Finansfokus Cover
Adv Spama
Finansfokus Innhold
Innhold
7
ALT DU TRENGER
Å VITE OM
TEKNOLOGI

Den teknologiske utviklingen går stadig raskere. Buzzord som Krypto, GPT og embedded finance fører fort til forvirring. Vi gir deg oversikten og forklaringene på hva som skjer.


9
SYKMELDTE DNB-ANSATTE FÅR HJELP

I 2012 startet DNB et unikt tilbud til sykmeldte for å få dem raskere tilbake i jobb. Satsingen har gitt meget gode resultater. 2 000 DNB-ansatte vært innom systemet siden oppstarten.

11
PORTRETT: KARI OLRUD MOEN

1. mars overtok Kari Olrud Moen sjefsstolen i Finans Norge og fikk etter kort tid en internasjonal finanskrise i fanget. Men det er en helt annen opplevelse som har satt dype spor hos henne.


10
LINKEDIN
PÅ 1 – 2 – 3

Karriereveileder Vigdis Lamberg gir deg tre gode grunner til å være aktiv på LinkedIn. Oljefondet og Nicolai Tangen viser deg hvordan det skal gjøres.

15
TARIFFOPPGJØRENE I
HAVN

Nå er årets tariffoppgjør vel i havn både med Finans Norge, Spekter og Virke. Det ble brudd i forhandlingene med Finans Norge, men partene ble enige før mekling, og streik ble unngått.

20
NY NATURAVTALE
KREVER ØKT
KOMPETANSE HOS ALLE

Ingen vil være uberørte når den nye internasjonale naturavtalen rulles ut i Norge. Behovet for kompetanse er stort.


Ålgård Offset AS er
godkjent som
svanemerket bedrift.


GODKJENT OPPLAG: 33 432
FORSIDEILLUSTRASJON: Erica Gjelsvik/CF Wesenberg
REDAKSJONEN AVSLUTTET: 9. juni 2023

FINANSFOKUS 02/23. MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET 24. ÅRGANG ISSN 1502-0053
ANSVARLIG REDAKTØR

Svein Åge Eriksen
Mobil: 900 79 547
sae@finansforbundet.no

JOURNALIST

Sjur Anda
Mobil: 470 34 460
san@finansforbundet.no

ABONNEMENT

Mona Ramberg
Mobil: 400 66200
Mona.ramberg@finansforbundet.no

ANNONSER

Fredrik Selnes Schei
Mobil: 934 31772
fredrik@finansforbundet.no

DESIGN

Mediamania AS

DISTRIBUSJON

Helthjem Mediapost AS

UTGIVER

Finansforbundet
Postboks 9234 Grønland
0134 OSLO

FORBUNDSLEDER

Vigdis Mathisen

DIREKTØR

Runar Wilhelm Henriksen

AI, AI, AI
Hvis du synes denne tittelen virker litt kunstig, så er det akkurat det den er. I denne utgaven handler det meste om teknologi og ikke minst om AI eller KI (kunstig intelligens) på
Redaktør

AI, AI, AI

H vis du synes denne tittelen virker litt kunstig, så er det akkurat det den er. I denne utgaven handler det meste om teknologi og ikke minst om AI eller KI (kunstig intelligens) på norsk. KI er i ferd med å revolusjonere måten vi lever og arbeider på. Hvem skulle trodd at ChatGTP kan skrive en masteroppgave raskere enn du smører matpakken?

Ny teknologi snur opp ned på alt. Det eneste vi vet, er at utviklingen går raskere og raskere. Noen mener at utviklingen nå går så raskt, at den må bremses før menneskeheten mister kontrollen. Andre kan ikke vente med å ta i bruk alle mulighetene i KI og andre teknologier.

Stadig flere roper nå et varsku om hvilke konsekvenser det kan få hvis vi mennesker ikke får kontroll på teknologien. Finanstilsynet er bekymret. Det samme er Oljefondet. Finansforbundet, Negotia og NITO tar utviklingen på største alvor. De stiller helt konkrete krav til regjeringen for å sikre etisk og ansvarlig bruk av kunstig intelligens. I tillegg samarbeider de tre forbundene med Digital Norway om å øke kompetansen om kunstig intelligens på arbeidsplassene.

Der noen ser begrensninger, ser andre muligheter. Finansnæringen bruker norske teknologimiljøer til innovasjon. Ett eksempel på dette er det samarbeidet DNB og SpareBank1 SMN har med Norsk forskningssenter for AI-innovasjon på NTNU i Trondheim. De utvikler en språkmodell som skal skrive bedre norsk språk, enn det Chat GPT leverer. Professor og direktør Jon Atle Gulla tror språkmodeller i finansnæringen kan bidra til en helt ny versjon av chatboter og kan ta over mer av den rutinemessige delen av kundebehandlingen.

Hva som skjer videre på teknologiområdet, er det ingen som vet. Hvis du leser det vi skriver i denne utgaven av Finansfokus, så blir du kanskje litt mindre teknologiforvirret. Jeg velger å være teknologioptimist.


SVEIN ÅGE ERIKSEN
Ansvarlig redaktør
Sae@finansforbundet.no
www.finansfokus.no
Facebook: Finansfokus
Mobil: 900 79 547

Leserinnlegg
FOTO: MORTEN BRAKESTAD
Hva gjør Finansforbundet
for pensjonistmedle-
mmene?

D en høye prisveksten rammer på tvers av samfunnet. Under årets lønnsforhandlinger har vi hatt som mål å sikre medlemmenes kjøpekraft. Men også pensjonistene opplever at de har mindre å rutte med. Hva kan vi som forbund gjøre for pensjonistene?

Vi forhandler ikke om pensjon som vi forhandler om lønn, men vi jobber for bedre pensjonsvilkår på flere plan. Utgangspunktet er at pensjoner under utbetaling er underlagt egne regler besluttet av Stortinget. Den årlige reguleringen av alderspensjonene har langsiktige økonomiske konsekvenser, både for den enkelte og for staten. Reglene for regulering av pensjon må sikre forutsigbarhet. Det var derfor bred politisk enighet om at reguleringen ikke egner seg for årlige forhandlinger.

Vi har imidlertid sett at utviklingen i løpende pensjoner har vært svakere de siste årene enn forutsatt. Sammen med vår hovedorganisasjon YS har vi derfor jobbet for en bedre regulering av løpende pensjoner. Frem til 2021 ble alderspensjon under utbetaling regulert i takt med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. Denne reguleringen skulle over tid gi samme effekt som å regulere pensjoner med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten.

I alle årene i perioden 2015–2020 ville det imidlertid vært gunstigere å regulere løpende pensjoner med det faktiske gjennomsnittet av prisog lønnsveksten. Derfor støttet vi sammen med YS regjeringens forslag om å regulere pensjoner med det faktiske gjennomsnitt av pris og lønnsvekst. Forslaget fikk medhold i Stortinget og trådte i kraft fra 1. januar 2022.

Endringen innebærer at alle pensjonister i år får etterbetalt flere tusen kroner av staten for å kompensere for at fjorårets pris- og lønnsvekst ble høyere enn forutsatt.

Den nye reguleringen vil også gjelde privat AFP.

Når det gjelder privat tjenestepensjon, så det litt forskjell i regulering avhengig av hvilke pensjonsrettigheter man sitter med. Ytelsespensjon under utbetaling reguleres årlig med midler tilført pensjonistenes overskuddsfond, i henhold til avtale mellom arbeidsgiver og pensjonsleverandøren. Fripoliser og innskuddspensjon reguleres med avkastning på pensjonsmidlene. Her der altså markedet og arbeidsgiveren som styrer regulering av pensjoner under utbetaling.

En utfordring vi har jobbet med når det gjelder fripoliser, er at disse mister kjøpekraft i mangel av oppregulering. Det skyldes både regelverket og lavt rentenivå. Derfor har Finansforbundet i en årrekke jobbet for endringer i regelverket for fripoliser som skal legge til rette for høyere risikotaking ved forvaltning av midler.

YS Pensjon er et tilbud for Finansforbundets medlemmer, som sikrer en kostnadseffektiv forvaltning av innskuddspensjon. Dersom man flytter sin «egen pensjonskonto» til YS Pensjon før utbetaling settes i gang, vil man kunne nyte av lave kostnader også under utbetaling. Forblir midlene derimot hos arbeidsgivers pensjonsleverandør, vil mange oppleve at pensjonsleverandøren skrur opp prisene i det man trer ut av den aktive pensjonsordningen. For de som allerede er pensjonist, vil det være en fattig trøst, men det er likevel et tydelig uttrykk for at pensjonister er en gruppe Finansforbundet jobber for daglig.

Sven Eide
Sjeføkonom i Finansforbundet

Forbundsleder

Vår sårbare digitale verden

K an du tenke deg en verden uten internett, smarttelefon og pc? Det er vanskelig for oss som bruker dette hele tiden, både i jobb og privat. Men hva skjer hvis det plutselig er noen som kutter strømmen, hacker internett eller legger virus i oppdateringene på telefonene våre? Og helst alt på en gang?

Vi er vant til å leve i en stabil verden, hvor teknologi brukes til det beste for oss. Men krigen i Ukraina har snudd opp ned på hva vi er vant til. Den setter oss på prøve når det gjelder vår forventning om at de som styrer, gjør det i beste mening. Cyberkrigføring er blitt ett viktig våpen, og det truer også oss. Vi må ha en mye større oppmerksomhet på områder som vi tidligere har hatt et relativt avslappet forhold til. Både Norges Bank og Nasjonal sikkerhetsmyndighet skriver i sine rapporter de siste månedene, at vi må fokusere mer på cybersikkerhet, og at det finansielle systemet foreløpig er robust, men selvsagt kan utsettes for angrep. Det betyr at vi må satse enda mer på sikkerhet i alle ledd.

Dette var også Finansforbundets kommentarer til årets Finansmarkedsmelding, hvor vi mener at regjeringen ikke har nok fokus på problemstillingene. I tillegg vet vi at outsourcing og lange verdikjeder, som en del finansinstitusjoner har på sine IT-leveranser, øker sårbarheten i systemene.

Beredskap for uforutsette hendelser må vi ta mer på alvor, både bedrifter og vi som enkeltpersoner.

Norges Bank anbefaler at vi har konto og kort fra flere banker i tillegg til noen kontanter som vi kan bruke hvis systemene ikke fungerer. Nasjonal sikkerhetsmyndighet anbefaler også at vi lager oss et beredskapslager med vann og mat i tilfelle vi blir uten strøm.

Det er på tide å ta grep om egen beredskap, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så håper jeg at du aldri vil få brukt for det.

God sommer!


VIGDIS MATHISEN
Forbundsleder
Mobile: 952 36 141
vigdis.mathisen@finansforbun
det.no


Finansfokus er medlem av Fagpressen og opplagskontrolleres årlig. Finansfokus redigeres etter Redaktørplakaten og pressens etiske rammeverk av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansforbundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus uttrykker derfor ikke nødvendigvis Finansforbundets syn i enkelte spørsmål.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Siden sist
Nyheter
Siden sist

Skryter av NBIM

UNI-sjef Christy Hoffman gratulerer NBIM (Oljefondet) med deres nye policy for arbeiderrettigheter. Samtidig påpeker hun at det viktige er hvilke konsekvenser den nye policyen får i praksis.

– Møtet med NBIM var svært bra. Vi var der for å gratulere med den nye policyen og markere at dette er viktig. At en så stor aktør gjør dette, er viktig for støtten til arbeidernes rettigheter og organisasjonsfriheten. Det er en stor endring også. Nå blir det spennende å se hvordan de håndterer dette i praksis. Til syvende og sist er det det som betyr noe, sier Christy Hoffman, leder av UNI Global Union. (27. feb.) (Foto: Sjur Anda)


Sbanken en del av DNB

Etter en lang og krevende prosess, ble Sbanken fusjonert inn i DNB 2. mai. Det betyr endringer for de ansatte. Lokalene i Fyllingsdalen skal i løpet av en drøy måned forlates, og man skal finne en ny arbeidsplass i DNBs lokaler i Solheimsviken. Merkevaren Sbanken skal bestå, og mange av de ansatte fortsetter med samme leder og i samme team. Andre flytter ut i DNBs forretningsområder. Stemningen på huset er ifølge hovedtillitsvalgt Sarah Lunde Mjåtvedt god. (2.mai) (Foto: Sjur Anda)


Sparebanken Vest
feirer 200 år

Nå er det 200 år siden Sparebanken Vest ble etablert. Det merker både kunder, ansatte og samfunnet rundt banken. – Vi skal være relevante, både for kunder og samfunnet også fremover. Det skaper stolthet og en vilje til å stå på litt ekstra. Det at vi finnes etter 200 år, viser at vi jobber med en forretningsmodell som holder seg godt over tid, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth. (10. mars) (Foto: Thor Brødreskift)Utfordringer med free seating i DNB

Forstyrrelser, støy og konsentrasjonsvansker kan være noen av følgende av free seating. Det viser en undersøkelse Finansforbundet har gjennomført blant DNB-ansatte. I tillegg kan det hemme produktiviteten. Konserntillitsvalgt Sigmund Hollerud er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen.

– Det var greit å få å få bekreftet våre antakelser, at dette er bildet både for vår bedrift og vår bransje. Det samsvarer også med gjeldene forskning rundt åpne landskap. (28. april) (Foto: DNB)


NYHETER FRA WWW.FINANSFOKUS.NO


Fort gjort å gi bort sensitive data med ChatGPT

Sikkerhetseksperter advarer mot at all informasjon du legger inn i AI-verktøyet ChatGPT er tilgjengelig for selskapene som står bak. Ekspertene oppfordrer likevel ansatte til å prøve ut og lære seg det nye verktøyet. Morten Tandle i Nordic Financial Cert sier at slik datainnsamling ikke er unik for ChatGPT. Google gjør det samme med Google Translate.

– Det er en fin tjeneste, men hvis du tar et internt dokument, legger det inn i Google Translate og trykker oversett, så gir du dokumentet til Google. Ifølge tjenesteavtalen til Google kommer de til å bruke denne informasjonen, sier han. (21. april) (Foto: Sjur Anda)

Adv Procon
ALT DU TRENGER Å VITE OM TECH
Nyheter
Tech

ALT DU TRENGER Å
VITE OM TECH

Det skjer mye på techfronten, og det er vanskelig å få oversikt. Mye vil endre seg for finans etter hvert som krypto, blockchain og generativ AI nå utvikles i en rasende fart. Jeg dro til Bergen for å finne ut hva du bør vite.

Tekst og foto: Sjur Anda

B ERGEN: Jeg er på Norway Fintech Festival (NFF). Det er slutten av april. Jeg er noen timer forsinket og står lett forvirret i inngangen til Media City Bergen og studerer dagens program. Natten før jeg skulle ta morgenflyet fra Oslo til Bergen, dekket værgudene Østlandet med en halvmeter nysnø. Resultatet ble trafikkaos og en rekke innstilte flygninger. Heldigvis fikk Norwegian meg over fjellet, dog et par tre timer forsinket.


BYGGE APP: På 30 timer skal det lages en ny og nyttig app. Her sitter Eivind Rebnord og Iver Hexeberg (t.v.) dypt konsentrert i programmeringens hemmeligheter.
INPUT OVERLOAD

NFF, er du min BFF (best friend forever), når jeg skal finne ut av status i fintech? Du prøver virkelig hardt i alle fall. Programmet er intensivt og nesten overveldende. 60 innlegg over to dager fordelt på seks ulike rom. Her må det beinhardt prioritering til. Det er tydelig at noen temaer går igjen.

MÅ VI BRY OSS OM KRYPTO?

Krypto er i vinden, så hardt at det nesten blåser tokens og coins over Bergen disse dagene. Totalt er det sju foredrag om krypto og blockchain. Jeg må innrømme at jeg ikke har fulgt ordentlig med på temaet. Men i Bergen er det tydelig at det skjer ting på området.

Første innlegg jeg havner på, står Taylor Ryan, General Partner i Layer-ThreeVentures, for. Det fylles opp i The Core, lokalet som ligger som et nav i Media City. Ryan er som en levende ordmitraljøse. Det går fort og på engelsk, han snakker på både ut- og innpust.

– Krypto vil ha massiv påvirkning på Norden de neste fem til ti årene. Her er det et stort potensial. Bare 1,3 prosent av innbyggerne i Norden eier kryptovaluta, hevder han.

LITE INNOVASJON: SR-banks innovasjonssjef Ramtin Matin, synes den norske banksektoren har fått til lite de siste ti årene. – For ti år siden var Norge langt fremme, sier han.
EN KUNST MED ALT: Kunst basert på såkalte NFT-er er hot. Ville du hatt denne apen på veggen?

– Hvor mange av dere her har krypto, spør Ryan.

Andelen som rekker opp hånden er mye større enn 1,3 prosent. Ikke så uventet. Vi er tross alt på en fintechfestival.

Som en vekkelsespredikant messer Ryan videre.

– Mange har penger til å investere i krypto nå, men få gjør det. Terminlogien gjør det vanskelig. Ord som blockchain og web3 støter folk unna. Web3 er desentralisert internett, noe som er veldig interessant og sexy, samtidig som det kan dra inn penger. Vi er fremdeles i en veldig tidlig fase.

En bitte liten pust i bakken, så gønner Ryan videre.

– Det er inflasjon i Europa, renter går opp, og det er vanskelig å finne gode investeringer. Krypto er svaret, her er det gode muligheter til å la pengene vokse.

Så kommer det en god dose stammespråk. Staking, stable coins, yield farming. Jeg aner ikke hva det betyr, men jeg får samme feeling som når en dyktig selger prøver å pushe på meg noe jeg ikke trenger. Samtidig våkner gambleren i meg. Er det fremdeles mulig å bli rik raskt på krypto?

Det har skjedd svært lite radikal innovasjon de siste 20 årene.
Ramtin Matin

SMART SPARING: Duvi og Kron er gode eksempler på hvordan norsk fintech har tatt en plass innen investering og sparing, fortalte Ingborg Frøysnes.
FINTECH CHALLENGE

– Heisan, hva gjør dere her?

Jeg stikker hodet inn i et mørkt rom fylt av store skjermer med noen enkle tekster. Det som for meg ser ut som teknisk utstyr, ligger og slenger på en benk. To unge menn og én kvinne sitter bøyd over en laptop.

– Vi er her for fintech challenge, svarer han som viser seg å hete Eivind Rebnord. Sammen med Ingrid Larsson og Iver Hexeberg skal han på 30 timer lage et ferdig, brukbart produkt. Dette skal være basert på lavkode, generativ AI og være relevant for finans.

Foreløpig har de satt i gang to chatboter som prater med hverandre. Fin måte å ta brainstorming på, mens man selv spiser popcorn.

– I siste versjon av Chat GPT kan man tildele den ulike roller. Da kan den gjennom å stille spørsmål og svar frem og tilbake resonere seg frem til svar. Samtidig lager den en oppsummering på slutten. Helt genialt, sier Rebnord.

Selv lurer jeg litt på hva lavkode er. Bestemmer meg for å spørre Chat GPT.

«Lavkode er en måte å lage apper eller programvare på ved hjelp av et grafisk brukergrensesnitt i stedet for tradisjonell kode. Det gjør det mulig for folk som ikke har mye programmeringskunnskap, å bygge apper raskt og enkelt.»

Det høres jo enkelt og greit ut. Får stole på at GPT-en vet hva den snakker om. Så får vi se på slutten av festivalen hva Rebnor og kollegene i Avio får til på 30 timer.

Tradisjonelt har nordmenn forvaltet sparepengene sine i eiendom.
Ingeborg Frøysnes
FAT AND HAPPY

I SR-Banks stand treffer vi en gammel kjenning, som har klare meninger rundt innovasjonskraften i norsk banknæring, eller snarere mangel på kraft.

– Det har skjedd svært lite radikal innovasjon de siste 20 årene. Bankene har stort sett de samme produktene. Strukturelt har vi sett en del konsolideringer, men det bidrar heller ikke til økt innovasjon, snarere tvert imot, sier Ramtin Matin, head of innovation i SR-Bank.

Som innovasjonsleder etterspør han mer innovasjon i næringen.

– Det har vært en stor grad av digital innovasjon i Norge, men mye av dette kommer fra fremoverlente offentlige løsninger, som gjør at bankene kan automatisere løsninger som innhenting av lønnsopplysninger og lignende. Altinn har eksempelvis gjort det smidig for bankene og sluttbrukerne. Hvis også banknæringen skal bli ordentlig innovativ, må vi tørre å satse. Da jeg flyttet til Norge for ti år siden, var Norge langt fremme. I Danmark brukte man fortsatt papirlapper med koder på, mens man her hadde full digitaliserte autentiseringsløsninger med fungerende mobil- og nettbank. Siden har det ikke skjedd all verden.

Han tror finans har et potensial til å bli en eksportnæring, men da må bransjen bli langt mer fremoverlent.

– Banker er rigget for å opprettholde dagens drift. Ting fungerer bra, kundene er fornøyde, bankene tjener godt med penger og opererer med lav risiko. Da blir incentivet for innovasjon borte. Utenlandske investorer er tungt inn i norsk finans fordi de ønsker en del av utlånene i norsk eiendom, der det nesten ikke er tap. Det gir en mangel på risikovilje. Spørsmålet er om norske banker bør innovere, eller om de skal satse på det trygge. Hvis bransjen får i gang innovasjonsmiljøene og ikke bare nøyer seg med å få stabile avkastinger, er det gode muligheter til å bli en eksportbransje. Spørsmålet er om eierne vil prioritere dette, sier Matin, som mener at innovasjon trives best under trange rammer, men frie tøyler.

– Mange kjører en tohendig driftsmodell, der noen har drift og andre ser på innovasjon og forretningsutvikling. Det lykkes i varierende grad. Begge har eiere og konsernledelse de skal rapportere til, og da er det fort gjort at de prosjektene som leverer stabil og trygg avkasting i dag, får mest oppmerksomhet, sier Matin.

FORVALTNING VIA TECH

Finansforbundets egen Ingeborg Frøysnes fant også en plass i Atlantis, arrangementets hovedsal. Da under temaet “Norwegian Fintech and the rise of Wealth Management”. Vi prater med henne noen dager etter festivalen.

– Vi ser at kapitalforvaltning har hatt jevn vekst og har gjort det godt. Da ble spørsmålet hvorfor norske fintech-selskaper er så gode på kapitalforvaltning, sier Frøysnes, som ser flere grunner til dette.

– Norge har, med Oljefondet i spissen, vist at vi gode på kapitalforvaltning. Nå ser vi flere fintechselskaper som ønsker å gjøre dette feltet enklere å forstå. Duvi har som ambisjon å gjøre pensjon enkelt. Dette er et område som har vært og er uoversiktlig for de fleste. Her er det også nye forretningsmuligheter, da man sparer opp til pensjon allerede fra man fyller 13 år. Ved å forenkle får folk mulighet til å få et mer bevisst forhold til pensjonen sin, sier Frøysnes.

Med dette kommer hun inn på kjernen av mange fintech-ideer. Det å være brukervennlige.

– Disse selskapene er brukersentrerte. Kron er et eksempel på hvordan man gjør fondssparing enkelt og forståelig. Gode bruker-opplevelser senker terskelen for å prøve. Tradisjonelt har nordmenn forvaltet sparepengene sine i eiendom, nå ser mange på andre muligheter, sier Frøysnes.

Dette er en everything everywhere all at once-teknologi.
Thordur Arnason

GÅR FORT: En én uke gammel presentasjon er utdatert når det prates om generativ AI. – Dette er en teknologi som vil påvirke alt, sier Thordur Arnason.
OGSÅ NESTE ÅR: Festivalgeneral Bent Gjendem lover ny festival neste år. Hold av 16. til 18. april.
MYE GPT

Det hotteste innen tech det siste året har vært generativ AI, gjerne manifestert gjennom verktøy som Chat GPT og Dall-E. På festivalen fikk vi en god dose av dette, jeg skal ikke ta med så mye av dette her, da GPT dekkes fyldig i en annen artikkel.

– Vil du ta den røde eller den blå pillen? Vil du bli i denne verden eller gå ned i kaninhullet?

Med kaninhullet er det snakk om GPT, og innleder Thordur Arnason fra Frog, er ikke i tvil om at alle kommer ned i dette kaninhullet, enten man vil eller ikke. Slik sett blir parallellen til The Matrix svak. Neo hadde tross alt et valg. Rød eller blå pille. Vi kommer ikke unna.

– Dette er noe alle må forholde seg til. Tidligere hadde vi et par dager til å tenke oss om, før vi måtte handle. Det er ikke situasjonen nå, dette foredraget blir omtrent utdatert i snakkende stund. Det er ingen vei tilbake. For en måned siden slapp Open AI GPT-4. Denne har klart alle SAT-eksamener. Eksempelvis fikk den et resultat på 77 prosent på sommelier-eksamen, sier Arnason.

Det er tett med folk rundt scenen. GPT trigger. Selv noterer jeg at det går helt fint å høre med GPT for vintips. Kan være greit, for det vet jeg alt for lite om. Men tilbake til Arnason, som fortsetter med nok en filmanalogi.

– Dette er en everything everywhere all at once-teknologi. 56 prosent av alt vi gjør, vil kunne gjøres raskere, bedre, smartere og automatisert, sier islendingen. Det går fort og energisk. Det er underholdende, litt opprivende og spennende.

– Det blir som en jetpack for hjernen, som tar deg dit du vil, i rekordfart. I fjor lagde jeg en kokebok med hjelp av AI. Det tok 12 uker å skrive og illustrere den. Rett nok med mat som ikke finnes og oppskrifter funnet på av en AI. I dag ville det tatt meg maks én dag. På én dag kan jeg nå selv kode det et team trengte en hel uke på for en måneds tid siden.

Samtidig kommer Arnason med en advarsel.

– De fleste av oss har brukt Chat GPT på jobb. Ikke gjør det! De tar dine og andres data og trener modellen. Være obs på hva som skjer rundt dataene du fôrer modellen med.

EXPLAIN AI

Vi er helt på slutten av festivalen. Eivind Rebnord står på scenen og skal presentere det han og hans kolleger har fått til på 30 timer. Resultatet har de kalt Explain AI. Et verktøy som lar deg lime inn tekst og så får du en sammenfatning av denne. Du kan selv velge hvilket nivå sammenfatningen skal være på, barneskole eller høyskole. Det kan mates inn 50 sider tekst i verktøyet.

– Det kan eksempelvis brukes til å forklare forsikringsdokumenter og lignende, der det er tung og lang tekst, sier Rebnord.

Han demonstrerer på noen av DNBs milelange vilkårstekster. Det ser ut til å fungere bra. Kanskje jeg skal teste det på mine forsikringsdokumenter? Sannsynligvis kommer jeg aldri til å gjøre det, men det kan kanskje gjøre eksamenslesing og lignende mye enklere, tenker jeg, mens folket glir ut av salen, mette av inntrykk.

EXPLAIN AI: Vil du teste det Avio klarte å få til i løpet av 30 timers programmering? Klikk på bilde.

Fakta om tech

Embedded finance

• Embedded finance er integreringen av finansielle tjenester direkte inn i en virksomhets produkter og tjenester. Tesla tilbyr eksempelvis billån direkte ved bestilling av ny bil.
• Embedded finance gjør det mulig for ulike virksomheter å tilby tjenester som betalinger, bank, lån og forsikring uten å bli regulert som finansielle enheter eller bygge noen finansiell infrastruktur selv.
• Embedded finance er en trend som vokser raskt og endrer måten vi bruker finansielle tjenester på. Dette gir bankene utfordringer, og de risikerer å stå igjen uten direkte kundekontakt.

Metaverse

• Metverse er en samlebetegnelse på ulike virtuelle verdener som er koblet sammen via blockchainteknologi. I disse verdene kan brukere interagere med hverandre og med digitale eiendeler.
• Goldman Sachs og Morgan Stanley har estimert at metversøkonomien etter hvert kan bli verdt opp mot åtte trillioner dollar. Så her skal det sirkulere mye penger.
• Aktiviteter for banker på metaverse kan være; belåne digital eiendom, digitale betalinger og digital rådgivning.

Kryptovaluta

• Kryptovaluta er en desentralisert digital valuta som bruker blockchainteknologi for å sikre transaksjoner og verifisere overføring av verdier. Den styres ikke av noen regjering eller bank.
• Kryptovaluta har mange bruksområder, som å forenkle betalinger, skape nye forretningsmodeller, støtte desentraliserte applikasjoner og nettverk samt tilby alternativer til tradisjonelle valutaer.
• Kryptovaluta regnes også som et spekulasjonsobjekt, det vil si at mange kjøper og selger den med håp om å tjene penger på prisendringer. Kryptovaluta har vært svært volatil og risikabel. Det tilbys også stablecoins, som har en stabil verdi, basert på kursen på en vanlig valuta.

Digital identitet

• EU har vedtatt at i 2025 må alle land tilby sine innbyggere en elektronisk identifikasjon.
• En elektronisk ID vil kunne inneholde langt mer enn bare en bekreftelse på hvem du er. Du vil kunne få en identitetslommebok som inneholder masse privat informasjon. Du kan eksempelvis få forhåndstilsagn om boliglån og via lommeboken dele dette med megler ved en budrunde.
• En digital identitet vil kunne gi deg mye større kontroll på dine egne data.

Blockchain

• Blockchain er grunnlaget for mange kryptovalutaer, som Bitcoin og Ethereum, men har også andre bruksområder innen finans.
• Blockchain kan brukes til å lage smarte kontrakter, som er selvutførende avtaler som kjøres på blokkjeden, og utløses av forhåndsdefinerte betingelser.
• Blockchain kan brukes til å spore og verifisere eiendeler; som aksjer, obligasjoner, lån og verdipapirer og redusere risikoen for svindel, feil og forsinkelser.

Generativ AI

• Generativ kunstig intelligens kan generere nytt innhold som ligner på noe som allerede finnes. Dette kan for eksempel være å generere nye bilder, lydspor eller tekst.
• Chat GPT og Dall-E er eksempler på verktøy basert på generativ AI. Utviklingen på området er svært rask, og bruksområdene utvides stadig.
• Generativ kunstig intelligens vil kunne være et godt verktøy for å øke produktiviteten innen blant annet kundeservice.

–GPT ER ET ANNET «BEIST»
Nyheter
Tech

–GPT ER ET ANNET «BEIST»

Generativ kunstig intelligens (GPT) vil skape nye store muligheter for finansnæringen. – Dette er et helt annet «beist» enn det vi har sett til nå, sier Reiel Haugland i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Tekst: Jørn-Arne Tomasgard

F ØRDE: Haugland sier han tror GPTteknologien kan bli spesielt nyttig til å sortere store datamengder i sanntid. Det å kunne sortere og generere store data kan brukes av finansnæringen til presise analyser av risikostyring og kredittnivå, mener han.

– Det å kunne identifisere risiko og muligheter i en portefølje, der tror jeg det er en stor mulighet for finansnæringen med denne teknologien. Vi har et stort teknologimiljø i Sparebanken Sogn og Fjordane, og vi har definitivt sett på dette. Alt som er nytt, skaper stort engasjement her. Vi har brukt RPA-roboter i mange år. Disse kan gjøre enkle rutineoppgaver. Men vi må ikke tro at ChatGPT er chatbot 2.0. Det er et helt annet «beist», en teknologi som er i stand til å gjøre helt andre ting enn tidligere, mener Haugland, som er teknologidirektør.

NYE INTERAKSJONSMULIGHETER

– I en kundekontakt vil ChatGPT kunne stille spørsmål om eksempelvis boliglånsbehov, regne på tilbud, rente og sammenlikne. Det er noen stikkord for hva dette kan brukes til. Teknologien kan brukes på samme måte som chatbot, men det er en helt annen detaljrikdom. Den er språkbasert i grensesnittet, noe kommunikatoren er kjent med. Den kan brukes av alle fra de yngste til de eldre. Det gir helt nye interaksjonsmuligheter.

– Hva vil dette ha å si for de ansatte?

– Jeg tror det blir et godt hjelpemiddel i kontakt med kundemassen. Det vil kunne berike svarene vi gir til kundene, og vi vil kunne svare raskere og mer effektivt. Det vil kunne gjøre jobben med produksjon av tekst enklere. Jeg tror dette blir et hjelpemiddel i verktøykassen sammen med andre hjelpemidler. Det vil alltid være behov for mennesker. Teknologien er eksempelvis ikke empatisk eller ser på personvern.

– Blir det behov for færre ansatte?

– Jeg har jobbet med teknologiutvikling her i 16 år og har hele tiden fått det samme spørsmålet. Vi er like mange ansatte her nå som før. Men at arbeidsoppgavene vil endre seg og at vi kanskje må endre oss raskere, kan godt hende, sier Haugland.

Vi setter oss ikke imot digitalisering, men vi ser at det er helt nødvendig.
Ellen Kristin Enger
SUNN SKEPSIS

Gjensidige er en av noen utvalgte større bedrifter her i landet som har fått lisens fra Microsoft til å ta i bruk den nye AI-teknologien ChatGPT. AI står for artificial intelligence, kunstig intelligens på norsk.

Hovedtillitsvalgt Ellen Kristin Enger sier de ansatte er positive til å ta i bruk den nye teknologien, men også at det er en «sunn skepsis».

– Det går blant annet på det med personvern. Jeg sitter selv i digitale styremøter på Teams med høy grad av konfidensialitet, og vet at slike ting ikke alltid er enkelt. Men vi har sagt vi er positive til teknologiutvikling. Flere av oss tillitsvalgte har nylig gått kurs hos Digital Norway, fordi vi har sett at noe er i gjære og vi vil være i stand til å stille de riktige spørsmålene. Vi har et godt samarbeid med Christian Moe, direktør for data og analyse i Gjensidige. Dialogen er åpen og ærlig. Grunnen til at vi har denne tråden med Christian er at vi vil sørge for trygghet og ufarliggjøring. Det er litt psykologi for å føle stabilitet og trygghet rundt noe som er nytt, sier Enger.

Hun tror ikke ny teknologi med uttalt mål om effektivisering vil føre til behov for færre ansatte.

– Jeg har jobbet i Gjensidige i 36 år og vært med på utviklingen. Vi har vært engstelige for at teknologi skulle ta over. Jeg tror ikke det skjer. Det skal gjøre oss mer effektive. VI skal ekspandere og bli større. Teknologi er et hjelpemiddel. Vi setter oss ikke imot digitalisering, men vi ser at det er helt nødvendig.


– Det å kunne identifisere risiko og muligheter i en portefølje, der tror jeg det er en stor mulighet for finans-næringen med denne teknologien, sier teknologidirektør Reiel Haugland i Sparebanken Sogn og Fjordane.
KAN EFFEKTIVISERE

Christian Moe, direktør for data og analyse i Gjensidige, sier de jobber med å se på hvordan de kan teste ut det nye verktøyet for tiden, men at de foreløpig ikke har tatt det i bruk. Han ser imidlertid muligheter for hvordan konsernets ansatte kan bruke ChatGPT til å jobbe mer effektivt.

– Hvis vi skal ta noen eksempler, kan det handle om at flere sitter på et digitalt møte i Teams. Det vil komme funksjoner som automatisk kan oppsummere møtet og komme med forslag til oppfølgingspunkter. Et menneske kan gå gjennom listen og gjøre eventuelle justeringer før den kan sendes ut og brukes. Det vil spare deg for tid og også kunne gi en bedre oppsummering av møtet, sier Moe.

– Har du et Excel-regneark med markedsdata, kan du be teknologien om å trekke ut og beskrive trender og innsikt i dataene. Har du tekst i et Word-dokument kan du be teknologien bak ChatGPT lage en presentasjon i Powerpoint basert på teksten, sier Moe.

Men vi må ikke tro at ChatGPT er chatbot 2.0.
Reiel Haugland
KOMMERSIELT POTENSIALE

– Hvordan kan en kunderådgiver i Gjensidige i praksis bruke ChatGPT-teknologien i møtet med en forsikringskunde?

– Vi ser at teknologien som ligger bak ChatGPT har kommersielt potensial inn i våre kjerneprosesser. Teknologien kan brukes til å automatisere manuelle prosesser og analysere og agere på store datamengder med tekstlig informasjon. Samtidig er teknologien ny og vi ønsker å teste den ut for å lære.

– Hvis man skal sammenligne ChatGPT med et menneske, så er det en person som kan veldig mye, men som ikke helt vet hva som er akseptabel oppførsel. Det må vi lære den i trygge omgivelser. Derfor kommer ikke kunder i Gjensidige til å snakke direkte med ChatGPT i første omgang. Vi kommer til å teste teknologien på prosesser som ikke er så nær kunden, men som er med på å effektivisere våre interne prosesser. I en samtale mellom kunderådgiver og kunde kan vi be om tillatelse til å ta opp og lagre samtalen. Samtalen kan gjøres om til tekst. AI-teknologien brukes til å analysere teksten, slik at vi kan skaffe oss bedre oversikt over kundenes behov og dermed gi et bedre tilpasset tilbud og kundekommunikasjon.

KAN GI RÅD RASKERE

– Vi kan også tenke oss at en kunderådgiver i samtale med en kunde kan gi råd raskere. Det er en stor mengde data kundebehandleren skal ha oversikt over. Ved å skrive ned noen stikkord kan relevant informasjon komme opp allerede i løpet av samtalen, sier Moe.

Dette betyr at brukere både kan søke på nettet og samhandle med spesifikke nettsider.

– I Gjensidige har vi en sterk kultur for trening for våre rådgivere. Det er absolutt et tema å bruke dette verktøyet til opplæring, men vi har ikke testet det ennå. Vi kan tenke oss en chatbot opptrer som kunde, og at en rådgiver bruker den til dialogtrening.

Ifølge Moe har flere av Gjensidiges 300 programvareutviklere allerede tatt i bruk ChatGPT til koding.

– Vi har mange utvikle som skriver programvare . Teknologien gjør at vi kan skrive programvare mer effektivt.


Teknologien gjør at vi kan skrive programvare mer effektivt.
Christian Moe
GIR BEDRE CHATBOTER

Moe innser at dagens chatboter bare er i stand til å gi kundene gode svar på helt enkle spørsmål. Det tror han kan bli en endring på:

– Det å kombinere med ChatGPT vil ta chatboten i riktig retning siden den da kan tenkes å kunne svare mer i detalj på spørsmål. Men teknologien vil ikke kunne erstatte mennesker.

– Kan ChatGPT erstatte mennesker, slik at det blir mindre bruk for arbeidskraft?

– Det skal jeg være forsiktig med å mene mye om. Men jeg tror organisasjoner og medarbeidere som tar i bruk teknologien på en effektiv måte, vil erstatte dem som ikke tar den i bruk.

Finansfokus har også vært i kontakt med Nordeas kommunikasjonsavdeling som opplyser at banken så vidt de vet foreløpig ikke har tatt i bruk GPT.

Kroppen sa stopp
Nyheter
Sykefravær DNB

Kroppen sa stopp

Gerda L. Tunhøvd hadde jobbet hardt og mye over mange år, da kroppen i 2020 sa stopp. Fra å ha vært full av energi og et ordentlig arbeidsjern, orket hun plutselig ikke å stå opp om morgenen. Tre år senere er hun nå en del av DNBs sykefraværsteam.

Tekst og foto: Sjur Anda

bannerimg
TEAM SYKEFRAVÆR: Disse fire jobber med langtidssykemeldte i DNB og har gode resultater å vise til. Fra venstre: Jorunn Berland, Siri Enger Stensrud, Gerda L. Tunhøvd og Espen Dahl Svendsen.

H va skjer nå, tenkte jeg. Jeg hadde ikke tenkt tanken på at jeg kunne bli dårlig, sier Tunhøvd.

Arbeidsgiver DNB fulgte forbilledlig opp. Nærmeste leder ringe og hørte hvordan det gikk, det ble mest snakk om Gerda som person og lite snakk om jobb. Det ble lag til rette med et opplegg der hun kunne komme på jobb og være med på det hun hadde lyst og ork til.

– Dette var veldig bra for meg i denne prosessen. Det ble mange turer der jeg gikk og hørte på fuglene og funderte på hva jeg skulle gjøre resten av arbeidskarrieren, sier Tunhøvd, som gradvis kom tilbake i full stilling.

– Det at noen brydde seg var veldig viktig.

TA DET ROLIG

Tunhøvd er en utålmodig sjel som syntes hun burde være fullt tilbake etter fire måneder. Beskjeden fra arbeidsgiver og lege var klar. Ta det rolig, la oss bygge stein på stein.

– Alle sier at de skal raskt tilbake, men glemmer at kroppen gjerne har gitt signaler over flere år. Vi har så lett for å være i hamsterhjulet, der det er mange morsomme og spennende arbeidsoppgaver. Det overskygger evnen til å sette foten ned og ta ordentlig pause. Man må spørre seg selv hva som er viktig i livet. Hadde jeg ikke tatt en ordentlig pause og reflektert, ville det tatt mye lengre tid før jeg var tilbake.

Nå har hun et litt annet forhold til balansen mellom jobb og fritid.

– Jeg har blitt flinkere til å si nei uten å få dårlig samvittighet, og jeg planlegger kalenderen bedre. Før var jeg tilgjengelig uansett. Nå skiller jeg bedre mellom jobb og fritid, sier Tunhøvd.

På veien tilbake til jobb var DNBs sykefraværsteam viktig. De fulgte henne tett opp og hadde møter både med henne og leder for å finne ut hva som var best for henne og hvordan hun skulle kunne komme tilbake på jobb.

– Jeg ble møtt på en god måte, der de var opptatt av hva som var bra for meg. De var også gode samtalepartnere på veien tilbake, sier Tunhøvd, som etter endt sykemelding selv begynte i sykefraværsteamet.

– Erfaringen fra da jeg var sykmeldt, og jobben jeg gjorde underveis med meg selv, ga meg lyst til å jobbe med dette, sier hun.

Mange stiller for høye krav til seg selv.
Jorunn Berland

SKYNDE SEG LANGSOMT: Gerda L. Tunhøvd er en utålmodig dame. – Da jeg møtte veggen, var det viktig å bruke nok tid før jeg var tilbake for fullt, sier Tunhøvd.
TO PERSONER

DNBs fagteam sykefravær består av tre personer i tillegg til Tunhøvd. Siri Enger Stensrud, Espen Dahl Svendsen og Jorunn Berland. Sammen har de lang og solid erfaring i arbeidslivet, med bakgrunn både fra ledelse og som tillitsvalgte.

– Vi har nytte av at vi har vært ute en vinternatt før, sier Berland.

Teamet på fire ha ansvar for hele DNB og dekker et stort geografisk område, så det blir en del reising også. Ved fire ukers sykefravær skal de inn i saken.

– Vi kan komme inn tidligere, men senest etter fire uker. Da skal vi bistå leder og medarbeider med oppfølging, sier Stensrud.

– Hver sak vi jobber med, handler om to personer: Leder og medarbeider. Vi holder i prosessen. Selv om du har vært leder lenge, er det ikke sikkert du har full oversikt over hvordan man følger opp sykmeldte. Det er mange ting å passe på. En leder har så mange oppgaver at det er fint at vi kan komme inn og bistå. Målet er å skape rammer og tydelighet. Det betyr mye både for medarbeidere og ledere, sier Berland.

– Det er viktig å understreke at medarbeideren har et eget ansvar for egen helse. I det ligger også å ta vare på helsen, gjerne komme seg ut i frisk luft. Det er også medarbeideren som skal eie prosessen. Hvor er jeg og hvor jeg vil, må hen selv styre, sier Tunhøvd.

Jeg har blitt flinkere til å si nei.
Gerda L. Tunhøvd
INDIVIDUELLE LØP

Å komme tilbake etter et langt sykefravær er en prosess uten fasitsvar.

– Hver person er unik, og da må vi ha individuelle løp. For å få det til, er tillit i samtalene vi har, veldig viktig, sier Berland. De ansatte i sykefraværsteamet har heller ingen krav på å få vite noen diagnose.

– Det gjør det enklere hvis vi vet årsaken til at folk er syke. Foreløpig er det vel bare én eller to som ikke har fortalt meg årsaken til sykemeldingen, sier Stensrud.

Totalt har rundt 2 000 mennesker vært innom systemet siden oppstarten i 2012. Flere har vært innom flere ganger. De tre siste årene har 1 052 medarbeidere fått bistand til avklaring, hvorav 191 har gått ut av konsernet, resten er tilbake i sin jobb eller ny jobb internt. I tillegg har man halvert antall ansatte på AAP.

MYE MENTALT

I teamet ser de at mange kommer ut i arbeidslivet med høye forventninger til seg selv. De skal prestere godt både på jobb og på hjemmebane samtidig som de skal realisere seg selv.

– Mange stiller for høye krav til seg selv, noe som fungerer dårlig i lengden. Når du er 30, tenker du ikke på at du skal holde et helt arbeidsliv der du kanskje skal jobbe til du er 70. Det kan fort ende i en krasj. I disse tilfellene har vi god hjelp av våre coacher, både til å avdekke og bevisstgjøre den enkelte rundt disse tingene. Vi har også selvledelseskurs som kan hjelpe med å prioritere hva som er viktig og ikke. Vi ser at årsakene til sykemeldingene stadig oftere henger sammen med det mentale, ikke det fysiske. Mange er vant til et høyt tempo og å lykkes, da blir kanskje fallhøyden større når det butter imot, sier Berland.

IKKE FRAVÆR, MEN NÆRVÆR

Jo lenger du er borte fra jobb, jo vanskeligere er det å komme tilbake. Derfor er det viktig å beholde kontakten med arbeidsplassen også når du er sykmeldt.

– Du kan være 100 prosent sykmeldt og likevel være med på avdelingsmøter, eller komme inn og ta en kaffe eller en lunsj. Det å beholde kontakten med kolleger er ganske viktig. Som sykmeldt har du også en aktivitetsplikt. Vi utfordrer gjerne på hva du kan være med på, sier Stenerud.

Dagens finansbransje er høykompetent med store krav til leveranser. Dette gir også utfordringer.

– Vi har for få plasser for dem som kan jobb litt. Det er vanskelig å finne oppgaver for dem som skal begynne å jobbe 10 eller 20 prosent. De må gjerne ha oppgaver som kan avsluttes samme dag for ikke å få for mye stress og falle tilbake, sier Tunhøvd.

I nærværsarbeidet blir også samtalen viktig.

– Med fokus kun på fravær, kan vi bli sett på som negative. Vi ønsker å finne ut hva som gjør at den enkelte går på jobb og hvordan hen kan mestre det. Vi ønsker å finne en struktur for at de kan være på jobb, sier Stensrud.

– Samtidig ser vi at mange vil raskt tilbake. Da blir jobben vår å holde litt igjen, sammen med leder. Det er verre å få smell nummer to, sier Berland, som fremhever lederne som en viktig part i arbeidet.

– Der det er tillit mellom leder og ansatt, er det lettere å få til en god dialog og finne gode løsninger, sier hun.


For å lykkes med sykefraværsarbeidet har DNB en rekke verktøy de kan lene seg på.
 • Helseforsikring. Alle ansatte i DNB har en solid helseforsikring som sikrer de ansatte rask og god helsehjelp. Det gir rask tilgang til spesialisthelsetjenesten.
 • Tilgang til coach som kan være en støtte for den sykemeldte i å finne ut av hvor man er og hva man vil.
 • Samarbeid med Nav. Nav har mange gode tiltak og Fagteam sykefravær er gjerne med på dialogmøter og lignende.
 • Helselos. Helselos er et tilbud til den som er sykmeldt og usikker på hvordan du skal bli frisk og komme tilbake i jobb.
LinkedIn på 1 – 2 – 3
Intervju
LinkedIn

LinkedIn på 1 – 2 – 3

Karriereveileder Vigdis Lamberg gir deg tre gode grunner til å være aktiv på LinkedIn. Oljefondet og Nicolai Tangen viser deg hvordan det skal gjøres.

Tekst: Siri Gjelsvik

bannerimg
VIRAL POWERNAP: Nicolai Tangen har blant annet delt statistikk som viser at antallet som golfer midt i uka har økt markant siden 2019, etter at det ble vanlig med mer hjemmekontor. Bildet av ham sovende på kontoret gikk viralt. Følgeteksten «I take power naps not only because I am a lazy sod. Research shows that it helps us focus», hadde også en lenke til forskning som viser at en kort powernap før viktige oppgaver gjør at vi yter bedre.

E r du yrkesaktiv, er du på LinkedIn, slår Vigdis Lamberg fast. Hun er daglig leder i Karriereakademiet, med lang fartstid som mentor og bedriftsrådgiver, og forfatter av Karriereboken.

Grunnen til at hun er så kategorisk, oppsummerer hun i tre punkter:

1: VÆR OPPDATERT

– Jobben er en viktig del av identiteten for mange, og LinkedIn er et fantastisk forum for å oppdatere seg. Veldig mange flinke folk deler nyttig informasjon, ofte med kommentarer eller korte oppsummeringer. I tillegg finner du arrangementer, utdanninger og kurs. Når du følger folk eller virksomheter som er relevante for deg, får du en skreddersydd liste med nyheter og fagstoff hver eneste dag. Det er gull verdt, og bør være en daglig rutine for alle. Det gjør jobben morsommere, sier Lamberg.

2: NETTVERK

– Et profesjonelt nettverk er viktig, enten du vil holde deg oppdatert, er interessert i å skifte jobb eller karriere, eller du skal rekruttere. Bygg nettverk med venner og kjente, kolleger, tidligere kolleger og kunder. Terskelen for å ta kontakt med noen du ikke kjenner på LinkedIn er lav – nettopp fordi det er profesjonelt, og ikke privat. De som bidrar med kommentarer og delinger blir lagt merke til, sier Lamberg.

3: MERKEVAREBYGGING OG REKRUTTERING

– Konkurransen om de spennende jobbene er hard, og en oppdatert LinkedIn-profil er en konkurransefordel. Ofte blir den sjekket samtidig med søknad og CV. En LinkedIn-profil er merkevarebygging både for arbeidstakere og for virksomheter, sier Lamberg.

– Hvis du er aktiv på LinkedIn, vil du også legge merke til virksomheter som er flinke til å skape interesse for det de holder på med. Du oppdager kanskje selskaper du ikke ville vært oppmerksom på, og kan opprette kontakt. Bare 20 prosent av de ledige stillingene i markedet lyses ut – å være aktiv på LinkedIn gjør at du lettere finner de 80 prosentene som ikke er lyst ut, sier karriereveilederen.

KARRIEREVEILEDER: Vigdis Lamberg mener LinkedIn er et must, og deler sine beste tips. (FOTO: PRIVAT)
LÆR AV OLJEFONDET

Vigdis Lamberg trekker frem Nicolai Tangen, administrerende direktør i Norges Bank Investment Management – bedre kjent som Oljefondet – som et eksempel på god bruk av LinkedIn. Han er den topplederen i Norge med desidert flest følgere, og med fire poster i uken, også blant de mest aktive.

Tangens poster kan deles i fire kategorier: Én gang i uken snakker han frem kolleger – name and fame. Én gang i uken handler det om selskapsspesifikke ting, som årsrapporter og resultater. Én gang i uken; en bok, film, oppskrift eller annet inspirerende. Den fjerde kategorien er et slags wildcard. Alt sammen kort og konsist, med maks tre linjer tekst.

Er du yrkes-aktiv, er du på LinkedIn.
Vigdis Lamberg
STRATEGISK PROFIL

Tangens tilstedeværelse på LinkedIn er ikke noe one-man-show. Tvert imot er det en bevisst strategi, som får litt ekstra fart av slike ting som at han gjerne deler bilde av mellomleggspapiret sitt i påskeferien.

– Vi ser tydelig at vi når bedre ut gjennom Nicolai Tangens kanal enn Norges Bank Investment Managements offisielle LinkedIn-kanal, sier Marthe Skaar, NBIMs direktør for kommunikasjon og eksterne relasjoner.

– Folk følger generelt mennesker og ikke bedrifter i sosiale medier. Det handler om at folk vil følge engasjerte mennesker med ekte historier, og det må man ta innover seg når en bruker sosiale medier for å nå ut til nye målgrupper, sier Skaar.

– Vi valgte å gå «all in» på LinkedIn som sosialt medium. Dette gjorde vi fordi vi når en profesjonell målgruppe, og vi så en stigende trend i bruken.

INFORMERER OG REKRUTTERER

– Vår strategiske ambisjon for sosiale medier er å skape en arena for dialog der vi når yngre målgrupper. Samtidig er det viktig for oss å rekruttere de klokeste hodene, og vi bruker derfor sosiale medier strategisk for å nå ut til mulige kandidater. Gjennom både NBIMs og Nicolai Tangens LinkedIn-profil gir vi interesserte følgere et innblikk i innsiden av fondet. På den måten får vi vist frem hva slags type profiler som jobber her, og hva de gjør. Vi har i tillegg mye direkte dialog, særlig med studenter, sier Skaar.

– Oljefondet forvalter penger på vegne av fremtidige generasjoner av nordmenn. For å gjennomføre oppdraget vårt er vi avhengig av tillit i befolkningen, og åpenhet er veien for å oppnå dette. Vi gir folk et innblikk i hva som skjer på innsiden av fondet. Samtidig har vi en kanal som gjør at budskapet vårt når ut til svært mange, konstaterer Skaar.


BRUK FEM MINUTTER PÅ Å FORNYE LINKEDIN-FEEDEN DIN:

1: Søk etter fagfelt og fagfeller. Følg fem du ikke kjenner fra før.
2: Søk etter interessene og hobbyene dine. Mange gode (jobb-)ideer dukker opp i skjæringspunktet mellom fag og fritid.
3: Følg noen du er uenig med. Litt grus i maskineriet er viktig for å huske at vi ser verden forskjellig.
4: Del artikler, tips, podcaster, stillinger. Legg igjen kommentarer på andres poster. Det blir lagt merke til, og satt pris på.
5: Lurer du fortsatt på hvor du skal begynne? Følg noen av disse:
Antje Bomann-Larsen: Holder foredrag om å holde foredrag. Deler ukentlig tips om presentasjonsteknikk.
Guro Sollien Eriksrud: Har podcasten Finans & følelser. Forbrukerøkonom og adferdscoach i Frid, app for trygg og god økonomi.
Frode Dale: Lederlos, forfatter og ledelsesrådgiver. Lederdilemmaer, alle typer utfordringer ledere kan få i fanget.
Kimiya Sajjadi: Jobber med mangfold og inkludering, uten å gjøre det mer komplisert enn nødvendig.
Anne Lise Heide: Lederutvikler og HR-nerd. Deler fagtips på LinkedIn og i HR-podden hver uke.
Håkon Haugli: Administrerende direktør i Innovasjon Norge. Aktiv toppleder på LinkedIn.´
Cathrine Lie Strand: LinkedIn-coach og lederutvikler.
Fredrik Fornes: LinkedIn-tips, ledelse og kommunikasjon. Topp fem markante ledere, Tefts bransjerapport 2023.

Nær spist av en krokodille
PORTRETT
Kari Olrud Moen

Nær spist av en krokodille

En skikkelig nifs opplevelse for 25 år siden preger fortsatt Kari Olrud Moen, ny toppsjef i Finans Norge. Hun og mannen Halvor var på krokodille-safari i Australia, da det holdt på å gå skikkelig galt.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Kilian Munch

bannerimg

V i møter henne i finansnæringens høyborg på Solli Plass i Oslo. Det er en iskald og regntung dag i slutten av april. Tre minutter før avtalt tid stormer hun inn i resepsjonen etter et møte på Stortinget. Det sure været legger ingen demper på den varme velkomsten vi får. Etter en rask tur på kontoret, kommer hun smilende tilbake til møterommet med egen lunsj; tre tørre, halve rundstykker med pålegg.

NOE Å TYGGE PÅ

I likhet med krokodillene, er hun tydeligvis ikke redd for å gape over for mye. Men å spise rundstykker samtidig som du blir intervjuet var ikke noen god idé. For vanligvis tar hun ikke munnen for full. Derfor forblir rundstykkene urørte. Da øyner vi sjansen til å stille det første spørsmålet, slik at hun likevel får litt å tygge på.

- Hvorfor takket du ja til stillingen som ny administrerende direktør i Finans Norge?

- For meg er dette muligheten til å kombinere det jeg har jobbet med i hele mitt arbeidsliv. Dette er en stilling jeg synes både er viktig og interessant. Jeg har vært åtte år i Finansdepartementet i ulike roller, 12 år i DNB og har hatt noen styreverv og noen jobber i fintech.

- Så dette er den ultimate drømmejobben?

- Ja, da jeg var statssekretær fra 2020 – 2021 fikk jeg kjenne litt på det å være i rampelyset. Å ha både forretnings- og samfunnsperspektiv har alltid trigget meg. Derfor kommer denne jobben høyt opp på listen.

- Trengte du lang betenkningstid før du takket ja til stillingen?

- Nei, jeg var jo umiddelbart interessert, men det var en grundig, effektiv og god prosess som startet med intervjuer av flere kandidater.

BRED ARENA

Kari Olrud Moen fikk tidlig interesse for store tall. Det førte henne til sivil-økonomutdanning ved NHH i Bergen. Senere fikk hun en MBA fra UC Berkeley.

- Du har jo hatt en lang rekke topp-lederstillinger. Hva er det som får deg til å takke ja til nye utfordringer?

- Det grunnleggende er å gjøre nytte for meg, bidra der jeg ser jeg kan utgjøre en forskjell. Nå har jeg blitt mer og mer opptatt av å bidra til samfunnsutviklingen, ikke “bare tjene penger”. Finansbransjen er et interessant sted å være med en bred og mangfoldig agenda. Stikkordene er verdiskaping, bærekraft, motarbeide økonomisk kriminalitet og digital inkludering.

17 ÅR GAMMEL: Dette bildet av Kari ble tatt på en konkurranse i dressurridning i 1986. Hesten het Ben Flor. FOTO: PRIVAT
INGEN REVOLUSJON

- Hvilke tre ord beskriver best dine personlige egenskaper?

- Rolig, samarbeidsorientert, langsiktig. Det er det første jeg kommer på.

Siden hun er oppvokst på en gård på de brede bygder på Hedemarken, nærmere bestemt i Ringsaker, så er det mye som taler for at det neppe blir noen stor revolusjon med den nye sjefen i Finans Norge.

- I utgangspunktet vil ikke folk merke noen forskjeller fra en dag til en annen. Jeg kjenner mange i Finansforbundet som jeg har jobbet godt sammen med i mange år. Vi har gode systemer og prosesser for samarbeid. Det er en stor fordel for meg og det er jeg veldig glad for. Derfor skal jeg ikke snu opp ned på alt.

TREDJE STØRST

1. januar i år ble Finans Norge en ny landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon og den tredje største.

- Å bli medlemmer av NHO understreker at finansnæringen er en viktig del av verdiskapingen som skjer i samfunnet og i næringslivet generelt. Selv om det er viktig å være en del av det store felleskapet, så er det ikke slik at Finans Norge skal bli borte. Vår jobb mot myndighetsapparatet, Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank, skal fortsette som i dag.

- Hvilke utfordringer ser du med at Finans Norge nå er en del av NHO?

- Den største utfordringen er at vi må sette grenser for oss selv på hvor vi skal engasjere oss. Det er jo nesten ingen grenser for hva finansnæringen er involvert i. Derfor må vi velge bort områder, og våge å være spisse i måten vi engasjerer oss på. Dette må vi jobbe med bevisst, og ikke tro at det gir seg selv.


Denne jobben kommer høyt opp på listen.
FÆRRE ANSATTE

Hennes tidligere sjef i DNB, Rune Bjerke, spådde i 2017 at banken ville halvere antall ansatte til 5 000. Men som alle vet, så har DNB fortsatt 10 000 ansatte.

- Men hva tenker den nye sjefen i Finans Norge om antall ansatte i fremtiden? Tror du det blir flere eller færre ansatte de neste tre til fem årene?

- Jeg tror finansnæringen vil vokse, men det blir ikke flere ansatte. Når vi ser hvilke muligheter teknologien kan løse, så har det skjedd enormt mye på bare noen få år. Over tid tror jeg det vil bli færre, men mer spennende jobber i finansnæringen. Teknologien vil ikke kunne løse alle oppgaver. Fortsatt er det mange kunder som har et stort behov for å snakke med en rådgiver i livets ulike faser. Det ser vi spesielt i disse tider når det strammer seg til i husholdningene.

Det er stor mangel på arbeidskraft, også i finansnæringen. Et raskt søk på Finn.no viser at det i øyeblikket er 391 ledige stillinger innen bank, finans og forsikring. Olrud Moen oppfordrer derfor bedriftene til å ta ansvar for å utvikle kompetansen hos egne ansatte, i tillegg til å jakte på ny kompetanse. Både bedriften og de ansatte tjener på dette. Hun roser det gode samarbeidet som Finans Norge og Finansforbundet har, for å gi ansatte i næringen et best mulig kompetansetilbud.


VELDIG TRYGG: - Trygg kan du jo aldri være, men det jeg var veldig trygg på var at vi i Norge er bedre stilt enn de fleste andre land. Vår finansnæring er både solid og likvid, sier Kari Olrud Moen.
SPESIELL 50-ÅRS GAVE

For snart fire år siden fylte Kari Olrud Moen 50 år. Da gav hun seg selv en litt spesiell bursdagsgave: Et ukelangt kurs i kunstig intelligens på Stanford University i California.

- Dette var det beste KI-kurset som ble tilbudt ved Stanford og i Silicon Valley. Når jeg ser tilbake på det som har skjedd de siste årene, føles det som jeg er helt utdatert. Tempoet i KI-utviklingen har virkelig vært en øyeåpner for meg.

Men tross alt er hun heldig som har topp tech-kompetanse “inhouse”. Mannen Halvor er partner i Deloitte Consulting og leder for skytransformasjon i Norge og Norden. Han hjelper klienter med å løse komplekse strategi- og prosessrelaterte problemstillinger, samt teknologiorienterte utfordringer.

- Alle bransjer jakter på teknologene og spesialistene. Hvordan skal finansnæringen vinne kampen om de kloke hodene?

- Jeg tror kombinasjonen av en næring som har en viktig samfunnsrolle og er i front på digital utvikling, er attraktiv for de kloke hodene.

Jeg tror det vil bli færre, men mer spennende jobber i finansnæringen.
NYE IDEER

Hennes forgjenger, Idar Kreutzer, satt i 10 år i direktørstolen. I løpet av disse årene har det skjedd en enorm utvikling i finansnæringen i godt samarbeid med andre aktører. Selv har hun gått litt i tenkeboksen for å finne ut av hvilket fotavtrykk hun skal sette.

- Jeg opplever at finansnæringen tar et mye større samfunnsansvar når det gjelder bærekraft, digital inkludering og bekjempelse av svindel. Det handler ikke bare om harde regulatoriske krav, men også om mykere verdier. Jeg vil være med å forsterke denne utviklingen og ønsker utfordrere og nye ideer velkomne. I tillegg er jeg svært opptatt av dialog og samarbeid med myndighetene. Jeg ønsker en solid, lønnsom finansnæring som jobber til beste for hele samfunnet. Det er min programerklæring.

- Har digitaliseringen gått for raskt når 600 000 ikke takler den digitale hverdagen?

- De som ikke henger med, vil si at utviklingen har gått for raskt. Man blir jo veldig opptatt av å være innovativ og skape de gode løsningene. Da er det ikke alltid like spennende å tenke på dem som ikke henger med. Jeg opplever at det nå jobbes mer intensivt enn tidligere både fra bankene, forsikringsselskapene og myndighetene.


ENDTE GODT: Årets tariffoppgjør endte godt. Den nye toppsjefen i Finans Norge er veldig glad for at partene fant en løsning på oppgjøret i løpet av kort tid. Hun legger til at det har vært krevende forhandlinger, som det må være.
EKSTREM SITUASJON

Kari Olrud Moen er normalt ingen morgenfugl. Men 13. mars 2000, dagen etter at pandemien stengte ned Norge, våknet hun kl. 0430. Da var det bare å starte arbeidsdagen som statssekretær i Finansdepartementet.

- Det var en ekstrem situasjon og slik kan man ikke drive lenge, men vi tåler det jo noen måneder. Situasjonen var annerledes da vi fikk den internasjonale finanskrisen i mars i år. Jeg kjente at jeg fikk igjen noen av de samme vibrasjonene fra pandemien. Jeg følte igjen på usikkerheten og hva som skjer, før myndighetene tok grep, slik at ikke hele finansnæringen raste sammen.

HÅNDTERER KRISER

Som toppsjef i Finans Norge skal det ikke mye til før du er midt i begivenhetens sentrum. Selv spøker hun med at hun har hatt en egen evne til å havne midt oppe i store internasjonale kriser når hun bytter jobb.

- Jeg har fleipet litt med det. Det var noen dager jeg tenkte at skal vi få en slik krise med en gang jeg har fått en ny jobb? Da jeg ble statssekretær for Jan Tore Sanner i Finansdepartementet i slutten av januar 2020, fikk vi pandemien noen få uker senere. Da jeg begynte som administrerende direktør i Finans Norge 1. mars, fikk vi en internasjonal finanskrise og Silicon Valley-bank revnet. Det var stor usikkerhet den første uken da krisen begynte å spre seg til Credit Suisse. De sorte hullene ble hel digvis tettet ganske fort av myndighetene. Dermed fikk vi en langsiktig krise, og ikke en heldramatisk krise som rammet hele finansnæringen.

- Var du på noe tidspunkt bekymret for at den internasjonale krisen også kunne ramme norske banker?

- Trygg kan du jo aldri være, men det jeg var veldig trygg på var at vi i Norge er bedre stilt enn de fleste andre land. Vår finansnæring er både solid og likvid. Vi har store reserver, men du har jo ingen garanti. I skrivende stund har enda en amerikansk storbank fått problemer og er blitt satt under offentlig administrasjon.

SULTNE KROKODILLER

Når Kari Olrud Moen skal hente nye krefter og inspirasjon, går gjerne turen på ski til fjells eller til den idylliske familiehytta. Hunden, en Shetland sheepdog, døtrene på 18 og 22 år og mannen Halvor er gjerne med.

Det har blitt mange turer i inn- og utland, men krokodille-safarien i Australia glemmer hun aldri. Lite visste hun for 25 år siden at hun selv kunne blitt førstesideoppslaget i løssalgsavisene, selv om hun har svært lite til overs for tabloide overskrifter.

HØYT TIL FJELLS: Kari og mannen Halvor trives på toppturer. Her fra en tur til Senja i 2019. FOTO: PRIVAT
Det var en ekstrem
situasjon.

- Min mann og jeg var på krokodille-safari i Australia. Vi satt i liten aluminiumsbåt på 15 fot på en bred flod med mange krokodiller svømmende rundt, da det holdt på å gå skikkelig galt. Guiden hadde feilberegnet vannstanden. Plutselig sto båten bom fast på bunnen og middagssultne krokodiller svømte tett rundt båten.

Det er den eneste gangen i hennes 53-årige liv at hun har vært livredd. Hun var skrekkslagen på tanken om å bli spist av en krokodille, og så at det var god plass til henne inne i magen på krokodillen.

- Jeg får høy puls bare jeg snakker om det, selv om det er lenge siden det skjedde. Trygt på land igjen skjelte jeg ut guiden. Jeg visste ikke hva jeg var med på. Risikovurderingen i forkant var jo mildt sagt fraværende. Dette lar jeg aldri min mann glemme, sier hun spøkefullt. Heldigvis endte det godt for alle sammen, minnes Kari Olrud Moen.

Årets tariffoppgjør endte også godt. Den nye toppsjefen i Finans Norge er veldig glad for at partene fant en løsning på oppgjøret i løpet av kort tid. Hun legger til at det har vært krevende forhandlinger, som det må være.

Aldri ein roleg dag
Min arbeidsplass
Noelle Klykken

Aldri ein roleg dag

Noelle Klykken (38) jobbar som administrasjonssekretær for konsernleiinga
i SpareBank 1 Nord-Norge. Det er sjeldan kjedeleg.

Tekst: Silje Pileberg Foto: SNNT ROMSØ: Ein sommardag i 2022 kom Noelle Klykken over ein stillingsannonse på nettet. Men ho klikka ikkje på han, for ho var ikkje på jobbjakt.

Dagen etter såg ho annonsen ein gong til. No klikka ho.

– Eg hugsar ikkje kva som stod der, men det kunne stått «Noelle, Noelle, Noelle», ler ho.

For det var slik det kjendest.

– Eg er vanlegvis praktisk av meg. Men då tenkte eg: Når universet har sendt alt dette min veg, skal eg då ikkje søkje?

TEMPO, TEMPO

Ho har ikkje angra. I dag er ho administrasjonssekretær i konsernleiinga i SpareBank 1 Nord-Norge (SNN).

– På slutten av ein arbeidsdag kan eg tenkje: «I morgon blir det sikkert roleg». Men så går eg frå jobb dagen etter og tenkjer at jammen var det spennande i dag også. Eg får vere med på så mykje, får kjennskap til så mykje, og ikkje éin dag er lik den andre.

Som dagen før dette intervjuet: Då stilte heile staben i treningstøy, fekk SNN-vestar på seg og hadde stafett utanfor bygget. I tillegg var det live strømming frå lokalkontora og mange andre programpostar. Sjølv jobbar Klykken på hovudkontoret i Tromsø, med rundt 400 tilsette.

PRØVER Å IVARETA ALLE

– Når folk spør meg kva eg jobbar med, er det vanskeleg å forklare kort, for eg gjer så mye forskjellig. Men ofte handlar det om koordinering og tilrettelegging, seier Klykken.

Ho er bindeleddet mellom konsernsjefen og alle andre, både interne og eksterne. Ho legg til rette for møte, deltar på møte sjølv og følgjer opp i etterkant.

– Eg sørgjer for konsernleiinga og styret, tenkjer på dei og prøver å ivareta alle. Dette tar mykje tid.

Det er Klykken som kjenner preferansane deira, og får logistikken til å gli. Ho er også den som leitar seg fram til svaret, når folk har spørsmål dei ikkje finn svar på sjølve.

Noelle Klykken
Alder: 38
Tittel: Administrasjonssekretær
Utdanning: Bachelor i pedagogikk og ulike enkeltemne i leiingsfag

Å BY PÅ SEG SJØLV

– Kva liker du ved jobben din?

– Mange ting! Eg liker at eg jobbar med mykje forskjellig., og at eg får vere med på ting. Eg får også vere med å påverke både stort og smått, lokale forhold og det som er langt unna, det som er nært i tid og det som er langt fram. Dessutan er det utruleg givande å jobbe på ein arbeidsplass som er så raus.

Klykken meiner at ho ser dette på fleire nivå.

– Banken gjer mykje for lokalsamfunnet, men for meg handlar det enda meir om kvardagen: Før eg går inn ytterdøra, må eg gjere meg klar. For dei er klare! Dei er blide, seier god morgon, slår av ein prat, byr på seg sjølve og hugsar meg, sjølv om eg er ny. Då må eg gjere det same.

– Er det noko du ikkje liker ved jobben?

– Det som kanskje er mest vanskeleg, er at eg ikkje veit kven eg skal spørje om ting. Når andre ikkje veit kven dei skal spørje, spør dei jo meg, og då må eg finne ut av det. På min veg har eg gått meg vill; det er mange etasjar, dører og trapperom. Likevel er det mange som peikar meg i rett retning.


Eg gjer kva som helst, men mykje handlar om koordinering.
BRENN FOR. NORD-NOREG

Klykken har utdanning innan pedagogikk. Eigentleg ville ho forske på mobbing blant jenter, slik vart det ikkje.

– Såg du føre deg at du skulle jobbe i bank?

– Nei, aldri! Eg er ikkje god med tal. Men eg brukar å dobbel- og trippelsjekke, og då går det bra. Det er svært mange her i banken som ikkje har økonomibakgrunn. Ein bank er ikkje det den var; vi treng alle typar kunnskap.

Ho synest det er spennande å vere med på møte i styret og konsernleiinga og få eit innblikk i ting som skjer, både i og utanfor banken.

– Eg liker det eg ser. Slagordet til banken er «For Nord-Norge», og det stemmer verkeleg. Folka som jobbar her er så entusiastiske, dei brenn for kundane, Nord-Noreg og framtida. Det smittar.

TECH-NYTT

TECH-NYTT Tekst: Nils Elmark

Én av tre eldre briter er usikre på nettbank

De fleste arbeidsfolk har lært å oppføre seg på nettet, men det er fortsatt en stor gruppe eldre mennesker som faktisk synes det er vanskelig å bruke en datamaskin eller mobil for å betale regninger. En ny britisk undersøkelse viser at nesten én av tre personer over 65 år føler seg usikre, og synes det er vanskelig å kontrollere sin egen økonomi. De tilhører en generasjon der økonomisk ansvar er en prioritet. Undersøkelsen viser også at i Storbritannia baserer 11 millioner mennesker sin økonomi på kontanter. Livene deres blir vanskelig når det blir færre antall fysiske banker.ChatGPT bedre enn flere investeringsfond

Den mye omtalte AI-roboten ChatGPT gjorde det bedre enn 10 av Storbritannias mest populære investeringsfond i en 8-ukers børstest. Det finansielle nettstedet ‘finder.com’ ba ChatGPT 6. mars om å sette sammen en portefølje på 38 børsnoterte selskaper. Frem til 28. april steg prisen på porteføljen med 4,9 prosent. I samme periode falt 10 ledende investeringsfond med -0,8% i gjennomsnitt. Roboter utkonkurrerte de 10 fondene i 34 av de 39 dagene testen kjørte, det vil si 87% av tiden. Det «finder.com» ba dem om å gjøre, var å velge aksjer med lav gjeld og høy vekst. Nettstedet spurte deretter 2 000 investorer om deres syn på AI. Åtte prosent forteller at de allerede bruker ChatGPT for å få investeringsråd, og 19 prosent sier at de vurderer å gjøre det.


HJERTET BANKER MED ’WEDDINGTECH”

Vi bruker mer og mer tid på mobiltelefonene våre. Det smitter over på kjærlighet og bryllup. Nå har det også blitt et begrep innen teknologien: WeddingTech. Ett eksempel på dette er ‘smarte ringer’, som er en form for bærbar elektronikk som i utgangspunktet kan gjøre det samme som smartklokker. Men hos det tsjekkiske selskapet “The Touch,” erstattes de tradisjonelle gullringene med smarte elektroniske gifteringer. De registrerer hjerteslaget til din kjære og overfører den til partneren via Bluetooth og mobiltelefon. De to elektroniske gifteringene henger dermed sammen. Paret kan nå romantisk føle hverandres puls. Selskapet har også nettopp lansert et halskjede som oppdager og reproduserer pulsen til folk du elsker. Markedet for smarte ringer vokser med 20 prosent per år.


Fremtidens startups vil være “kameler”

Krig, inflasjon og krise har redusert venturefondinvesteringer i startups, blant annet i fintech. Her har de globale investeringene falt fra 239 milliarder dollar til 164 milliarder dollar. Som et resultat av dette, har antall enhjørninger også gått ned. Enhjørninger er startups verdt mer enn én milliard dollar. Før sammenbruddet den 10. mars av Sillicon Valley Bank, var det rundt 1 300 enhjørninger i verden. Nå er det færre og de nye dukker ikke opp like raskt som før. I stedet har folk begynt å snakke om «kameler», et begrep som opprinnelig ble lansert i Harvard Business Review under pandemien i 2020. Kameler er startups som ikke er avhengige av konstante kapitalinnsprøytinger for å overleve, men prioriterer inntjening og utholdenhet fremfor rask vekst. I teknisk sjargong kalles de også “bootstrapped” startups – de klarer seg av egen kraft. I prinsippet er det 582 millioner av dem, små bedrifter og selvstendig næringsdrivende over hele verden, som trenger å tjene til livets opphold.
Time bank hopper over pengene

– Hjelper du meg med skattemeldingen, får du for eksempel fire «tidsmynter» som du kan bruke til leksehjelp for barnet ditt. Dette er omtrent slik konseptet med Internett-plattformen TimeRepublic fungerer. Det er en tidsbank hvor folk leverer tjenester til samfunnet, som gjøres opp i “tidsmynter” de fritt kan bruke hos andre som tilbyr en tjeneste. Det er avansert byttehandel via internett. Ideen i sin nye form har blitt lansert av sveitsiske Gabriele Donati og Karim Varini. Den har utviklet seg til en internasjonal plattform med over 100 000 brukere i over 100 land. Du kan tjene en “tidsmynt” hvis du kan hjelpe til med noe andre trenger. Tidsmynten kan du bruke hos noen som kan gjøre noe du ikke selv kan gjøre. Enkelt og kontantløst og, ifølge gründerne, veien til et tettere samfunn der folk jobber for hverandre.


Gjør som betalingsappen sier

Det er vanskelige tider for koreanere. Overalt i gaten ser du folk vandre rundt med mobiltelefonene sine med fingrene poking skjermen. De spiller ikke spill, men får mikrobetalinger fra betalingsappen Toss. Den sørkoreanske oppstartsbedriften Viva Republica har fått over 4,4 millioner brukere siden årsskiftet. Appen er interessert i å få så mye data som mulig fra brukerne, hvor de er, hvem de er sammen med, hva de gjør og generelt holde en dialog med dem. Derfor gir Toss mikrobetalinger for alt du gjør fra å gå 10 000 skritt, registrere deg og følge visse sosiale medier, og klikke på ikoner som dukker opp på skjermen. En pensjonist kan være i stand til å øke sin inntjening med $ 100 i måneden, og en student tjener en kopp kaffe et par ganger i uken ved å slite ut appen og gi alle dataene han eller hun eier.

Hybridarbeid ute av kontroll

Jamie Dimon, sjefen for USAs største bank JP Morgan Chase, pakker ikke inn ordene. Han mener hybridarbeid og zoom-møter har kommet ut av kontroll. Derfor har han understreket at ansatte må være på kontoret minst tre dager i uken, og ledere må være på kontoret hver eneste dag; hvis ikke får det konsekvenser for karrieren. Han har understreket dette i et notat «Viktigheten av å være sammen» hvor han varsler at mange ikke følger reglene. Arbeidstakere i USA bruker ofte mye tid og kostbar pendling til og fra jobb. På toppen av en lang dag på jobben, kan pendling legge press på familien som har en rekke forpliktelser. Banksjefen har forståelse for dette, men som han sier: «De ansatte kan ikke gjøre jobben ordentlig hvis de ikke er på kontoret».


Bankene har lenge blitt presset av de store teknologiselskapene. Nå har utviklingen gått et skritt videre. Dette skjedde med lanseringen av Apple Cards nye escrow-konto, som teknisk støttes av Goldman Sachs. Her får innskytere en avkastning på over fire prosent. Mobilprodusenten har så langt hatt suksess med Apple Pay. Bare fire dager etter lanseringen av den nye innskuddskontoen, kunne kilder til Forbes kunngjøre at nesten en kvart million brukere allerede hadde satt inn nærmere én milliard dollar på den nye kontoen. Til sammenligning gir en amerikansk bank renter under én prosent i gjennomsnitt. Apple er ingen bank, men verdens rikeste selskap har helt klart en ambisjon om å ta en stadig større andel av kontantstrømmene.

Det store generasjonsskiftet
TECH
Kommentar

Det store generasjonsskiftet

De etablerte bankene står overfor et generasjonsskifte. Unge kunder krever at både ansatte og ledelse fornyer seg selv og bankene sine. De må tilegne seg helt ny kompetanse, skriver finansfuturist Nils Elmark, som har fulgt fintech-utviklingen i London de siste 12 årene.

Tekst: Nils Elmark

ET GENERASJONSSKIFTE: - Bankene står overfor et generasjonsskifte som krever helt ny kompetanse, skriver finansfuturist Nils Elmark i denne kommentaren.

K OMMENTAR: I november lanserte det amerikanske programvareselskapet OpenAI sin nye såkalte generative AI-robot ChatGPT. På under seks måneder har teknologien revolusjonert oppfatningen av hvordan fremtiden vil bli. Microsoft, som er medeier i OpenAI, steg 6 prosent på børsen. Google tapte 100 milliarder dollar i markedsverdi. En oppvakt student fikk ChatGPT til å skrive sin bacheloroppgave på én dag. En professor ved Wharton Business School i USA har bekreftet at roboten med sin kunstige intelligens, faktisk kan bestå en MBA-eksamen ved hans universitet. Perspektivene er nesten utenkelige: Hvordan skal vi undervise og eksaminere unge mennesker i fremtiden, hvis en chatbot allerede oppfyller kravene? Og hvis kunstig intelligens kan produsere en universitetsoppgave på masternivå, kan den vel gi kundene bedre råd enn bankansatte? De vil aldri kunne gå gjennom de samme enorme datamengdene fra kl. 9 til 16, som roboten leser i løpet av sekunder.

De første analysene og rapportene har allerede begynt å dukke opp med forslag til hva generativ AI kan gjøre for finansbransjen. De nye robotene vil kunne gjennomgå millioner av kontoutskrifter, gi kundene individuelle råd om økonomistyring og hjelpe dem med gode kjøp. Med moderne AI vil bankene også kunne segmentere og forstå sine kunder på nye måter, lese og iverksette ny lovgivning, forhindre hvitvasking og forbedre nettverkssikkerheten.

Hvor lang tid vil det gå før den nye kunstige intelligensen får fotfeste i norske banker? Sannsynligvis ikke lenge. AI er en topp prioritet for de store internasjonale bankene, og noen ganger kommer fremtiden raskere enn vi forventer. Vipps, for eksempel, ble rullet ut i løpet av kun to år.

Hva bør norske bankansatte forberede seg på i tillegg?

De må forberede seg på de nye digitale bankene og det store generasjonsskiftet. De nye nettbankene – det er rundt 300 av dem – er alle etablert etter den siste finanskrisen i 2008. Lunar med 600 000 kunder er Nordens mest kjente. Men nordmenn kan allerede åpne en konto i Revolut, Monzo, N26, Monese eller Wise på fem minutter. De er uten filialer og deres markedsandel vokser. Raskest har det gått i Storbritannia der neo-banker i dag har 30 prosent av kundene, og spesielt de helt unge. I London er 7 av 10 unge under 25 år., kunder i en bank som ikke eksisterte da de ble født. Dette er banker for generasjonene Z og Y som har vokst opp med smarttelefoner og forventer å finne bankene på samme sted.

Med de nye nettbankene øker etterspørselen etter «merkevarebygging» og kravet til markedsføring på sosiale medier. Alle de tradisjonelle parameterne for bankvirksomhet, som renter, fagkompetanse og personlig rådgivning, vil bli erstattet av krav om at banken må samsvare med kundenes livsstil og etiske verdier. Den fire år gamle tyske banken Tomorrow med 120 000 unge kunder, profilerer seg som en 100 prosent etisk og grønn bank. Det ser mer ut som en miljøorganisasjon enn en bank, og er finansiert gjennom crowdfunding. Den åtte år gamle britiske neo-banken Monzo med 7 millioner kunder, utmerker seg som banken til moderne byfolk med en digital livsstil. De vil ikke være i samme bank som foreldrene. De to bankene tilbyr stort sett de samme tjenestene, men er helt forskjellige merker.

De nye bankene er ikke bare rettet mot vanlige unge kunder. Nye forretningsbanker har også dukket opp over hele Europa. Ett eksempel er Tide i Storbritannia, som henvender seg til små bedrifter. Den ble lansert i slutten av 2017 og har i dag over 400 000 kunder. Banken hjelper til med alt fra å starte et selskap til regnskap uten en eneste personlig rådgiver.

Det er tre årsaker til at de nye små neobankene kan utfordre de store etablerte bankene: ‘Open banking’ lar kundene videreformidle sine data i etablerte banker til de nye fintechs. Det er ‘cloud banking’ som betyr at nye merkevarer ikke trenger å etablere dyre datasentre som de gamle bankene, men kan bruke servere hos Google, Amazon eller Microsoft. ‘Bank-som-en-tjeneste’ betyr at de nye bankene kan kjøpe ferdig bankprogramvare til en brøkdel av prisen av hva de koster å utvikle.

Utfordringen for finansfolk og de gamle bankene, er derfor å bevege seg inn i den nye verden. Dette er vanskelig, fordi etablerte banker har gamle systemer og tankesett. Nye digitale banker kan starte på nytt uten lik i lasten.

Men hva bør fremtidens finansfolk gjøre? De må forstå den nye teknologien! Hvis du ikke gjør deg kjent med alle de nye teknologiene og mulighetene som vi har nevnt, blir du fremmedgjort fra moderne “bank”. Bankfolk må bli nysgjerrige igjen. Hvis du forstår fremtiden, vil du også få en jobb i fremtiden. Bankene trenger også flere ansatte som forstår merkevarebygging, unge menneskers tankesett og som kan kommunisere med dem på sosiale medier. Dem er det ikke mange av i dag.

Men det er ikke bare ansatte som trenger å utvikle ny kompetanse. Det bør bankene også. Grunnleggeren av et fintech-selskap som tilbyr bank-somen- tjeneste, sier at selskapet hennes leverer produkter til 10 prosent av den tradisjonelle prisen og distribuerer programvaren 10 ganger raskere. Ledelsen i de store bankene kan ikke ta like raske beslutninger, og de holder seg til gamle forretningsmodellene, selv om verden endrer seg.

Det er fortsatt mulig å ta grep. JP Morgan, den største banken i USA, har nettopp lansert en 100 prosent digital bank i Storbritannia. Chase, en annen storbank, beviser at selv store etablerte banker kan skape et generasjonsskifte, hvis de bestemmer seg for å gjøre det.

Fornøyd med lønnsoppgjøret
MEDLEM
Lønnsoppgjøret

Fornøyd med lønnsoppgjøret

Med en ramme på 5,2 prosent og et generelt tillegg på minimum 18 000 kroner, er forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet fornøyd med årets lønnsoppgjør.

Tekst og foto: Sjur Anda

bannerimg
SAMME SOM ANDRE: Med en ramme på 5,2 prosent fikk finans samme lønnstillegg som de fleste andre i år. Nå skal det forhandles lokalt om videre fordeling. – Vi har fått et bra oppgjør med gjennomslag for viktige prinsipper for oss, med en god fordeling mellom ulike grupper, sier Vigdis Mathisen.

V i er fornøyde med resultatet, det er innenfor rammen av det alle andre har fått. Det ble også en grei fordeling etter vi kom i kontakt igjen etter bruddet. Sammenlignet med tilbudet som lå på bordet da vi brøt forhandlingene, har vi fått et bra oppgjør med gjennomslag for viktige prinsipper for oss. Særlig vil jeg nevne at vi fikk en høyere andel generelt tillegg som gis til alle, og en kombinasjon av kronetillegg og prosenttillegg. Dette treffer medlemmer på alle nivåer, sier Mathisen.

Finansforbundet og landsmøtet har vedtatt at man skal kjempe for å få størst mulig sentrale tillegg. Finans Norge ønsker at mesteparten av lønnspotten skal fordeles lokalt ute i bedriftene.

GIKK MOT MEKLING

Det så lenge ut til at Finansforbundet og Finans Norge måtte ha hjelp av Riksmekleren for å komme i mål med årets lønnsoppgjør. I begynnelsen av mai ble det brudd i forhandlingene. Da var stemningen langt fra god.

– Vi valgte å bryte tarifforhandlingene, fordi vi møtte en motpart som var lite villig til å forhandle. Tidligere har vi vært vant til å komme i havn med de frivillige forhandlingene. Nå var det noe helt nytt som møtte oss. Vi kjente kort og godt ikke igjen vår motpart, og det måtte vi også konfrontere dem med. Dette var vårt første tariffoppgjør etter at Finans Norge ble en del av NHO 1. januar i år, sa Mathisen til Finansfokus da bruddet var en realitet.

Resultatet ble at saken ble sendt til Riksmekleren, som satte meklingsdato til 5. juni. Finansforbundet hadde varslet at de ville ta ut 20 000 medlemmer i streik, hvis meklingen ikke førte frem. Siste gang finans streiket var i 2006.

– Hvordan kom dere i gang med forhandlingene igjen?

– Det er alltid noen bakveier hvor man snakker sammen. Arbeidsgiver-siden måtte ha fått tro på at det måtte være mulig å komme frem til en løsning uten å måtte vente fire uker på mekling. Det er ikke så mange arbeidstakerorganisasjoner som har så lang tid mellom brudd og mekling. Det vanlige er to uker. Det skaper usikkerhet rundt mulig konflikt over lang tid, og da blir kanskje villigheten til å søke løsninger større, sier forbundslederen.

Finansforbundet er i stand til å stå på kravene, når vi mener det er fornuftig.
DETTE ER RESULTATET

Rammen i oppgjøret havnet på 5,2 prosent, som er det samme som de fleste andre fikk. 2,65 prosent av dette gis som et generelt tillegg som alle får. Det generelle tillegget er minimum 18 000 kroner. Det innebærer at folk med lav lønn får et prosentmessig høyere tillegg.

I finans har ofte mye av lønnsutviklingen skjedd via lokale tillegg. Også i år skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger, der resten av rammen skal fordeles. Imidlertid skal det tas hensyn til bedriftens lønnsevne i disse forhandlingene.

– Næringen leverer rekordresultater, og med dette oppgjøret er det stort rom for bedriftene å gi gode lønnstillegg til mange av våre medlemmer.

HOVEDOPPGJØR NESTE ÅR

Årets tarifforhandlinger handlet utelukkende om lønn. Neste år er det hovedoppgjør, der alle tariffavtalene er på bordet. Det blir det første hovedoppgjøret der Finans Norge er en del av NHO. Mathisen håper årets konflikt viser arbeidsgiverne at Finansforbundet er forberedt på konflikt hvis det blir nødvendig.

– Årets oppgjør ha vist at Finansforbundet er i stand til å stå på kravene, når vi mener det er fornuftig. Det gir signaler til arbeidsgiverne om at vi ikke gir oss uten kamp, hvis vi mener det er riktig og viktig for våre medlemmer. Jeg regner med at dette har gått hjem til arbeidsgiverne, og at de forstår at vi er forberedt på det som måtte komme. Samtidig er det litt deilig å føle at man er en fagforening. I år har vi virkelig forstått hvorfor vi er her, og det er vesentlig at organisasjonen også fikk kjenne på dette, avslutter Mathisen.


LØNNSREGULATIV
Lønnstrinn PR. ÅR PR. MND 1) PR. TIME 2)
22 384 251 32 021 200,13
23 388 506 32 376 202,35
24 392 353 32 696 204,35
25 396 686 33 057 206,61
26 401 047 33 421 208,88
27 405 548 33 796 211,22
28 411 171 34 264 214,15
29 417 025 34 752 217,20
30 422 886 35 241 220,25
31 427 720 35 643 222,77
32 433 924 36 160 226,00
33 440 128 36 677 229,23
34 446 360 37 197 232,48
35 452 677 37 723 235,77
36 460 301 38 358 239,74
37 467 929 38 994 243,71
38 473 459 39 455 246,59
39 481 270 40 106 250,66
40 489 120 40 760 254,75
41 497 144 41 429 258,93
42 505 008 42 084 263,03
43 512 868 42 739 267,12
44 520 931 43 411 271,32
45 528 987 44 082 275,51
46 535 765 44 647 279,04
47 545 182 45 432 283,95
48 554 611 46 218 288,86
49 564 040 47 003 293,77
50 573 851 47 821 298,88
51 583 713 48 643 304,02
52 593 984 49 499 309,37
53 604 253 50 354 314,72
54 614 929 51 244 320,28
55 625 607 52 134 325,84
56 636 702 53 059 331,62
57 647 800 53 983 337,40
58 658 998 54 917 343,23
59 670 193 55 849 349,06
60 681 814 56 818 355,11
61 693 436 57 786 361,16
62 705 159 58 763 367,27
63 717 195 59 766 373,54
64 729 447 60 787 379,92
65 741 919 61 827 386,42
66 754 616 62 885 393,03
67 767 545 63 962 399,76
68 780 706 65 059 406,62
69 793 418 66 118 413,24
70 806 132 67 178 419,86
71 818 668 68 222 426,39
72 831 207 69 267 432,92
73 843 747 70 312 439,45
74 856 285 71 357 445,98
75 868 823 72 402 452,51
76 881 361 73 447 459,04
77 893 900 74 492 465,57
78 906 440 75 537 472,10
79 918 979 76 582 478,64
80 931 518 77 626 485,17
81 944 057 78 671 491,70
82 956 594 79 716 498,23
83 969 132 80 761 504,76
84 981 671 81 806 511,29
85 994 209 82 851 517,82
86 1 006 748 83 896 524,35
87 1 019 287 84 941 530,88
88 1 031 825 85 985 537,41
89 1 044 364 87 030 543,94
90 1 056 903 88 075 550,47
1) Månedslønn er lønn pr. år dividert med 12.
2) Timelønnen er utregnet etter 160 timer pr. måned.
Enighet i lønnsoppgjøret i Virke
MEDLEM
Lønnsoppgjøret
bannerimg
FORBUNDETS FORHANDLERE: Nestleder Arne Fredrik Håstein (til venstre) og spesialrådgiver Vegard Thorbjørnsen. (Foto: Ulrik Øen Johnsen)

Enighet i lønnsoppgjøret
i Virke

Det ble enighet i Virke-forhandlingene. Resultatet er en ramme på 5,2 prosent, som er på linje med oppgjøret mellom YS og NHO. Oppgjøret omfatter rundt 880 ansatte i 17 bedrifter i Virke.


I Funksjonæravtalen gis det et generelt tillegg på 2,5 kr per time til alle. I tillegg gis det et kronetillegg på 5,5 kr per time for alle på lønnstrinn 1–5 og et tillegg på 1 kr per time for trinn 6.

Resultatet kommer i tillegg til garantilønnsats, som ble effektuert med virkning fra 1. februar.

ET GODT SENTRALT OPPGJØR

– Dette er et godt sentralt oppgjør som også gir rom for lokale forhandlinger. Nå skal disse resultatene effektueres i virksomhetene, sier nestleder Arne Fredrik Håstein.

– Ut fra lokale forhold skal det gjennomføres lokale forhandlinger.For Finansforbundets del er det viktig at kjøpekraften til alle medlemmene ivaretas.

Finansforbundet/YS og Virke sine forhandlinger i mellomoppgjøret skulle opprinnelig foregått 18.–20. april, men ble utsatt på grunn av streiken i frontfaget.

Oppgjøret omfatter rundt 880 medlemmer i disse Virkebedriftene:

 • Alektum AS
 • Arvato Finance avd. Sandefjord
 • Axactor Norway AS
 • BBL Datakompetanse AS
 • KrediNor
 • Kredinor SA
 • Kreditorforeningen Midt-Norge
 • Kreditorforeningen Vest
 • Intrum AS
 • Intrum Capital AS
 • Intrum Obligations AS
 • Intrum Payment Services
 • Lowell AS
 • Lowell Norge AS
 • Melin Collectors AS
 • Svea Finans AS
 • Visma Financial Solutions

Hovedorganisasjonen Virke er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat sektor. De representerer over 25 000 virksomheter med over 300 000 ansatte i norsk næringsliv.


ET GENERASJONSSKIFTE: - Bankene står overfor et generasjonsskifte som krever helt ny kompetanse, skriver finansfuturist Nils Elmark i denne kommentaren.
Lønnsoppgjøret i Spekter i mål
Finansforbundet/YS og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er enige i de sentrale forhandlingene om et generelt tillegg på kr 14 625,- per år.
MEDLEM
Lønnsoppgjøret
bannerimg
BLE ENIGE: Her står forbundets forhandlere og diskuterer med de andre forhandlerne i YS Spekter-oppgjøret. Til venstre: Hovedtillitsvalgt Mona Sørensen, Norges Bank og spesialrådgiver Per Christian Larsen, Finansforbundet. (FOTO: YS)

Lønnsoppgjøret i
Spekter i mål


F inansforbundet/YS og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er enige i de sentrale forhandlingene om et generelt tillegg på kr 14 625,- per år. Forhandlingene omfatter rundt 270 medlemmer i Innovasjon Norge, Kommunalbanken, Norges Bank og Vertikal Helseassistanse AS.

– Det sentrale oppgjøret er i tråd med frontfaget og gir et godt grunnlag for videre forhandlinger lokalt. Det er et spennende oppgjør med mye usikkerhet knyttet til både prisvekst og rentenivå. Vi er opptatt av at flest mulig av våre medlemmer får økt kjøpekraft etter flere år med reallønnsnedgang, sier Mona Sørensen, hovedtillitsvalgt i Norges Bank.

SLIK BLE RESULTATET

Det gis et generelt tillegg på kr 14 625,- per år. Det gis ytterligere et tillegg på kr 5 850,- per år til arbeidstakere (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) med en årslønn på kr 490 242,- eller lavere.

Ved beregning av årslønn legges følgende lønnsdefinisjon til grunn:

For fast lønte arbeidstakere: avtalt fast lønn

For timelønte arbeidstakere: timelønn inklusiv kompetanse-, kvalifikasjons- og personlige tillegg

For begge grupper: uregelmessige trekkpliktige godtgjørelser/tillegg (variable tillegg som skifttillegg/turnustillegg mv.) faste tillegg.

Tilleggene er brutto og gis med virkning fra 1. april 2023. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Partene skal i de videre forhandlingene bygge tilleggene inn i sine lønnssystemer og selv gjøre de nødvendige omregninger dersom lønnssystemene bygger på andre målstørrelser enn årslønn.

–Vi lever i en VUCA-verden
MEDLEM
Fagpolitisk forum

–Vi lever i en VUCA-verden

Volatil, usikkert, komplekst og tvetydig kjennetegner verdensbildet i dag. – Vi lever i en kaostilstand nå. Hvor lenge det vil vare er usikkert, men det kommer ny orden, sier Paal Fure, CEO i dentsu Norge og Nord Europa.

Tekst og foto: Sjur Anda

bannerimg
DYRE REGULERINGER: Reguleringer er sterke drivere for endring, men kan også være ekstremt dyre. – Lovbestemmelsen om personvern – GDPR – er de fire dyreste bokstavene som har kommet de siste årene. Det har kostet norske virksomheter enorme summer. Sammen med endringer i skatter og avgifter påvirker det alle virksomheter, sier Paal Fure.

V UCA-verden (volatile, uncertain, complex ambiguous) er en ganske presis beskrivelse av tiden vi lever i. Det er ikke lett å dekode samfunnet nå. I slike situasjoner vil vi mennesker søke ny orden. Kaoset vi lever i nå, er ganske nytt. Ting var lettere for fire–fem år siden. Hvor lenge vi vil være i kaos vil tiden vise, det kan være tre–fire år eller ti år. Min prediksjon er at det ikke går over før det nærmer seg ti år, sier Paal Fure. Han har i mange år vært ansett som en av Norges fremste trendanalytikere, og er en etterspurt tungvekter innen marketingstrategi og fremtidsorientering. Han holdt foredraget: Trender og generasjoner under Finansforbundets fagpolitiske forum i slutten av mai.

NY INDUSTRIELL REVOLUSJON

Kaoset han beskriver, drives i all hovedsak av digitaliseringen. Verdiene i samfunnet settes ikke lenger av industrieiendeler og maskiner, om vi skal tro Fure.

– Verdisetting settes fremst av immaterielle verdier og forventninger om fremtiden. Se på Twitter, det har vært et tapssluk gjennom femten år. Likevel pumpes det penger inn der, basert på at markedet tror det kommer til å bli verdt noe. En sånn bedrift hadde ikke overlevd i industrisamfunnet, sier han.

Han kommer inn på globaliseringen, som vil ha stor påvirkning på hvordan vi jobber. Stikkord er plattformøkonomi og fjernjobbing, der du kan få utført oppgaver rimelig og bra via nettplattformer. Du er ikke på noen måte bundet av landegrenser eller fysisk lokasjon.

– I tillegg kommer kunstig intelligens, som vil gjøre prosesser raskere og billigere, sier Fure.

DRIVERE FOR ENDRING

Frykt, usikkerhet og misnøye er drivere til endring.

– Å forstå disse drivkreftene vil være viktigere enn noensinne. Det blir kjernen i det å være tillitsvalgt, å forstå hva folk er redde for, usikre på og misfornøyde med.

– Folk er redde for sykdom, krig og å være en dårlig forelder, usikre på om jobben vil være der i fremtiden, misfornøyde med strømpris, lønn og høye renter. Ut fra dette kommer alle endringer. Det å dekode disse momentene, er vanskelig, sier Fure.

ENDRINGENS GANG

Fra en tanke oppstår, til det er en akseptert tanke i samfunnet, tar aldri mindre enn femten år. Først er det innovatørene som tar ting i bruk. Fure beskriver dem som fullstendig ukritiske og de betaler dyrt for noe som ikke fungerer.

– Du skal ikke høre på innovatørene. Det er når majoriteten tar ting i bruk, det blir fart på sakene. Da skal det være gjennomtenkt og testet og et klart alternativ, sier Fure, som peker på fire drivere for endring: Regulatorisk, økonomisk, kulturelt og teknologisk.

– Det er vanlig å være opptatt av det teknologiske og kulturelle strømninger som bærekraft. Faktum er at det er de regulatoriske og økonomiske driverne som er sterkest. Kaoset vi står i nå, er skapt av at verdens lovgivende og regulerende myndigheter har mistet kontrollen, og at virksomheter er i ferd med å ikke tjene penger. Internett er fryktelig vanskelig å regulere da det er et globalt fenomen. Tenk på TikTok og Chat GPT. Myndigheter kan ikke regulere der de ikke har domene, og internett er ikke et land. Dermed blir også det moderne arbeidslivet vanskelig å regulere. Samtidig er 75 prosent av verdens virksomheter bekymret for at lønnsomheten vil bli sterkt redusert de neste ti årene. Dette er noe alle må forholde seg til, sier Fure. Dette får konsekvenser for hvordan man tenker fremover.

– I en nettverksøkonomi må man tenke på en helt annen måte. Vi må tenke i nettverk og verdikjeder snarere enn det klassiske, der man har alt selv. Gjennom denne tankegangen kan man hente marginer som gir fremtidstro for eierne, avslutter han.

Stiller KI-krav til regjeringen
Negotia, NITO og Finansforbundet krever nå økt fokus og handling fra regjeringen for å sikre etisk og ansvarlig bruk av kunstig intelligens
MEDLEM
Kunstig intelligens

Stiller KI-krav til regjeringen

bannerimg
ANSVARLIG BRUK: – Det er viktig at regjeringen tar de nødvendige skrittene nå for å sikre en ansvarlig og etisk bruk av kunstig intelligente systemer som berører arbeidstakeres rettigheter på arbeidsplassen, sier forbundsleder Monica Paulsen, Negotia, (til venstre), president i NITO Trond Markussen og forbundsleder Vigdis Mathisen, Finansforbundet.

N egotia, NITO og Finansforbundet krever nå økt fokus og handling fra regjeringen for å sikre etisk og ansvarlig bruk av kunstig intelligens, spesielt på arbeidsplassen. Arbeidet med den nye nasjonale digitaliseringsstrategien starter nå og forventes å være klar første halvdel av 2024.

– Med den farten og kraften kunstig intelligente systemer brer seg, er det en evighet i vår digitale verden. Det er derfor viktig at regjeringen tar de nødvendige skrittene nå for å sikre en ansvarlig og etisk bruk av kunstig intelligente systemer som berører arbeidstakeres rettigheter på arbeidsplassen. Den norske modellen, som kjennetegnes av tillit, samarbeid og medbestemmelse, må også gjelde for kunstig intelligens. Det er på tide å gå foran, ta ansvar og handle nå før techgigantene overtar makten, sier forbundsleder Monica Paulsen, Negotia, president i NITO Trond Markussen og forbundsleder Vigdis Mathisen, Finansforbundet.

For å bidra til å øke kompetansen om kunstig intelligens, har Negotia, NITO og Finansforbundet gått sammen med Digital Norway og utviklet et kompetanseløft om etisk og ansvarlig bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassen tilgjengelig for alle.

KRAVENE TIL REGJERINGEN:

Det bør stilles krav til virksomheter om rutiner for medbestemmelse og samtidig stilles krav om at ansvar plasseres i ledelsen ved innkjøp, innføring og bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassen.

Det bør opprettes et nasjonalt tilsyn for å sikre at de kunstig intelligente systemene er lovlige, etiske og trygge, og forhindrer diskriminerende utslag av kunstig intelligens.

Arbeidstakeres rettigheter må styrkes i arbeidsmiljøloven når det gjelder mulige konsekvenser av overvåkning, datainnsamling, teknologistress og fremmedgjøring i arbeidsmiljøet.

Det må gjøres et løft med kompetanseheving på kunstig intelligens og digital etikk, slik at både arbeidsgivere og arbeidstakere har den nødvendige kunnskapen til å ta ansvarlige beslutninger rundt bruken av kunstig intelligens.

Ny naturavtale krever økt kompetanse hos alle
MEDLEM
Medlemsmøte
bannerimg
HELT ENIGE: Forbundsleder Vigdis Mathisen og klima- og miljøminister Espen Barth Eide var helt enige om at det er et stort behov for å bygge faglig kompetanse på tvers av sektorene for å nå målene i den nye naturavtalen.

Ny naturavtale krever
økt kompetanse hos alle

Mindre hyttebygging og mer gjenbruk av veier kan bli to konsekvenser når den nye internasjonale naturavtalen rulles ut i Norge. Ingen vil være uberørt, og behovet for kompetanse er stort.

Tekst og foto: Sjur Anda

K lima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og stortings-representant Mathilde Tybring-Gjedde (H) deltok i en paneldebatt på et godt besøkt medlemsmøte 20. april i regi av Finansforbundet og Naturviterne. Målet med møtet var å øke kunnskapen om, og drøfte konsekvensene av, innføringen av den nye naturavtalen i Norge.

BÆREKRAFTIG FORVALTNING

Innen 2030 skal all natur forvaltes bærekraftig, og 30 prosent av jordens land og hav skal bevares. Det er kjernen i den nye globale naturavtalen som alle verdens land vedtok i Montreal før årsskiftet. Norge vil på ingen måte bli uberørt. I 2021 vedtok EU-parlamentet og landene EUs klimalov. I klimaloven heter det at EUs utslipp skal reduseres til netto null senest i 2050, og at målet gjelder alle sektorer og dekker alle klimagasser, ikke bare CO2.

– Den nye naturavtalen vil begrense nedbyggingen av natur og gripe inn i alle deler av det norske samfunnet. Vi nordmenn har vært vant til å tenke på natur som noe uendelig både til lands og til havs. Nå har vi en biomangfoldskrise, og det vil tvinge oss politikere til å legge betydelige begrensninger på bruken av natur for å nå målene i den nye naturavtalen, sa klima- og miljøministeren til en lydhør forsamling.

Han pekte på at veibygging og bygging av fritidsboliger er de to viktigste kildene til nedbygging av natur i Norge. I fjor høst sendte regjeringen ut en veileder for hyttebygging for å sikre en bærekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsboligene. Når det gjelder veibygging, vil det i større grad bli aktuelt å gjenbruke deler av dagens veinett for å spare naturen. Det vil være bra for klimautslippene, bra for naturen og bra for økonomien.

VERDIEN AV NATUR

– Vi har en naturkrise som er like alvorlig som klimakrisen. Det er ikke slik som mange tror, at de tiltakene vi setter inn på klimakrisen, automatisk også gjelder for naturkrisen. I mange økonomiske regnskap blir verdien av natur satt til null, men nå er vi nødt til å få et mer bevisst forhold til verdien av natur, understrekte klimaministeren.

Han pekte på at det er like viktig å ha et naturregnskap som et klimaregnskap, men det er mye mer krevende å regne på verdiene av natur enn å regne på klimagassutslipp.

GRØNN BOK

I regjeringsplattformen heter det at klima og miljø skal være en ramme rundt all politikk. Lenge før naturavtalen startet regjeringen arbeidet med å lage et naturregnskap. Regjeringens klimastatus og -plan legges frem hver høst i Grønn bok samtidig med statsbudsjettet. Planen inneholder regjeringens klimabudsjett, men mangler foreløpig mål for hvor store utslipp hver sektor kan tillate.

Regjeringen og klima- og miljøminister Espen Barth Eide har deltatt aktivt i utformingen av den nye naturloven. Til neste år kommer en egen stortingsmelding om oppfølgingen av naturavtalen i Norge. Her kommer det flere konkrete verktøy for hvordan arbeidet med naturloven skal følges opp.

– Jeg er helt enig i at det er bra å lage en egen stortingsmelding om naturavtalen. Det som blir krevende, er hvor langt regjeringen kan gå med reguleringer og offentlige tiltak som spesielt vil ramme kommunal sektor. Når vi vet at 82 prosent av landarealet i Norge ikke er vernet, så blir det en vanskelig balansegang, sa stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).

BYGG KOMPETANSE

Forbundsleder Vigdis Mathisen hadde en tydelig utfordring til politikerne:

– Vi må bygge kompetanse på klima og miljø på en slik måte at folk forstår hva vi prater om. Hvis de ikke gjør dette, så får vi ikke folk med oss. Det kommer mange nye krav på klima og miljø som alle vil merke ganske godt. Da må folk ha så mye kunnskap at de skjønner hvorfor kravene kommer. Derfor er det viktig å få bygd opp en solid bærekraftkompetanse i det norske samfunnet, understreket Mathisen.

Hun ønsket også at vi snakker og samhandler i klima- og miljøspørsmål på tvers av sektorene og på en slik måte at 99 prosent ikke ramler av. Bart Eide var helt enig med forbundslederen i at vi kommer til å trenge mye mer faglig kompetanse på tvers av sektorene. Han viste til at taksonomien har gjort livet enklere, men den må også gjenspeile naturens tålegrense. Det er viktig, ellers er det en reell risiko for at alle bare er opptatt av klimautslippene. Hittil har vi bare vært vant til å forsyne oss av naturressursene og å gjøre det smartest mulig.


GOD DEBATT: Aslak Bonde ledet paneldebatten. Fra venstre: Forbundsleder Vigdis Mathisen, Finansforbundet, forbundsleder Morten Wedege, Naturviterne, klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).
MANGLER ARBEIDSKRAFT

Mathilde Tybring-Gjedde pekte på at den aller største utfordringen i Norge er mangel på arbeidskraft. Det vil hindre utvikling og hvordan vi lykkes med den grønne omstillingen. Hun viste til at Høyre har foreslått én time ekstra naturfag i Grunnskolen, fordi naturfagkunnskapen er ganske svak.

– Vi trenger også mer bærekraftkompetanse inn i de ordinære studie-løpene. Økonomistudenter må sette seg inn i taksonomien, bærekraftsrapportering, risikoanalyse og prising. De må kunne gi råd til kundene som står overfor store omstillinger de neste årene.

Tybring-Gjedde understreket at det er svært viktig for den eksisterende arbeidskraften hvordan vi rigger etter- og videreutdanningen best mulig. Det må bli mulig å ha familie, stå i jobb og kombinere kortere modulbaserte etter- og videreutdanningskurs, for eksempel innen taksonomi.

– Da Høyre satt i regjering startet de kompetansereformen som er et program i åtte bransjer. Jeg har merket meg at finansnæringen ønsker et program for bærekraft i finans. Hele poenget med bransjeprogrammet er å gi makten til partene i arbeidslivet, slik at de kan bestille det de trenger hos utdanningsinstitusjonene. Det må være desentralisert og nettbasert og mulig å gjøre ved siden av jobb, påpekte stortingsrepresentanten.

NYE KURSTILBUD

Finansforbundet har i flere år tilbudt stipend, studier og kurs til sine medlemmer. BI har to heldigitale kursserier som er spesielt tilpasset finansbransjen: Bærekraftig finans og Ledelse under konstant endring. Til høsten setter de opp et nytt bachelorkurs i bærekraftig risikostyring som gir 7,5 studiepoeng. De lanserer også to kurs på 15 studiepoeng; bachelorkurset Digital Compliance og masterkurset Responsible AI Leadership.

Fremover vil forbundet tilby kurs og videreutdanning innen kunstig intelligens, Blockchain, anti-hvitvasking, digitale penger, cybersikkerhet, grønn finans, compliance og endringsprosesser. I samarbeid med DigitalNorway arrangerer forbundet også læringsreiser om data, KI, skytjenester og bærekraft.

Les mer om forbundets studietilbud: www.finansfokus.no

Jobbvalget ble inspirert av Kvadsheim
MEDLEM
Medlemsmøte

Jobbvalget ble inspirert av Kvadsheim

Hallgeir Kvadsheim inspirerte Markus til å jobbe med sparing og investering. I begynnelsen av mai fikk han møte økonomiguruen live i Ålesund.

Tekst og foto: Magne S. Otterdal

bannerimg
FIKK NYE TIPS: Bankfolk kan også lære nye ting om privatøkonomi, konstaterer fra venstre Linda Gudmundset fra Sparebanken Vest, Cecilie Breivik, Markus André Hofstad Rønnestad og Merete Løken fra Nordea.

Å LESUND: Nærmere en norsk privatøkonomisk guru kommer en neppe. Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, med sin lange karriere som privatøkonomirådgiver og programleder for Luksusfellen, samlet medlemmer av Finansforbundet, Delta og Parat på inspirasjonsforedrag om personlig økonomi i Florø og i Ålesund i vår.

MØTTE IDOLET

En av dem som satt lengst fremme under foredraget i auditoriet i Ankeret på NTNU i utkanten av Ålesund, var Kvadsheim-fan Markus André Hofstad Rønnestad.

– Jeg har sett Luksusfellen siden jeg var liten. Da jeg hørte at han skulle holde foredrag, var jeg rask med å melde meg på, sier Rønnestad. Han er i dag ansatt som nettopp investeringsrådgiver i Nordea.

Etter foredraget ville Rønnestad vite hvordan programledere til Luksusfellen velges. Rønnestad sier at Kvadsheim er et idol, og han sikret seg en selfie som han la ut på sin Linkedin-profil.

– Trenger en investeringsrådgiver å få råd om personlig økonomi? Lærte du noe nytt?

– Jeg lærte at det å ta en gjennomgang av forsikringene er absolutt viktig. Mye av det andre har jeg fått ut i fingerspissene ved å jobbe i Nordea.

— Du har selv orden i økonomien?

– Ja, jeg må nesten ha det som investeringsrådgiver, absolutt ja. Men det er alltid godt med nye tips.

Det er stadig yngre som søker Luksusfellen.
Hallgeir Kvadsheim, privatøkonomiguru
AHA OM SKATT

Linda Gudmundset, styremedlem i Finansforbundet i Møre og Romsdal, konstaterer at læring er en kontinuerlig prosess, selv for de mest erfarne i finanssektoren. Hun gikk nylig over fra Handelsbanken til Sparebanken Vests nyetablerte kontor i Ålesund.

På spørsmål om de som jobber i bank, forsikring eller inkasso trenger økonomiske råd, svarer hun:

– Selv om vi håndterer økonomi daglig, blir vi aldri helt utlærte.

Gudmundset konstaterer at de som jobber i bank og forsikring, er som alle andre.

– Vi er bare mennesker. De fleste tenker nok at de har orden på økonomien, og i de fleste tilfeller er nok det riktig.

Et hovedbudskap som Gudmundset trekker frem fra Kvadsheims foredrag, er viktigheten av å forstå hvordan skatt fungerer når det gjelder investeringer i aksjefond.

– Jeg tror mange fikk en aha-opplevelse da de skjønte at 38 prosent av gevinsten går til skatt. Det er viktig å ha i bakhodet når man investerer, sier hun.


LYTTET TIL GURUEN: Medlemmer av Finansforbundet fikk sammen med kolleger i Delta og Parat en time med inspirerende råd fra privatøkonomiguru Hallgeir Kvadsheim, her i aksjon i auditoriet “Fogdegården” ved NTNU i Ålesund.
IKKE SPIS AV SPAREKONTOEN

Gudmundset merket seg også Kvadsheims råd om å ha en sparekonto som ikke er direkte tilgjengelig via nettbank eller kort.

– Hvis du ikke har god selvkontroll, kan det være lett å ta penger fra sparekontoen. Ved å be banken fjerne kontoen fra nettbanken, blir det vanskeligere å ta ut penger impulsivt, sier Gudmundset.

Hallgeir Kvadsheim mener dette er en enkel måte å unngå å bli fristet til å spise av bufferkontoen.

– En kan enten skjule kontoen i nettbanken, eller rett og slett ha den i en annen bank som en vanligvis ikke bruker. En får også ganske god rente i enkelte mindre nisjebanker, sier Kvadsheim som mener det er lurt å sette noen slike stengsler for seg selv, så en ikke så lett kan forsyne seg av egen “gullkrukke”.

– Hva viser statistikken, hvilket fag eller bakgrunn har de som havner i Luksusfellen?

– Det er ganske bredt både med bakgrunn og yrke. Det vi merker, er at det er stadig yngre som søker Luksusfellen. De kommer raskere i problemer, og problemene eskalerer raskere enn de har gjort tidligere.

Selv om vi håndterer økonomi daglig, blir vi aldri helt utlærte.
Linda Gudmundset, Finansforbundet Møre og Romsdal
GLOBALE INDEKSFOND

Om behovet for råd i personlig økonomi blant ansatte i finanssektoren, sier Kvadsheim at bankfolk kan ha behov for oppdatering om forsikringsordningene og forsikringsfolk vise versa om bankspørsmål.

– Jobber du i forsikring, er det ikke sikkert du har oversikt over de beste lånebetingelsene, og jobber du i bank, er det ikke sikkert du har de beste forsikringene. Da kan det være godt å ha noen andres øyne på dette.

Ifølge Kvadsheim er de fleste spørsmålene fra salen hvordan få mest mulig ut av sparekronene.

– Skal du spare langsiktig, er det globale indeksfond som gjelder. Gode, billige fond som gir mest valuta for pengene, lyder privatøkonomiguruens krystallklare råd.


Hent tilbake kritisk IKT
MEDLEM
Smånytt fra forbundet

Hent tilbake kritisk IKT

Norske myndigheter bør følge særlig godt med på cybersikkerhet i norsk finansnæring. Det var ett av hovedbudskapene fra Finansforbundet til Stortingets finanskomité i den åpne høringen 9. mai om finansmarkedsmeldingen 2023. Fra forbundet deltok: Sjeføkonom Sven Eide, forbundsleder Vigdis Mathisen og spesialrådgiver Ingeborg Frøysnes.

Finansforbundet mener det er grunnlag for å undersøke nærmere hvilke erfaringer næringen har gjort seg med å legge IKT-funksjoner til land utenfor Norge. Lange og uoversiktlige leverandørkjeder øker sårbarheten for angrep, noe som er spesielt alvorlig for finansnæringens grunnleggende nasjonale funksjon. Regjeringen bør derfor vurdere behovet for å hente tilbake kritiske IKT-funksjoner fra utlandet.


OVER 10 000 PÅ KURS

Da pandemien traff forbundet, måtte alle fysiske kurs avlyses. Kathrine Jølle Wathne (bildet) kunne tilby digitale Microsoft-kurs, og det ble løsningen. Siden det første kurset ble holdt 25. mai 2020, har det blitt 149 kurs med over 10 000 deltakere fra hele landet. Kursene er gratis for medlemmene, og responsen er fortsatt stor.

– Vi får stadig mailer fra medlemmer som er superfornøyde med dette tilbudet. Noen trenger en oppfriskning. At de kan bli med på kurset fra hvert nes og hver dalkrok, gjør at tilbudet går til absolutt alle medlemmer, sier regionrådgiver Mai Brit Staurland Strøm.

Alle nivåene av Excel-kursene er mest populære, men det er også rift om plassene på andre kurs. Finansforbundet tilbyr blant annet kurs i Microsoft 365 og OneDrive, OneNote, Teams, PowerPoint grunnkurs og kurs i animasjon samt Forms – lær å lage undersøkelser og hvordan jobbe smartere i Word. LinkedIn grunnkurs og grunnkurs i Power BI er nyeste tilbudene. I forkant av kurset får deltakerne tilsendt dokumentasjon og presentasjonen fra kursholder. Etter deltakelse på kurset får de tilsendt opptaket som er tilgjengelig i to måneder.

930 nye medlemmer

930 nye ordinære medlemmer på 62 dager og en økning på 30 prosent fra i fjor. I tillegg har forbundet også fått 92 nye studentmedlemmer. Det er det strålende resultatet av vårens vervekampanje. Nå har Finansforbundet passert 34 000 medlemmer totalt!

- Bruddet i forhandlingene har nok spilt en rolle for det gode resultatet. Den siste måneden har vi faktisk fått over 100 nye medlemmer hver uke. Det ble ekstra fart i innmeldingene da vi gikk i brudd, men det er bare en del av forklaringen. Både medlemmer og tillitsvalgte har gjort en formidabel verveinnsats, forteller Solveig Marie Bjørnstad, fagansvarlig merkevare i Finansforbundet.


FORMER FREMTIDENS KI-POLITIKK

Spesialrådgiver Ingeborg Frøysnes (bildet) i Finansforbundet er invitert som medlem i en ny policygruppe for kunstig intelligens (KI) i regi av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium).

Gruppen skal bidra til å styrke nasjonal kompetanse og dialog innen politikkutvikling for KI-området. De vil møtes virtuelt en gang i måneden for å diskutere ulike temaer relatert til KI-politikk, med innledninger fra eksperter og aktører fra inn- og utland.

NORAs ønske er å etablere en gruppe som tenker teknologipolitikk og følger med på utformingen av KI-politikk i verden, spesielt i lys av den nye nasjonale digitaliseringsstrategien som Norge har lansert. NORA er et norsk samarbeid mellom åtte universiteter, tre høgskoler og fem forskningsinstitutter innen AI, maskinlæring og robotikk.

Styrking av arbeidstakers rettigheter i konsernforhold
ARBEIDSRETT

Styrking av arbeidstakers
rettigheter i konsernforhold


I mars 2023 vedtok Stortinget lovendringer i arbeidsmiljøloven som kan få stor betydning for ansatte som jobber i konsern. Bakgrunnen for endringene er at stadig flere ansatte jobber i konsernselskaper, og at en god del beslutninger som får betydning for disse arbeidstakerne, tas av andre enn arbeidsgiverselskapet.

Ett av områdene hvor disse ansatte vil få styrket sine rettigheter, er i forbindelse med nedbemanning eller oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. Mange kjenner kanskje til at arbeidsgiver i henhold til aml. § 15-7 annet ledd plikter å tilby annet passende arbeid i virksomheten før man kan gå til oppsigelse. Nå har Stortinget vedtatt at arbeidsgiver også plikter å tilby annet passende arbeid i andre deler av konsernet, dersom det finnes. Det innebærer følgelig et utvidet ansvar for arbeidsgiver, hvor de nå må etablere rutiner for undersøkelser og kartlegging av bemanningssituasjonen i andre deler av konsernet. Selv om det ikke skulle være ledig stilling i arbeidsgiverselskapet, vil altså en oppsigelse likevel kunne bli kjent usaklig dersom det skulle vise seg at det finnes en ledig stilling i et annet (norsk) selskap som inngår i konsernet, og som arbeidstakeren er kvalifisert for.

Nå skal det riktignok nevnes at lovgiver også har åpnet for at arbeidsgiver kan innskrenke kretsen av hvilke foretak som skal inngå i konsernet dersom det er saklig begrunnet. Tanken er at særlig de store konsernene, som ofte har mange foretak med ulike arbeidstakerkategorier eller arbeidstakeroppgaver, skal få redusert de praktiske og administrative utfordringene som en utvidet krets vil kunne medføre. Likevel påpeker departementet at retten til annet passende arbeid i andre deler av konsernet ikke må bli illusorisk som følge av innskrenkningen, samt at en eventuell innskrenkning av kretsen skal drøftes med de tillitsvalgte i forkant.

Arbeidstakers rettigheter i konsernforhold blir også forsterket gjennom lovendringen i aml. § 14-2. Der følger det at ansatte som har fått oppsigelse som følge av virksomhetens forhold (typisk nedbemanning), vil få utvidet sin fortrinnsrett til nyansettelse til å gjelde alle norske selskap i konsernet, ikke bare det selskapet som man hadde et ansettelsesforhold med. Det betyr at ansatte som er kvalifisert for ledige stillinger i andre deler av konsernet enn hvor man tidligere hadde ansettelsesforhold, kan påberope seg fortrinnsretten til disse stillingene. Men også her er den utvidede fortrinnsretten sekundær, slik at dersom det er ledige stillinger både hos tidligere arbeidsgiverselskap og hos et søsterselskap, så skal stillingen i arbeidsgiverselskapet avklares først.

Til slutt vil jeg nevne en annen sentral del av lovendringene, nemlig at arbeidsgivers plikt til informasjon og drøfting med de tillitsvalgte etter aml. Kap. 8, også skal utvides til å gjelde i konsernforhold, jf. ny § 8-4. Begrunnelsen er også her at dagens regelverk innebærer at de tillitsvalgte ikke får muligheten til medvirkning eller å påvirke beslutninger som fattes av morselskapet eller konsernspissen, til tross for at mange av disse beslutningene får betydning for de ansatte i de underordnede selskapene.

Etter denne bestemmelsen får nå morselskapet ansvaret for å etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom selskapene i konsernet og arbeidstakerne i konsernet. Et viktig poeng her er at en slik samarbeidsform skal etableres i samråd med et flertall av de ansatte i konsernet eller én eller flere fagforeninger som representerer et flertall av arbeidstakerne i konsernet. Hvordan informasjons- og drøftingsplikten konkret skal gjennomføres, overlates til det enkelte konsern å avgjøre. Det åpnes dessuten opp for at partene kan inngå tariffavtaler som fraviker gjennomføringsmåten for informasjon og drøftinger i konsernet.

Disse lovendringene trer i kraft 1. januar 2024.

Jan Roald Heiberg, advokat i Finansforbundets sekretariat FOTO: MORTEN BRAKESTAD
adv nordea