Page 9 - Piscus 2019 01
P. 9

Annonsørinnhold                                                              Aukra Maritime                 Stor kranleveranse til


             hypermoderne krillfartøy
            Det nye krillfartøyet Antarctic Endurance er 130 meter langt og utstyrt med det

            siste og beste innen miljøvennlig teknologi. Aukra Maritime er blant leverandørene.
              De har levert alle kraner som skal benyttes på fartøyets øvre dekk, samt fem
              mono-railkraner og to gantrykraner (skinnegående takmonterte kraner) for
             innebygde dekk. Gantrykranene leveres med innebygde antikollisjonssystemer.              ukra Maritime jobbet lenge med  høy kvalitet for stabil og varig operasjon i  båter og redningsflåter. Selskapet var den
              å få til en skreddersydd pakke  tøffe miljøer og i noen av verdens røffeste  første davitprodusenten som designet
              som passet til Aker BioMarines  arbeidsforhold.      en MOB-davit som kan kjøres langskips
          Aspesielle behov, og løsningene  Utbredt bruk av rustfritt materiale  på skinner slik at båten beskyttes i egen
          deres er utviklet i et tett samarbeid med  for rør, fittings, bolter, sylinderstenger  garasje. Selskapet leverer også hydrau-
          mannskap fra Aker BioMarine og inge- og festemidler sørger for utvidet levetid  liske porter, som rulleporter, ROV-porter,
          niører fra Vard-gruppen. Samlet har sel- for kranene. Enkelt og effektivt vedlike- proviantluker og fortøyningsluker for alle
          skapet fra Aukra levert 11 kraner av ulik  hold bidrar til at brukeren kan utføre et  typer fartøy. Produktene kan tilpasses
          størrelse til ulike behov.    kostnadseffektivt vedlikehold med mini- etter kundens ønske.
           Selskapet har en rekke innovative pro- mal tidsbruk. Alle kranene kan integreres  Aukra Maritime er også leverandør av
          dukter for maritim virksomhet, blant  i Aukra Multi Kontrollsystem og dermed  ulike typer dekkshåndteringsutstyr, blant
          annet davitsystemer, hydraulisk opererte  opereres fra en felles operasjonsposisjon  annet dekksutrustning som øker effekti-
          porter og dekkhåndteringsutstyr, som kan  eller felles radiostyring. Alle typer kraner  viteten og sørger for at sikkerheten ivare-
          tilpasses ulike behov. Når det gjelder kra- kan leveres med ulike klasseselskapsgod- tas. Selskapet leverer både enkeltproduk-
          nene så har selskapet mange forskjel- kjenninger.         ter og spesialtilpassede pakkeløsninger til
          lige modeller for bruk om bord i ulike  Når det gjelder davitsystemer så står  fiskeri & havbruk.
          maritime fartøy. Felles for alle er robust  Aukra Maritime både for design og pro- Alle produkter er kvalitetssikret med
          konstruksjon og bruk av komponenter av  duksjon av daviter til MOB-båter, arbeids- våre meget høye kvalitetskrav. ●●


                                                       PiscusNytt  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14