hjem

leder
LEDER

God jul og godt nytt år


JAN ERIK THORESEN LEDER

D et nærmer seg årsskifte. 2022 går snart over i historien. For egen del virker det som tiden mellom årsskiftene går fortere og fortere. Sånn er det vel jo lengere ut i livet man kommer. Et årsskifte har for meg blitt en tid hvor det har blitt naturlig å tenke over hva året har bragt av store og små hendelser.

2022 står først og fremst frem med at Russland angriper Ukraina og derved endrer situasjonen dramatisk for hele Europa og til dels påvirker hele verden. Den brutalitet og forakt for menneskeverd som Russerne viser, og Ukrainernes mot og vilje til å kjempe sin sak overrasker nok en del. NATO og vesten sitt samhold og støtte til Ukraina er viktig og kanskje også litt overraskende. Jeg er dog overrasket over at våre politikere ikke sørger for å øke Forsvarsbudsjettet mere enn de gjør. Det bør være åpenbart at vårt forhold til Russland vil være endret i lang tid fremover, og vi bør derfor i større grad enn i dag være i stand til å ivareta våre sikkerhetsinteresser både alene og i allianse med NATO.
Sverige og Finland søker NATO medlemskap, og alt tyder på at de vil bli medlemmer. Det er nesten utrolig at vi har kommet dit. Det var ikke mange som trodde det for bare et år siden. Dette vil ha stor betydning for Norge, og vil medføre et helt annet sikkerhetspolitisk bilde i Norden.

Vi har lagt bak oss et år med galopperende priser på alt som har med å leve et liv å gjøre. Det ser ut til at prisstigningen vil fortsette. Toppen er ikke nådd.

FSF har blitt invitert til å legge frem sine krav til statsbudsjettet for 2024 og vi skal møte arbeidsministeren med våre krav den 19. desember. Vårt eldrepolitiske dokument danner grunnlaget for våre krav. Våre krav til statsbudsjettet 2024 vil være gjenstand for de kommende drøftinger med Regjeringen. Her skal vi selvfølgelig følge opp den krevende situasjonen, og henge på regjeringen, slik at vår kjøpekraft ikke går ned selv med meget høy prisstigning. Videre skal vi jobbe for at kommuner settes i stand til å gi de tjenester de er pålagt innen seniorområdet.

For første gang på flere år har vi gjennom året greid å holde antallet medlemmer noenlunde i balanse. Det har vært gjort en meget god jobb med rekruttering av nye medlemmer og ikke minst ta vare på de vi har. Det er grunnlaget for all vår virksomhet mot myndigheter. Og det tyder på at avdelingene er en viktig sosial arena for våre medlemmer. Fortsett det gode arbeid fremover i det nye året.

Til slutt vil jeg takke alle dere våre tillitsvalgte og medlemmer som har jobbet for FSF gjennom året som har gått. Jeg vil også takke alle våre samarbeidspartnere og støttespillere for støtten dere har gitt oss gjennom året.
Jeg ønsker dere en riktig god jul og et fredfullt nytt år.

Medlemskontakt utgis av Forsvarets seniorforbund Postboks 1550 Sentrum 0015 Oslo


Ansvarlig redaktør:

Jan Erik Thoresen

Opplag: 4400
Adresser og telefonnummer:
Leder Jan Erik Thoresen
tlf: 23 09 33 56/488 97 060
e-mail: jet@fk.fsforb.no
Nestleder Per Anders Volden tlf: 23 09 39 19/483 58 035
e-mail: pavo@fk.fsforb.no
Sekretariatsleder Iren Isfeldt
tlf: 23 09 32 33/926 03 257
e-mail: Isfeldt@iren@fk.fsforb.no
Virksomhetskontroller
Halvor Døhlen
mobil 408 87 284
e-mail: halvor@fk.fsforb.no
Informasjons- og kommunikasjonsleder
Knut Nordbø,
mobil 904 78 597
e-mail: knut@fk.fsforb.no
innhold
s.9
s.10
s.11
INNHOLD

 • 6 Julehilsen fra forsvarsminister
 • 7 Julehilsen fra forsvarssjefen
 • 8 Uansett hvor du jobber må du sette deg inn i tjenestepensjonen din
 • 9 Private beslagsforbud
 • 10 Årets målingsmeninger
 • 11 Hva nå Finnmark
 • 12 Nytt fra forbundskontoret
 • 13 FSF Bodø fyller 40 år
 • 16 Hvem fyller år!
 • 17 Medlemsfordeler
 • 20 Forsvarets seniorforbund
  – Avdelinger
Redaksjonen avsluttet 27.11.2022
Stoffrist nr 1/23 er 27.01.2023

Design: En Idé AS, Britt Steinseth

Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

Grafisk produksjon: 07 Media as www.07.no

TIL ETTERTANKE
TIL ETTERTANKE

Lenker og røtter


ARNE SVILOSEN Feltprost/ oberst emeritus

I et kinesisk ordtak heter det:» Hugg av dine lenker og du er fri. Hugg av dine røtter og du dør.»

I 2030 skal Norge feire et stort nasjonal-jubileum. Slaget på Stiklestad i 1030 er av de mest symbolsterke hendelser i vårt lands historie. Olav Haraldsson falt i slaget og raskt etter sin død ble han forvandlet til det fremste symbol på kongemakt og kirke og etter hvert også for det norske folk. Denne hendelsen har fått dyptgripende betydning for fremveksten av det norske riket, politisk, religiøst, rettmessig og kulturelt.

Hva Olav den hellige har betydd gjenspeiles kanskje sterkest i vårt riksvåpen som Norge har hatt siden 1280 tallet, der den norske løven holder Olavs martyrøks. Tusen år med historie, gir minst tusen historier å fortelle. Hver historie er en vev med mange tråder. En viktig del av denne veven er verdier som har fulgt i kjølvannet av helgenkongen og kristningen av landet. Lenge før det var noe som het Helse Øst eller Helse Vest, etablerte kirkene i vårt land sykehus, drevet av den kristen nestekjærlighets tanken. Lenge før det var noe som het Kunnskapsdepartement etablerte kirkene skoler og utdanning. Lenge før noen hadde hørt om U-hjelp, drev norske misjonærer helsehjelp, utdanning, brønnboring og pengebistand til mennesker i den tredje verden.

Verdier som nøysomhet, hardt arbeid, gudsfrykt, respekt, solidaritet, likeverd, nestekjærlighet, lovlydighet kjennetegner vårt land og andre land som har vært i sterk vekst. Nå skal ikke alt godt i vårt land bare føres tilbake til kristne røtter. Vi har også blitt påvirket av andre strømninger, f eks romerretten og tanken om det juridiske system med bruken av advokater som ga enkeltpersoner en ny rettssikkerhet.

Når vi om noen år skal markere tusen år som kristent land, bør vi stanse opp og se hvilke verdier vi har fått med oss, hva de har betydd og tenke etter hvilke verdier vi ønsker å ta med inn i fremtiden for oss og våre etterkommere.

Hugger vi av lenker blir vi fri. Hugger vi av røtter, dør vi. Derfor er det av avgjørende betydning at vi ikke ødelegger røttene som vårt samfunn er bygd på. Når vi nå nærmer oss jul, tenker jeg på julefortellingen om Gud som ble menneske. Kjærligheten har sin rot i denne fortellingen, en fortelling som har hatt enorm betydning for enkeltmennesker, for billedkunsten, for musikken, for livsinnhold, for samfunn og utvikling. Hva blir igjen av dette om fortellingen bak blir borte?

Fortellingen er som røtter som skal gi næring slik at hver ny generasjon kan tilegne seg den godhet som er nødvendig for at livet skal gi mening og være bærekraftig.

Lenker bør vi frigjøre oss fra. Røtter må vi ikke hugge over.

adv-fp
image

JULEHILSEN til FORSVARETS SENIORFORBUND
JULEHILSEN til FORSVARETS SENIORFORBUND
img
Forsvarsminister
Bjørn Arild Gram

D et har blitt tradisjon at forsvarsministeren sender en julehilsen til forsvarsansatte som har gått over i pensjonistenes rekker. Jeg kan forsikre dere om at det er en glede også for meg å kunne bidra til denne tradisjonen.

Så er det slik at julen i år har et spesielt bakteppe. Det er krig i Europa. Dere som har levd en stund og som kanskje selv har vært ute på oppdrag der krigen har herjet, vet kanskje bedre enn noen hvor alvorlig dette er. Soldater dør på slagmarken, sivile bombes og må leve under fryktelige forhold, millioner av mennesker drives på flukt.

Ingenting kunne vært fjernere fra julebudskapet. Et budskap fylt av håp og glede. Her hjemme ønsker vi hverandre en gledelig og fredfylt jul. For mange ukrainere blir dette en jul fylt av fortvilelse og uro. Fortvilelse over det som er tapt og uro over hva det nye året vil bringe. Derfor er det så viktig at vi stiller opp for de som kjemper for sin frihet og for de som nå er på flukt. At vi viser at vi bryr oss.

Norge støtter Ukrainas forsvarskamp og vil gjøre det så lenge ukrainerne er villige til å kjempe. Vi donerer forsvarsmateriell og vi donerer penger slik at de kan kjøpe det de trenger mest. Her hjemme blir ukrainske flyktninger tatt imot med åpne armer. Av ressurssterke og rause mennesker. Av mennesker med erfaring og klokskap. Mange av disse er medlemmer av Forsvarets seniorforbund.

Mange av seniorforbundets medlemmer er også veteraner. I den forbindelse vil jeg nevne at regjeringen har iverksatt arbeidet med en ny tiltaksplan for ivaretakelse, anerkjennelse og oppfølging av veteraner Vi håper å kunne presentere den nye tiltaksplanen i løpet av første halvår 2023.

Jeg vil takke Forsvarets seniorforbund for det arbeidet dere legger ned når det gjelder å fremme så vel medlemmenes sak som Forsvarets. Det gode omdømmet Forsvaret har kommer ikke av seg selv, og dere er en viktig del av det informasjonsarbeidet som må til for å opprettholde det.

Til tross for at vi står overfor en krevende økonomisk og sikkerhetspolitisk situasjon, må vi ikke glemme at julen først og frem skal være en gledens tid. En tradisjonenes tid. En tid for å minnes vår egen barndoms jul, og alt det den førte med seg av forventing og spenning.

For noen bærer julen likevel med seg minner som ikke er så gode, og for andre vil julen være preget av ensomhet og savn. Det gjelder ikke minst mange eldre. Nettopp i år bør vi alle være opptatte av å rekke ut en hjelpende hånd til noen som måtte trenge den.

Jeg ønsker dere alle en god og fredelig jul, og jeg ser frem mot et nytt år med nye muligheter.


Takk for innsatsen i 2022!

JULEHILSEN fra FORSVARSSJEFEN
JULEHILSEN fra FORSVARSSJEFEN
img
Eirik Kristoffersen
General
Forsvarssjef

F orsvarets aller viktigste oppgave er å bevare vår fred og sikkerhet. For å løse denne oppgaven må vi tilpasse vår aktivitet etter situasjonen vi til enhver tid står i. Situasjonen nå er preget av usikkerhet. Forsvaret må bidra til at ingen ser seg tjent med å begrense Norsk handlefrihet. Vi må raskt kunne støtte sivile etater i tilfelle hendelser eller kriser. Siden desember i fjor har Forsvaret iverksatt flere tiltak for å øke beredskapen. Forsvaret har nå gjort ytterligere grep. Etter faglig råd fra meg, besluttet regjeringen 1. november i år at Forsvaret skulle styrke beredskapen. Forsvaret har nå gått over i en ny fase for å være best mulig i stand til å støtte sivilsamfunnet ved behov, og å være forberedt for å ivareta vårt ansvar.

2021 kalte jeg beredskapsåret. Vår vurdering av operativ evne viste at beredskapen ble bedre gjennom 2021, men vi er ikke ferdige og arbeidet fortsetter fremover. Jeg valgte å kalle 2022 for samvirkeåret. Samvirke gjør oss sterkere fordi vi sammen er sterkere enn hver for oss. Det var viktig for meg at vi skulle utvikle vårt samvirke internt i Forsvaret, i rammen av totalforsvaret og sammen med allierte og partnere. Det er spesielt to dimensjoner jeg ønsket å trekke frem. Først den menneskelige, hvor relasjon og interaksjon mellom folk styrker vår evne til samvirke på alle nivåer. Dernest den tekniske, hvor best mulig informasjonsutveksling mellom plattformer og avdelinger er en av forutsetningene.

Cold Response 2022 var en av de store arenaene hvor samvirke ble øvet. Øvelsen ble gjennomført med 30 000 soldater fra 27 nasjoner, inkludert partnernasjonene Sverige og Finland. Rammene for øvelsen endret seg som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Øvelsen ble også preget av den tragiske ulykken 18. mars hvor fire U.S Marines soldater omkom. Endrede rammer og ulykken til tross, demonstrerte øvelsen og perioden som har fulgt, med all tydelighet samholdet i NATO og med våre partnere. Kjernen i NATO står tydeligere enn noen gang «en for alle, alle for en».

På tampen av inneværende år mottok jeg mandatet for utvikling av mitt fagmilitære råd (FMR). En av de viktige målsetningene med rådet er å legge frem anbefalinger som sikrer et fremtidsrettet, alliansetilpasset og modernisert forsvar som raskt og fleksibelt kan bruke ny teknologi. Et viktig område vil være ny effektbasert teknologi og våpensystemer. Forsvaret må også utvikles i takt med kravene til bærekraft, klima og miljø. En tverrfaglig gruppe er nedsatt for å utarbeide rådet. En gruppe med kompetanse fra hele forsvarssektorens. Jeg vil også støtte meg på Forsvarets avdelinger, forskningsmiljøene, interesseorganisasjoner og engasjerte mennesker når jeg utvikler mitt fagmilitære råd. Rådet vil bli levert til våren.

2022 har også vært året hvor våre verdier er blitt utfordret. Mediene har satt søkelys på varslingssaker og vist tydelige svakheter i vårt system. Dette undergraver tilliten mellom samfunnet og Forsvaret. Min prioritering av verdiene respekt, ansvar, mot har vært og er min øverste prioritet. Forsvaret jobber sammen for å gjenvinne tilliten.

Vi lever i en utfordrende tid, og dere som er medlemmer av Forsvarets seniorforbund bidrar til å knytte folk og forsvar sammen. Jeg vil takke den enkelte av dere for engasjementet.

Med ønske om en fredfylt jul og godt nytt år når den tid kommer.

For alt vi har. Og alt vi er.

Uansett hvor du jobber må du sette deg inn i tjenestepensjonen din


Nytt fra Statens pensjonskasse

Uansett hvor du jobber må du sette
deg inn i tjenestepensjonen din

img
Rådgiver i fagseksjonen i pensjonerings- området, Lars Martinsen. FOTO: SIVERT ALMVIK/SPK
Etter reformer i det norske pensjonssystemet har det blitt mer opp til den enkelte å ta riktige valg slik at pensjonen sikrer livet en ønsker å ha som pensjonist. Tjenestepensjonen spiller en svært viktig rolle i den samlede pensjonsutbetalinga du får.


Finans Norge, finansnæringens hovedorganisasjon, publiserte i vår en rapport om pensjonssparinga til private bedrifter med innskuddspensjon for sine ansatte. Raskt oppsummert rapporterer Finans Norge at:

 • 64 prosent av arbeidstakere i privat sektor fikk ikke pensjonssparing for de første 100 000 av årslønna (1 G)
 • 24 prosent av arbeidsgiverne setter av minstesatsen på to prosent av lønna i pensjon for de ansatte.

Forklaring av hva dette betyr, og hvilke konsekvenser det har:


Ingen pensjonssparing opp til 1 G:
Frem til 2021 trengte ikke private arbeidsgivere å sette av pensjon for lønn som var under 1 G. I 2021 var folketrygdens grunnbeløp 106 399 kroner. Det betyr at hvis du hadde en årslønn på rundt 500 000, fikk du kun pensjonssparing for omtrent 400 000 av lønna. Arbeidsgiver hadde anledning til å gi deg pensjonssparing for hele lønna, men var ikke pliktig til å gjøre det.

Dette ble endret fra og med 2022 etter at Stortinget vedtok endringer i regelverket for innskuddspensjon. Fra i år får ansatte i privat sektor pensjon fra første krone de tjener. Endringa gjelder ikke tilbake i tid.

Minstesatsen på to prosent:
Private bedrifter med innskuddsordning har plikt til å spare mellom to og sju prosent av lønna i pensjon for sine ansatte. Den minste sparesatsen på to prosent blir ofte omtalt som «minsteordning» av mediene.


Etter reformer i det norske pensjonssystemet har det blitt mer opp til den enkelte å ta riktige valg slik at pensjonen er slik at den sikrer livet en ønsker å ha som pensjonist. Alle i Norge har folketrygden som grunnpilaren i pensjonen sin. Tjenestepensjon får en viktig rolle i den samlede pensjonsutbetalinga og vi må alle være innstilt på å jobbe lenger enn de eldre årskullene før oss.

Uansett om du jobber i privat eller offentlig sektor er det viktig at du følger med på hva tjenestepensjonsordningen din omfatter. Du bør også starte tidlig med å beregne hvor mye du får som pensjonist slik at du vet hva du bør gjøre for å få det pensjonistlivet du ønsker deg.


Hvordan er tjenestepensjonen i det offentlige

I offentlig sektor har de aller fleste litt enklere regler for hvordan alderspensjonen tjenes opp.
Det er ingen minstesats for pensjonssparinga:


 • Du får pensjonssparing så lenge du jobber i en virksomhet tilknytta oss i en stilling på minst 20 prosent. Regjeringa foreslår å fjerne dette kravet slik at det blir helt likt i staten, kommunal sektor og i privat sektor.
 • Arbeidsgiveren din setter av en viss prosent av lønna di hver måned.
 • Satsen er 5,7 prosent for årslønn opp til 755 400 kroner.
 • For lønn mellom 755 400 og 1,2 million kroner, setter arbeidsgiver av 23,8 prosent av lønna di.
 • I tillegg til sparing til alderspensjon, får du 4,21 prosent av all lønn fra du var 13 til du blir 61 år i avtalefestet pensjon (AFP). Hvis du ikke kvalifiserer til AFP, kan du få ha rett til en annen ordning hvor arbeidsgiver setter av tre prosent av lønna. Dette kalles betinget tjenestepensjon, og gjelder bare kun for noen årskull.
 • Både alderspensjonen og AFPen er livsvarige utbetalinger.
 • Du slipper å tenke på hva slags risikoprofil du skal velge, eller om aksjemarkedet går opp eller ned før du blir pensjonist. Pensjonsbeholdninga i offentlig tjenestepensjon blir regulert opp i takt med lønnsreguleringa hvert år.

Selv om offentlig sektor er enklere, må du sette deg inn i hva du kan få og hvor lenge du må jobbe. Det gjør du i vår pensjonskalkulator.


Medlemskapet hos oss handler mer enn bare livsvarig alderspensjon og AFP. Som medlem hos oss har du blant annet uførepensjon og etterlattepensjon inkludert i medlemskapet, og som sikrer deg og dine etterlatte hvis noe skulle skje med deg. Lær om de andre godene du får i medlemskapet.

OBS:
Alt over gjelder for de som er født i 1963 eller etter og jobber i offentlig sektor. Er du født i 1962 eller før, tjener du opp til alderspensjon på en litt annen måte. Men, det gjelder kun alderspensjonsdelen. Alle andre godene som du har i medlemskapet hos oss, er uavhengig av hvilket årskull du er født i.


Private beslagsforbud - Hvordan unngå at arv eller gaver går til barnas kreditorer

Private beslagsforbud - Hvordan unngå at arv eller gaver går til
barnas kreditorer

Mange foreldre ønsker å behandle sine barn likt enten man gir gaver eller testamenterer bort eiendeler. Men hva gjør man om et av barna sliter med stor gjeld eller ikke kan ta vare på verdiene?
AV: Advokat Erik Råd Herlofsen,
partner i advokatfirma SBDL
img
FOTO: Per Anders Volden

D et er et anerkjent prinsipp at avtaler skal holdes og at gjeld skal betales. Av den grunn har man beslagsregler som sier at en kreditor normalt kan ta beslag i ethvert formuesgode som tilhører en skyldner og som kan omgjøres i penger. Dersom en hytte, som har vært i familiens eie i en årrekke, overføres til en sønn som sliter økonomisk, vil sønnens kreditorer straks de får kunnskap om overføringen ta pant i hytten og realisere denne. Foreldrenes ønske om at deres hytte skulle forbli i slekten og komme kommende generasjoner til gode, gleder i stedet sønnens kreditorer. Dersom sønnen har stor gjeld, for eksempel på grunn av en tidligere konkurs, risikerer man dessuten at reduksjonen i sønnens gjeldsbyrde heller ikke gir særlige forbedringer totalt sett for vedkommende.

Enda verre kan situasjonen være hvor sønnen med økonomiske problemer mottar eller arver hytten i fellesskap med sine søsken. Også i et slikt tilfelle vil sønnens kreditorer ta pant i sønnens andel av hytten og deretter begjære andelen solgt. Dersom hans søsken ikke har økonomi til har råd til å kjøpe andelen, vil kreditor kunne kjøpe andelen og deretter kreve «sameiet» oppløst, hvoretter hytten blir tvangssolgt og går ut av familiens eie.

For å unngå slike situasjoner kan naturligvis foreldre la være å gi eller testamentere midler til et barn med stor gjeld eller som sliter med rusproblemer eller lignende. Vedkommende kan dessuten selv avslå gaven eller gi avkall på arv, og på den måten unngå kreditorbeslag. Det finnes imidlertid et alternativ, som er relativt lite kjent, men som fremgår av dekningslovens kapittel 3 om private beslagsforbud.

Det fremgår av disse reglene at den som vederlagsfritt overdrar verdier/gjenstander ved gave eller testament, kan bestemme at de overdratte verdier skal være unntatt fra kreditorbeslag på mottakerens hånd. Det er imidlertid en forutsetning at giveren/testator tar et uttrykkelig forbehold i forbindelse med overdragelsen. Det er altså ikke slik at den som mottar en gave eller arv, selv kan bestemme at gjenstanden skal være beslagsfri for kreditorene. Giver/testator må dessuten være reell eier av den gjenstand som overdras. Dersom gjenlevende ektefelle sitter i uskiftet bo, kan vedkommende ikke bestemme at det skal være et beslagsforbud for den delen som «tilhører» førstavdøde.

Loven skiller mellom private beslagsforbud for eldre og ny gjeld.

Eldre gjeld

Et vanlig tilfelle er at foreldre ønsker å hjelpe en sønn eller datter med et sted å bo, gjerne i forbindelse med studier eller ved samlivsbrudd, og gir bort en leilighet i gave. Dersom foreldrene er kjent med at barnet har stor gjeldsbyrde, ønsker de å unngå at leiligheten blir tvangssolgt for å dekke gjelden. De bestemmer derfor at leiligheten skal være beslagsfri overfor eksisterende kreditorer. Disse vil for øvrig normalt ha gitt lån uten å ta hensyn til mulig kommende arv eller gaver, og har derfor ingen berettiget grunn til å forvente at en slik gave eller arv skal dekke gjelden.

Den som mottar en leilighet eller hytte hvor giveren/arvelateren har bestemt at det skal være beslagsforbud overfor eldre gjeld, kan imidlertid fritt disponere over leiligheten eller hytten. Dette innebærer at eiendommen både kan selges og pantsettes, noe som kan medføre at beslagsforbudet bortfaller over tid. Beslagsforbudsklausulen vil således i utgangspunktet ikke begrense arvingens rett til å råde over arven. Mottaker kan fortsatt bruke opp pengene, eller selge gjenstander.

Gavesalg

Det er også anledning for giver å bestemme beslagsforbud selv om det ytes delvis vederlag, forutsatt at den beslagsfrie delen utgjør mer enn 50 % av gjenstandens verdi. I så tilfelle kan det kun tas forbehold om beslagsforbud for den forholdsmessige andelen av gjenstanden. Det samme gjelder eventuell verdistigning, som således også kommer kreditorene til gode.

Framtidig gjeld

For å unngå at mottaker av en leilighet eller hytte selger denne til dekning av sin gjeld, kan giver/testator bestemme at gjenstanden også skal være beslagsfri overfor nye kreditorer, altså overfor framtidig gjeld. I et slikt tilfelle må giver/testator samtidig bestemme at mottakeren ikke har anledning til å selge eller pantsette gjenstanden.

Dette vil imidlertid ofte bære preg av umyndiggjøring av mottaker og benyttes som regel bare i de tilfellene mottaker ikke evner å ta vare på verdiene og for eksempel sliter med rus- eller psykiske problemer.

Selv om det er bestemt at formuesgodet er beslagsfritt, kan kreditorer som har krav som er oppstått i direkte sammenheng med gjenstanden, for eksempel krav på elektrisitet og skatt, kreve tvangssalg for sitt krav. Det samme gjelder eventuelle erstatningskrav som mottaker har pådratt seg etter mottakelsen av formuesgodet, forutsatt at vedkommende har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Dersom en sønn har mottatt en beslagsfri hytte og senere blir erstatningsansvarlig for eksempel ved skade oppstått i forbindelse med promillekjøring, vil skadelidte kunne kreve dekning også i en beslagsfri gjenstand.

Båndlegging av pliktdelsarv

Normalt kan ikke den som gir arv båndlegge den delen av arven som er arvingens pliktdel. Et unntak finnes imidlertid i arveloven § 53 hvor det fremgår at arvelateren kan båndlegge pliktdelen frem til livsarvingen fyller 25 år når arvelateren mener at dette vil være til det beste for arvingen. Har arvelater en stor formue, kan han eller hun benytte seg av regelen om maksimum 15 G i pliktdel og dermed fritt båndlegge den delen av arven som overstiger dette beløpet.

Hvordan?

Forbeholdet om beslagsfrihet må tas enten ved testament eller «på annen måte». I førstnevnte tilfelle må forbeholdet tas i et gyldig og gjeldende testament, mens det i gavetilfellene bør foreligge et gavebrev som inneholder et klart forbehold som tas «senest ved overdragelsen». Normalt vil et beslagsforbud på en eiendom gjelde i mottakers levetid, men det er ingenting i veien for å tidsbegrense beslagsforbudet og man kan også gjøre dette gjeldende for mottakers barn – altså slik at forbudet gjelder i to generasjoner.

Den som mottar en leilighet eller hytte hvor giveren/arvelateren har bestemt at det skal være beslagsforbud overfor eldre gjeld, kan imidlertid fritt disponere over leiligheten eller hytten. Dette innebærer at eiendommen både kan selges og pantsettes, noe som kan medføre at beslagsforbudet bortfaller over tid.

Avkastning og påkostning

Dersom eiendelens avkastning skal være beslagsfri, må dette fremkomme særskilt i testamentet eller i gavebrevet. Dersom en beslagsfri bolig inneholder en hybel som leies ut, vil kreditorene kunne ta utlegg i leieinntektene med mindre også disse er unntatt fra beslag. Det samme gjelder om et gårdsbruk er overført med beslagsforbud og har inntekter fra gårdsdriften.

Dersom det foretas påkostninger på en beslagsfri eiendom, må man først se hen til hvordan påkostningene er finansiert. Dersom midlene stammer fra beslagsfrie midler, vil eiendommen fortsatt i sin helhet være beslagsfri. I motsatt fall kan kreditorene ta dekning i en forholdsmessig andel av verdien. Vanlig vedlikehold likestilles ikke med påkostninger.

Rettsvern/tinglysing

For at beslagsforbudet skal kunne stå seg overfor kreditorene må dette ha rettsvern. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt beslagsforbudet gjelder eldre eller framtidig gjeld. I forhold til fast eiendom, må således beslagsforbudet tinglyses i grunnboken på den aktuelle eiendom. Dersom forbudet også gjelder framtidig gjeld, må det dessuten fremgå at mottakeren ikke har anledning til å selge eller pantsette gjenstanden. Det er derfor viktig i skjøtet eller gavebrevet å presisere om beslagsforbudet gjelder eldre eller framtidig gjeld eller begge deler.,

I forhold andre formuesgoder som for eksempel en bil eller andre gjenstander, så må det utarbeides en spesifisert liste over hvilke gjenstander som omfattes av beslagsforbudet og så må denne listen tinglyses i Løsøreregisteret. I slike tilfeller beholder mottakeren rådigheten over gjenstanden.

Når det gjelder penger, verdipapirer og enkle fordringer, er det et tilleggskrav, altså i tillegg til tinglysing, at disse må overføres til en tillitsmann, samt at den som er skyldner i forhold til en enkel fordring må gis varsel om at betaling kun kan skje til tillitsmannen.

Når det gjelder beslagsforbud fastsatt i et testament, så kan dette normalt ikke kunne etableres før testator er død. Testator kan jo så lenge han eller hun er i live trekke tilbake eller endre sitt testament. Rettsvernet må imidlertid bringes i orden før eller senest samtidig med at boet overtas til privat skifte eller før offentlig skiftebehandling av boet er avsluttet.

Tillitsmann

Når en giver/testator bestemmer beslagsforbud, skal vedkommende alltid oppnevne en bank, advokat eller i visse tilfeller statsforvalter, som tillitsmann. Tillitsmannen skal føre regnskap og forvalte de midler som overleveres vedkommende, samt føre tilsyn med de gjenstander som er i mottakers besittelse.

Omdannelse, oppheving, ombytting og utbetalinger

Det hender at det oppstår behov for endringer etter at en beslagsfri gjenstand er mottatt og både giver, mottaker og tillitsmann kan anmode stiftelsestilsynet om endringer eller opphevelse. Det er i så tilfelle en forutsetning at en endring må skje i pakt med «gavens ånd og mening». Et vedtak om oppheving fra Stiftelsestilsynet kan sendes til Kartverket for sletting fra grunnboken.

Det hender også at det er behov for å bytte ut en beslagsfri gjenstand, for eksempel om mottaker av en beslagsfri eiendom har behov for å flytte. Vedkommende kan i slike tilfeller be tillitsmannen om å bistå til å avhende eiendommen og benytte midlene til å kjøpe en ny eiendom og i den anledning besørge tinglysing av beslagsforbudet på den nye eiendommen.

Dersom tillitsmannen råder over beslagsfrie penger er det vedkommende som bestemmer når og hvor mye som skal utbetales til dekning av mottakerens nødvendige utgifter. Høyesterett har for øvrig uttalt at det ikke er støtende i en gjeldsordningssak at debitor ikke søker om opphevelse av ordningen for å kunne betale sine kreditorer.

Avsluttende kommentarer

Det tinglyses hvert år om lag 100 private beslagsforbud i Norge, hvilket tyder på at ordningen er lite kjent blant folk flest. Hensett til at inkassobransjen i Norge i 2020 har om lag 114 milliarder kroner til innfordring fordelt på 9,7 millioner inkassosaker, er det lite tvilsomt at mange kreditorer får hel eller delvis dekning når skyldneren mottar arv eller gave. Dette vil normalt også være positivt for mottaker som på den måten kan redusere sin gjeldsbyrde og få en «ny start». På den annen side er det mange som er i «bunnløs» gjeld og hvor testator eller giver burde bestemme at gaven eller arven bør være beslagsfri, særlig i de tilfeller hvor det er flere søsken som gis eller som arver en eiendom i fellesskap.


KILDER

Dekningslovens kapittel 3

Deler av artikkelen har tidligere vært utgitt i 2017 i tidsskriftet Vi over 60.

Advokat Erik Råd Herlofsen er partner i advokatfirmaet SBDL. Han har møterett for Høyesterett og var i perioden 2004 - 2018 medlem av Statens seniorråd.

Årets meningsmålinger - Økt forsvarsvilje, på andres vegne?

Årets meningsmålinger - Økt forsvarsvilje, på andres vegne?

AV: Folk og Forsvar

O Opinion har nylig gjennomført årets meningsmåling, på vegne av Folk og Forsvar. I tillegg til de faste spørsmålene om Forsvaret, verneplikt og NATO, har vi i år inkludert nye spørsmålsstillinger om bl.a. egenberedskap og tillit til myndighetene. Du finner også noen tall om forsvarsindustri og deltagelse i internasjonale operasjoner.

Her er noen utvalgte funn: Forsvaret

Oppslutningen om Forsvaret er høy. Hele 90% av de spurte mener at Norge bør ha et militært forsvar, og kun 1% sier nei. Det er lite variasjon i ulike befolkningssegmenter.

Verneplikten står også sterkt. 83% av de spurte vil beholde verneplikten, og de eldre er mer positive enn de yngre. I aldersgruppen over 56 år svarer hele 91% ja til verneplikt. Fordelt på politiske partier er det hos velgerne til MDG og SV som verneplikten har lavest oppslutning, med henholdsvis 58% og 61%. Høyest er den hos KRF (95%) og Høyre (93%).

Inntrykket av kvaliteten på Forsvaret har sunket noe siden i fjor. Totalt mener 45% av de spurte at kvaliteten på Forsvaret er «svært god» eller «ganske god». I fjor (2021) lå tallet på 62%. Det er imidlertid økende vilje til å bruke mer penger på forsvar. I år svarer 44% at de mener gjeldende forsvarsbudsjett er for lite, mens tallet i fjor lå på 36%. Det er en tydelig kjønnsforskjell, der 56% av menn og kun 32% av kvinner mener dette. Ønsket om å bruke mer penger på forsvar øker også med alderen.

Forsvarsvilje

På spørsmålet om Norge bør forsvare seg militært, selv om utfallet er usikkert, svarer hele 87% ja. Det er en klar oppgang fra i fjor (80% i 2021). Menn (92%) er noe mer positive enn kvinner (82%). Forsvarsviljen stiger også med alderen. Hele 91 % av de spurte over 56 år svarer ja på dette spørsmålet, mens ja-andelen er nede på 70% blant de spurte under 25 år. Geografisk er den generelle forsvarsviljen lavest i Oslo (81%) og høyest i Nord-Norge (93%).

Det er imidlertid interessant å se motsatte utviklingstrekk på spørsmålet om du selv ville vært villig til å bidra til forsvaret av Norge, med å utføre de oppgaver du er i stand til, dersom Norge skulle bli angrepet. Her svarer kun 69% ja, noe som er en klar nedgang fra i fjor (76% i 2021). Aldersgruppen 40-55 er mest positiv med 78%. Menn (79%) er langt mer villige til å bidra enn kvinner (59%). Geografisk er viljen til selv å bidra lavest i Nord-Norge (63%) og høyest på Vestlandet (73%). Det er også en viss variasjon fordelt på politiske partier. Av FRP’s velgere sier 82% av at de selv vil bidra, mens 57% av SV’s velgere sier det samme.

Trygghet og egenberedskap

På spørsmålet «Hvor trygg eller utrygg føler du at du og din familie er sett ut ifra dagens sikkerhetspolitiske situasjon?» svarer nesten 2 av 3 at de er svært eller ganske trygge. Den opplevde tryggheten er høyest hos de yngste under 25 år (73%), og lavest i gruppen over 56 år (61%). Tre fjerdedeler av velgerne til SV og Senterpartiet føler seg trygge, mens kun halvparten av velgerne til KRF og Rødt sier det samme.

Tilliten til myndighetene er relativt høy. 59% svarer at de stoler på at norske myndigheter tar de riktige beslutningene for å trygge landet. Tilliten er noe høyere hos kvinner (63%) enn hos menn (56%). Politisk er den høyest hos regjeringspartiene SP (89%) og AP (81%), mens FRP’s velgere har lavest tillit (33%) til myndighetene.

Det anbefales fra myndighetene at alle skal ha en viss egenberedskap og bl.a. kunne klare seg selv m.h.t. vann, mat og varme i tre døgn, om det skulle oppstå en krisesituasjon. På spørsmål om hvor godt forberedt man er på dette svarer 60% at de er svært eller ganske godt forberedt. Best forberedt er aldersgruppen over 56 år (73%), mens de yngste under 25 år (44%) i lavest grad har gjort noen forberedelser. Fordelt på politiske partier er det SP’s velgere (77%) som føler seg mest forberedt, mens de minst forberedte er velgerne til MDG (43%).

NATO-medlemskap og internasjonale operasjoner

Oppslutningen om NATO-medlemskapet har også økt. 84% mener nå at dette bidrar til å trygge landet. Dette er en oppgang på fem prosentpoeng siden i fjor. Oppslutningen blant menn (88%) er noe høyere enn blant kvinner (79%). Hos aldersgruppen over 56 år er oppslutningen hele 90%. Brutt ned på politiske partier er Rødt’s velgere (64%) de som har lavest oppslutning om medlemskapet i NATO.

På spørsmålet om Norge bør bidra med styrker i NATO-operasjoner med FN-mandat svarer 72% ja. Også her er menn (81%) noe mer positivt innstilt enn kvinner (63%).

Forsvarsindustri

På spørsmålet «Hvor viktig synes du det er at vi har en nasjonal forsvarsindustri i Norge?» svarer 75% svært eller ganske viktig. 81% av menn og 69% av kvinner mener dette. Kongsberggruppen er den mest kjente bedriften i denne sektoren, fulgt av Nammo og Thales. 8 av 10 av de spurte er enige i at norsk forsvarsindustri er viktig for nasjonal verdiskapning, teknologiutvikling og arbeidsplasser.

Ved spørsmål eller kommentarer, kontakt gjerne generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe på tlf 99 24 15 78 eller mail mkm@folkogforsvar.no

Hva nå Finnmark

Hva nå Finnmark

AV: Tor R. Boland
FOTO: Geir Wulff/Sagat
img
Banak flystasjon 1945. FOTO: Geir Wulff/Sagat.

D a general Arne D. Dahl etablerte Nedrevann leir etter krigen, som seinere ble Porsangmoen, var det nok etter en nøye militærtaktisk vurdering. Han skriver selv at etter «mange personlige vurderinger måtte det bli et sted på Karasjokveien.» Da Sovjet i 1989 gikk i oppløsning kom Garnisonen i Porsanger (GP) i fokus. GP sto i fare for total nedleggelse. Forsvarsminister Johan Jørgen Holst AP proklamerte fred og den kalde krigens slutt. En rask nedbygging av forsvaret begynte. Verneplikten ble uthulet og forsvarssjef Diesen la opp til et profesjonelt forsvar. I tillegg ble Norge med på en rekke utenlandsoperasjoner under mottoet, «det som er bra ute er også bra hjemme.» Spørsmålet som nå må stilles er om politikerne har lært noe på veien til Putins invasjon av Ukraina?
«Realiteten forteller oss nå at den historiske klokken er rund.»
Har politikerne fått med seg alle feilgrep som er begått? Nedbygging av Hæren til et ekspedisjonskorps, nedlegging av Olavsvern, nedbygging av beredskapslagre for ammunisjon, drivstoff og mat. Forutsetningen for det nye forsvaret var at det ikke eksisterte noen militær trussel mot Norge. Utviklingen har vist noe annet. Advarslene har stått i kø. Under G8 møtet i St. Petersburg juli 2006 kom Putin med sterke anklager mot Vesten og at Russland skulle bli verdensledende i energispørsmål. Allerede da brukte han dette som et politisk våpen mot Ukraina. Nå har Polen, Romania og Finland fått smake svøpen fra Kreml. Da forsvarsminister Anne Grete Strøm Erichsen AP holdt nyttårstale i det militære samfunn den 7. januar 2007 kom hun med spådommer som er blitt en realitet. «Vi står nå overfor et selvbevisst Russland, som åpenbart tar sikte på en ny stormaktsrolle gjennom klassisk maktpolitikk.» Ministeren forsto nok ikke sjøl at hun traff spikeren på hode.


img
27.august 1973. Kong Olav foretar åpning av Halkavarra skytefelt. FOTO: Geir Wulff/Sagat.

Spørsmålet som nå må stilles er om politikerne har lært noe på veien til Putins invasjon av Ukraina?img
Leopard strigsvogn på øvelse Porsangmoen. FOTO: Geir Wulff/Sagat.

Politikerne har nå delvis våknet opp, men om de har lært noe er vrient å se. Finnmark skal igjen forsvares, og oppbyggingen på Porsangmoen er i gang. Men det mangler penger, for hva er vel 3,5 milliarder når forsvaret mangler det meste. Disse kronene er ikke engang nok for å bygge opp GP og Banak flystasjon. Banak flyplass er helt unik for forsvaret av Finnmark og bør nå utbygges og rustes opp til fast stasjonering av egne og kunne ta imot allierte stridskrefter. Russland og tidligere Sovjets trusler er vi blitt vant med. En helt ny militær situasjon for Norge kommer nå som Finland og Sverige blir medlem av NATO. Derfor må Banak og Porsangmoen utbygges til å bli det nye og største militære tyngdepunktet i nord. Her ligger et øvingsfelt som er Europas beste hvor soldatene får de beste realistiske treningsforhold i en barsk natur, som herder kvinner og menn til å mestre de vanskeligste forhold som de vil kunne møte hvis det måtte kreves av dem.

Lakselv 2022

NYTT FRA FORBUNDSKONTORET
NYTT FRA FORBUNDSKONTORET

Kjære alle våre medlemmer rundt omkring i det ganske land.

Medlemsstatus I FSF og rekrutering

Også i 2022 ser det ut til at vi mister flere medlemmer enn vi får nye. Naturlig avgang (dødsfall) utgjør normalt i snitt to i uken. Likevel synes nedgangen i år å være vesentlig mindre enn de foregående årene, og det er særdeles gledelig.

For å opprettholde en slik positiv trend er det essensielt at vi alle er aktive i å markedsføre FSF og å være ildsjeler i avdelingen vår. Det er alle dere ildsjelene som gjør forskjellen! Dette er også noe rekrutteringskomiteen, som ble opprettet i vår, jobber med. De vil etter hvert komme med mer informasjon, og de ser også på mulige nye medlemsfordeler. Det er ønskelig at dere kommer med ønsker/tips om medlemsfordeler dere kan tenke dere.


Statsbudsjettet 2024

Første møte av i alt fire møter, angående statsbudsjettet for 2024, ble gjennomført 8. september mellom regjeringen ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet og pensjonist- og arbeidstakerorganisasjonene.

Forbundsstyret skal behandle krav til statsbudsjettet for 2024 på FSM 4/23. Våre krav sendes frem 2. desember og behandles på møte nr 2 med regjeringen mandag 19. desember (drøftingsmøte). Som tidligere bygger våre krav på vårt eldrepolitiske dokument og det er rettet mot økonomi, helse- og omsorg, arbeidslinjen/diskriminering og demokratisk underskudd.

Våre krav til statsbudsjettet for 2024 vil bli redegjort for på vår hjemmeside www.forsvaretsseniorforbund.no og i medlemskontakt MK 1-23.

Forbundsstyremøter i 2023

FSM 01/23: 30.-31.01., FSM 02/23: 13.-14.03., FSM 3/23: 03.05., FSM 4/23: 05.05., FSM 5/23: 18.-20.09., og FSM 6/23: 20.-21.11.

Landsmøtet er planlagt avviklet på Hamar 3.-5. mai 2023. FSM 3 og 4/23 avvikles i forbindelse med landsmøtet.

Kontaktinformasjon til forbundskontoret:

Leder Jan Erik Thoresen,
mobil 488 97 060,
e-post jet@fk.fsforb.no

Nestleder Per Anders Volden,
mobil 483 58 035,
e-post pavo@fk.fsforb.no

Sekretariatsleder Iren Isfeldt,
mobil 926 03 257,
e-post iren@fk.fsforb.no

Virksomhetskontroller
Halvor Døhlen,
mobil 408 87 284,
e-post halvor@fk.fsforb.no

Informasjons- og kommunikasjons-
leder Knut Nordbø,
mobil 904 78 597,
e-post knut@fk.fsforb.no

Medlemskontakt 2023

MK 1/23 kommer ut uke 7, og nr. 2 i uke 19. Fra forrige nummer har vi lagt inn en full digitalisert løsning av vårt Medlemskontakt på hjemmesiden. Tidligere har det vært lagt ut en pdf fil. Vi håper at den digitaliserte løsningen gir en mye bedre opplevelse enn den gamle. Dette er også et ledd i digitaliseringen av bladet vårt.

Det er ønskelig at avdelingene bidrar med stoff til Medlemskontakt. Frist for innsending av stoff er 3 uker før bladet er i postkassene.


FSF Bodø fyller 40 år

FSF Bodø fyller 40 år

img
FSF Bodø 40 års jubileumsmiddag i messa Bodin leir. Meget godt oppmøte og god stemning rundt bordet. FOTO: FSF Bodø

O nsdag 12. mai 1982 ble det arrangert et pensjonisttreff på Bodø Hovedflystasjon med formål å etablere en pensjonistforening for Forsvarets personell i Saltenområdet.
Representanter for Bodø Hovedflystasjon og Forsvarets Overkommando deltok på dette første møtet, og foreningen ble formelt etablert 12. oktober 1982.

I 1983 var foreningen i Bodø med å stifte Forsvarets Pensjonistforbund med hovedsete i Oslo, og var en sentral deltager i starten. I år var det tid for å feire 40-års jubileum.

For at alle foreningens medlemmer skulle få en smakebit av historien og ikke minst det daglige sosiale liv og aktivitet før og nå, ble det laget et jubileumshefte som gikk ut til alle medlemmene.

Høydepunktet var selve jubileumsmiddagen lørdag 15. oktober på befalsmessa i Bodin leir. Den ble først og fremst viet foreningens medlemmer gjennom et flott middagsarrangement.


img
Fra venstre: Wencke Lutnes, representant Forsvarets operative hovedkvarter Oberst Håvard Berg-Olsen med kone Berit Berg-Olsen, Leder FSF Bodø Kjell Lutnes, Irene Krutnes og varaordfører Ola Smeplass. FOTO: FSF Bodø
40 års
jubileum


img
Leder FSF Jan Erik Thoresen gratulerer avdelingen med 40 års jubileum og ønsker lykke til med fortsettelsen. FOTO: FSF Bodø

Gjester og medlemmer ble ønsket velkommen i Ridderhallen. Her ble det raskt god stemning.

En flott pyntet spisesal dannet rammen rundt et riktig gourmetmåltid levert av kjøkkenet fra Bodin leir. Det startet som seg hør og bør med Kongens skål ved oberst Berg-Olsen fra FOH. Leder FSF Bodø Kjell Lutnes fortalte om foreningens indre liv og takket for støtten fra Bodø hovedflystasjon og FOH gjennom 40 år. Bodø-Oktetten bidro med flere kunstneriske innslag og for anledningen en 40-års jubileumssang. Videre fulgte det hilsningstaler fra kommunen ved varaordfører Ola Smeplass og fra FSF sentralt ved Jan Erik Thoresen. Oblt. Hennig Hansen Homb takket for maten og minnet om det gode samarbeidet som vil bli videreført i årene som kommer.

adv-Solgruppen
image

adv-Solgruppen
image

HVEM FYLLER ÅR
HVEM FYLLER ÅR!
Karin Hauge 3. okt. Kristiansand S
Inger Marie Granås 9. okt. Lillestrøm
Niels Sverdrup-Thygeson 11. okt. Bekkestua
Steinar Rognmo 18. okt. Narvik
Wenche Beate Krohg 25. okt. Oslo
Inger-Johanne Reine 25. okt. Oslo
Sonja Aaen 28. okt. Hesseng
Tjodhild Herland 15. nov. Laksevåg
Torbjørn Gjelsten 26. nov. Trondheim
Svend Skanke 28. nov. Opphaug
Bjørg Dobloug 8. des. Stange
Kåre Ritland 8. des. Søreidgrend
Stein Tvergrot 11. des. Rygge
Johs Bjarkø 11. des. Oslo
Lars Haug 13. des. Jessheim
Tore Næss 19. des. Oslo
Odd Nytrøen 20. des. Bardu
Trygve Viken 23. des. Råde
Johannes Sjølie 23. des. Rygge
Tor Berntsen 25. des. Sandvika
Bertha M Gulseth 10. jan. Stavern
Hans Lundli 10. jan. Hamar
Leif Sæterli 13. jan. Harstad
Anne Lise Svendsen 13. jan. Hønefoss
Ivan Arthur Eikelmann 20. jan. Kautokeino
Magne Midtbø 25. jan. Voss
Else Rehaug 26. jan. Levanger

Ingrid Nøstvik 2. okt. Stjørdal
Gudrun Austad 4. okt. Nordkisa
Gunhild Helene Kristoffersen 6. okt. Hønefoss
Jørgen Jørgenson 8. okt. Bekkestua
Steinar Børslid 9. okt. Horten
Kari May-Lis Ulrichsen 10. okt. Oslo
Unni Nergaard 16. okt. Stjørdal
Ragnhild Trønnes 18. okt. Elverum
Astrid Aae 18. okt. Brekstad
Brit Halvorsen 24. okt. Brekstad
Joar Ove Birkelund 25. okt. Opphaug
Knut Erik Dahl 28. okt. Hønefoss
Aud Lise Brevik 29. okt. Oslo
Kåre Skogheim 29. okt. Drammen
Erling Thunshelle 31. okt. Krokkleiva
Jan Lundli 31. okt. Bjerkvik
Terje Halvorsen 1. nov. Brekstad
Truls Tønnessen 2. nov. Nyborg
Arne Sortland 3. nov. Fyllingsdalen
Lill Rainer Spiten 6. nov. Oslo
Laila Snøfrid Tangen 7. nov. Fåberg
SteinarSmåberg 12. nov. Oslo
AsbjørnBolstad 14. nov. Bjerkvik
JorunnJohansen 15. nov. Bjerkvik
GunvorEngh 16. nov. Hønefoss
Kjellaug Wråli 19. nov. Stjørdal
Hilda Knapstad 21. nov. Horten Horten
Dorothea Hallingby 22. nov. Hønefoss
Svein Belsvik 24. nov. Stjørdal
Jostein Forthun 2. des. Bolstadøyri
Oddrun Torgersen 7. des. Moelv
Egil Vindorum 9. des. Oslo
Arve Moen 16. des. Halden
Erik Nærby 18. des. Auli
Laila Christoffersen 20. des. Horten
Liv-Berit Pedersen 20. des. Halden
Jorunn Engen 22. des. Lillehammer
Ragnhild Ebbesen 27. des. Straumsgrend
Wenche Sørtømme 27. des. Oslo
Svein Tore Bratland 27. des. Jessheim
Wencke Lutnes 28. des. . Bodø
Inger Johanne Øra 29. des. Larkollen
Alfhild Gjesback 30. des. Andenes
Ola Øystein Birkeland 31. des. Langhus
Gulli Havelin 1. jan. Lillestrøm
Ann-Marie Kallar 3. jan. Sørumsand
Harald Sandsæter 3. jan. Steinkjer
Britt A L Nyhuus 6. jan. Rygge
Ole Lysø 6. jan. Opphaug
Stein Ivar Røbergvik 7. jan. Fetsund
Helge A Kristensen 8. jan. Oslo
Helga Ryen 10. jan. Tveit
Vivi Bernhoff 13. jan. Andenes
Erling Fagerheim 17. jan. Vadsø
Per Bjerkestuen 17. jan. Maura
Ivar Jensen 18. jan. Oslo
Reidar Andersen 18. jan. Andenes
Eva Karine Jørgensen 18. jan. Bleik
Liv Simonsen 21. jan. Straumsjøen
Steinar Berg 24. jan. Moss
Ole Chr. Perjord 25. jan. Verdal
Jann Lauritz Bergholtz 25. jan. Oslo
Oddvar Johnsen 28. jan. Skotterud
Oddlaug Marie Borgos 30. jan. Lillestrøm

Ole Hojem 1. okt. Bodø
Thorill Strand Johansen 2. okt. Fenstad
Alf Ivar Berglund 4. okt. Eidsvoll
Anny Karin Angelsen 5. okt. Nygårdsjøen
Marit Halvorsen 9. okt. Dal Marit
Ness 10. okt. Valnesfjord
Inger Karin Kollstrøm 11. okt. Jessheim
Erling Eikli 11. okt. Oslo
Rivka Millenbach 17. okt. Steinkjer
Johannes Stormark 18. okt. Mathopen
Knut Kirkaune 21. okt. Hønefoss
Thor Guldbrandsen 21. okt. Moss
Nils Bolås 22. okt. Steinkjer
Hallstein Svarva 24. okt. Beitstad
Henning Iversen 3. nov. Skoganvarre
Maren Skoglund Larsen 7. nov. Bardufoss
Solfrid Haugen 7. nov. Stavanger
Kjell Gunnar Lauritzen 13. nov. Opphaug
Bent Martin Jahre 15. nov. Drammen
Tor Arild Melby 18. nov. Mandal
Børge Gabrielsen 22. nov. Lakselv
Gunnar Rusten 24. nov. Oslo
Hans Fjeld 29. nov. Lillehammer
Kjell Dørmænen 4. des. Hønefoss
Stein Aksel Borgersen 9. des. Grimstad
Vigdis Martinsen 10. des. Sørreisa
Jon L. Carlsen 15. des. Husøysund
Arne Utz 16. des. Bodø
Svein Ivar Sørli 18. des. Stjørdal
Aud Dobloug 25. des. Lillehammer
Victor Aspelund 31. des. Jevnaker
Trygve Pedersen 4. jan. Lødingen
Rita Jane Årsand 6. jan. Sandnes
Randi Støle 10. jan. Kristiansand S
Bjørnar Strand 13. jan. Bodø
Eva Elisabeth Simon 13. jan. Hønefoss
Bjarne Granli 15. jan. Tistedal
Hans Petter Levernæs 18. jan. Øvre Snertingdal
Knut Hoås 18. jan. Oslo
Pål Magne Johansen 20. jan. Oslo
Ivar Pedersen 24. jan. Tverlandet
Erik Ola Myroldhaug 24. jan. Hønefoss
Tor O Øen 29. jan. Torpo

Kari Helene Myhre 2. okt. Lillesand
Jon Ludvig Larsen 13. okt. Lillehammer
Else Marie Aase 22. okt. Sandefjord
Leif Petter Sommerseth 24. okt. Bardufoss
Ivar Halset 6. nov. Stabekk
Inger Anne Fevang 12. nov. Lena
Asgeir Sandnes 13. des. Steinkjer
Pål Arne Rønning 30. des. Stjørdal
Ann-Iren Dahl 31. des. Vikersund
Egil Høy-Petersen 15. jan. Kristiansand S
Inge Hopland 21. jan. Kristiansand S
Eddie Magnus Grøttheim 21. jan. Oslo
Lars Andreas Rognan 22. jan. Trondheim
Torleif Vollstad 24. jan. Kristiansand S
Jon Morten Mangersnes 30. jan. Oslo

Silje Berge Moe 8. okt. Slattum
Wenche Gjersdal 19. feb. SkedsmokorsetGratulerer
til alle
jubilanter
MEDLEMSFORDELER
MEDLEMSFORDELER

Telio – 15% rabatt på bredbåndstelefoni fra Telio I tillegg til allerede gode priser får du som medlem i Forsvarets seniorforbund enda lavere priser på abonnement, med 15% rabatt på fasttelefonavtale hos Telio.

Telio har levert bredbåndstelefoni siden 2003 og tilbyr telefontjenester både i Norge, Danmark og Sveits. Vi leverer IP-telefoni til faste lave priser over hele landet, hvor du kan ringe til fast- og mobiltelefoner både innenlands og uten-lands. Vi tilbyr fire forskjellige abonnement tilpasset ditt forbruk.

Les mer om våre abonnementstyper og bestill via www.telio.no, eller vi hjelper deg gjerne via telefon 55 10 60 32 (hverdager kl .08.00 - 18.00)


CityMaid Hjemmeservice AS Forsvarets seniorforbund har inngått en rammeavtale med CityMaidHjemmeservice som foretrukket leverandør av renhold til våre medlemmer i Sør Norge.

Ta direkte kontakt med CityMaid Hjemmeservice:
Oslo, Akershus, Østfold, Drammen: Tlf. 48 31 58 60
Bergen m/omegn: Tlf. 48 31 58 62
Stavanger m/omegn: Tlf. 48 31 58 64
Ved bestilling oppgi kode FSF2018


Nordic Choice Hotels Hotels Choice Commercial Service AS (NCCS) og Forsvarets seniorforbund har inngått en avtale hvor NCCS er valgt som hovedsamarbeidspartner for hotelltjenester.

Rabattsatser på 10% og 12% på hotellets ordinære prisnivå på ca 200 hoteller i Norge, Sverige, Danmark og BaltikumReservasjon via www.choice.no eller tlf. nr. 22 33 42 00.


Strømmes Firmaet tilbyr profileringsartikler mm.

Se info på www.strommes.no eller ta kontakt på tlf. 38 12 01 00.

BRUK DINE MEDLEMSFORDELER!
BRUK DINE MEDLEMSFORDELER!

Montér. Leverandør av byggvarer mm. Rabatter for Forsvarets seniorforbunds medlemmer.FSF medlemmer som kan dokumentere medlemskap, gis rabatt nårde handler i Montér sine butikker. Rabatten er forskjellig fravaregruppe til varegruppe og gjelder kun ved kontant salg.

Ved større innkjøp oppnås spesialpris etter avtale med butikksjefen ihvert enkelt tilfelle. Oppgi kundenummer 103001084.


DekkTeam DekkTeamRabatter for FSF medlemmer på dekk, felger, kjettinger, batterier og dekkhotell.Flere detaljer og priser, se Medlemsfordeler på FSF hjemmeside

For mer info om DekkTeam, avdelinger og utsalgssteder se: www.dekkteam.no, eller ring 80033558.


Solgruppen Reisearrangør Solgruppen har over 29 års erfaring.
Reiseglede - trygghet - trivsel og fellesskap.
Nå får du 5% rabatt på ordinær pris når du er medlem av FSF.Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter.

Les mer på www.solgruppen.no eller ring 73 53 50 12.


Mekonomen Det gis 30% rabatt på veiledende priser i våre butikker.Medlemmet må oppgi kontonummer 405710 eller Forsvaretsseniorforbund. På forespørsel må medlemskort forevises.

Kontoen kan brukes i alle butikker i Norge.
Kun kontantoppgjør/kontantkort. Kredittkort kan IKKE benyttes.Du kan også lese mer om dine medlemsfordeler på vår hjemmeside; www.forsvaretsseniorforbund.no
adv Forsvaretsseniorforbund
image

FORSVARETS SENIORFORBUND • AVDELINGER
FORSVARETS SENIORFORBUND • AVDELINGER
Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

FSF – Agder

Leder Kjell A. Ingebrigtsen
Vigvollåsen 12/37
4635 Kristiansand S
979 80 439
agder@fsforb.no

FSF - Andøy

Leder Karl-Øyvind Bråten
Fridtjof Nansens gate 100 B
8480 Andenes
913 58 619
andoey@fsforb.no

FSF - Bergen

Leder Lars Terje Sætre
Vatnaneset 23
5174 Mathopen
911 84 348
bergen@fsforb.no

FSF - Bjerkvik

Leder Jan Lundli
Vassdalsveien 425
8530 Bjerkvik
412 73 564
bjerkvik@fsforb.no

FSF - Bodø

Leder Kjell Magne Lutnes
Parkveien 55, H0402
8005 Bodø
900 96 826
bodoe@fsforb.no

FSF – Drammen

Leder Eirik Davidsen,
Rortunet 4,
3470 Slemmestad,
930 16 971,
drammen@fsforb.no

FSF - Elverum

Leder Arne Druglimo
Olav Duunsveg14
2407 Elverum
911 66 652
elverum@fsforb.no

FSF - Gardermoen

Leder Tor Olav Berbu
Langbråten 36
2063 Jessheim
920 48 061
gardermoen@fsforb.no

FSF - Halden/Sarpsborg

Leder Bjørnar Nyborg
Balders vei 20
1751 Halden
476 15 020
haldensarpsborg@fsforb.no

FSF - Hamar

Leder Trond Vangen
Pilegrimsvegen 194
2338 Espa
911 83 642
hamar@fsforb.no

FSF - Harstad

Leder Johanne Pedersen
Skoleveien 9 B
9407 Harstad
995 45 133
fsfharstad@fsforb.no

FSF - Haslemoen

Leder Ola Langholen
Høgbergvegen 14
2436 Våler i Solør
468 85 797
haslemoen@fsforb.no

FSF - Horten

Leder Trond Nauf
Løkkegata 23
3183 Horten
930 96 902
horten@fsforb.no

FSF - Indre Troms

Leder Øystein Figenschau
Bakkeveien 26
9360 Bardu
77181486/950 36 259
indretroms@fsforb.no

FSF - Ingeniørvåpnet

Leder Ole Sannes
Teglverksvn 8
3517 Hønefoss
414 56 708
ingenioervaapnet@fsforb.no

FSF - Kjeller

Leder Arne K Karlsen
Frydenlundsgate 7 A
2010 Strømmen
975 45 949
kjeller@fsforb.no

FSF - Kongsberg

Interimsstyre
kongsberg@fsforb.no

FSF - Kongsvinger

Leder Kåre Lødding
Multeveien 1
2209 Kongsvinger
400 34 634
kongsvinger@fsforb.no

FSF - Levanger/Verdal

Leder Hans P. Hansen
Elvestien 1
7605 Levanger
905 26 316
levangerverdal@fsforb.no

FSF – Lillehammer

Leder Einar Brusveen
Bekkefaret 4
2613 Lillehammer
926 13 304
lillehammer@fsforb.no

FSF - Midt-Troms

Leder Judith Annie Brandmo
Beredskapsveien 112
9360 Bardu
970 49 681
midttroms@fsforb.no

FSF - Mosjøen

Leder Ragnar Olsen
Drevvassvegen 516
8672 Elsfjord
906 72 064
mosjoen@fsforb.no

FSF - Oslo

Leder Ingvill Eidsvåg
Edvard Griegs allé 10
0479 Oslo
488 82 647
oslo@fsforb.no

FSF - Porsanger

Leder Tor Reidar Boland
Meieriveien 35
9700 Lakselv
920 94 833
porsanger@fsforb.no

FSF - Ringerike/Hole

Leder Jan Egil Lyng
Viksveien 7
3530 Røyse
905 53 839
ringerikehole@fsforb.no

FSF – Rogaland

Leder Barbro Heløe Frøisland
Joavegen 187
4055 Sola
934 37 672
rogaland@fsforb.no

FSF - Rygge

Leder Nils Tangeland
Parkveien 22
1580 Rygge
69261688/971 36 284
rygge@fsforb.no

FSF - Stavern

Leder Hans Sigurd Iversen
Gunnar R Andersens gt. 133
3259 Larvik
928 27 926
stavern@fsforb.no

FSF - Steinkjer

Leder Roy Corrin Grøttheim
Kanefartsvegen 30
7712 Steinkjer
916 64 224
steinkjer@fsforb.no

FSF - Trondheim

Leder Bjørn Gurihus
Øvre Stavsetsvei 29
7026 Trondheim
908 65 744
trondheim@fsforb.no

FSF – Vesterålen

Leder Per-Erik Eriksen
Vesterålsgate 98
8400 Sortland
76122055/470 14 090
vesteraalen@fsforb.no

FSF – Vestoppland

Leder Tor Kjølberg Munkelien
Nedre Ulven ved 108
2720 Grindvoll
924 59 912
vestoppland@fsforb.no

FSF - Voss

Leder Ole Johan Sanden
Høydalane 17
5705 Voss
478 13 719
voss@fsforb.no

FSF - Værnes

Leder Ole Myrbekk
Værnesgata 15
7503 Stjørdal
900 98 914
vaernes@fsforb.no

FSF - Ørland

Leder Terje Halvorsen
Vipeveien 13
7130 Brekstad
411 92 476
oerland@fsforb.no

FSF - Øst Finnmark

Leder Lasse Haughom
Vadsøgata 1, 01-01,
9950 Vardø
454 15 617
oestfinnmark@fsforb.no

FSF - Øvre Romerike

Leder Harald Olav Blakseth
Homlenveien 36
2072 Dal
416 99 745
oevreromerike@fsforb.no


Oppdatert:
25.08.2022
adv Forsvaretsseniorforbund
image