakt og evakuering. Ambulanse og politi ankom også.

Hva gikk ikke så bra?
Ofoten brann fant ikke riktig angrepspunkt og måtte dirigeres til riktig sted av industrivernet. Vanskelig kommunikasjon mellom innsatspersonell da det er dårlig dekning i bygget. Dette fikk også Ofoten brann erfare. Brann har med seg slange og denne var for kort. I dette tilfellet rakk den bare et stykke inn i korridoren og de måtte skjøte på for at den skulle rekke helt inn. Det gikk bort verdifull tid til redning på grunn av dette.

Hva lærer vi av dette?
Industrivernet må være kjentperson både utenfor og inne i bygg. Virksomheten REMA Distribusjon Narvik og industrivernet bør vurdere andre former for kommunikasjon ved uhell. Det må også vurderes om oppmøteplass skal være lenger unna bygg ved ammoniakk-lekkasje. Ofoten brann mener det skal være 300 meter fra bygg der hvor lekkasjen er.

HVA MÅ ENDRES?

Møte nødetatene tidlig på området slik at de finner riktig angrepspunkt samt være kjentperson og hjelper så lenge aksjon pågår.

img
Arnested for ammoniakklekkasjen for øvelsen.
img
Industrivernet evakuerer en skadet person i øvelsen.

CBRNE-øvelse

På fagspråk kalles øvelsen CBRNE-øvelse som er en fellesbetegnelse og omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E).


Sammendrag av øvelsen

 1. Alarm 110/nødanrop: Gassutslipp og skadet person.Innringer ville ikke forsøke på redning på grunn av sterk lukt fra lekkasje.
 2. Ambulanse/Helse alarm:Oppfatter en (1) skadet og 50 evakuert. De varsler Universitetssykehuset i Harstad, Tromsø og Narvik (UNN). Helikopter og to (2) busser ble rekvirert. De er videre usikre om de kan rykke inn da deres drakter bare tåler 20 minutter i rom med gass.
 3. Politi fikk ikke første melding, men følger etter hvert brann frem til øvre siden av området. De vet at en person er skadet i andre etasje. De sjekker landingsplass for helikopter. All informasjon kunne de så følge på samband.
 4. Brann er usikker på om vindretning ble vurdert. Samlingspunkt bør være min 300 meter fra bygg ved lekkasje av ammoniakk. Ledelsen i REMA Distribusjon Narvik må sammen med industrivernet også vurdere vindretning ved slike uhell og hvor ansatte skal samles.
 5. Brann tok kontakt med fagleder industrivern for å finne enkleste vei til skadested.
 6. Brann mente det var god sjanse for å foreta redning av skadet på grunn av utlufting fra skadested.
 7. Helse definerer skadet person som traumeskadet på grunn av blod og at den skadde burde vært tatt ut på båre grunnet mulig nakkeskade. Brann sier: nei det er livreddende som gjelder og det å få skadde ut. Brann sier videre at de ved alarmens begynnelse vurderte dette til full alarm og bil nr. to (2) og spesialbil rykker også ut. Etatene melder om god kommunikasjon på kommandoplass (KO). De ville også vurdert å flytte inn i bygg hvis de visste om lav risiko for gass i korridor. REMA Distribusjon Narvik bemerker at dagen før hadde vi strømbrudd og vifte ville da ikke fungert. Det ville da sannsynlig vært gass også i korridoren.
 8. Helse i kjemikaliedrakt burde vært sjekket for kontaminering. Brann burde målt alle som gikk ut/inn for kontaminering.
 9. 51 minutter etter øvelsesstart får brann melding at industrivern har to personer i korridoren for kontroll slik at ingen andre skal få tilgang til korridoren. Brann har oversett disse og ber de nå om å gå ut av korridor. Virksomhetens observatører bemerker at her burde kommunikasjonen mellom brann og fagleder industrivern vært bedre.
 10. Ved brannalarm er alle dører åpne og i tillegg har brann nøkkelkort i nøkkelsafe. Industrivernet må sjekke om dører er åpen ved alarm og brann må ha med seg nøkkelkort fra safen.
 11. Brann lag 1 mangler en person til kjemidykk. Lag 2 tar ansvar for kjemidykk og drar med seg slange og rykker inn.
 12. Ingen vet hvor lekkasje er, men den blir raskt lokalisert og de tar med seg rørklemmer for sikring av rør og lekkasje. Virksomhetens observatører bemerker at de burde hatt med seg skyvelære, som er et lite måleverktøy, for raskere sjekk av dimensjon på rør.
 13. Dusj-telt inkludert sperrebånd ble korrekt plassert utvendig. Det etterspørres om det burde vært benyttet varmesløyfe (varmekabel) på dusjvann.
 14. Helse bemerker at det er svært viktig å få korrekt ID på skadet person for videre behandling. Dette gjelder også politi.
 15. Ved lignende øvelser i framtiden ønsker politi å ha med observatør.
 16. Helse melder at dette er deres første øvelse med kjemikalier og det var en skikkelig «månelanding » for dem.
 17. Helse melder at det er viktig å melde hvem de er når det snakkes på sambandet.

Logg:

img
Hvordan ta vare på kalde kollegaer som er skadet?

Hvordan ta vare
på kalde kollegaer som
er skadet?

I Norge er vi godt kjent med kulde. Vi er vokst opp med å ta vare på oss selv i kaldt vær. Allerede i barnehagene begynner barna å lære om å kle på seg riktig, og hva de skal gjøre for å holde seg varme.
Tekst Jørgen Melau, Forsvaret
Bilde Demonstrasjon av enkelt utstyr for behandling av nedkjølte personer. Et liggeunderlag, en sovepose og en tarp/presenning.
Foto Kai-Otto Melau

Det er ikke farlig å bli litt kald. Det tar normalt ganske lang tid før kulde blir et problem som er farlig. Hvis vi derimot får en skade, blir situasjonen annerledes. Da kan kroppens beskyttelsesmekanismer mot nedkjøling bli påvirket. I tillegg er det å bare være litt kald ganske mer farlig. Koagluasjonen blir påvirket og fungerer dårligere. Kort sagt fører dette til at man blør mer. Og da kan en tilsynelatende ufarlig tilstand bli kritisk. Derfor må vi unngå at skadde kollegaer blir nedkjølt. Det er noen enkle ting vi kan gjøre for å unngå at en skadet kollega blir nedkjølt. Det vil nok være veldig ulikt hva som er gode løsninger i ulike situasjoner, men vi kan ta følgende som et utgangspunkt:


 • Unngå at personen ligger eller sitter rett på bakken. Et betonggulv eller annet underlag, stjeler mye varme fra en skadet. Legg derfor noe under pasienten. Aller best vil det være å bruke et liggeunderlag, men det kan også være tepper eller klær. Finnes det ikke noe annet vil for eksempel et par lag med papp hjelpe.
 • Sørg for at personen er tørr. Hvis pasienten er våt av ulike årsaker, bør man gjøre det man kan for å tørke personen. Fuktig hud er noe av det som stjeler mest varme fra kroppen, og raskest gjør en person kald. Ta derfor av våte klær, tørk pasienten og ta på tørt.
 • Legg på et isolerende lag. Med dette menes noe som varmer pasienten, som for eksempel ekstra klær, sovepose eller tepper. Det finnes også endel ferdiglagede løsninger som kan brukes.
 • Sørg for å få den skadde i ly. Hvis det er utendørs, bør den skadde fraktes inn i bygning, kjøretøy etc. Er dette ikke mulig, må man forsøke å få laget et vind- og vanntett lag ytterst utenpå pasienten.

Gjør man disse tingene, vil den skadde være mye bedre beskyttet mot å bli nedkjølt.

Det finnes også noe ferdiglaget utstyr som ivaretar mye av det som er beskrevet over. Det er derimot fullt mulig å hindre nedkjøling hos en skadet pasient, med utstyr som ikke er spesiallaget til formålet. Det krever derimot at man er litt forberedt.

En type utstyr som finnes i mange førstehjelpsoppsett, er tynne reflekterende folier. Ofte kalt «Space blanket». Disse er ikke spesielt godt egnet til behandling av nedkjølte pasienter. Det finnes ingen forskning som viser at den er særlig effektiv til dette. I tillegg, som mange erfarer, er de praktiske fordelene også små. Den eneste fordelen som vi tenke oss, er at den er lett å ha med seg. Men min klare oppfordring er at bedriftens oppsett for å ivareta kalde pasienter, bør inneholde noe som er bedre enn dette.

img
ADemonstrasjon av enkelt utstyr for behandling av nedkjølte personer. Et liggeunderlag, en sovepose og en tarp/presenning.
Jørgen Melau
Jørgen Melau har en doktorgrad i fysiologi. Han jobber nå i Forsvaret der han forsker temperaturfysiologi, nedkjøling og blødningskontroll. Han har bakgrunn som redningsmann i Luftambulansetjenesten og som rådgiver til forskjellige offentlige etater. Han er utdannet ambulansefagarbeider og anestesisykepleier.
Tids- og energibesparende med gode logger

Tids- og energibesparende
med gode logger

Ta deg tid til å skrive gode møtereferater eller logger fra beredskapsmøter. Det vil effektivisere arbeidshverdagen for de som skal forholde seg til innholdet.
Tekst og bilde Ann Kristin Olsen, Spesialrådgiver beredskap
Foto Finnmarkssykehuset HF
img
Loggføring hos krisestaben under lokal redningsøvelse på GE Healthcare, Lindesnes. Foto Fredrik Naumann/ felixfeatures

Å kommunisere er en forutsetning for all menneskelig samhandling. Det å kunne kommunisere slik at man blir forstått med budskapet man ønsker å formidle er et kunststykke.

«Min masteroppgave var en kvalitativ studie om hvordan kunnskapsoverføring skjer blant strategisk beredskapsledelse, i spesialisthelsetjenesten. Temaet baserer seg på en observasjon som ble gjort etter første halvår med koronapandemi: behovet for å sikre en robust beredskapsledelse som tåler en langvarig krise. Det ble derfor gjennomført intervjuer med respondenter fra tre av helseforetakene i Helse Nord-regionen sin strategiske beredskapsledelse; halvt om halvt med faste medlemmer, og stedfortredere.»

Nasjonal helseberedskapsplan er det overordnede rammeverket for helseog omsorgssektoren sin forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer. Virksomheter underlagt den skal følge opp læringspunkter, samt sørge for at egen organisasjon og personell får opplæring og trening. Jeg ville undersøke hvordan kunnskapsoverføring brukes som virkemiddel for å oppnå de ønskede resultatene lokalt i helseforetak.

Problemstillingen var: I hvilken grad og på hvilke måter skjer kunnskapsoverføring i en beredskapsorganisasjon? I tillegg ble det utarbeidet to forskningsspørsmål:


 1. Hva hemmer kunnskapsoverføring?
 2. Hva fremmer kunnskapsoverføring?

Respondentene hadde mange tanker om, og erfaringer knyttet til dette. Ett av funnene handlet om referater fra beredskapsmøter. Respondent 3 hadde kommet frem til at loggen fra beredskapsledelsen sine møter påvirket graden av fremdrift lokalt på sykehuset i form av etterlevelse av tiltak. Erfaringen var at når det loggføres resonnementer i tillegg til bestemmelser i møtereferater, så gjorde det noe med hvordan de ble tatt imot og fulgt opp. Vedkommende påstod at man kan nå flere om man legger flid i loggene:

«Jeg opplevde at når vi startet med det, så ble det færre spørsmål fra de ute i organisasjonen om hvorfor noe tok lang tid eller kort tid, om hvorfor noe ikke besluttes, og hvorfor noe vedtas. Når du har den typen drøfting og innspill som kommer på saker med i referater, så forteller det også litt om prosessen. (…) Vitebegjæret er ikke like stort hos alle, men å tilfredsstille de med stort vitebegjær gjør at vi kjøper oss litt mer tid med bedre referater. (…).»

Oppsummert beskriver respondenten at kolleger som får tilgang til forklaringer på hvorfor noe blir som det blir, er mer tilbøyelig til å gå i takt. Tolkningen er at når skriftlig informasjon blir gjort tilgjengelig for de med interesse for det, øker det individets forståelse av eksempelvis nødvendighet eller prioritering. Det forstås som at det ligger et potensial for kunnskapsoverføring i disse loggene, for de som er mottakelig for slike eksplisitte kommunikasjonsformer via e-post og krisestøtteverktøy.

Min tolkning blir da at møtereferater kan og bør brukes målrettet, som et arbeidsverktøy til å oppnå fremdrift i implementering av beredskapstiltak. Det kan også være en interessant refleksjon mot loggfører eller referent sin innflytelse eller viktighet i beredskapsledelsen: I møtereferatet er det både makt og påvirkningskraft!

Har du skrevet en masteroppgave innen beredskap, og særlig med industrivern som tema så vil vi gjerne lese.

Send den til:
post@nso.no
Intern konkurranse er bra!

Intern konkurranse er bra!

Røykdykkerne i Nortura Malvik jogger sammen iblant. Røykdykkerleder Arne Berg mener fellestrening gjør at laget blir mer sammensveiset.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Bilde Arne Berg, Nortura Malvik Foto Privat
img
Røykdykkerlaget i Nortura Malvik jogger sammen for å finne ut hvordan formen er og motiverer hverandre til å bli i god form. Røykdykkerne i industrivernet må gjennom mange fysiske tester i regi av brannvesenet.

– Vi hadde test med brannvesenet for en to til tre år siden og da fikk vi en skikkelig oppvåkning. Da var det flere som fikk en aha-opplevelse at formen ikke var god. Vi fant ut at vi måtte gjøre noe, vi måtte trene mer alle sammen, sier røykdykkerleder Arne Berg i Nortura Malvik.

Berg sier røykdykkerne snakket sammen og fant ut at de måtte trene mer på egenhånd og noe felles også.

– Alle har et ansvar for å være i form om du er røykdykker i industrivernet, sier Berg.

LAGÅND

– I en periode trente vi sammen én gang i uken og da merket jeg at vi fungerte bedre sammen som lag. Vi ble en sammensveiset gjeng, sier Berg.

Industrivernet har flere fysiske øvelser med brannvesenet som varmdykk, søk og slangeutlegg som alle krever at en er i form. Dessuten må røykdykkerne årlig gjennom en test for å bevise at de kan møte kravene som settes i røykdykkertesten som blant går ut på å løpe med pusteluft og full brannbekledning. I testen inngår også å kunne bære et menneske på 70 kilo i 100 meter med pusteluft og bekledning.

– Brannvesenet er virkelig i form. De trener i innendørshall og gjør det i arbeidstiden. Jeg har inntrykk av at de spiller mye innebandy. Jeg kunne tenke meg å trene meg oftere, men det er et økonomisk spørsmål for bedriften for vi må gjøre det i arbeidstiden. Vi kan gjøre det utenom jobb også, men vi bor spredt. Vi bor ikke på samme området. Men vi får til å jogge sammen noen ganger i året og det gir oss en pekepinn på formen og er motiverende. Dessuten springer vi en del privat på fritiden, sier Berg. Han legger til at det er både treningsrom og tredemølle på jobb og ansatte får økonomisk støtte om de er på treningssenter.

SKJERPINGS

Til tider er formen stigende, andre ganger er den nedadgående.

– Da må man ta seg sammen. Jeg var i mitt livs beste form under pandemien. Jeg trente masse. Andre var i dårlig form, for det ble mye stille sittende arbeid. Det virker som om det var enten eller. Nå må jeg skjerpe meg igjen! mener Berg.

Berg, 49 år, er eldst blant røykdykkerne. Makkerne er i 30-årene. Men alder er bare et tall, sier Berg og inspirerer alle til å gjøre sitt for å være i god form.

– En blir mer fornøyd om en rører på seg, understreker Berg.


img
Røykdykkerleder Arne Berg blir industrivernleder 1. juni da Steinar Moe gir seg i løpet av 2023. Berg lover å holde motivasjonen for å være i god form oppe i laget.
INGEN VIL GI SEG

Berg sier at ingen har lyst til å gi seg når de løper.

– Det blir litt intern konkurranse når vi skal springe. Du vil ikke være den som gir seg først! Det er lurt å løpe sammen noen ganger i året. Ingen av oss vil være den som stopper først. Det gjør at en trener mer etter en slik test, sier Berg.

– Ja, jeg vil fortsette å gjøre det, mest for røykdykkernes egen sikkerhet om det skjer noe. De må være i form til å håndtere det som kan skje. Resten av industrivernet stilles det ikke slik krav til, men jeg oppfordrer alle til å være i god form, sier Berg.

SKIKKELIG BAKKELØP

Røykdykkerne snørte på seg joggeskoene fredag 17. mars for å se hvordan det stod til med formen.

– Egentlig skulle vi springe rundt et vann på 3.4 kilometer som vi har gjort tidligere. Men det har snødd og fortsatte å snø så det var vanskelig å springe. Istedenfor ble det bakkeløp. Helt ned til fjorden og opp igjen til arbeidsplassen vår. Skikkelig bakkeløp! Sier Berg.

Han har kun syklet opp bakken før, og hadde ikke tenkt han skulle oppleve å springe den.

– Det som er så artig er at det er Sverre Lorentzen som foreslo at vi skulle springe opp bakken. Han var en av de som var i dårligst form da vi for noen år siden sprang rundt vannet med brannvesenet. Han har trent mye siden det og det er inspirerende å se resultatene av arbeidet han har lagt ned, sier Berg.

Nettverksmøte for Trøndelags-forumet

Nettverksmøte for
Trøndelags-forumet

Nortura Bjerka, Nortura Steinkjer, Nortura Malvik og Tine Heimdal arrangerte nettverksmøte. Øvelser stod sentralt på programmet og de fremmøtte la frem sine hjertesaker for industrivernet.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Bilde Steinar Moe, Nortura Malvik
Foto Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

– Vi lærer mye av å bli kjent med hverandres industrivern. Det er alltid noe nytt å ta med seg hjem etter at vi har vært sammen. Vi praktiserer direkte erfaringsutveksling på hvordan vi organiserer, dimensjonerer og lager gode øvelsesplaner for industrivernet. Deler egne erfaringer, kunnskap og diskuterer mye. Vi diskuterer innkjøp av utstyr også, og får en slags godkjenning på om det vi vurderer er lurt eller ikke. Vi legger et godt grunnlag for å forstå hvordan man planlegger og organiserer industrivernet med å skaffe oversikt over uønskede hendelser, risikovurdere disse hendelsene, og dermed har man skaffet seg oversikt som gjør dimensjoneringen av industrivernet lettere. Videre hvilke type utstyr, materiell og kompetanse man trenger sier Steinar Moe, industrivernleder i Nortura SA avd. Malvik.

Hvordan lage gode risikovurderinger og beredskapsplaner var også på agendaen. Ken Roger Bråten fra Nortura Bjerka nevner at industrivernet også har lært mye av det tverrfaglige samarbeidet mellom bedriftene i Trøndelags-forumet.

PLANVERK

Under nettverksmøtet ble industrivernforskriften diskutert. Juridisk fagsjef Inger Hanne Bye fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon deltok og tok for seg planverket som ligger til grunn for å kunne planlegge, organisere og drifte et godt industrivern.

– Industrivernpliktige virksomheter må lese og forstå industrivernforskriften. Den er grunnlaget for dimensjonering av industrivernet, det vil si hver enkelt virksomhet må finne ut hvordan industrivernet må etableres til akkurat sin virksomhet, sier Bye.

Hun sier at Næringslivets sikkerhetsorganisasjon gjerne stiller opp på nettverksmøter for å hjelpe til med forståelse og praktisering av forskrift om industrivern.

RISIKOANALYSE MÅ FORANKRES HOS LEDELSEN

Nettverksmøte diskuterte også at en god risikoanalyse er viktig å lage.

– En risikoanalyse må kartlegge hele virksomhet, alle hendelsene som kan skje på de ulike områdene i virksomheten, og det må lages en handlingsplan for alle hendelsene. En slik analyse er et levende dokument, det må endres etter hvert som drift og daglige forutsetninger endres, sier Bråten.

Bråten forteller at på Nortura Bjerka lages risikoanalysen sammen med fabrikksjefen.

– Jo mer kunnskap fabrikksjefen har om risikoene virksomheten står overfor jo lettere går beredskapsarbeidet. Ledelsen i en virksomhet må langt mer på banen. Både fabrikksjefen og verneombudet må gå gjennom risikovurderingene og stå inne for sluttvurderingene. Slik gjør vi det på Nortura Bjerka. Ledelsen er sitt ansvar bevisst, anerkjenner risikoene og har satt inn tiltak for å hindre at disse skjer, sier Bråten.

PROBLEMER MED VARSLING

Industrivernleder John Anders Lillemark forteller at Nortura Steinkjer opplevde en uønsket hendelse høsten 2022. Bedriften fikk lekkasje fra en CO2-tank. Alarmen ble utløst og fabrikken ble evakuert. Dette skjedde etter arbeidstid, men det var likevel et titalls ansatte på jobb. John Anders ble tilkalt og satte i sving med å undersøke rundt lekkasjen. Både brannvesenet og politi ankom. Det var lenge uoversiktlig om fabrikken var tømt for folk.

– Dagen etter hendelsen kunne jeg fått alt det jeg ville av både mer personell og mer utstyr, men da er det i hvert fall for sent for å håndtere det som skjedde, men selvsagt hjelper det til neste gang det skjer noe, sier Lillemark.

Han opplevde utfordringer rundt varsling til industrivern, ledelse og andre. I etterkant har bedriften gått til anskaffelse av et varslingssystem som er de mener er effektivt og brukervennlig.

POPULÆRE ØVELSER

Moe forteller at det er populært å være med i både industrivernet, og ikke minst få lære om førstehjelpshåndtering og øvelser. Alt du lærer i industrivernet er jo også nyttig kunnskap å ha med seg i livet ellers, mener Moe.

– Industrivernet har et stort ansvar for å trygge de ansatte i virksomheten i alle de ulike situasjonene som kan oppstå. De som er med i industrivernet er personer som ønsker og trives med å gjøre noe for andre. De er høyst motiverte, sier Moe.

I oppstarten av det nye året står den årlige industrivernmedarbeidersamtalen for tur. En slik samtale tar for seg: Interesse, motivasjon og intensjon for det kommende året. Den enkeltes behov og lyst til å lære mer om for eksempel førstehjelp, slangelegging, lede innsats i gruppa «bli kjent»-oppgaver i bedriften. En viktig oppgave for innsatsmedlemmer er jo å være bedriftens kjentperson.

AMBULANSEPERSONELL MED UMIDDELBARE TILBAKEMELDINGER

Industrivernleder John Anders Lillemark fra Nortura Steinkjer delte erfaringer fra samarbeidet med ambulansepersonellet og Røde Kors som deltar på øvelsene og evaluerer førstehjelpen industrivernet utfører.

– Ambulansepersonalet ser på hva industrivernet gjør og gir tilbakemeldinger underveis til industrivernet. Vi venter ikke med å evaluere. Vi mener vi lærer mer når vi evaluerer sporenstreks, sier Lillemark.

Industrivernet kan være med på alle scenarioene helse trenger for å øve på det de må. Sammen syr vi sammen en øvelse både industrivernet og ambulansepersonalet får øvd på det de vil. Vi får med oss Steinkjer Røde Kors som markører og de spiller veldig bra. Det gjelder å øve reelt, understreker Lillemark.

Det er viktig å øve redningsstab også. Politiet er sentrale når det skal øves redningsstab. Industrivernlederen pleier å få med seg ambulansepersonell, brann og politi på øvelsene.

– Jeg spør alle nødetatene hva de trenger å øve på. De må også få igjen for å være med på øvelsene, råder Lillemark.

BLI KJENT MED UTSTYRET

I forbindelse med gjennomføring av årlige førstehjelpskurs på Nortura Malvik anbefaler industrivernet å bli kjent med førstehjelpsutstyret i virksomheten.

Åpne opp medisinskap og ta ut det som er der, bli kjent med utstyret inni skapet. Innholdet i skapet kan og bør bestemmes av skadehistorikken på arbeidsplassen.

Hvilke typer skader har vi egentlig? Da er det viktig å lage førstehjelpskurset i henhold til hvilke typer skader den enkelte bedrift har.

Ta med deg verneombudet overalt i hele virksomheten. Se til at alt er i orden, sier Ken Roger Bråten fra Nortura Bjerka.

Han anbefaler nettverket å anskaffe seg øyeskyll som fungerer på alle kjemikalier.

– Det finnes øyeskyll for pH-baserte kjemikalier og såkalt vanlig øyeskyll. Det er ikke alltid så enkelt å vite hva som har kommet i øyet. Derfor er det lurt å anskaffe en type øyeskyll som virker på alt og ikke måtte stå og lese på varedeklarasjoner hva de inneholder for å vite hvilket øyeskyll som skal brukes. Gjør førstehjelp enkelt, oppfordrer Bråten.

EVAKUERINGSPLASS

Nortura Steinkjer fortalte nettverket om en evakuering de hadde i forbindelse med en øvelse. Nettverket delte erfaringer med slike øvelser med hverandre og Nortura Malvik sa de hadde gjort endringer når det gjelder evakuering.

– Vi har lenge praktisert å ha to evakueringsplasser, men vi bruker lengre tid på å skaffe oversikt over at alle har evakuert til to plasser fremfor bare et punkt, sier Moe.

Han understreker at dersom alle ansatte møter på et og samme sted er det lettere å informere alle. Industrivernlederen har gått til innkjøp av en megafon som kan brukes slik at alle hører. Ledelsen jobber også med at redningsstaben har egnede lokaler til stabsrom, både på fabrikken og i et annet bygg like ved.

§ 5. Tilpasning og dimensjonering av industrivernet

Med bakgrunn i risikovurderinger skal virksomheten utarbeide oversikt over uønskede hendelser med konsekvenser som gjør det nødvendig for industrivernet å iverksette tiltak. Oversikten skal være grunnlag for organisering, bemanning og utrustning av virksomhetens industrivern. Oversikten over uønskede hendelser skal gjennomgås minimum én gang i året og oppdateres ved endringer som har betydning for organisering og dimensjonering av industrivernet.

Kilde: Forskrift om industrivern. Endret ved forskrifter 18 feb 2015 nr. 135 (i kraft 1 mars 2015),
22 mai 2019 nr. 672 (i kraft 1 jan 2020)

Les mer på: nso.no


Gasstrykk i kum

Einar Alseth, nestkommanderende industrivernleder i Nortura Malvik advarer mot å gå ned i de dypeste kummene for å sette på vannet.

– Det kan være gasstrykk i kummene, eller svært lite frisk luft eller veldig dårlig luft som kan være farlig og føre til at personell svimer av og gassene kan også være lettantennelige. Han anbefaler flere til å bygge om armaturet i brannkummene som gjør at industrivernet ikke trenger å hoppe ned i kummen for å koble til slanger og sette i gang vannet. De fleste av kummene har en dybde på cirka 1,5 til 2,5 meter, sier Alseth, men legger til at han har sett brannkummer på mer enn åtte til ni meter dype.


Trøndelags-forumet

Består av
Nortura SA avd. Malvik, Nortura SA avd. Steinkjer, Nortura SA avd. Bjerka, Tine SA avd. Heimdal, Norske Skog, Grilstad, Equinor Rotvoll, Lerøy Midt med flere.

Forumet er et regionalt nettverk for industrivern i området. Nortura Bjerka, Malvik og Steinkjer er i tillegg sammen i Nortura-forumet, som inkluderer flere Norturavirksomheter.


Deltakere på møtet:

 • Tine Heimdal, nestkommanderende industrivernleder Kari Johanne Einvik
 • Tine Heimdal, røykdykkerleder Roger Johansen
 • Nortura Bjerka, industrivernleder Ken Roger Bråten
 • Nortura Bjerka, nestkommanderende industrivernleder Daniel Klemetsen
 • Nortura Steinkjer, industrivernleder John Anders Lillemark
 • Nortura Steinkjer, nestkommanderende industrivernleder Thor Åge Langseth
 • Nortura Malvik, nestkommanderende industrivernleder Einar Alseth
 • Nortura Malvik, industrivernleder Steinar Moe
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, juridisk fagsjef Inger Hanne Bye

Rødmalte brannkummer

– Etter at Trøndelagsforumet besøkte Tine Tunga og fikk se at industrivernet der har malt kumlokkene til brannkummen knallrødt, har vi på Nortura Malvik gjort det samme! Helt genialt! Sier Steinar Moe, industrivernleder i Nortura SA avd. Malvik.

På Nortura Malvik er det i alt ti brannkummer på fabrikkens uteområde.

Alle brannkummer er rødmalt, både lokket og ringen rundt. I tillegg er åpningsventilen på toppen av armaturet. Industrivernets nestkommanderende (NK) og kjemikalieansvarlig Einar Alseth har laget nøkler til alle ti brannkummene slik at man kan koble brannslanger og få vann på slangene fra bakkenivå.

– Vi trenger ikke lengre å klatre ned i kummen! Dette er jo også viktig for sikkerheten at man slipper å koble vannet på den gamle måten. Avstandskjettingen kommer til sin rett på vinteren. Da er det bare å strekke ut kjettingen i hele sin lengde. Da finner man brannkummen, sier Alseth.

img
Einar Alseth (t.v.)r og industrivernleder Steinar Moe ved Nortura Malvik viser frem rødmalte kumlokk Foto Arne Berg
img
Industrivernleder Steinar Moe (t.h.) og slangeleggergruppen demonstrer hvordan de unngår å gå ned i kummene. Foto Arne Berg
Gikk bredt til verks
«MANGFOLD I BRANNVESENET» I Sikkerhet fortalte vi hvordan NRBR hadde planer om å rekruttere bredt. Les om resultatene:

Gikk bredt til verks

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) gikk for egen informasjonsdag for kvinner og en mer åpen og bevisst måte å selektere på.
Tekst og foto Linda Stuvland, Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS
Faksimile Sikkerhet 3/22

Når man får inn 800 søkere til 20-25 stillinger som brannkonstabel, kan det virke overveldende. Særlig hvis man skal prøve å øke mangfoldet på vaktlagene. Hvordan unngå å gå glipp av kandidater som er gode på mange og utradisjonelle felt, uten å fire på kravene?

Før søknadsfristen inviterte NRBR til «kvinnecamp», en egen informasjonsdag for kvinner, hvor de også fikk prøve seg på noen fysiske tester og arbeidsoppgaver. Det må ha gitt mersmak, for flere av deltakerne sendte inn søknad.

– De var veldig nysgjerrige på hva jobben besto av og hvilke oppgaver som man kunne møte på. Turnusordningen var også et spørsmål som gikk igjen. Men det var få spørsmål som gikk spesifikt på det å være kvinne i brannvesenet, sier Siv Katrine Larsen, HMS-ansvarlig i NRBR.


img
Brigadeleder Geir Søndrål, HMS-rådgiver Siv Katrine Larsen og brigadeleder Gøran Syversen.
GROVOPPTAK SIKRET BREDDE

Denne gangen endte NRBR opp med rundt 800 søkere. De som oppfylte noen minimumskrav, 400 kandidater, ble invitert til såkalt grovopptak. Dette ble gjennomført utendørs i Lillestrøm sentrum.

Geir Søndrål og Gøran Syversen er brigadeledere i NRBR og står som ansvarlige for rekrutteringen.

– De som greide kravet om å gjennomføre distansen på 3 000 meter på maksimum 14 minutter, gikk videre til styrkeprøvene: Syv push-ups med flaskesett på 18 kilo, syv stykker kroppsheving i bom med undertak og 15 knebøy med flaskesett på ryggen, forklarer Syversen.

– Ved at så mange ble innkalt betyr at vi ikke står i fare for å velge bort spennende kandidater helt i begynnelsen av prosessen. Det er ikke å komme bort fra at brannkonstabelyrket er et fysisk krevende yrke, og derfor er det naturlig å begynne å skille ut kandidatene med en fysisk test, sier Syversen

FLERE KVINNER VIDERE

20 kvinner av totalt 140 kandidater gikk videre fra grovopptaket og måtte gjennom tester i praktiske ferdigheter, samarbeidsevner, klaustrofobi, høyde, svømming og mer. Brannkonstabelyrket er allsidig og variert, så det er viktig med et bredt spekter av kunnskap.

– Svært mange av de som ble invitert til grovopptaket, besto alle testene. Da vi skulle velge ut hvem av disse som gikk videre, valgte vi å la kjønn og en utypisk arbeids- og utdanningsbakgrunn veie tungt, sier Søndrål.

– Hvis vi har mange ambulansemedarbeidere eller elektrikere ansatt fra før, vil færre med denne bakgrunnen komme videre. Andre får rett og slett en ekstra sjanse, men det er ingen kvotering på kjønn, utdannelse eller annen bakgrunn. De beste står igjen til slutt, sier Søndrål.

SØKERE TIL ANDRE STILLINGER

– Det er ressurskrevende å gjennomføre rekrutteringsprosessen på denne måten. Men vi har stor tro på at vi denne gangen kan få et større mangfold i arbeidsstokken og at det var verdt den ekstra ressursbruken, sier Syversen.

– Vi har fått mye oppmerksomhet for måten vi gjennomfører opptaket på, blant annet i lokalpresse. Samtidig har vi vært synlige i annonser og gått høyt ut på sosiale medier, sier Linda Stuvland, fagleder informasjon.

– Kanskje en positiv sideeffekt av all oppmerksomheten er at vi nylig fikk flere gode søkere til tilsynsstillinger. Vanligvis sliter vi med å få tak i ingeniører og andre med liknende bakgrunn. Vi tror at arbeidet vårt med mangfold bidrar til et godt omdømme, sier Stuvland.

– Rett før jul kunne vi endelig tilby fast stilling til 24 nye konstabler. Fire av disse er kvinner. Det er kanskje ikke all verden, men jeg tror vi har fått snøballen til å rulle. Vi håper at mange som ikke søkte denne gangen eller som ikke nådde opp, tenker at brannvesenet er en god og interessant arbeidsplass også for dem, og at vi møter dem ved neste utlysning, sier Syversen.

img
Fysiske tester ved Skedsmohallen. Det var kaldt og surt vær, men god stemning, selv om noen måtte dra hjem med planer om å trene mer …
img
På Kvinnecampen ble ulikt type utstyr vist frem og det var blant annet mulighet for å prøve å klatre i stigebilen. Stigebilen ble også brukt til høydetesten som var en av opptakstestene for kandidatene.
Hvordan motivere industrivernet

Hvordan motivere
industrivernet

Ny industrivernleder Kari Johanne Einvik i Tine Heimdal opplevde at halvparten av industrivernet sluttet i løpet av pandemien. Det har vært populært å være med i industrivernet og Einvik fikk nye åtte personer med. Nå øver industrivernet for å bli samkjørte.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Bilde og foto Kari Johanne Einvik, Tine Heimdal
img
Trondheim Brann og Redning (TBRT) orienterer industrivernet om plan for dagens øvelse

– Under pandemien merket jeg at motivasjonen til Industrivernet ikke var på topp. Jeg sendte ut forespørsel og spurte om hvem som hadde lyst til å være med videre. Åtte stykker meldte ifra at de ikke lenger ville være med. Dermed måtte jeg få tak i nye personer. Deltakelsen i industrivernet har vært stabil gjennom mange år, ingen har sluttet. Det har ikke vært rom for å ta inn nye, plutselig ble det åpning for å ta inn mange, sier Einvik.

Det var ikke noe problem. Det var mange som ville være med i industrivernet, og det var flere som ville være røykdykkere og. – Industrivernet har nå fått inn mange yngre mennesker. Det er kommet inn en ny giv i industrivernet med mange ivrige og spreke personer som virkelig har lyst til å gjøre en god jobb og liker å øve. En av våre nye røykdykkere fortalte en kollega at hun alltid har drømt om å være med i industrivernet. Hun har jobbet i virksomheten i ti år. Hun meldte seg på røykdykkertesten og passerte med glans og er nå røykdykkere i industrivernet, sier Einvik.

Det er brannvesenet som setter kravene til røykdykkertesten. Og kravene er tøffe, sier Einvik. Med full brannkledning og pusteluftapparater på ryggen skal det løpes på tredemølle, tas pushups, gå i stige og bære eller trekke et menneske på 70 kilo 70 meter.

Fire nye personer meldte seg interessert i å bli røykdykkere, og to av dem ble med i røykdykkerkorpset, og de to andre er fortsatt i industrivernet. Einvik har varslet de to andre at de også kommer til å få plass som røykdykkere etter hvert.

MÅ VÆRE MOTIVERT

Einvik ble industrivernleder i januar i år. Til daglig er hun ansvarlig for laboratoriet, er forbedringsrådgiver og ansvarlig for lærlingene i industriell matproduksjon. Hun har jobbet ved Tine Sentrallager Heimdal siden 2015, og ble med i innsatsstyrken med en gang. Da var hun med på alle øvelsene med å rulle ut slanger, og på førstehjelpsøvelsene. For hvert år i industrivernet ble hun mer og mer interessert.

– I begynnelsen var det skummelt å springe rundt foran alle kollegaene å rulle ut slanger mens de så på, ettersom vi hadde evakuert de ut på parkeringsplassen foran bygget. 160 personer som står og ser på er ikke bare- bare, men det er veldig gøy å være med selv. Som industrivernleder har jeg den administrative jobben med innkalling til øvelser, samt skrive beredskapsplan og rekruttere, sier Einvik.

Einvik sier at på Tine anlegget er hun kjent for å «blande seg oppi alt».

– Jeg må kjenne virksomheten godt. Det er viktig at industrivernet har kontroll med anlegget, vi har ammoniakk på 4355 kg blant annet. Industrivernet må være topp motivert til å gjøre jobben de må dersom det skulle skje en uønsket hendelse. Er du ikke motivert til å gjøre jobben som kreves, er ikke industrivernet riktig plass for deg, sier Einvik.

img
Industrivernet utfører slangeutlegg fra kum
ØVELSER I 17 MINUS

Solen skinte på den siste vinterøvelsen i mars, men det var 17 minusgrader ute. Vi måtte endre oppsatt plan fra slangeutlegg til å handle om befaring rundt anleggets største risikoer. Einvik forteller at det har vært solskinn under alle øvelsene industrivernet har hatt i mange år nå. Hun sier det snart er på tide med en øvelse i dårlig vær for å være forberedt på det og. Einvik sier industrivernet øver på deres største risikoer, og på brann og ammoniakkutslipp. Industrivernet legger ut slanger og gjør klart, så røykdykkerne kan gå inn i bygget. De driller også på å håndtere en lekkasje i ammoniakkanlegget i rørnett og koblinger ikledd kjemikaliedrakter, såkalt splashdrakter. De har også øvd på å benytte pulverapparat som første innsats.

I beredskapsplanen har vi laget en liste med det som kan skje hos oss. Vi har utarbeidet tiltakskort for nettopp disse risikoene og vi har etablert redningsstab, sier Einvik.

– Når vi har skiftarbeid, risikerer vi å havne i en rolle vi ikke har øvd på under en øvelse. På TINE Tunga benytter de tiltakskort med rollebeskrivelse, slik at alle husker på hva de skal gjøre, og redningsstaben har en koffert med alt de trenger. Industrivernlederen på TINE Tunga, Robert Gjære Nyhus, er verdt å snakke med, han gjør en kjempebra jobb. Jeg har lært mye av ham, sier Einvik.

BRUKER KOMPETANSEN

– For hver ny person som blir med i industrivernet spør jeg om de er med i Røde Kors, Heimevernet, Sivilforsvaret eller andre av de frivillige organisasjonene. Vi er alle del av Norges beredskap og jeg må ha overblikket over de som har en dobbeltrolle, sier Einvik.

Hun bruker også kompetansen til de i industrivernet som er med i andre organisasjoner.

– Vi har flere i industrivernet som er gode på å bruke radio nettopp på grunn av Heimevernet, og vi har ekstra kompetanse på førstehjelp gjennom ansatte som jobber frivillig for Røde Kors, sier Einvik.


img
Befaring ved bruk av kum ved mye snøfall
GODT RUSTET

– Til sammen er vi meget godt rustet. Alle har så ulik kompetanse. Det er mye bra folk i industrivernet. Fagleder industrivern og nestkommanderende fagleder industrivern har begge vært på simulert katastrofekurs (SIMKAT-kurs) og kom tilbake fra kurset meget engasjert og klare for ny innsats. De var helt gira for å si det på godt norsk, sier Einvik. Hun har tro på å bygge et industrivern med både unge og erfarne ansatte hos Tine Heimdal. Kunnskap er alfa omega, og det har de eldre mye av her.

– Jeg har tro på at det er smart med blanding når det gjelder alder, yngste hos oss er 25 år og eldste er 60 år. Det er sunt med ulike aldre, kjønn og interesser i industrivernet. Industrivernet kjenner til virksomheten og det er viktig å ha med seg helheten, også i redningsstab, mener Einvik.

Hun legger til at redningsstaben har arrangert øvelser for det meste alene, utenom industrivernets øvelser. – De skal nå involveres i øvelsene og øve samtidig med industrivernets øvelser. Redningsstab og industrivern hører sammen.

BLI KJENT MED NABOVIRKSOMHETEN

- I fjor brant det hos nabovirksomheten Retura som driver med avfallshåndtering. Hadde ikke vinden vært gunstig, kunne vi ha strøket med i brannen. Gnistene kunne lett ha havnet på taket vårt og igangsatt en brann. Vi har derfor tatt kontakt med dem og utvekslet erfaringer, beredskapsplaner og sett på hverandres utstyr. De har ATV, brannslanger, førstehjelpsutstyr, men ikke egne røydykkere, sier Einvik.

Hun forteller at Retura og Tine Heimdal har blitt enige om å bruke hverandres kantiner dersom de har behov for å sette redningsstab eller plassere ansatte utenfor virksomheten under en eventuell brann eller stor hendelse.

– Begynner det å brenne hos oss, trenger vi hjelp fra dem. Og vi kan hjelpe dem, vi trenger hverandre, sier Einvik.

img
Fagleder industrivern Siw Klungerbo styrer innsatspersonell
SNAKK OM DET SOM SKJER

Einvik understreker at det har vært få alvorlige ulykker på anlegget, men en hendelse har satt spor.

– En innleid trucksjåfør rygget på et lavt truckvern, og fikk en metallkant rett på leggen. Industrivernet gjorde en meget god førsteinnsats. Skaden var så alvorlig at sjåføren måtteamputere beinet. Men han kom tilbake i jobb seks måneder senere som sjåfør og leverte til oss igjen. Sjåføren er litt av en fyr, han har ingen såre miner. Det var en skremmende opplevelse for alle involverte. Vi har snakket mye om hendelsen, og lært av den, sier Einvik.

Hun understreker at virksomheten øver særlig på varsling og har også tatt kontakt med operasjonssentralen, 110 for brann, for å forstå hvordan varsling skal gjøres.

– Vi må bli bedre på kommunikasjon. Trondheim brann og redning hjelper oss med å sette opp øvelser. Vi vil også gjerne samarbeide med politiet og helse, sier Einvik.

SKAP SAMHOLD OG HA DET GØY

Hvert år har industrivernet en konkurranse der de måles mot andre virksomheter i Trøndelag. Tine Heimdal har vunnet i flere år, unntatt de siste to årene.

– Trondheim brann og redning setter opp en konkurranse. Det er veldig gøy, og å arrangere en slik dag gjør at en bygger lagånd. Konkurranseinstinktet slår inn og vi får øvd godt, med ekstra stress. Når årets øvelser er over, har vi en middag ute på restaurant for industrivernet som er premie for innsatsen gjennom året. Vi får også lunsj de dagene vi har øvelse, og prøver å gjøre det sosialt og hyggelig og være med i industrivernet. Det er viktig å bygge samhold når vi skal stå sammen i innsats, sier Einvik.

FØLER PÅ KRIGENS ALVOR

– Vi som er i industrivernet har alle helt «vanlige» jobber. Vi har frivillig tatt på oss en ekstra rolle når vi er med i industrivernet. Det kan være krevende. Vi er alltid klare til å rykke ut til innsats og å bistå nødetatene med vår fagkunnskap om Tine Heimdal. Jeg føler veldig på det ansvaret industrivernet har i Norge og at vi har en bistandsplikt. Industrivernet kan bli kalt ut til å gjøre en ekstra innsats også utenfor virksomheten dersom nødetatene ber om vår assistanse. Jeg føler på et alvor. Krigen raser i Ukraina og jeg er blitt mer klar over industrivernets bistandsplikt, avslutter Einvik.

Standardisering skal gi bedre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet

Standardisering skal gi bedre
førstehjelpsopplæring
i arbeidslivet

På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge standardisert hva ansatte bør kunne etter å ha fått førstehjelpsopplæring.
Tekst Standard Norge og Helsedirektoratet
Bilde Steinar Olsen, beredskapsleder i Helsedirektoratet. Foto Helsedirektoratet

– Førstehjelpskunnskap og -ferdigheter er ferskvare og må repeteres og øves. Bedre opplæring i førstehjelp i arbeidslivet vil kunne bidra til å redde flere liv og redusere antall og omfang av skader. Førstehjelp er en del av befolkningens helsekompetanse og vår felles helseberedskap fremover, sier avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet i Helsedirektoratet, Steinar Olsen.

Lovverket krever at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte skal ha tilstrekkelige kunnskaper om førstehjelp, ut fra de risikofaktorene som foreligger på arbeidsplassen. Spesifikasjonen for standardisert førstehjelp i arbeidslivet og de tilhørende bransjevise veilederne supplerer lovverket.

– Førstehjelp kan redde liv, og god opplæring er viktig. Ved å følge spesifikasjonen for standardisert førstehjelpsopplæring med tilhørende bransjespesifikke veiledere kan arbeidsgivere være trygge på at de ansatte får god opplæring i førstehjelp, sier Olsen.

BREDT SAMARBEID

Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er utarbeidet av en komité satt sammen av medlemmer fra industri, næringsliv, myndigheter og forskningsinstitusjoner. Arbeidet ble ledet av Standard Norge.

– Vi er stolte av å bidra til tryggere arbeidsplasser gjennom dette oppdraget. Spesifikasjonene supplerer lovverket og bidrar til bedre førstehjelpskunnskap i arbeidslivet, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.– Bedre opplæring i førstehjelp i arbeidslivet vil kunne bidra til å redde flere liv og redusere antall og omfang av skader, sier Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet i Helsedirektoratet

BRANSJEVISE VEILEDERE

Norsk Spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet definerer hva som er grunnleggende førstehjelpskompetanse i arbeidslivet uavhengig av bransje.

I tillegg er det utviklet egne bransjevise veiledere for:

 • bygg og anlegg
 • transportbransjen
 • industrien
 • landbruket
 • havbruksnæringen

Målet med de bransjevise veilederne er å sikre minimumskompetanse. Det er flere næringer og sektorer som har høyere krav til opplæring i førstehjelp gjennom lov og forskrift.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har vært involvert i utviklingen av veilederne for bygg og anlegg, industri og transportbransjen.

Risiko for skader varierer fra bransje til bransje, og skadetypene varierer. Det må arbeidsgiver og kurstilbydere ta hensyn til når de planlegger førstehjelpsopplæring. Veilederne gir informasjon om hvilke skader som er vanligst i de ulike bransjene, og gjør det dermed enklere for arbeidsgivere å tilpasse opplæringen.

LAST NED DOKUMENTENE

Alle dokumentene kan lastes ned gratis fra Standard Norges nettside, standard.no/foerstehjelp.


Nasjonal dugnad: Sammen redder vi liv

Standardisering av førstehjelp i arbeidslivet er en satsing innenfor den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.

Et av målene for dugnaden er en kompetent og beredt befolkning. Arbeidet med å standardisere innholdet i førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er et viktig tiltak, og treffer en stor del av den voksne befolkningen som er i arbeidslivet.

De som har deltatt i arbeidet

 • Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening
 • Fagrådet sammen redder vi liv
 • Fagrådet for akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest
 • Helsedirektoratet
 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin
 • Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi
 • Norsk arbeidsmedisinsk forening
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Førstehjelpsråd
 • Norsk Resuscitasjonsråd
 • Norges Røde Kors
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Skanska Norge AS
 • Veidekke ASA
 • Norges Lastebileier Forbund
 • NHO Transport
 • NHO Logistikk og Transport
 • Dynea AS
 • Elkem AS
 • Glencore Nikkelverk AS
 • Skogbrukets HMS-utvalg
 • HMS-utvalget for havbruk i Sjømat Norge
 • Norsk Industri
 • Kruse Smith
 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Bruk standarden sammen med de uønskede hendelsene

Bruk standarden sammen
med de uønskede hendelsene

Tekst og foto Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Bilde Lars Tveiten, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO har vært deltaker i arbeidsgruppen som har jobbet med spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring. Rådgiver i NSO Lars Tveiten har i tillegg vært involvert i arbeidet med å utforme de bransjevise veilederne for bygg og anlegg, industri og transportbransjen.

– Arbeidsgruppene for de ulike bransjespesifikasjonene har bestått av fagpersoner som jobber svært tett opp mot bransjene. Det betyr at de kjenner godt til risikoene og utfordringen som disse står overfor og at disse risikoene er tatt med i arbeidet med veilederne, sier Tveiten.

INNSATSPERSONENES KVALIFIKASJONER

Han mener veilederne er et godt verktøy for spesielt industrivernledere som er ansvarlige for at innsatspersonene har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

– Industrivern bør bruke veilederne opp mot § 10 i forskrift om industrivern som går på kvalifikasjoner. Her står det at innsatspersoner skal ha kvalifikasjoner for å håndtere virksomhetens uønskede hendelser, som i mange i tilfeller vil være førstehjelpshendelser, sier Tveiten.

Han oppfordrer til å bruke spesifikasjonen og veilederne når industrivernet skal bestille kurs og opplæring.

SKREDDERSYDD OPPLÆRING

– Det å bruke virksomhetens dimensjonerende uønskede hendelser som den viktigste faktoren i kombinasjon med førstehjelps-spesifikasjonene vil kunne gjøre dere til bedre kursbestillere. På den måten kan dere enklere få skreddersydd opplæring slik at dere sparer både tid og penger ved at dere får øvd på det som faktisk kan skje hos dere, sier Tveiten, og legger til at flere av veilederne kan være relevante for den enkelte virksomhet.

– For lager og godsterminaler vil veilederen innen industri og transport være aktuell. I tillegg kan veilederen innen bygg og anlegg være aktuell dersom dere skal endre bygningsmassen. Selv om veilederne er laget med utgangspunkt i andre bransjer, er det fullt mulig å velge ut elementer fra alle de ulike veilederne når dere skal ha best mulig tilpasset opplæring, sier Tveiten.

Brannbil fra industrivernet i Herøya Industripark doneres til Ukraina


Brannbil fra industrivernet i Herøya
Industripark doneres til Ukraina

Industrivernet på Herøya donerte nylig en brannbil til organisasjonen Norsk Ukrainsk brannog ambulansestøtte, og allerede i løpet av februar vil bilen være i bruk i Ukraina.
Tekst og foto Tone Brekke/Herøya Industripark AS
Bilde Even Rimstad og Kjell Åmlid

Organisasjonen Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte, NUBAS, er en ideell organisasjon. Seks ildsjeler jobber for å samle inn nødvendig utstyr fra brann- og beredskaps-Norge og frakte dette til Ukraina.

En av disse ildsjelene, Even Rimstad, som til daglig jobber i brannvesenet i Larvik, kom for å hente brannbilen.

– Det er jeg som skal kjøre denne bilen, sammen med ca. 18 andre kjøretøy fra Norge. Vi kjører gjennom Polen og inn i Ukraina, sier han.

BIL TIL OVERS HOS INDUSTRIVERNET

Kjell Åmlid og hans kolleger i Avarn har vært ansvarlig for å sette bilen i stand for overlevering.

– Vi fikk en henvendelse fra organisasjonen med spørsmål om vi hadde noe egnet utstyr som kunne doneres. Vi er nå i ferd med å få en ny brannbil, og derfor blir denne reservebilen til overs og kan doneres til Ukraina, sier Åmlid.

– Bilen er en 92-modell, har kun gått 34.000 km og er i meget god stand.

Åmlid forteller at bilen også har med seg båre donert av ambulansetjenesten, pumpe donert av Eramet, brannslukningsapparater og annet utstyr som er relevant for redningsoperasjoner.

PERFEKT MED ELDRE BRANNBIL

Even Rimstad er veldig fornøyd med bilen.

– Det er perfekt at dette er en eldre bil. Grunnen til at vi ønsker oss eldre mekanisk utstyr er at de som skal operere bilen lett kan sette seg inn i det. Her trenger man ingen manual og opplæring, dette er systemer som er kjent for dem. I tillegg er det viktig at de kan bytte deler og gjøre justeringer enkelt selv, det er vanskeligere med en ny helautomatisert bil, sier han.

– På vegne av organisasjonen og de som skal bruke bilen i Ukraina, ønsker vi å takke dere for at dette lot seg gjennomføre. Tusen takk!

OPPRETTET SPLEIS FOR Å DEKKE KOSTNADER

Transporten til Ukraina har en relativt høy kostnad.

– Gjennomsnittlig kost per bil ligger på rundt 25 000 kroner, sier Rimstad.

– Det kan for eksempel være kostnader til nye dekk, drivstoff, ferjetransport og retur hjem for sjåfører. Derfor har vi opprettet en Spleis, og håper å få inn gode bidrag. Det ligger mye informasjon om arbeidet vårt i Spleis-lenken. Vi er avhengig av økonomisk hjelp, alle bidrag store og små hjelper.

Du finner
Spleisen her:

https://www.spleis.no/project/303714

Brannforebyggere har høyere kreftrisiko
img
Stian Ruud, brannforebygger i Nedre Romerike brann- og redningsvesen og Anita Holtet, seksjonsleder for feiing og service.

Brannforebyggere har
høyere kreftrisiko

Forskning viser at brannforebyggere, som brannkonstabler, har større sannsynlighet for å få kreft enn befolkningen generelt. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har gjennom en lengre periode viet dette problemet mye oppmerksomhet.
Tekst og foto Linda Stuvland, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Etter én dags arbeid så vaskevannet helt svart ut etter at arbeidsjakka var blitt vasket.

– Det kunne nesten ha blitt solgt som bilolje, sier Stian Ruud.

Han jobber som brannforebygger i Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR).

OVERRASKET OVER VANNET

– Selv om det høljet ned den dagen, slik at sot fra utstyret klistret seg til klærne, ble jeg svært overrasket over det møkkete vannet, forteller han.

– Som arbeidsgiver må vi ha god kompetanse om hvordan vi kan forebygge kreftrisikoen på en best mulig måte, sier Anita Holtet, seksjonsleder for feiing og service i NRBR.

– Vi har deltatt i flere prosjekter og arbeidsgrupper med dette som tema. Brannforebyggerne har jobbet mye med hvordan vi best kan unngå eksponering for PAH-stoffer er en gruppe tjærestoffer som blir dannet ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale, forteller hun.

– Når vi velger riktig arbeidsbekledning, riktig verneutstyr og har gode rutiner for vask av arbeidstøy og vask av utstyr, bidrar dette til å forebygge kreftrisikoen, sier Holtet.


img
Arbeidsklær merket med riktig prøvenummer før første klesvask. Klærne har vært brukt av brannforebyggere ved skorsteinsfeiing. De ligger sortert, men uvasket i påvente av prøvetaking.
RIKTIG VASKING

Brannforebyggerne i NRBR har sammen med et eksternt firma testet de brukte klærne, før og etter vask.

Målet med testene er å finne den beste måten å håndtere møkkete arbeidsklær på. Utfordringen har vært å finne måter som bedre kan fjerne PAH-stoffer, samtidig som klærne blir rene og kvaliteten på arbeidstøyet ikke blir dårligere. Konklusjonene til NRBR er at klærne må vaskes i vaskemaskiner med forhåndsprogrammer som sikrer riktig mengde vann og temperatur. Vannet må være varmt gjennom hele prosessen, og vaskemaskinene må derfor være koblet direkte til varmt vann og ikke ha vann som varmes opp i maskinene. Riktig mengde og type såpe er også avgjørende for at de helseskadelige stoffene skal vaskes bort fra klærne. Det er også viktig at det er ikke er for mye klær i maskinene om gangen.

SCINDEEP

Brannforebyggerne er også med på et prosjekt hvor det forskes på hvilken betydning hudeksponering for ultrafine partikler har å si for helsa. NRBRs brannforebyggere deltar på dette gjennom å svare på spørreundersøkelse, samt avgi blodurin-, og hudprøver i starten og i slutten av en arbeidsuke. Forskerne vil ut fra dette studere partiklene som havner på huden, finne ut om partiklene går gjennom huden, undersøke om stoffer som sitter på partiklene tas opp i kroppen og kartlegge helseproblemer knyttet til hudeksponering.

– Vi er opptatt av at alle våre ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, og at de skal kunne stå i yrket sitt gjennom et helt arbeidsliv på en best og friskest mulig måte. Gjennom arbeidet som er gjort så langt, og deltakelse i prosjektet håper vi å finne de beste tiltakene for å kunne få dette til, sier Holtet.

img
Brannforebygger og verneombud Ottar Nordli Thorstensen fra NRBR og Truls Høysæter fra Lejon Kemi.
img
Vaskevannet etter vask av arbeidsjakke.
Gevinsten av systematisk debriefing

Gevinsten av
systematisk debriefing

For helsepersonell vil debriefing være et viktig tiltak for å forebygge utvikling av negative senfølger. Debriefing kan i tillegg gi gode muligheter for læring og forbedring, og er dermed også et verdifullt tiltak for økt pasientsikkerhet.
Tekst og bilde Jane Therese Jensen Skogland t.h., sykepleier/ambulansearbeider på Karmøy ambulansestasjon og Silje Hemnes Halvorsen t.v., sykepleier ved Karmøy legevakt. Foto Privat

Helsepersonell i den akuttmedisinske kjeden er særlig utsatt for krevende, uforutsigbare hendelser og sterke inntrykk i arbeidshverdagen. Konsekvensene kan være utbrenthet, medfølelsestretthet eller sekundær traumatisk stress. Debriefing kan bidra til å redusere risikoen for slike senfølger.

Gjennom masteroppgaven vår har vi sett på problemstillingen «I hvilken grad benyttes debriefing blant helsepersonell i den akuttmedisinske kjeden, etter alvorlige pasienthendelser? Er det behov for et tilpasset system?».

Vi inviterte seks avdelinger fra to ulike distrikt i Helse Vest. Nærmere forklart ambulansestasjoner, akuttmottak og intermediærovervåkning/ intensivavdeling. Av totalt 175 inviterte personer besvarte 126 deltakere et anonymt spørreskjema.


img
Debriefing kan bidra til å redusere risikoen for senfølger som utbrenthet, medfølelsestretthet eller sekundær traumatisk stress.
HJELPEROLLEN

Å være til støtte og hjelp for pasienter og pårørende i sårbare situasjoner er en indre motivasjon for de fleste som velger helseyrket.

I møte med menneskers sykdom, skade, lidelse og død reagerer kroppen slik den reagerer på fare. Kroppens fysiologiske reaksjoner skal i sin natur beskytte oss gjennom å sette oss i beredskap for å møte fare, enten «fight», «flight» eller «freeze».

Når denne prosessen i kroppen aktiveres gjentakende, kan det over tid føre til kronisk overaktivering. Det vil medfølge en risiko for at hjelperen vil bli preget av å hjelpe.

img
Ark for debriefing fra Edinburgh Emergency Medicine som brukes blant helsepersonell. Stop5 modellen er en lite tidkrevende debriefingsmodell.
img
I en tid med kritisk mangel på helsepersonell, kan debriefing være et verdifullt tiltak for å rekruttere og beholde.
UFORMELL SAMTALE MED KOLLEGA RETT ETTER HENDELSE FORETREKKES

Vårt utvalg fikk påstanden «Debriefing bør implementeres som en obligatorisk del av arbeidet». Her svarer 93,7 prosent at de er enig i påstanden.

Resultater bekrefter behov for debriefing både pre- og inhospitalt. Det viser seg fra resultatene at debriefing benyttes gjennomsnittlig «i noe grad» blant helsepersonell i den akuttmedisinske kjeden, i nærmere 50 prosent av tilfellene etter alvorlige hendelser.

Det er i hovedsak uformelle samtaler mellom kollegaer, utført på eget initiativ som utgjør den største andelen i hvilken grad debriefing benyttes. Resultatene tyder på at uformelle samtaler med kollegaer kort tid i etterkant av alvorlige hendelser er tilstrekkelig og den foretrukne metoden for emosjonell bearbeiding. På tross av at formell debriefing på tvers av instanser og faggrupper er lite benyttet, svarer utvalget at læringsutbyttet er størst etter denne metoden.


img
Ivaretakelse av hjelperen vil heve kvaliteten på arbeidet og dermed også pasientsikkerheten.
DEBRIEFING OG ØKONOMISK GEVINST

Det er den enkeltes ansvar å bidra til at det oppnås en god kultur for å benytte debriefing i arbeidshverdagen. På ledelsesnivå er debriefing en rimelig måte å drive fagutvikling på. 93 prosent er helt eller delvis enig i at debriefing er en godt egnet metode for kunnskapsutvikling blant helsepersonell. Ved å samtidig ivareta de ansatte gjennom å etablere rutiner for debriefing, kan det over tid redusere sykefravær. Resultatene viste at det i liten grad gis tilbud fra ledelse om oppfølging etter alvorlige hendelser.


img
Jane Therese Jensen Skogland og Silje Hemnes Halvorsen har laget figuren for å gi bedre oversikt over hvilke gevinster debriefing kan gi. De har hentet inspirasjon til figuren fra flere ulike forskningsartikler.
STYRK ARBEIDSMILJØET MED DEBRIEFING

Medfølelsestretthet beskrives som en gradvis slitasje på hjelperens evne til empati, omsorg og engasjement overfor sine pasienter. Helsepersonell er spesielt utsatt for å utvikle denne tilstanden. Å ivareta hjelperen vil heve kvaliteten på arbeidet og dermed også pasientsikkerheten. I arbeid med akutt og kritisk syke pasienter gir man mye av seg selv i arbeidstiden, men også fritiden kan preges av arbeidet. 60 av 126 respondenter preges noen ganger av arbeidet også på fritiden, ti deltakere svarer at de preges ofte og fire preges alltid. Resultatene påpeker at erfaringslengden heller øker risikoen for at man preges av arbeidet. Samtidig får de med lengst arbeidserfaring i mindre grad tilbud om oppfølging etter alvorlige hendelser. Dette kan igjen øke terskelen for selv å ta initiativ til debriefing.

Hele 95 prosent av det totale utvalget oppgir at debriefing er en godt egnet metode for emosjonell bearbeiding blant helsepersonell.

Etter hvert skal det sterkere inntrykk til for å bli preget av hendelser i arbeidet. Dette gir en fordel for å utøve jobben på profesjonelt vis. Trygghet gir økt robusthet, man tåler mer og reagerer mindre. Det er disse verdifulle erfaringene man kan videreføre til lærlinger, studenter, nyutdannede eller nyansatte. Derfor er debriefing like viktig for alle i et team. Debriefing kan gjøre en negativ opplevelse om til positiv erfaringsbasert kunnskap.

img
Jane Therese Jensen Skogland, sykepleier i ambulansen på Karmøy
img
Silje Hemnes Halvorsen, sykepleier på legevakten på Karmøy
HVA MED ET TILPASSET SYSTEM FOR DEBRIEFING?

Det finnes flere mulige barrierer for å benytte debriefing. Det påpekes at tidsfaktor i travle og uforutsigbare akuttavdelinger vil være en utfordring, sammen med uklare retningslinjer for bruk av debriefing. Noen kan være engstelig for å avdekke feil i praksis, mens andre er ukomfortable med å dele følelser med kollegaer.

Ulike forutsetninger blant helsepersonell har ført til forslag om at den psykologiske delen bør gis som et individuelt tilbud ved behov. Den obligatoriske delen bør omhandle en strukturert gjennomgang og fokusere på læring av erfaringen, for kvalitetsforbedring. Et tilpasset system må til for at det skal kunne implementeres som en obligatorisk del av arbeidet. Dersom helsepersonell får økt kunnskap rundt hva, hvordan og hvorfor debriefing bør benyttes, kan tiltaket bli en suksess.

IVARETA HJELPEREN

Hovedhensikten med studien var å belyse tema debriefing. I en tid med kritisk mangel på helsepersonell, kan debriefing være et verdifullt tiltak for å ivareta og beholde de man har idag. Ikke minst er faget vårt i stadig utvikling, å jobbe kontinuerlig med kvalitetsforbedring i det daglige arbeidet er gull verdt, spesielt med tanke på pasientsikkerheten. I den akuttmedisinske kjeden er det mange involverte over kort tid for pasienten, som gjør det kritisk for at feil og misforståelse skjer. Debriefing vil her kunne bidra til god flyt i den akuttmedisinske kjeden, samt styrke samhandling og bidra til tydelig rolleavklaring på tvers av instanser og avdelinger.


Referanser

Bohström, D., Carlström, E., & Sjöström, N. (2017). Managing stress in prehospital care:
Strategies used by ambulance nurses. International emergency nursing, 32, 28–33. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2016.08.004

Clark, R.. & McLean, C. (2018). The professional and personal debriefing needs of ward based nurses after involvement in a cardiac arrest:
An explorative qualitative pilot study. Intensive & critical care nursing, 47, 78–84. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2018.03.009

Coggins, A., Santos, A. L., Zaklama, R., & Murphy, M. (2020). Interdisciplinary clinical debriefing in the emergency department: an observational study of learning topics and outcomes 20(1), 79. https://doi.org/10.1186/s12873-020-00370-7

Couper, K., Salman, B., Soar, J., Finn, J. & Perkins, D.G. (2013). Debriefing to improve outcomes from critical illness: a systematic review and meta-analysis. Intensive care med 39, 1513–1523 https://doi-org.galanga.hvl.no/10.1007/s00134-013-2951-7

Flatgårrd, I. & Berg, G. V. (2016). Simulatortrening in situ, lek eller laering? – En intervjuundersökelse av hvilke erfaringer sykepleiere har med debrifingsfasen i full-skala simulatortrening gjennomfört ved egen arbeidsplass. Nordisk Sygeplejeforskning, 6(3), 216-32 https://dx.doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2016-03-02

Idås, T. (2013). Krevende oppdrag-hvordan mestre stress (2.utg.). Oslo: Cappelen Damm AS

Isdal, P. (2017). Smittet av vold-om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelpeyrkene. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

Jarden, R.J., Sandham, M., Siegert, R.J. & Koziol‐McLain, J. (2019). Strengthening workplace well‐being: perceptions of intensive care nurses.
Nurs Crit Care, 24: 15-23. https://doi-org.galanga.hvl.no/10.1111/nicc.12386

Schmidt, M. & Haglund, K. (2017). Debrief in Emergency Departments to Improve Compassion Fatigue and Promote Resiliency. Journal of trauma
nursing : the official journal of the Society of Trauma Nurses, 24(5), 317–322. https://doi.org/10.1097/JTN.0000000000000315

Walker, C. A., McGregor, L., Taylor, C., & Robinson, S. (2020). STOP5: a hot debrief model for resuscitation cases in the emergency department.
Clinical and experimental emergency medicine, 7(4), 259–266. https://doi.org/10.15441/ceem.19.086

Beredskapsforum Tranby & Omegn

Beredskapsforum
Tranby & Omegn

Aker Solutions Tranby arrangerte nettverksmøte nummer to i det nyopprettede nettverket Beredskapsforum for Tranby og omegn. Varsling, digital sikkerhet, rapportering om «nesten-ulykker» og hvordan sikre at det er attraktivt å være med i industrivernet, var noe av det som stod på agendaen.
Tekst og bilde Jenny Fortun, Senior MRP Controller og fagleder sanitet, Aker Solutions
Foto Jenny Fortun, Aker Solutions
img
Bildet fra Beredskapsforumet er fra det aller første møtet i Beredskapsforum Tranby og omegn. Morten Pettersen i Aker Solutions Tranby står helt til venstre.

Morten Pettersen, Emergency Preparedness Manager i HSSE Subsea Norway, Aker Solutions startet møtet med å ønske velkommen. Deretter informerte han og Jo Knudsen fra virksomheten Benestad om det som nå skal skje på Tranby. I forbindelse med salg av subsea-delen av Aker Solutions vil det nå foregå en splitt i selskapet. Vi vil fortsatt ha et industrivern, men hvordan dette og vårt beredskap styres med tanke på flere selskaper lokalisert under samme tak på Tranby er ennå uklart.

INNSPILL FRA LIER KOMMUNE

Vi var så heldige at Morten Egeberg, beredskapsansvarlig i Lier kommune var til stede. Han viste en informativ presentasjon om befolkningsvarsling, og hvordan bedriftene kan varsles dersom det er en storulykke hos for eksempel nabobedriften.

DIGITALE ANGREP MÅ PRIORITERES

Pettersen viste frem nettsiden til nso.no, og han anbefalte å følge med på sidene til NSO.

I tillegg ble det vist den nye «Nødplakat digitale angrep» laget av Næringslivets Sikkerhetsråd. Det ble en liten diskusjon rundt digitale angrep som viste at det er ikke noe som alle bedrifter prioriterer like høyt.

ERFARINGSUTVEKSLING RUNDT BORDET

Pettersen viste en presentasjon med noen «Near Miss», på godt norsk nesten-hendelser, som har skjedd på Tranby. Vi viste også «Stop Work»-kortet (stans arbeidet) som alle ansatte har.

Det ble enighet om at dersom det er ønskelig kan alle i beredskapssamlingen vår invitere hverandre som observatører eller markører på øvelser.

Hos noen bedrifter har det kun vært mulig med digitale øvelser i løpet av pandemien. Det er nå godt å kunne starte med fysiske øvelser.

Det ble også diskutert noen utfordringer knyttet til industrivern:

 • Oppbygningen av industrivernet er forskjellig for de forskjellige bedriftene. Noen «kan litt av alt», mens andre har gått for oppdeling med fagspesialister. En liten diskusjon rundt hva er kjentperson – må det være røykdykker?
 • Utfordring med spesielt unge ansatte som ikke ser farene på en arbeidsplass (f.eks. ved bruk av truck).
 • Utfordring med språk. Enkelte av bedriftene har mange utenlandske medarbeidere. Dette kan gi problemer ved en større ulykke.
 • Utfordring med å få folk til å være med i industrivern. Hvordan vekke interessen?

Det var enighet om cirka tre møter i året. Neste møte settes til 4. mai og ODA tar på seg vertskapsrollen til neste møte. Hovedtema på møte blir: Klassifisering og forskrifter og utfordringer.


På programmet stod det:

 • Innspill fra kommunen
 • Erfaringsutveksling rundt bordet
 • Presentasjon av uønskede hendelser/nesten-ulykker
 • Hvor trykker skoen? Hva er de største utfordringene hos deg?
 • Oppsummering av dagen. Avklare hvem og når for neste møte
img
Bildet av «Stop Work» har to sider og ble delt ut til alle ansatte i Aker Solutions i forbindelse med en kampanje virksomheten hadde som het «alle skal trygt hjem». Det var ment som en påminner om at arbeidet måtte stanses dersom det ikke var trygt.

Deltakere på møtet:

 • Bama
 • Nærbakst
 • Consolvo
 • Norsonic
 • ODA
 • Lier kommune
 • Benestad
 • Aker Solutions

Forfall:

 • Utengen Transport
 • Endress+Hauser
 • Cenika
 • Mester Grønn

Møtet fant sted hos Aker Solutions Tranby.

adv-Næringslivets Sikkerhetsråd
Nødplakat for digitale angrep

Nødplakat for digitale angrep

Næringslivets Sikkerhetsråd har lansert en nødplakat for digitale angrep med nyttig informasjon.
Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Foto Christin Hume/Unsplash

Nødplakaten som Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har laget kan forhåpentligvis være til nytte for virksomheter som rammes av digitale angrep. Plakaten er utarbeidet i samarbeid med blant annet politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Du kan laste den ned via NSRs nettsider: nsr-org.no eller via nso.no.

– Mange bedrifter lurer på hvor de kan ringe etter hjelp når dataangrepet rammer. På plakaten har vi derfor skrevet inn de døgnåpne telefonnumrene til politiets nasjonale cyberkrimsenter (NC3), nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) og hendelseshåndteringsleverandører som er godkjent etter NSMs kvalitetskrav, sier direktør Odin Johannessen i NSR.

Nødplakaten er ment å kunne inngå i bedriftens beredskapsplan, og har bevisst en «analog» utforming.

– Vi tror det kan være lurt å skrive ut plakaten og henge den på veggen, fordi dataangrep ofte fører til at man ikke lenger har tilgang til datamaskinen og digitalt lagrede dokumenter.

VIKTIG Å VARSLE TIDLIG

Johannessen understreker viktigheten av å varsle myndighetene tidlig dersom man er utsatt for, eller mistenker at man er utsatt for, et dataangrep. Myndighetene ser særlig etter angrepsindikatorer og tekniske spor som kan brukes til å oppdage og avverge angrep mot andre virksomheter.

– Takket være utveksling av slik informasjon har det blitt avverget flere dataangrep mot norske bedrifter. Det er derfor viktig at næringslivet raskt kobler på myndighetene og deler informasjon om angrep, slik at de kan se angrepet i en større sammenheng og avverge større skade, sier Johannessen.

– TILPASSET OG KONKRET VERKTØY

Direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) Knut Oscar Gilje oppfordrer også industrivernpliktige virksomheter til å laste ned og skrive ut nødplakaten. Hvis datasystemene er nede er det viktig å ha denne skrevet ut og lett tilgjengelig.

– NSO ser med økende uro på antall digitale angrep på virksomheter innen alle bransjer. Vi vet at det er langt flere enn de som står frem i media som rammes. Dermed er en slik nødplakat et godt, tilpasset og konkret verktøy som må inn i virksomhetenes beredskapsplaner. Risikoanalysene må inneholde vurderinger av hvilke konsekvenser digitale angrep på virksomheten kan få. Industrivernet skal være en effektiv egenberedskap – uansett årsak, sier Gilje.

Hva skal til for at man skal lykkes med industrivernarbeid?

Hva skal til for at man skal
lykkes med industrivernarbeid?

QHSE Manager i Welltec Oilfield Services (Norway) AS, Monika Wilson, har arbeidet med å definere målsetningen med industrivern i den norske delen av virksomheten.
Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Bilde Monika Wilson. Foto Privat og Jarle Frantzen, Resq

Først må det lages en plan for industrivernet der alle i beredskapsorganisasjonen kjenner til mulige farescenarioer, tiltak, tilgjengelige ressurser og klare ansvarsområder, sier Monika Wilson.

– Industrivernet må forankres i formelle prosedyrer og prosesser for å ivareta sikkerheten til våre ansatte. Det arbeidet må gjøres hver eneste dag, sier Wilson.

KOMPETANSE OG ERFARINGSOVERFØRING

– Ressurser og kompetanse for å forstå hva man holder på med er avgjørende. Erfaringsoverføring fra de som kan og har vært lenge i virksomheten til den yngre garde er viktig. Kunnskap i form av dokumenter er like viktig som det praktiske beredskapsarbeidet, mener Wilson.

Det er viktig å kartlegge kompetansen de ansatte har slik at virksomheten vet hvilke ressurser de besitter og hvilke de trenger.

– Man vet aldri når man får behov for den kunnskapen man tilegner seg gjennom industrivernet. Den dagen man trenger den kan det stå om liv, enten det er på jobben eller i fritiden. Derfor tenker jeg det er viktig å vedlikeholde denne kunnskapen, sier Rolf Bjoland i industrivernet.

HOLDNINGSARBEID

– Jeg går gjennom beredskapsplanen med industrivernet og vi planlegger øvelser sammen, både praktiske øvelser og skrivebordsøvelser. Skrivebordsøvelsene gir særlig rom for observasjon, kritiske spørsmål og samspill, sier Wilson.

Industrivernleder og fagleder industrivern har en avgjørende rolle for at industrivernarbeidet lykkes i virksomheten, mener Wilson.

– Som fagleder industrivern har man muligheten til å være med på å forme kulturen i virksomheten, sette en standard og bidra til positivitet innad i temaet. Det handler om å være bevisst på sin rolle og måten vi påvirker de rundt oss, understreker Wilson.

– Dersom vi må mobilisere industrivernet vet jeg at vi har kunnskapen og ressursene på plass med forarbeidet vi har lagt. Hvis alarmen går, vet både industrivernet og jeg våre roller, uttaler fagleder industrivern Børre Gundersen.

img
Rolf Bjoland i industrivernet går gjennom industrivernets utstyr.
img
Brannsikkerhetsøvelse hos Resq Bergen, bruk av brannteppe. Fagleder industrivern Børre Gundersen og instruktør Jarle Frantzen.
KOMMUNIKASJON OG TALEMÅTE

Felles språk, kjennskap til faglig terminologi, kjennskap til hverandre og talemåte kan være med på å bestemme om man lykkes i en beredskapssituasjon.

– Tillit blant alle i industrivernet er viktig. God kommunikasjon, enten den er verbal eller non-verbal, danner et grunnlag for psykologisk trygghet, sier Wilson.

Industrivernet må være trygge på hverandre, oppleve å bli hørt og inkludert i det daglige samarbeidet. Det er en avgjørende suksessfaktor når de må reagere på farer rundt oss og bistå som en organisasjon i en krise fram til nødetater ankommer, mener Wilson.


img
Industrivernlaget til Welltec på bedriftstilpasset industrivern kurs. Fra venstre Rolf Bjoland, Joar Kleiven, Monika Wilson, Kristoffer Hitsøy og Børre Gundersen. Foto Jarle Frantzen
MOTIVASJON OG TRIVSEL

Wilson sier det er viktig å finne ut hva som motiverer de ansatte i virksomheten til å ha overskudd til å yte det ekstra for fellesskapet, slik industrivernet gjør.

– Vi har spurt våre medlemmer om hva som motiverer dem til å være medlem i bedriftens industrivern. Svarene vi fikk inn er at motivasjon oppnås gjennom trivsel og at noen vil være med for å lære om industrivern og trygge kollegaer og arbeidsplass. Det kan være at industrivernet spiser en middag sammen, eller er med på noe trivelig utenom arbeidstid i lag med industrivernskolleger. Det skaper tilhørighet og tillit til hverandre, og da øker motivasjon til å ville delta i øvelser og yte, sier Wilson.

Å SE POSITIVT PÅ AVVIK

– Å være åpen og transparent om hvor man står som organisasjon og hva man trenger til å bli bedre kan være krevende, da det ofte assosieres med negativitet og skam dersom ting ikke er helt på stell. En moderne organisasjon er nettopp den som består av ansatte som tillater at det gjøres feil, innser disse og korrigerer de, sier Wilson.

Gundersen legger til at i Welltec oppfatter et tilsynsbesøk som en dag preget av nysgjerrighet og lærdom.

– Hva er det som vil være nytt? Hva kan vi lære? Er våre risikovurderinger gode nok? Overraskende nok, jo flere tilbakemeldinger man får jo bedre blir man, sier Wilson.

– Å oppleve uønskede hendelser er én ting, men å registrere de som avvik i internsystemet, og gjøre forbedringer av prosedyrer i henhold til registrert avvik, er akkurat det som skal til for at vi kan ta et steg videre i en retning av suksess. At vi får avvik er én ting, men viktigste er jo at vi tar lærdom av avvikene. Suksess for oss er industrivernets evne til å håndtere alle typer hendelser som kan inntreffe, sier Wilson.

WELLTEC OILFIELD SERVICES NORWAY AS

 • Industrivernpliktige siden 2013.
– Viktig at industrien er proaktiv


– Viktig at industrien
er proaktiv

NSOs nye styreleder spår nye og komplekse utfordringer for fremtidens industrivern.
Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Bilde Tone Rabe Foto Fredrik Naumann/Felix Features

– Det er mange utfordringer knyttet til det grønne skiftet. Det vil komme ny type industri inn i samfunnet, både helt nye aktører, men også endringer i eksisterende industri. Dette vil føre til endringer også i risikobildet. For eksempel er produksjon av batterier fortsatt en ny industri for oss i Norge, og vi vet ikke helt farepotensialet, sier direktør for eiendomsforvaltning og drift i Herøya Industripark AS og nyvalgt styreleder i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Tone Rabe.

Hun trekker spesielt frem nye energikilder som hydrogen hvor det er viktig at industrien får tilstrekkelig kompetanse både innen håndtering og lagring.

– Når virksomheter går fra å bruke fossile energikilder til elektrisitet og energibærere som hydrogen og ammoniakk, er det mange potensielle risikoer vi må ta innover oss. Det er ikke mange kilo med hydrogen som skal til før det kan bli en eksplosjon med store konsekvenser. Dette er kompetanse som vi blant annet har på Herøya, og den vil vi gjerne bidra med å dele med andre, sier Rabe.

RUTINER FOR NYE FARER

I tillegg til det grønne skiftet mener styrelederen at utfordringer knyttet til sikring og datasikkerhet vil prege fremtidens industri.

– Vi må fortsette å tenke sikring, og det har blitt enda tydeligere det siste året med krigen i Ukraina. Verden er mye nærmere enn tidligere. Det gjelder ikke bare datasikkerhet, men også fysisk overvåkning av anlegg. Vi må slutte å være naive og tenke at alle er gode med oss, sier Rabe og oppfordrer industrien til å være mer årvåkne.

– Det er viktig å være proaktiv også mot uønskede villede handlinger. Da gjelder det å få disse hendelsene inn i et øvelsesmønster så vi får jobbet med disse problemstillingene. Det kan gi oss nye utfordringer enn de «tradisjonelle» uønskede hendelsene som kan skje uten påført hensikt. Industrien og industrivernet må utvikle gode rutiner for disse nye farene.


img
Herøya Industripark AS. Foto Ole Bjørn Ulsnæs/Herøya Industripark AS
STORE OG SMÅ VIRKSOMHETER

Rabe startet som HMS-sjef ved Herøya Industripark i 2011 hvor hun blant annet hadde ansvar for felles industrivern i industriparken. Nå anslår hun at det er fire-fem større virksomheter og like mange mindre virksomheter med industrivernplikt.

– Vi har en god miks av ulike virksomheter hos oss. Som direktør for eiendomsforvaltning og drift er jeg ansvarlig for å tilrettelegge for virksomhetene slik at de kan jobbe med det de gjør best, enten det er å produsere gjødsel, plastråstoff (PVC) eller hjortetakssalt eller å utvikle ny teknologi for fremtidens løsninger. Visjonen til Herøya Industripark AS er å skape vinnende virksomheter, sier Rabe.

Hun har tidligere sittet i NSOs styre i to perioder, det siste året som nestleder, før hun tok over som styreleder fra årsskiftet.

– Det har vært veldig lærerikt å sitte i styret og lære om hvordan industrivernet drives etter at jeg har gått ut av selve driften av det. Jeg er fortsatt engasjert og interessert i beredskap og sikkerhet for virksomhetene. Selv om jeg er ambassadør for de store industrivirksomhetene med storulykkepotensiale, må vi også tilrettelegge for de mindre virksomhetene hos oss. Da har det vært fint å sparre med noen av de andre styremedlemmene som har andre vinklinger for sine dimensjonerende uønskede hendelser enn vi har på Herøya, sier Rabe.

VIKTIG SAMARBEID MED NØDETATENE

Den nye styrelederen er tydelig på at en av NSOs viktigste oppgaver i tiden fremover vil være å motivere og informere eventuelle nye bransjer og industrier som kommer innunder forskrift om industrivern.

– De som har hatt industrivern i mange år er ofte godt etablerte. Nye virksomheter må starte på bar bakke og definere de dimensjonerende uønskede hendelsene sine. Dette kan være noe de aldri har tenkt over før de ble industrivernpliktige. Her må NSO fortsette den gode og systematiske jobben de allerede har gjort med de nye bransjene som avfall og engros som kom inn i 2020, sier Rabe og legger til at virksomhetene bør prioritere å få på plass et samvirke med nød- og beredskapsetatene.

– Det er veldig viktig å ha et velorganisert industrivern som kan starte håndteringen av en hendelse raskt og i tillegg kunne samarbeide med nødetatene. Det kan være utfordrende å få til et slikt samvirke, og jeg vet at mange virksomheter har vanskeligheter med å komme i kontakt med nødetatene for å kunne øve sammen.

Hun oppfordrer virksomhetene til å bruke de mindre hendelsene til å engasjere nødetatene og bli kjent.

– Min erfaring er at når hendelsen først skjer fungerer samarbeidet bra. Utnytt muligheten når de er hos dere til å bli kjent og snakke sammen. Det er lett å videreføre noe du har startet på, så bruk alle mulige smutthull for å starte dialogen og samvirke med brann, helse og spesielt med politiet, sier Rabe.

VIL SKAPE ET NSO FOR VIRKSOMHETENE

Hun mener NSO må fortsette kombinasjonen av tilsyn, veiledning og informasjon opp mot industrivernpliktige virksomheter.

– NSO har en god evne og mulighet til å kunne samarbeide med virksomhetene om å kunne få til en god beredskap. Det er ikke alltid det er nødvendig å finne opp kruttet på nytt, men heller videreføre det som fungerer godt, blant annet NSOs kursvirksomhet. Jeg kan ikke få snakket varmt nok om SIMKAT-kurset, det er et veldig godt kurs. Med alle nødetatene til stede gir dette kurset et veldig godt og operativt bilde på samarbeidet med etatene når det fungerer.

Kompetansen til styrets medlemmer er noe som Rabe vil bruke til fordel for alle industrivernpliktige virksomheter.

– Jeg ser frem til et videre samarbeid med styret. Vi må bruke kompetansen og erfaringene til styret for å kunne videreutvikle NSO. Vi må skape et NSO som er til for virksomhetene, rett og slett fortsette den ånden som er der fra før. Samtidig som vi viderefører det som er bra, må vi ta innover oss problemstillingene knyttet til ny energi og at samfunnet rundt oss kommer stadig tettere på den daglige driften i alle industrivernpliktige virksomheter, sier Rabe.

NSOs styre

NSOs direktør rapporter til et styre som er oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon. Styret består av representanter for industrien og Norsk Industri.


Styrets sammensetning for 2023 er:

Leder: Tone Rabe, direktør for eiendomsforvaltning og drift ved Herøya Industripark AS.

Styremedlemmer: Torstein Leth, Head of HSSE&QM Region West Norway ved Aker Solutions Stord, Roger Søråsdekkan, administrerende direktør ved Allnex Norge AS, Grete Ovanger, direktør i ASKO Nord og Ellen Bergland, HSEQ Manager i Stena Recycling AS.

Varamedlemmer: Øyvind Hatletveit, anleggssjef ved TINE SA avd. Tunga, Silje Kathrine Alvsvåg, Group Compliance Manager i Bremnes Seashore og Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri.

– Industrivern må opp på blokka

– Industrivern
må opp på blokka

Selv om TINE SA avd. Tunga er en del av et større konsern, er anleggssjef Øyvind Hatletveit tydelig på hvor ansvaret for industrivern ligger.
Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Foto Privat

– Industrivern er noe som lokal ledelse på den enkelte virksomhet er ansvarlig for. Det er snakk om en bevissthet og et eierskap på lokasjonen ute i drift. Dersom det skjer en større hendelse ute på anlegg, så må lokal ledelse ha en beredskap og et eierskap til å håndtere dette effektivt. Da er lokal ledelse ansvarlig for å sørge for at beredskap blir prioritert ved å legge til rette for gode arbeidsvilkår og gi industrivernleder den støtten som trengs, sier anleggssjef ved TINE SA avd. Tunga, Øyvind Hatletveit.

Han er ett av to nye styremedlemmer i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon sitt styre, og hans fanesak er at industrivern ikke skal være et «venstrehåndsarbeid».

HMS ER ALLTID FØRST

– Det er utfordrende om virksomheter tenker «nå skal vi ha et industrivern», og at det blir et dugnadsarbeid og noe som ses på som et «nødvendig onde». Men uansett hvilken bransje man jobber i er HMS det viktigste. I industrien må industrivern være en helt naturlig del av den systematiske HMS-jobben, mener Hatletveit.

– Hos TINE er vi veldig tydelig på prioritering til alle medarbeidere som utfører en arbeidsoppgave: Det skal være HMS, kvalitet og effektivitet – i den rekkefølgen. Vi ønsker ikke at de ansatte skal tenke at man dropper verneutstyr for å gjøre jobben raskere. Da skal de heller bruke lenger tid og jobbe sikkert.

– GRUNNLEGGENDE AKTIVITET FOR DRIFTEN

Med lang fartstid som leder i industrivernpliktige virksomheter, nå ved TINE Tunga og tidligere som bryggerisjef ved E.C. Dahls i Trondheim, er Hatletveit tydelig på at industrivern skal ha sin fortjente plass i industrien og HMS-arbeidet.

– Industrivern må opp på blokka. Det er viktig at virksomheter der ute viser at industrivern er en grunnleggende aktivitet for driften. Det er også avgjørende at industrivern blir en integrert del av virksomheten, og det er viktig å utvikle det rette engasjementet og finne de rette innsatspersonene, sier Hatletveit.

Viktig med møteplasser og erfaringsutveksling

Viktig med møteplasser og erfaringsutveksling

Nyvalgt styremedlem i NSO og tidligere industrivernleder ved Bremnes Seashore, Silje Kathrine Alvsvåg, brenner fortsatt for beredskap.
Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Bilde Silje Kathrine Alvsvåg Foto Rune Skjærvold/Zpirit

Da Silje Kathrine Alvsvåg fikk spørsmål om hun ønsket å delta i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) sitt styre, var svaret enkelt.

– Det var veldig lett å takke ja til den forespørselen. Selv om jeg har fått ny stilling i virksomheten er jeg fortsatt opptatt av beredskap. Det å jobbe med industrivern på en daglig basis er en av arbeidsoppgavene jeg kommer til å savne. Men jeg vet at industrivernet vårt er godt ivaretatt med nye, gode krefter, sier Group Compliance Manager i Bremnes Seashore på Bømlo, Silje Kathrine Alvsvåg.

Hun mener NSO skiller seg fra andre tilsynsmyndigheter ved å ha en åpen tilnærming til virksomhetene.

– Som industrivernleder opplevde jeg at NSO var opptatt av å gjøre oss bedre og ikke bare komme med pekefingeren. Jeg synes det er kjekt å kunne beholde relasjonen til industrivern og NSO, og håper jeg kan bidra inn i styret med nyttige synspunkter fra min tidligere erfaring som industrivernleder, sier Alvsvåg.

TRYGT HJEM FRA JOBB

De som har vært med i industrivernet noen år vil kanskje dra kjensel på Alvsvåg. Hun har jobbet som HMS-sjef og industrivernleder ved Bremnes Seashore i en årrekke, og har også stått på scenen under Industrivernkonferansen og fortalt om industrivern-samarbeidet mellom virksomhetene på Bømlo.

– Som compliance-sjef er det mitt ansvar å sørge for at virksomheten etterlever regelverket, rett og slett sørge for at vi har orden i sysakene. Forskrift om industrivern kommer også innunder her, og det å bidra til at folk skal komme trygt hjem fra jobb er et felles mål som er viktig for oss alle, sier Alvsvåg.

UTFORDRINGER OG MØTEPLASSER

Hun kjenner godt til mange av utfordringene industrivern står overfor fra sin tidligere rolle.

– Å bygge et robust industrivern handler om å være trygg i rollen man trer inn i når noe skjer. Da må man øve, trene og få alle i industrivernet til å mestre sin rolle. I tillegg sitter man som industrivernleder ofte alene på sin tue. Da er Industrivernkonferansen og de andre møteplassene NSO skaper viktige for å kunne snakke med folk i samme situasjon. Jeg vet hvor vanskelig det kan være, og det er en erfaring og styrke jeg vil ta med meg inn i styrearbeidet i NSO, sier hun og legger til at en annen utfordring er å gjøre industrivern godt nok kjent i den enkelte kommune.

– Industrivernet har kompetanse og ressurser det er viktig at kommunen og nød- og beredskapsetatene vet om. Derfor er det viktig at industrivern blir tatt på alvor, sier Alvsvåg.

Vil du studere beredskap?


img
Are Sydnes
Foto Privat
img
Bjørn Tallak Bakken
Foto Høgskolen i Innlandet
img
May Grete Jørgen Hass
Foto UiT v/Tomas Rolland
img
Natalia Andreassen
Foto Hege Eilertsen
img
Sissel Haugdal Jore
Foto Universitet i Stavanger

Vil du studere beredskap?

Flere universiteter og høgskoler tilbyr utdanningsløp rettet mot samfunnssikkerhet og beredskap.
Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Mange utdanningsinstitusjoner har sett nytten av mer kunnskap om risikoanalyse og beredskap, og de tilbyr nå både korte og lengre studieforløp. I denne saken vil du finne en oversikt over studier ved universiteter og høgskoler du kan søke dersom du ønsker å lære mer om beredskap, sikkerhet og HMS.

I tillegg til disse studiene finnes det relevante fag både på videregående skole og fagskole, se utdanning. no.

Lenger ned i denne saken kan du lese litt mer utfyllende om noen av utdanningsløpene.

FRISTER

Dette er fristene som gjelder når du skal søke utdanning ved universitet og høgskole:

 • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkere og studium.
 • 20. mars: Opplastingsfrist for deg som har søknadsfrist 1. mars.
 • 15. april kl. 23.59: Generell søknadsfrist.

Tabellen er ikke fullstendig og skrivefeil kan forekomme. For en oppdatert oversikt over studieforløp, se Samordna opptak sine nettsider.

INTERNASJONAL BEREDSKAP – UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

– Bachelorstudiet Internasjonal beredskap passer for deg som ønsker kompetanse innen krisehåndtering og beredskap på et internasjonalt nivå, sier studieveileder May Grete Jørgensen Hass ved Universitetet i Tromsø (UiT), Norges arktiske universitet.

Studieprogrammet er et fulltidsstudium, tilrettelagt for deg som er i relevant arbeid ved at det er samlingsbasert, eller for deg som ønsker fagkunnskap innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Studiet har normalt tre samlinger per halvår. Samlingene varer vanligvis i en uke og foregår ved UiT campus Harstad eller ved Brann og redningsskolen på Fjelldal.

– Studiet lærer deg om lokal, nasjonal og internasjonal beredskap. Du lærer om risikovurdering, den politiske situasjonen i nordområdene, miljø- og klimaendringer og natur- og menneskeskapte katastrofer. Du får kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker samfunnet, og om hvordan man skal planlegge og gjennomføre øvelser, sier Hass.

Studiet har emner i prosjektledelse, risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse, samt krisehåndtering og kommunikasjon.


PS! Ønsker du å skrive oppgave om industrivern? Næringslivets sikkerhetsorganisasjon er positive til å bidra på masteroppgaver innenfor relevante temaer innen industrivern og egenberedskap. Kontakt oss på post@nso.no eller på tlf. 90 10 03 33
BEREDSKAP OG KRISELEDELSE – NORD UNIVERSITET

– Master i beredskap og kriseledelse ved Nord universitet er et erfaringsbasert samlingsbasert masterprogram på deltid som går over tre år. Dette programmet gir ledelsesrettet utdanning for personell innen kriserespons. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhets- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet, sier Natalia Andreassen. Hun er førsteamanuensis og programansvarlig for masterprogrammet.

Undervisningen baserer seg i stor grad på refleksjon over egen praksis, table-top og diskusjonsøvelser, gruppearbeid, fullskala Øvelse Nord og bruk av beredskapsledelse lab NORDLAB.

– Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Vi har en god kobling til beredskapsapparatet gjennom vårt forskningssamarbeid og pleier å invitere mentorer og gjesteforelesere for å øke praksis relevans, sier Andreassen, og legger til at inngående kunnskap om organisering av beredskapsapparatet, forståelse av samvirke, kriseledelse og beredskapsarbeid er viktige læringsmål i ulike emner og øvelser.

MASTER I SAMFUNNSSIKKERHET – UNIVERSITETET I STAVANGER

Ved Universitetet i Stavanger tilbys det fire masterstudier innenfor risikoog sikkerhetsfag, inkludert en mastergrad i etter- og videreutdanning og et ph.d.-program i risikostyring og samfunnssikkerhet.

– I tillegg har vi to bachelorutdanninger: Byplanlegging og samfunnssikkerhet og toll, vareførsel og grensekontroll. Det undervises i mange ulike emner som faller inn under paraplyen risiko, sikring og samfunn, sier professor i samfunnsikkerhet ved UiS, Sissel Haugdal Jore.

Hun forteller at flere studenter i dag er opptatt av bredere samfunnsproblematikk innen klima, terrorisme, sammensatte trusler, digitali- sering, byplanlegging og samfunnssikkerhet.

– Høsten 2022 var det 121 studenter som startet på en master i samfunnssikkerhet. 123 studenter tar masteren «risk analysis», som er en internasjonal master, og 50 studenter tar en bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet, samt 50 på bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll, sier Jore.

KRISE- OG BEREDSKAPSSTUDIER VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Arbeider du med sikkerhet og beredskap, og ønsker å avansere som leder innen fagfeltet? Eller har du allerede lederansvar innen privat eller offentlig virksomhet, og ønsker deg en tydelig faglig profil innen sikkerhet og beredskap?

– I begge tilfeller vil Høgskolen i Innlandets (HINN) studietilbud innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet være noe for deg. Det faglige innholdet hos HINN spenner fra sikkerhetsstyring og risikoanalyse, via samfunnssikkerhet, beredskapsplanlegging og kriseledelse, til ledelse i komplekse organisasjoner og kontekster. Vi har også emner innen krise, stress og mestring, internasjonal krisehåndtering, krisekommunikasjon, beredskap og etikk, og beredskapstrening og -øving, sier førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken.

Undervisningen er lagt opp samlingsbasert slik at det er mulig å følge studiet ved siden av jobb.

– De fleste av studentene våre tar studiene ved siden av jobb, innen brann, helse, politi og forsvar, samt vekter, kriminalomsorg, industri, kommuner og annen offentlig virksomhet, sier Bakken.


img
Bildene er fra en beredskapsøvelse ved NORDLAB ved Nord universitet. Foto Nord universitet
MASTER I SAMFUNNSSIKKERHET – UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Daglig rapporteres det om katastrofer, nødsituasjoner, kriser og skadelige hendelser. Hendelsene er like forskjellige og sammensatte som årsakene. Dette krever forebygging og håndtering på ulike nivå.

– Masterstudiet i samfunnssikkerhet har fokus på hvordan vi kan forebygge uønskede hendelser og bygge et mer robust samfunn, men samtidig etablere en beredskap til å håndtere kriser når de oppstår. Studiet gir en fordypning i teorier og metoder knyttet til sentrale tema som kan anvendes i møte med sikkerhets- og beredskapsutfordringer i organisasjoner, samt i samfunnet i sin helhet, sier førsteamanuensis Maria Sydnes. Et annet tema er hvordan organisasjoner jobber for å ivareta sikkerheten både til ansatte, samfunnet og miljøet.

– Studentene vil lære å vurdere og analysere sikkerhet og risiko knyttet til ulike aktiviteter og samfunnsfunksjoner. De vil få kunnskap om hvordan man kan forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering, samt vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Gjennom risikoanalyser og tiltak innen helse, miljø og sikkerhet lærer de hvordan man kan håndtere ulike utfordringer. På studiet lærer studentene seg å anvende og vurdere bruken av teorier, metoder og analyseverktøy innen sikkerhet og beredskap, sier Sydnes.

CONTEMPORARY ISSUES IN RISK AND CRISIS MANAGEMENT (CRCM) – UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM) er et nettbasert studie og har fokus på innovative læringsformer og en studentaktiv tilnærming. Studiet legges opp med blant annet videoforelesninger, digitale workshops, podcast, gaming og prosjektarbeid.

– Det innebærer at studentene i stor grad kan organisere sin egen studiehverdag. CRCM-studiet er dermed et fleksibelt tilbud og kan tas hel- eller deltid og fra alle deler av landet og verden for øvrig, sier Are K. Sydnes, professor og studieleder for programmet som starter opp høsten 2023.

COVID 19-pandemien, invasjonen av Ukraina, klimaendringer, cyberangrep og internasjonal terror er blant utfordringene som har satt samfunnssikkerheten høyest på dagsorden både for Norge og det internasjonale samfunnet. Det gir et økt behov for fagkunnskap for å forstå og bidra til å handtere de nye utfordringene en stilles overfor.

– CRCM skal bidra med en slik kunnskap gjennom fordypning i risiko og sikkerhetsstyring, internasjonal krisehandtering, klimaendringer, hvordan å bygge resiliente samfunn, terrorisme, digital sikkerhet og migrasjon, sier Sydnes.

CRCM er et internasjonalt studie rettet mot både det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet. Det undervises på engelsk og studentene rekrutteres fra Norge og internasjonalt.

– Det gir studentene et bredere internasjonalt perspektiv på risikoog krisehandtering, noe som det i større grad kreves med de internasjonale utfordringene Norge står overfor, sier Sydnes.

Støtte for effektivt samvirke ved større hendelser

Støtte for effektivt samvirke
ved større hendelser

Tekst og bilde Bjørn Erik Munkvold, Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), Universitetet i Agder Foto Priv

En gjennomgående utfordring ved håndtering av større hendelser er å etablere en felles situasjonsforståelse mellom de involverte aktørene, som grunnlag for effektiv samhandling og koordinering. Mangel på felles verktøy og prosedyrer for deling av informasjon gir begrenset oversikt over status og utvikling av hendelsen, og de ulike etatene løser sine oppdrag uten å ta ut potensialet som ligger i bedre samordning av ressurser. Dette gjelder for eksempel samordning mellom industrivern og nødetater, som påvist i ulike fullskalaøvelser.

Forskningsprosjektet INSITU ledet av Senter for integrert krisehåndtering ved Universitetet i Agder (se faktaboks) har tatt for seg ulike områder ved samvirke og felles situasjonsforståelse der beredskapsaktører har pekt på potensiale for forbedring av praksis:

– Oversikt over involverte aktører i en hendelse. Ved større hendelser kan det være krevende å etablere en helhetsforståelse av hvilke aktører som er berørt, hvilke ressurser disse disponerer og hvilke informasjonsbehov de har knyttet til ulike scenarioer. Dette gjelder særlig for aktører som har en mer støttende rolle, som f.eks. kommunal kriseledelse. En felles nettside for samvirke i beredskap er under utvikling for å gi enkel oversikt.

– Bedre utnyttelse av kartstøtte i håndtering og evaluering av øvelser og hendelser. Bruk av digitale kartverktøy gir effektiv støtte for å dele situasjonsbilder under en hendelse. Men det brukes i dag mange ulike verktøy, og kartsymboler og funksjonalitet varierer mellom de ulike kartsystemene. For å avhjelpe dette er det laget et forslag til en felles symbolpakke til bruk i beredskap.

Kartsystemene som benyttes er også relativt komplekse i bruk, og krever grundig opplæring og trening for å kunne brukes effektivt. Applikasjonen SQUARE er utviklet for å demonstrere hvordan et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt gjør det mulig å invitere inn ulike etater i en hendelse og raskt komme i gang med å dele informasjon i et felles kart. Verktøyet inneholder også en modul for erfaringslæring fra øvelser og hendelser.

I artiklene som følger presenteres dette arbeidet i mer detalj, og verktøyene prøves nå ut i øvelser i ulike scenarioer. Ta kontakt med CIEM-senteret for videre samarbeid om dette.

Prosjektet INSITU

Prosjektet INSITU (Informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse) har hatt som mål å utvikle kunnskap og løsninger for effektiv informasjonsdeling mellom beredskapsaktører for å støtte felles situasjonsforståelse.

Fokus i prosjektet har vært på harmonisering av terminologi, deling av kartbasert informasjon for felles situasjonsforståelse, og støtte for evaluering og læring fra øvelser og hendelser.

Prosjektet har vært ledet av professor Bjørn Erik Munkvold ved Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder, med følgende samarbeidspartnere: NTNU, Statsforvalteren i Agder, Linköpings universitet, University of Sydney, Tingtun AS og F24. I tillegg har prosjektet hatt en bredt sammensatt referansegruppe av nasjonale og regionale beredskapsaktører. Prosjektet er finansiert av SAMRISK- programmet i Norges Forskningsråd.

Resultater og verktøy utviklet i prosjektet er tilgjengelig fra insitu.uia.no.

En digital møteplass for samhandling

En digital møteplass
for samhandling

En intuitiv og nettbasert kartapplikasjon skal hjelpe beredskapsaktører i øvelser med å dele informasjon og samhandle ved hendelser som krever et samvirke. Målet er å skape en felles situasjonsforståelse.
Tekst og bilde Kjetil Rustenberg, stipendiat ved Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), Universitetet i Agder og Kristine Steen-Tveit, postdoktor ved Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), Universitetet i Agder Foto Privat

Nødsituasjoner krever at flere beredskapsorganisasjoner samarbeider både på taktisk, operativt og strategisk nivå. Dette inkluderer aktører ute i felten, inne i kommunikasjonssentralene, i ulike staber og de som jobber med spesifikke støttende oppgaver, som for eksempel Krisestøtteenheten (KSE) og folk som jobber med krisekommunikasjon. For at alle skal kunne «dra i samme retning» må de ulike aktørene ha samme forståelse av både situasjonen og de igangsatte og planlagte aktivitetene for å håndtere krisen, og de må være klar over at disse kan endre seg etter hvert. Dette er på ingen måte enkelt, og evalueringer fra reelle hendelser og større øvelser viser at etableringen av situasjonsforståelse og deling av informasjon er områder som har forbedringspotensiale.

LITE SAMSPILL MELLOM SYSTEM

Til tross for en økende tilgang på digitale verktøy og teknologiske informasjonssystemer for beredskap og krisehåndtering er det fortsatt lite samspill mellom systemene. Kunnskapen om informasjonsdeling er også varierende mellom de ulike samhandlende aktørene.

Grunnlaget for utviklingen av SQUARE er funn fra intervjuer av norske beredskapsaktører og øvelser gjennomført i INSITU-prosjektet samt evalueringsrapporter etter flere norske hendelser (DSB, 2020; Halvorsen, 2021; Henriksen et al., 2022; Sønderland et al., 2012). Våre funn peker på at noen av systemene som benyttes i dag oppfattes som unødig kompliserte, og systemene i seg selv kan sees på som barrierer for god samhandling og informasjonsutveksling. SQUARE-applikasjonen gir deltagere i øvelser god støtte, og inviterer til refleksjon over hvordan de deler og mottar informasjon, hva slags informasjon de deler og hvordan de bidrar til å skape en felles situasjonsforståelse.

FRA VERKTØY TIL STED

SQUARE er det engelske ordet for et torg. Tradisjonelt sett er torget et sted hvor mennesker møtes, diskuterer, forhandler og tar beslutninger. Det er ofte forbundet med en litt uoffisiell tone, og lav terskel for å ytre seg. Kanskje er det noe slikt vi trenger når kompliserte begivenheter utfordrer oss?

Det finnes mange gode løsninger som hjelper de enkelte organisasjonene med å utføre sine spesialiserte deler av et samvirke. I SQUARE er det metaforen sted som står sentralt. Et digitalt, romlig sted hvor aktørene kan møtes, gi og få informasjon, og forhandle frem en felles situasjonsforståelse.


img
Bilde 1: Slik kan brukergrensesnittet i SQUARE se ut i forbindelse med en skogbrannøvelse.
ENKELT BRUKERGRENSESNITT

Av erfaring vet vi at felles systemer som er forventet å kunne brukes av mange ulike aktører må være enkle og intuitive. Kompliserte brukergrensesnitt kan tilføre mer stress, og ikke avlaste det som følger av den faktiske hendelsen. Brukergrensesnittet i SQUARE (bilde 1) er enkelt, og nødvendig opplæring er minimal. Funn etter brukertesting av SQUARE er at enkeltheten senket terskelen for å både bidra med egen informasjon og etterspørre hvis noe var uklart.

FELLES BEHOV I SENTRUM

I SQUARE står de felles behovene i sentrum. Det betyr at noen behov, som for eksempel å ha oversikt over egne ressurser eller egne handlingsplaner må vike. Ingen organisasjonsspesifikk informasjon ligger forhåndslagret.

I INSITU-prosjektet så vi at informasjon som er relevant for alle involverte aktører ofte er fragmentert. Informasjon blir delt ad hoc ved verbal kommunikasjon og i e-poster. Det er ikke uvanlig at det blir tatt skjermdumper av kart og loggnotater, som så blir distribuert til forskjellige aktører. Grunnen til dette er at det ikke finnes gode systemer som fungerer på tvers. Utviklingen av SQUARE er drevet frem av et bruker- sentrert fokus, hvor målet er å ha god funksjonalitet på et «need to have»-nivå over «nice to have». Denne tilnærmingen gjør applikasjonen enkel og intuitiv, noe som igjen senker terskelen for å faktisk bruke den når det er nødvendig. Ingen er eksperter i bruk av SQUARE, men alle er eksperter på sine egne fagfelt.

Kartsymbolene som benyttes i SQUARE er hentet fra et arkiv med kartsymboler for krisehåndtering som er laget i INSITU-prosjektet (se artikkelen på side 64).

UMIDDELBAR EVALUERING ETTER HENDELSER

En av arbeidspakkene i INSITU-prosjektet fokuserte på evaluering og læring etter øvelser og hendelser. Resultater fra denne delen av prosjektet peker på at det er et behov for å forenkle evalueringsprosessen etter hendelser. I SQUARE har vi tilnærmet oss dette med en egen evalueringsmodul. Når den aktive hendelsen avsluttes, legges alt innhold som er skapt i SQUARE klart for avspilling og evaluering. Her kan man spille av alt som ble gjort under øvelsen, og man kan se hvordan det hele utviklet seg. Man har kontroll på avspillingshastighet, og kan enkelt gå frem og tilbake mellom elementene som skal evalueres på en tidslinje (bilde 2). I tillegg blir man guidet igjennom en mal for erfaringslæring etter hendelser. Malen er modellert etter Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder for erfaringslæring etter hendelser og øvelser (DSB, 2016). Nårevalueringen er gjennomført lages det automatisk en sluttrapport som kan brukes til lærings- og endringsarbeid i den enkelte organisasjon.


img
Bilde 2: Utsnitt fra evalueringsmodulen i SQUARE viser tidslinje for avspilling, og elementer som ligger klare for evaluering.
VIDEREUTVIKLES I SAMARBEID MED PRAKSISFELTET

Tilbakemeldinger etter testing og øvelser understøtter at SQUARE er en tilnærming som gir beredskapsaktørene en bedre forståelse av situasjonen, både på individuelt og felles nivå.

Eksempelvis uttaler Egil Mølland, Leder for Drift og utvikling i Iveland kommune følgende:

– Det kan være vanskelig å beholde oversikten ved større hendelser. En applikasjon som SQUARE gir en rask oversikt, og kan gjøre oss til bedre og raskere tilretteleggere for de vi skal samarbeide med. Slike systemer kan fort bli viktige i et samfunnsperspektiv.

Erfaringene med umiddelbar avspilling av scenarioene, og gjennomgang av objektive data og subjektive opplevelser blir også svært godt mottatt.

Systemet skal testes videre i samarbeid med aktører fra praksisfeltet, og vil bli benyttet til videre forskning på felles situasjonsforståelse i kriser i regi av CIEM.

ORDFORKLARING: Det er tre nivåer i det nasjonale beredskapsapparat:
 • Strategisk nivå benyttes gjerne om det sentrale nivået, dvs. regjeringen, Kriserådet og departementene. Dette omtales også som nivå 1.
 • Operasjonelt nivå benyttes gjerne om statlige forvaltningsorganer (direktorater, etater og tilsyn) underlagt et departement og som arbeider med hele landet som virkefelt. Dette omtales også som nivå 2.
 • Taktisk nivå benyttes gjerne om regionalt og lokalt nivå. Dette omfatter blant annet politidistrikter og særorgan, fylkesmenn, kommuner, og regionog distriktskontorer til statlige forvaltningsorganer. Dette omtales også som nivå 3. (Kilde: Stortingsmelding 13, 2015-2016)
FELLES SITUASJONSFORSTÅELSE

Situasjonsforståelse kan forstås som «et individs oppfatning av elementene i miljøet innenfor et volum av tid og rom, forståelsen av deres betydning og projeksjon av deres status i nær fremtid». Enkelt forklart betyr det at man må oppfatte hva som skjer gjennom sanseapparatet, tolke inntrykkene og forstå hva det man oppfatter vil ha å si for en fremtidig utvikling. Felles situasjonsforståelse er det en gruppe sammen klarer å forstå og enes om.

SAMVIRKE

Samvirke defineres som det å arbeide sammen for et bestemt mål eller formål. Det er samfunnets universalløsning på mange ulike problemer. Beredskapsaktørene må tilby sin kompetanse og sine ressurser for å håndtere uønskede hendelser sammen med andre. (Kristiansen et al., 2017)


Kilder

DSB (2016). Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser - grunnbok. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
DSB (2020). Evaluering av Viking Sky hendelsen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Henriksen, S. V. et al. (2022). Evaluation of PST’s and the police’s handling in connection with the Kongsberg incident on 13th October 2021. Politihøgskolen.
HRS (2021). Evaluering - Redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen under kvikkleireskredet på Gjerdrum. Hovedredningssentralen.

Kristiansen, E., Magnussen, L. I. & Carlström, (2017). Samvirke - en lærebok i beredskap. Universitetsforlaget.
Stortingsmelding 13 (2015-2016). Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen. Justis- og beredskapsdepartementet.
Sønderland et al. (2012). 22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats. Politidirektoratet.

Bruk av kartsymboler i krisehåndtering

Bruk av kartsymboler
i krisehåndtering

Kart kan redde liv ved å bidra til mer effektiv krisehåndtering.
Tekst og bilde Jan Ketil Rød og Tomasz Opach, Institutt for geografi, NTNU
Foto NTNU, privat og Gettyimages.com

Kartet er suverent for å beskrive en kritisk situasjon. Ved hjelp av kartet dannes det en felles situasjonsforståelse blant alle involverte, for eksempel industrivern, nødetatene og beredskapsaktører innen fylkes- og kommuneadministrasjonen, mye raskere enn om situasjonen skal beskrives med tekst. Om et kart er godt laget vil det forstås umiddelbart og kan formidles effektivt videre til andre uten at situasjonsbeskrivelsen misforstås. Dette betinger imidlertid et visst nivå på kompetanse i bruk og tolkning av digitale kart blant aktørene og at relevante kartsymboler er tilgjengelige.

I INSITU-prosjektet (insitu.uia.no) laget vi et nettbasert treningsopplegg i bruk av en felles karttjeneste som deltakerne øvde på i forkant av en øvelse om skogbrann. Hensikten med øvelsen var å få erfaring med å lage og dele en kartbasert situasjonsbeskrivelse. Øvelsen gjennomførte vi med om lag 70 deltagere fra 20 etater og organisasjoner. Aktører «på bakken» fikk selv tegne inn opplysninger om en kritisk situasjon (tre samtidige skogbranner) i et kart som andre beredskapsaktører hadde tilgang til. Kartet ga en oversikt over situasjonen på en helt annen måte enn logg/tekst og det reduserte omfanget av misforståelser betydelig.

Erfaringene til deltakerne var at kartet visualiserer situasjonen og det gir en mye bedre forståelse enn tekst. Med kart er det lettere å få oversikt, lettere å beholde oversikten og med kartet er det lettere å vite hvilken annen informasjon en trenger. Dette var imidlertid tilbakemeldinger fra aktører som hadde gjennomgått et treningsprogram i bruk av digitale kart. Flere pekte på behovet for mer praktisk øving og mengdetrening for å bli trygg på bruk av kart i krisehåndtering.


TID ER AVGJØRENDE

At involverte aktører får en felles situasjonsforståelse etablert raskt er viktig for å redde liv og verdier. Kart kan redde liv om det bidrar til mer effektiv krisehåndtering. At de som lager kartet har tilgjengelig kartsymboler som kan beskrive komplekse situasjoner, men som likevel vil bli forstått av alle, er dermed viktig. I INSITU-prosjektet har vi derfor også studert innholdet i ulike symbolpakker brukt internasjonalt. Med utgangspunkt i Kartverkets pakke for beredskapssymboler har vi foreslått en revidering og gruppering av symboler for at de mest relevante symbolene skal være raske å finne. Revideringen ble gjennomført etter tilbakemelding fra flere beredskapsaktører og innebar en symbolutforming som gjorde det tydelig hvilken gruppe hvert symbol tilhørte.

TRE HOVEDGRUPPER AV BEREDSKAPSSYMBOLER

Vi etablerte tre hovedgrupper av beredskapssymboler.

 1. Symboler i gruppen Rapporter og kontekst fikk symbolutforming med hus om hendelsen er stedbunden A. for eksempel, for en brann i et bestemt hus brukes dette symbolet:


 1. mens en sirkel brukes om hendelsen skjer på et sted uten adresse. B. som for eksempel en skogbrann vil markeres med dette symbolet:

 1. Symboler i gruppen Operasjoner fikk symbolutforming med en firkant, som for eksempel symbolet for kommandopost (KO): 2. Symboler i gruppen Infrastruktur gav vi symbolutforming med en femkant, som for eksempel symbolet for sambandsinstallasjon:


Dette var endringer som var ønsket blant beredskapsaktørene siden en symbolutforming som harmoniserer med grupperingen av symbolene vil gjøre det lettere å hente frem aktuelle symboler som beskriver en kritisk hendelse.

FELLES SYMBOLPAKKE

Den opprinnelige pakken for beredskapssymboler fra Kartverket er dessverre lite brukt. Vi håper imidlertid at kartsystemer som brukes av norske beredskapsaktører kan enes om en felles symbolbruk og at vårt arbeid med å harmonisere kartsymboler som er aktuelle å bruke i krisesituasjoner, vil kunne være et utgangspunkt for en slik felles symbolpakke siden den er tilgjengelig for alle.

Fremmere for samvirke

Fremmere for samvirke

Behovet for informasjonssystemer for å støtte krisehåndtering er velkjent. Likevel er det få felles informasjonssystemer som utvikles direkte for å lære samvirke. Nå arbeides det for å utvikle en felles nettside for samvirke i beredskap.
Tekst og bilde Kristine Steen-Tveit, Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), Universitetet i Agder og Mikael Snaprud, Tingtun AS
Foto Privat og Gettyimages.com

Beredskapsoperasjoner krever ofte koordinert innsats av aktører fra ulike etater og sektorer. Disse står overfor store utfordringer når de skal samarbeide for å håndtere konsekvensene av en krise.

Denne artikkelen presenterer et pågående prosjekt for å utvikle en nettbasert ressurs for samvirke i beredskap (Emergency Management Collaboration Repository - EMCR) med fokus på samvirke og informasjonsdeling mellom organisasjoner, kunnskap om rollen til de ulike aktørene, øvelser og evalueringer. EMCR-prosjektet er et samarbeid mellom Senter for integrert krisehåndtering ved Universitetet i Agder og Tingtun AS, og blir i første omgang laget som en nettside i et studentprosjekt. Nettsiden skal legge til rette for effektiv læring på tvers av organisasjoner og gi et grunnlag for utvikling, gjennomføring og evaluering av øvelser.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Samarbeidet mellom beredskapsorganisasjoner er utfordrende fordi det involverer ulike prosesser/strukturer, mål, ressurser,informasjonsbehov og støttesystemer. Typiske problemer er at målsettinger og prosedyrer ikke stemmer overens, for mye irrelevant informasjon deles og lovverk tolkes ulikt. Kombinert med tidspress resulterer dette i at samvirke under beredskapssituasjoner er en utfordrende oppgave der kompleksiteten øker med antall organisasjoner som er involvert.

De involverte aktørene må ha god oversikt og forståelse av hverandres systemer, prosedyrer og informasjonsbehov før krisen inntreffer. Dette er viktig for etablering av felles situasjonsforståelse og dermed vellykket samarbeid. Ideelt sett burde alle beredskapsorganisasjoner møtes ofte og øve mange ganger i løpet av året for å bli kjent med hverandre, men dette begrenses både av tid og økonomi.

Øvelser som inkluderer alle aktuelle aktører er viktig, men også kunnskapen om hvorfor de skal være med – både for den som planlegger øvelsen og de involverte. For å kunne dra mest mulig nytte av øvelsen og få best mulig læring relatert til samvirke må deltakerne tilegne seg denne informasjonen i forkant av øvelsen. Nettsiden som utvikles i EMCR-prosjektet skal samle oppdatert og relevant nasjonal informasjon om ulike organisasjoner i en beredskapssituasjon, som for eksempel tilgjengelige ressurser og behov for informasjon, og videre tilby oppslag av fagtermer i relevante kilder.

INVOLVERING AV BEREDSKAPSAKTØRER

For å kunne designe denne nettsiden har vi gjennomført to workshops med søkelys på hva som fremmer og hemmer samvirke. Begge workshopene involverte deltakere fra offentlige og private virksomheter som har en støttende rolle i krisehåndteringen (statsforvalter, kommune, energiselskap og universitet). Vi ønsket her å ta utgangspunkt i perspektivene til beredskapsorganisasjoner som ikke jobber med kriser hver dag, og involverte derfor ikke nødetatene i denne omgang.

Deltakerne i de to workshopene ga oss god innsikt og ulike perspektiver på samarbeidsprosessene som involverer flere beredskapsorganisasjoner. Resultatene viser en tydelig enighet om at praksis rundt samvirke trenger forbedring.


EKSEMPLER PÅ BARRIERER FOR SAMVIRKE SOM BLE IDENTIFISERT:
 • Lav motivasjon og begrenset forståelse av egen rolle (både individuell og organisatorisk)
 • Uklare retningslinjer/protokoller fra fagdirektoratene
 • Regler som hindrer informasjonsdeling
 • Utilstrekkelige ressurser for å bygge kompetanse og systemer for samarbeid
 • Begrenset kunnskap om hverandre
 • Ineffektive øvelser og evalueringer
 • Bruk av ulike informasjonssystemer som ikke «snakker sammen»
EKSEMPLER PÅFREMMERE FOR SAMVIRKE SOM BLE DISKUTERT:
 • Grundige og utfyllende scenariobaserte beskrivelser og prosedyrer for ansvar og samarbeid
 • Tydelige maler for evaluering av samarbeid, og hvordan man deler resultatene/funnene etter evalueringen
 • Tydelige prosedyrer for hvilken informasjon som skal deles, med hvem og hvordan, og tilgang til brukerhistorier med praktiske eksempler knyttet til regelverket
 • Felles forståelse av terminologi og symboler
 • Tilgang til informasjonssystemer og teknologi som kan legge til rette for deling og etablering av felles situasjonsbilder
 • Samvirkeøvelser

Arbeidet med utvikling av EMCR tar utgangspunkt i listen av fremmere og barrierer for samvirke fra workshopene, samt tidligere forskning og praksis. Dette omfatter beskrivelser av de ulike organisasjoner og deres behov/ressurser i en krisehåndteringssituasjon, scenariobeskrivelser, og eksempler på øvelser og tidligere evalueringer.

Arbeidet med EMCR er godt i gang, og det er planlagt at beredskapsaktører i Agder skal være pilot for testing og bruk av systemet. En av deltagerne i testingen er sikkerhetsleder Jan Egil Heinecke ved Universitetet i Agder. Han ønsker at EMCR på en enkel måte skal kunne gi oversikt over hvilke aktører som kan bli involvert i ulike typer krisehendelser: «Det aller viktigsteproblemet websiden kan bidra til å løse er beredskapsprinsippet «samvirke». Det er en kjent utfordring i beredskapsarbeid at ressursene ikke alltid er kjent for alle og at viktige tiltak derfor ikke blir fulgt opp. Ved å gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig i forkant av hendelser vil det senke listen for et bedre samarbeid.»

Sigurd Paulsen er beredskapssjef og informasjonssikkerhetsansvarlig i Kristiansand kommune. Han deler oppfatningen av utfordringer i de nasjonale beredskapsprinsippene: «Ansvarsprinsippet gjør at hver sektor, virksomhet eller enhet med ansvar for noe som skal bidra til å håndtere en krisesituasjon selv bygger et bilde av hva dette er og utfører det selv basert på egne oppgaver. Oppgavene skal jo følge likhets- og nærhetsprinsippene, så det henger bra sammen. Så kommer samvirkeprinsippet, og her er det noe som skaper utfordringer som må løses. Vi må derfor se mer på hvem som egentlig skal inn og gjøre noe, hvilke oppgaver, hvor og når skal det utføres».

Flere beredskapsaktører fra privat, offentlig og frivillig sektor vil inkluderes i den videre prosessen der målet er å lage et godt verktøy for alle aktører som deltar i ulike samvirkesituasjoner.

En mer effektiv redningstjeneste

En mer effektiv
redningstjeneste

Et nytt felles digitalt verktøy vil heve både kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk og redningsoppdrag i Norge. Målet er å redusere tap av liv og helse.
Tekst Anders Røeggen, BarentsWatch
Foto Røde Kors, Norske Redningshunder, Kystvakten og Hovedredningssentralen (HRS)

Ledet av Hovedredningssentralen (HRS) blir det nå laget et felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten.

LIVREDDENDE KARTVERKTØY

Et slikt verktøy skal bidra til at aktørene kommer vesentlig raskere i gang med livreddende innsats enn i dag. Dette spesielt gjennom å få en felles situasjonsforståelse under en aksjon og legge til rette for et styrket samvirke mellom de ulike redningsfunksjonene.

Felles aksjonsstøtte er en kartapplikasjon for bruk på alle typer enheter og skjermstørrelser. Verktøyet vil ha:

 • Posisjoner og spor av mannskap og ressurser i sanntid.
 • Sikker tilgangsstyring for alle som deltar i en aksjon.
 • Deling av informasjon om hendelsen med kartutsnitt og instrukser, eksempelvis søketeiger.
 • En loggføring som deles.

Verktøyet kommer til å erstatte manuelle (analoge) løsninger eller løsninger som ikke har tilfredsstillende informasjons- eller datasikkerhet, opplyser HRS på sine nettsider.


img
Deltakere fra Felles aksjonsstøtte-gruppen samlet under brukersamling. F.v.: Trond Bjørnøy, HRS, Christian Mortensen, Røde Kors, Anna Karlqvist, BarentsWatch, Ivar Windju, Norsk Folkehjelp, Stig Mebust, Norske Redningshunder, Marianne Stabell Mørch, Politiet. Øvrige deltakere i gruppen er leder Per Olaf Torkildsen, HRS, Sunniva Sande og Sondre Lanenes fra Røde Kors, Petter Flisen, Gisle Antun og Nina Frimanslund fra politiet og PIT, Vegard Henriksen, Speiderne og Henrik Solhaug, Norsk Radio Relæliga.
VIDEREUTVIKLING AV FELLES RESSURSREGISTER

BarentsWatch fikk tidlig i 2022 en forespørsel fra HRS om å bygge videre på Felles ressursregister (se faktaboks) og lage et Felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten.

En ekspertgruppe er involvert i prosjektet, og denne er satt sammen av representanter fra både operative etater og frivillige gjennom Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). En juridisk gruppe er også med i arbeidet.

– BarentsWatch er veldig fornøyd med å få jobben med utviklingen av dette verktøyet for aksjonsstøtte. For oss er det en naturlig videreutvikling av tjenesten Felles ressursregister (FRR). At representanter for de operative brukene er i tett dialog med oss og utviklerne våre, er helt essensielt for effektiv bruk av utviklingstimer og for raskt å komme i mål med en brukbar applikasjon, sier prosjektleder Anna Karlqvist.

Allerede etter de første møtene i 2022 ble det klart at noen helt spesifikke premisser må ligge til grunn for verktøyet:

Dette må være én kartapplikasjon for alle typer enheter og skjermstørrelser og for mange type brukere. Det skal fungere godt både på mobilen og stor skjerm.

Aksjonsstøtte må også kunne brukes på steder med dårlig internett, eller i perioder uten internett.


I tillegg er det viktig å kunne se sitt eget GPS-spor i kartet.

Både for teknologivalg og den grunnleggende arkitekturen var dette viktig å få klargjort tidlig i prosjektet. En prototype er testet, modifisert og under videreutvikling for en helhetlig fungerende applikasjon.

GJENBRUK AV VERKTØYET

Prioriterte funksjoner, brukertester, demoer, øvelser, betatester og til sist en utrulling internt i organisasjonene er utviklingsløpet som kan følges på HRS sine nettsider.

Versjon 1 av Felles aksjonsstøtte utvikles for søk etter savnet person på land, men funksjonaliteten vil etter hvert kunne brukes, eller gjenbrukes, på sjø og kanskje også i mer sammensatte aksjoner med land, sjø og luft i felleskap.

img
I arbeidet med Felles aksjonsstøtte er det laget en prototype som er testet av flere aktører.

FELLES RESSURSREGISTER

 • Et sikkert verktøy som gir redningsog beredskapsressurser et felles situasjonsbilde for å redde liv, helse, miljø og eiendom.
 • Informasjon om ressurser som operative etater kan søke opp og bruke ved behov.
 • Felles situasjonsbilde for offentlige etater.
 • Ressurseiere oppdaterer informasjonen selv og kommer fra 40 aktive organisasjoner.
 • Over 12 000 ressurser registrert.

Du kan lese mer om prosjektet her: https://www.hovedredningssentralen.no/.../ felles.../

Oppfølging etter eksplosjonen ved Returkraft

Oppfølging etter
eksplosjonen ved Returkraft

Tekst og bilde Brit Skadberg, seksjonssjef farlig stoff og industrisikkerhet, Direktoratet ved samfunnssikkerhet og beredskap
Foto KBR/UAS Norway, Anders Martinsen og DSB Faksimile Fædrelandsvennen

SAR AS var en av aktørene som leverte flytende farlig avfall til Returkraft i forkant av eksplosjonen ved energigjenvinningsanlegget i juni 2021. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) valgte å gjennomføre tilsyn med SAR som ledd i oppfølgingen av eksplosjonen. DSB avdekket brudd på landtransporforskriften under tilsynet, bruddet gjaldt bestemmelser om klassifisering av farlig gods.

SKULLE VÆRT KLASSIFISERT BRANNFARLIG VÆSKE

DSB mener det var godt dokumentert at godset etter gjeldende regelverk skulle vært klassifisert som brannfarlig væske. Når avfallet ikke ble korrekt faremerket, ble det heller ikke tatt nødvendige hensyn ved mottak av avfallet hos Returkraft AS. DSB mener at SAR sin unnlatelse av å følge regelverket, var en medvirkende årsak til hendelsen. Korrekt klassifisering og tilhørende faremerking av bilen er en nødvendig forutsetning for å sikre tilfredsstillende håndtering av farlig gods. Gitt de alvorlige konsekvensene hendelsen fikk, for både mennesker og materielle verdier, valgte DSB å politianmelde SAR i februar 2022.


HENLEGGELSEN PÅKLAGET

I oktober samme år ble anmeldelsen henlagt av politiet. DSB påklaget henleggelsen, men fikk ikke medhold av statsadvokaten.

AVSENDER OG TRANSPORTØR MÅ TA ANSVAR

Saken viser hvilke konsekvenser feilklassifisering av farlig avfall kan forårsake. Når farlig avfall skal transporteres, må avsender og transportør sørge for at klassifiseringen er korrekt og at bilen er merket i samsvar med klassifiseringen. Som en direkte forebyggende oppfølging etter hendelsen ved Returkraft, skal DSB i 2023 gjennomføre en tilsynsaksjon med aktører som transporterer flytende farlig avfall. Ved å rette oppmerksomhet mot transportører av farlig avfall håper DSB å bidra til å heve bevisstheten hos aktørene og redusere risiko for at tilsvarende hendelser skal skje igjen.


img
Faksimile Fædrelandsvennen
Vedlikehold tema for årets storulykketilsyn


Vedlikehold tema for årets
storulykketilsyn

Søkelys på aldring og vedlikehold av anlegg og utstyr, er hovedtema for tilsyn med storulykkevirksomheter i år.
Tekst Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Foto Alexander Tsang/Unsplash

De fem tilsynsmyndighetene har i 2023 planlagt tilsyn ved rundt 70 storulykkevirksomheter. NSO skal gjennomføre ti storulykketilsyn i 2023, og alle tilsyn vil bli varslet i god tid. Tilsyn etter storulykkeforskriften har som formål å kontrollere at virksomhetene arbeider systematisk for å forebygge og redusere konsekvensene av storulykker. Storulykkeforskriften stiller krav til virksomhetens styringssystem og sier blant annet at virksomheten skal ha prosedyrer og instrukser for tilstandskontroll og vedlikehold.

Under årets tilsyn vil myndighetene se nærmere på hvordan virksomhetene jobber med vedlikehold og tilstandskontroll. Vi vil blant annet etterspørre hvordan risiko forbundet med økende alder på utstyr håndteres. Industrivernets rolle vil også være en viktig del av tilsynet.

Vi vil dessuten spørre hvordan eventuelle avvik etter forrige storulykketilsyn er fulgt opp. Andre temaer knyttet til storulykkeforskriften vil også kunne være aktuelle.

JEVNLIGE TILSYN

Tilsynsmyndighetene gjennomfører hvert år tilsyn med virksomheter som må etterleve krav i storulykkeforskriften. Hvor ofte hver virksomhet skal ha tilsyn følger av kravene i Seveso III-direktivet. Det er i samarbeid lagd en plan for fordeling av tilsyn mellom myndighetene.

Storulykkevirksomheter er virksomheter som håndterer farlige kjemikalier over gitte mengdegrenser. På landsbasis finnes det i dag over 300 slike virksomheter.

Storulykkevirksomheter, storulykker og storulykkeforskriften Storulykkevirksomhet: Alle private eller offentlige foretak hvor det er farlige kjemikalier, og der kjemikaliene finnes i en viss mengde. Mengdegrensene er oppgitt i tonn i vedlegg I til storulykkeforskriften.

Storulykke: En hendelse med farlige kjemikalier som oppstår i en storulykkevirksomhet, hvor hendelsen får en ukontrollert utvikling som umiddelbart – eller senere – medfører en alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Dette kan eksempelvis være større utslipp av kjemikalier, brann eller eksplosjon.

Storulykkeforskriften:

Storulykkeforskriften krever at storulykkevirksomheter har et styringssystem tilpasset virksomhetens risiko for storulykke. Styringssystemet skal blant annet omfatte prosedyrer og instrukser for opplæring, risikovurdering, sikker drift (inkludert tilstandskontroll og vedlikehold), styring av endringer samt beredskap.

Myndighetene som går tilsyn med stor-
ulykkeforskriften:
 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Miljødirektoratet
 • Petroleumstilsynet
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Nye krav til opplæring for bruk av diisocyanater


Nye krav til opplæring for
bruk av diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.
Tekst Arbeidstilsynet Foto gettyimages.com

Hvert år blir rundt 5 000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.


Kilde: Arbeidstilsynet
Les mer på: arbeidstilsynet.no https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/ og dsb.no https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2023/strengere-regulering-av-nitrometan-og-svolvelsyre/

Med bruk menes enhver form for
 • bearbeiding
 • sammensetting
 • forbruk
 • lagring
 • oppbevaring
 • behandling
 • påfylling i beholdere
 • overføring fra én beholder til en annen
 • blanding
 • produksjon av et produkt
 • annen utnytting
Ny veiledning til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Ny veiledning til forskrift om helse og
sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Tekst Tekst Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto Gettyimages.com

Alle virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer i sin aktivitet, må gjøre en risikovurdering knyttet til eksplosjonsfare. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer regulerer arbeidet med å systematisk kartlegge og forebygge risiko. Nå skal ny veiledning gjøre regelverket lettere å forstå. Det skriver Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap på sine nettsider (DSB).

Det er mangelfull kunnskap om eksplosjonsfare i virksomhetene. Dette er erfaringer Arbeidstilsynet, DSB og Petroleumstilsynet har gjort seg gjennom revisjoner, tilsyn og ulykkesoppfølging. De tre myndighetene har derfor laget veiledning til forskriften.

GJELDER DETTE FOR DIN VIRKSOMHET?

Risikoen for eksplosjonsfare er et produkt av to faktorer.

 1. Hvor sannsynlig er det at en eksplosiv atmosfære er til stede, og at det også er en tennkilde der? Denne er ofte liten.
 2. Hvilke konsekvenser vil en eksplosjon kunne få? Denne kan være voldsom.

Eksempler på virksomheter der det kan oppstå eksplosiv atmosfære er næringsmiddelindustri, fôrindustri, farmasi, gjenvinning, varmesentraler, kjemisk industri, lakk, trebearbeiding, metallindustri, verksteder, petroleumsindustri med flere.

STORT SKADEPOTENSIALE

Eksplosjonsfare kan oppstå i alle virksomheter der det finnes brennbare gasser, damper, tåker og/eller støv. Eksplosjonsvern har stor betydning for sikkerheten da en eksplosjon kan påføre mennesker og materielle verdier store skader som følge av varmestråling, flammer, trykkbølger, flygende fragmenter, skadelige reaksjonsprodukter og forbruk av oksygen i luften.

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Arbeidet med eksplosjonsvern er en kontinuerlig prosess og en del av virksomhetens øvrige HMS-arbeid og styringssystem.

Den nye veiledningen til forskriften blir publisert på Arbeidstilsynet og DSB sine nettsider.

ATEX-KONFERANSE 11.–12. MAI 2023

I mai vil det bli arrangert et ATEXkonferanse i Oslo, der målgruppen er små og mellomstore virksomheter som har ATEX-problematikk, utstyrsleverandører, konsulenter og myndighetene. Konferansen vil gi en innføring i den nye veiledningen, praktiske eksempler knyttet til risikovurdering, soneklassifisering og eksplosjonsverndokument, erfaringer fra ulykker og annet relevant fagstoff. Vi oppfordrer virksomhetene til å melde seg på konferansen, som vil bli avholdt i Standard Norge sine lokaler på Lysaker. Informasjon om konferansen, og mulighet for påmelding, finner du på Standard Norge sine nettsider.

Ny temaveileder om avfallsanlegg og farlig avfall

Ny temaveileder om avfalls-
anlegg og farlig avfall?

Det har kommet en ny temaveiledning om storulykkeforskriften og vurdering av avfall.
Tekst og foto Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Den nye veilederen er utarbeidet for å øke forståelsen av storulykkeforskriftens krav, og for å sikre en mer lik praksis for beregning av om avfallsanlegg som lagrer og/eller behandler farlig avfall er omfattet av forskriften. Veilederen er utarbeidet av storulykkemyndighetene i samarbeid med bransjen. Du finner veilederen på NSOs nettsider nso.no.

Et regneark der virksomhetene kan legge inn sine avfallsfraksjoner er en viktig del av veilederen. Regnearket er til hjelp for klassifisering og beregne mengder avfall, slik at virksomhetene kan vurdere om de er omfattet av forskriften. Målet med veilederen er å øke forståelsen av storulykkeforskriftens krav og sikre en mer lik praksis i beregningen av om avfallsanleggene er omfattet av forskriften. Storulykkemyndighetene ønsker tilbakemeldinger på erfaringer med bruk av veilederen, om den er nyttig, og om det eventuelt er ting som bør endres.

Dersom dere har tilbakemeldinger eller kommentarer, kan dere sende en e-post til blant annet Næringslivets sikkerhetsorganisasjon på post@nso.no

Dette er storulyk-kemyndighetene:
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (leder)
 • Arbeidstilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Petroleumstilsynet
Samfunnssikkerhetsprisen 2022 til NRK Supernytt

Samfunnssikkerhetsprisen
2022 til NRK Supernytt?

Tildeles prisen for sin nyhetsformidling gjennom å bidra til et trygt samfunn for en særlig viktig målgruppe: Barn og unge.
Tekst Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Foto Stian Olberg, DSB

NRK Supernytt tildeles Samfunnssikkerhetsprisen 2022 for sin nyhetsformidling i en tid med både nasjonal og internasjonal uro. Redaksjonen bidrar til et trygt samfunn for en særlig viktig målgruppe: Barn og unge.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som deler ut prisen, i samarbeid med representanter for næringsliv, statsforvaltere og frivilligheten.

Prisen deles ut til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører.

– Både gjennom pandemien og nå under krigen i Ukraina, har NRK Supernytt bidratt til å opplyse og informere målgruppa på en særlig god måte. Slik kan viktige spørsmål diskuteres og uro dempes. Det er en ære å tildele Supernytt samfunnssikkerhetsprisen 2022. Gratulerer, sier juryleder Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Prisvinneren har siden etableringen i 2010 hatt

som formål å forklare det som skjer i Norge og verden på en slik måte at barn forstår og klarer å sette ting i sammenheng.

Med enkelt språk, visualisering og moderne metoder presenterer prisvinneren kompliserte samfunnsspørsmål på en slik måte at barn selv kan sette ord på temaer og snakke om dem.

– Supernytt bidrar til at barn lærer å skille mellom troverdige og mindre troverdige kilder, de får trent opp forståelsen for nyheter og de lærer seg å sette budskapene i sammenheng. Dette er viktig for å styrke tilliten, og dermed samfunnssikkerheten, sier Aarsæther.

Med profesjonell journalistikk tas målgruppen på alvor, politikere og kilder fra høyeste posisjoner utfordres, og redaksjonen har etablert seg som en selvfølgelig del av mediebransjen.

Halvparten av norske skolebarn ser Supernytt i skoletiden, minst en gang i uken. Redaksjonens kjernemålgruppe er aldersgruppen 8 til 12 år, men nyhetssendingene når også mange flere.


Tidligere vinnere av Samfunnssikkerhetsprisen:
2021: Gjensidigestiftelsen
2020: Norske Kvinners Sanitetsforening
2019: Lillehammer kommune
2018: Sivilforsvarets mannskaper
2017: Bergen kommune
2016: Odda Røde kors
2015: Eigersund kommune
2014: 330-skvadronen
2013: Frivillige organisasjoners
redningsfaglige forum
2012: 22. juli-kommisjonen

Juryen består av

Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og juryleder

Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Bente Asphaug, daglig leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)

Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef i Nordland, Statsforvalteren Nordland

NSOs kurs

NSOs kurs

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon tilbyr
tilpassede kurs for industrivernet.

For påmelding, oppdaterte kursdatoer og mer informasjon, se våre nettsider: www.nso.no


Industrivernforskriften
Industrivernleder skal ha kvalifikasjoner til å organisere, dimensjonere og drifte industrivernet. Industrivernleder og eventuelt nestleder, men også andre med oppgaver i virksomhetens HMS-arbeid og beredskap, kan skaffe seg grunnleggende kvalifikasjoner gjennom kurset «Industrivernforskriften – forstå kravene».
SIMKAT®
SIMKAT® er et praktisk rettet kurs som gir kompetanse til å organisere en redningsstab, trening i å organisere og lede innsatsen på et skadested øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Kurset er lagt opp slik at deltakerne får mye trening i å samhandle med nødetatene.
Ta kontakt med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon om du har spørsmål til kursene
våre på telefon: +47 90 10 03 33 eller e-post: kurs@nso.no

www.nso.no
Ny rådgiver i NSO

VELKOMMEN

Ny rådgiver i NSO

– Jeg gleder meg til å gå på tilsyn med
industrivernpliktige virksomheter.
Tekst og foto Karoline K. Åbyholm, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Eivind Holm Nøttveit startet som rådgiver i NSO januar 2023. Her skal han primært ha ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Eivind kommer fra stillingen som brannforebygger i Asker og Bærum brann og redning IKS, hvor han jobbet med kommunikasjon blant annet som prosjektleder for Tiktok-kanalen Brannvesenet og med apputvikling. Han har tidligere jobbet som 110-operatør og brannkonstabel.

– Jeg gleder meg til å bruke kombinasjonen av min erfaring fra brannvesenet og kommunikasjonsarbeid på tilsyn og i samtaler med industrivernpliktige virksomheter, sier Eivind som blantannet vil få ansvar for å følge opp virksomheter i deler av Vestland og Viken.

Eivind er en aktiv kar med flere verv og bijobber. I tillegg holder han på med en master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

– Jeg er med i styret i Brannmenn mot kreft, og i tillegg har jeg podcasten Branncast som er Norges eneste podcast om brann og redning. Podcasten kommer til å leve videre, og hvem vet – det hadde vært veldig gøy å få utvikle en egen podcast om industrivern etter hvert, sier Eivind.
adv-NSO
image