Page 32 - REIS-2012-03
P. 32

ja, vi elsker


                 bilferie i europa


         Snart vil mange nordmenn begi seg ut på bilferie og for mange er det Sør-Europa
         som kaller. En ny undersøkelse fra Holiday Autos viser at nordmenn tilpasser seg
         kjøremønstret der de er – og kjører fortere nede på kontinentet enn hjemme i

         Norge.

         foto Dreamstime


              å vei ned til middelhavet pas- – Selv om det er deilig å seile synes nok de  – Dessuten er vi et stort globalt selskap
              serer mange Tyskland med  fleste familier som har vært sammen en uke  som har kunnet presse leiebilprisene på ulike
              frie hastighetsstrekninger, og  på en seilbåt at komforten er holdt noe til- destinasjoner og i tillegg har vi fått hjelp av
              vår undersøkelse viser at nær  bake, sier Anna Madsen.   en sterk valuta som har gjort det billigere å
         P9 av 10 nordmenn holder høy-    – Ikke minst hvis det regner og man må for  leie bil i eurolandene.
         ere hastighet i Tyskland sammenlignet med  det meste oppholde seg under dekk. Selskapet har også bevisst satset på å øke
         Norge, forteller Anna Madsen, nordisk Mar-              tydeligheten og forenkle leiebilprosessen,
         kedssjef i Holiday Autos.     Nordmenn leier mer bil       dels gjennom tydelige avtaler og totalpriser
         – En årsak kan være at nordmenn gjerne  Til tross for et turbulent marked og en usik- og dels gjennom å forenkle bestillingsproses-
         vil passe inn og kjører på litt ekstra for ikke å  ker økonomi økte Holiday Autos, verdens  sen. Hjemmesiden har fått spesiell fokus med
         forstyrre trafikkrytmen på Autobahn. største formidler av leiebil, i fjor sin omset- avansert brukervennlighetstesting som har
         Undersøkelsen viser også at en liten andel  ning på det norske markedet med 33 prosent. resultert i forbedret bestillingsrutiner.
         nordmenn tar sjansen og benytter de frie  – En årsak kan være at flere og flere nord- – Nettet er vår mest populære kanal og det
         hastighetsstrekningene for å kjøre fort. Nes- menn søker etter unike steder og nye opp- har vært viktig for oss å sikre at alle uavhen-
         ten hver 20 nordmenn "tester hva bilen er  levelser i ferien, og da blir leiebilen viktig,  gig av datakunnskaper raskt og enkelt skal
         god for".             sier Tonje Engebretsen, country manager for  kunne gjøre en bestilling, avslutter Tonje
         – Våre moderne biler er ofte bygd for langt  Holiday Autos i Norge. Engebretsen.
         høyere hastigheter enn det vi tillater i Nor-
         ge, og så er det nok lokkende for en del å
         teste hvor grensen går når omstendighetene
         tillater det, sier Anna Madsen.
         – Samtidig er det fint å vite at de aller
         fleste nordmenn holder seg til hastigheter
         de er vant med.
         Den samme undersøkelsen bekrefter også
         at norske familier ser bilen som det mest
         komfortable fremkomstmiddelet i ferien.
         – All type fremkostmiddel har sine forde-
         ler, men det som mange nok setter pris på
         med bilen er fleksibiliteten, fortsetter Anna
         Madsen.
         – I bilen slipper foreldrene å uroe seg over
         at barnet skal søle is på medpassasjerene og
         de kan selv tilpasse mat- og rastetider.
         Undersøkelsen viser at 5 av 10 nordmenn
         ser bilen som det mest komfortable frem-
         kostmiddelet. På andre og tredje plass kom-
         mer fly og tog. På sisteplass kommer båt.         32 REIS & BOLIG I UTLANDET     Leiebil.indd  22                                               30.05.12  10.44
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37