Page 6 - kystmasinet 2018 03
P. 6

Leder           Glem Russland som marked for sild


           Historisk store kvoter, godt fi ske og store  sier lederen at han er skuffet både over  synes som et fremmedord, og partene
           mengder sild i markedet er hovedårsak  bortfallet av det russiske markedet, og at  gjør lite for å bedre situasjonen. I stedet
           til at sildeprisene har stupt og nå er på  ikke Norges Sjømatråd gjør en større mar- ser det ut som om politikerne kappes
           et lavmål. Ikke siden 2011 har det vært  kedsinnsats for å fremme pelagisk fi sk. om å posisjonere seg best mulig for en
           lavere priser på denne varen. Det er trist  Hele den pelagiske fl åten er nok hjer- fremtidig «istid» mellom øst og vest. Jeg
           både for de norske fi skerne og ekspor- tens enig med Lokøy, og i dag er trolig  er redd for at fi skerne må belage seg på
           tørene, men selvsagt bra for kunder i  økt markedsinnsats og større etterspørsel  fl ere skuffelser enn lave priser på sild.
           supermarkeder og fi skebutikker rundt om  eneste mulighet for en fremtidig pris- Med økt konfl iktnivå øker oljeprisen, med
           i Europa. I første kvartal i år eksporterte  økning på sild. Bortfallet av Russland  økte drivstoffutgifter for fi skefl åten som
           Norge 89.000 tonn sild til en verdi av 756  som sildemarked er i bunn og grunn  resultat. Jeg håper jeg tar feil, men frykter
           millioner kroner. Det positive er volumøk- hovedårsak til dagens situasjon og priser.  for at jeg får rett i disse spådommene! ■
           ningen, som var på hele 18 prosent, mens  Men det er dessverre slik at med dagens
           det er langt verre at verdien falt med 13  politiske situasjon, er det som å tro på
           prosent.              julenissen, om man forventer at Norge
            I følge Sildelaget får norske eksportører  skal få tilgang til dette markedet i uover-
           i dag en pris på silda som i dag ligger på  skuelig fremtid. Til det er de internasjo-
           5,5 til seks kroner kiloet. Førsteleddet,  nale frontene for steile.
           fi skerne, fi kk i fjor gjennomsnittpriser  Det virker som vi er på full fart inn i
           på 5,35 kroner kiloet for NVG-sild og  en ny kald krig mellom øst og vest, og
           4,26 kroner for Nordsjøsild, mens de i  verken på vestlig eller østlig side virker
           år er enda lavere, i følge informasjon fra  det som om det gjøres mye for å bedre
           ringnotreder og styreleder i Pelagisk  situasjonen. Fra vestlig side satser man
           Forening, Johnny Lokøy. Til Fiskeribladet  på at avskrekking skal virke. Diplomati  Redaktør Edmund Mongstad
          Kystmagasinet er et redaksjonelt uavhengig  ABONNEMENT         Utgiver:
          magasin. Det er ikke knyttet til noen organi- Kystmagasinet 1 år:   Media Digital AS
          sasjon eller selskap med særinteresser. Ma- Print            kr. 799 Avd. Bergen, Valkendorfsgate 1A
                                              5012 Bergen, Telefax: 55 31 59 99
          gasinet gis ut 9 ganger årlig, og fungerer som  Digital           kr. 699
                                              Ansvarlig Redaktør:
          et informasjons bindeledd mellom fiskerinæ- Print + digital    kr. 899
                                              Edmund Mongstad
          ringen og leverandør industrien. Blant våre
                                              Tlf 95 20 41 59
          lesere er nøkkelpersoner i fiskerinæringen og  Har du spørsmål vedrørende ditt
                                              edmund.mongstad@mediadigital.no
          i offentlig forvaltning rettet mot næringen. abonnement eller ønske å tegne nytt,  Journalist/fotograf:
          Kystmagasinet påtar seg intet ansvar for  kan du kontakte vår kundeservice  Terje Engø - Tlf 45 69 33 01
          manuskripter, fotografier og tegninger som  på telefon +47 45 20 97 74 alle  terje@atlanticforlag.no
          sendes inn uoppfordret. Stoff fra Kystmaga- hverdager mellom 08.00 og 16.00.  Alf Fagerheim - Tlf 97 14 66 10
          sinet må bare siteres med tydelig kildeangi- Du kan også sende e-post til  alf.fagerheim@gmail.com
          velse. Artikler og bilder fra Kystmagasinet  kystmagasinet@medievekst.no  Laila Johanne Reigstad - Tlf 900 41 881
          må ikke bruke i ervervsøyemed uten forla- eller henvende deg skriftlig til  laila.reigstad@gmail.com
                                              Annonser:
          gets skriftlige henvendelse. Artikler som  Medievekst AS, Tromsøysundvegen 266.
                                              Hilde Moe - Tlf 48 06 78 50
          kommer på trykk i papirutgaven kan også  9024 Tomasjord.
                                              hilde.moe@mediadigital.no
          brukes i bladets iPad-versjon og på Kystma-
                                              Art Director:
          gasinets nettside, www.kystmagasinet.no  Abonnementsbestillinger må være
                                              Fernando del Valle Bravo
                            kundeservice i hende senest tre uker  Grafisk design:
                            etter siste mottatte blad. Husk å oppgi ditt  Frode Falch
                            abonnementsnummer ved både skriftlige  Forsidefoto:
                            og muntlige henvendelser. Nummeret  Kjell Arne Steinvik
                            finner du over navnet ditt på fakturaen. Trykk:
                                              UnitedPress Tipografija SIA       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11