Hjem
Nr. 5 – september 2022 – 135. årg.

Gjennomslag
for tunnelboring

Fullprofil tunnelboring vil bli den foretrukne løsningen
ved utbygging av mange småkraftverk fremover.
NGK Utbygging er inne med sin TBM i flere prosjekter,
og Norhard har fått en ny giv med sin unike boreteknologi.

Temasider kraftverk 11

DSB vil ha spolejording i Sørnettet Side 4

Havaribølge hos
Glitre Energi
Side 5

Småkraft
investerer stort
Side 9

innhold

Foto: Hywer
 • DSB forkaster Statnetts Sørnett-løsning 4
 • Elvia reagerer kraftig mot RME 5
 • Konsulentene må bidra til IT-sikkerhet 6
 • Uenighet om havvind-samarbeid 7
 • Ønsker omkamp om Fosen 7
 • Ny kabel under Hadselfjorden 8
 • Svenskene satser på høytemperaturliner 9
 • Utvikler komposittbaserte liner 10
 • Viktig steg for unik boreteknologi 11
 • Kjøper kraftverk som kan videreutvikles 12
 • Nei til å støtte småkrafteiere i nord 13
 • Ikke krav om nasjonalt eierskap 14
 • NVE prioriterer regulerbar vannkraft 15
 • Begeistring for småkraften 16
 • Det bygges færre småkraftverk 17
 • Knallhardt fjell forsinket utbyggingen 19
 • Grindrenser som «støvsuger» 20
 • Leverandører sliter med små marginer 21
 • Utfordringer økte byggeprisen kraftig 22
 • Modellerer tilsig 40 år frem i tid 24
 • Tester avansert drone 25
 • Viktig med riktig ventilasjon 26
 • Lanserer SF6-fritt MV koblingsanlegg 27
 • REN-siden 28
 • Over og ut for kobbernettet 29
4
8
9
13
19
22

Energiteknikk

13163

Facebook

5272

Twitter

4747

LinkedIn

adv Kraftmontasje
Leder: Stans planene om eksportbegrensing

leder

Stans planene
om eksportbegrensing

Norske myndigheter arbeider med en styringsmekanisme som skal begrense krafteksporten til utlandet for å sikre den nasjonale forsyningssikkerheten.

EU-kommisjonen mener imidlertid at Norge ikke har rett til å begrense eksporten av kraft gjennom utenlandskablene, melder TV2.

Kommisjonen mener Norge kan skjerme kapasiteten i flerårsmagasiner, for eksempel gjennom krav til minstefylling. Men å begrense kraftutveksling i det indre markedet for elektrisitet, er noe helt annet. De nordiske systemoperatørene er også kritiske til Norges planer.

Energiminister Terje Aasland (Ap) står imidlertid fast på at han vil utvikle en styringsmekanisme som gjør at eksporten skal begrenses når magasinfyllingen faller under et visst nivå.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE gikk i sitt faglige innspill til Olje- og energidepartementet langt i å advare mot slike eksportkutt. En ting er risikoen for mottiltak. Noe annet er de praktiske problemene et slik tiltak vil føre med seg.

Ett eksempel er transittflyten. I perioder er det full eksport av kraft til noen områder, og import av kraft fra andre. En eksportrestriksjon vil kunne begrense denne type transittflyt, «som i liten grad vil påvirke forsyningssikkerheten i Sør-Norge, men som vil kunne være vesentlig for naboland i en situasjon med potensiell knapphet på kraft», som RME formulerer det.

Skal Norge da tillate import fra ett land og samtidig nekte å sende kraften videre til et annet? Ikke rart våre nordiske naboer og resten av Europa rister på hodet.

Et annet problem er balansering av nettet på AC-for-bindelsene i Norden. Eksportrestriksjoner «kan få betydelig innvirkning på driften og forsyningssikker-heten i det nordiske kraftsystemet», skriver RME.

RME skisserer flere muligheter for å hindre for stor nedtapping av magasinene, men som ikke innebær-er eksportrestriksjoner, og som EU altså vil tillate.

Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke olje- og energi-minister Terje Aasland allerede nå gjør det klart at eksportrestriksjoner er uaktuelt (i andre tilfeller enn der man står i en akutt situasjon, da vil slike tiltak selvsagt være lov).

Det kan virke som om regjeringen forsøker å tek-kes de som krever eksportstopp for å få ned kraft-prisene, og at ikke forsyningssikkerhet lenger er bekymringen.

Nå tar EU grep for å gjøre noe med kraftprisene, og vil redesigne kraftmarkedet. En rekke ulike modeller har vært nevnt, og flere av dem vil helt sikkert kunne få innvirkning for den norske vannkraftproduksjonen.

Samtidig øker presset på Norge for å levere billig gass, og vi blir, med rette eller urette, oppfattet som krigsprofitører.

Om ikke annet av ren egennytte bør Norge legge bort planene om eksportkutt for kraft nå, og heller bruke det vi har igjen av goodwill på å forsøke å påvirke de langt viktigere samtalene om framtiden til Europas felles kraft- og energisystem.


Foto: Sven Tomas Ärlemo/Svenska kraftnät

energiteknikk

(Tidligere Elektro)
Energiteknisk fagblad
www.energiteknikk.net
Nr. 5, 2022 135. årgang
ISSN - 1890-9957

Publisher:

Stein Arne Bakken
stein@energiteknikk.net
Mobil: 922 56 358

Redaktør:

Øyvind Zambrano Lie
oyvind@energiteknikk.net
Mobil: 980 47 286

Utgiver:

ElektroMedia AS
Postboks 4 – 1371 ASKER
Tlf: 922 56 358
E-post: post@energiteknikk.net

Neste utgave:

Nr. 6, uke 43
25. oktober 2022

Annonser:

annonser@energiteknikk.net
Arne Aardalsbakke
(annonseansvarlig)
arne@aamedia.no
Mob: 900 43 282

Materiellfrist:

13. oktober 2022
Tema: Drift/vedlikehold/
utbygging av kraftverk
Metoder i nettvirksomheten
(REN Teknisk Konferanse
2022)

Redaksjonelle medarbeidere:

Atle Abelsen
atle@energiteknikk.net

Morten Valestrand morten@energfiteknikk.net

Dag Yngland dag@energiteknikk.net

Jørn-Arne Tomasgard jorn.arne@energiteknikk.net

Grafisk produksjon:

Medievekst AS
Verksgata 28, 0566 Oslo
kontakt@medievekst.no
Tlf: 21 62 78 00

Abonnement / kundeservice:

Medievekst AS
Tlf.: +47 21 62 78 00
E-post:
energiteknikk@aboservice.no

Trykk:

Merkur Grafisk AS

Forsidefoto:

Norhard/Askjell Tonstad

Copyright ElektroMedia.
Forbud mot ettertrykk.

DSB forkaster Statnetts løsning
Arbeider i Lofotringen, som er en del av Sørnettet, hvor eierne strides om den fremtidige løsningen for jording Arkivfoto: Lofotkraft

DSB forkaster Statnetts løsning
DSB mener Sørnettet ikke lenger driftes forskriftsstridig, og vurderer fortsatt spolejording som bedre enn Statnetts ønske om overgang til direktejording uten gjennomgående jordline.

Tekst: Øyvind Zambrano Lie

I årevis har Statnett og de regionale netteiere kranglet om hvordan Sørnettet (132 kV) i Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen skal jordes.

Bakgrunnen er at Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) i 2017 avgjorde at dette spolejordede nettet driftes i strid med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) på grunn av manglende beskyttelse mot farlige overspenninger og risiko for overførte spenninger til telenett og andre elektriske anlegg.

Forsvarer spolejording

Nå har DSB tatt stilling i saken, og vendt tommelen ned for forslaget fra Statnett om å gå over fra spolejording til direktejording uten gjennomgående jordline (den såkalte Vattenfall-løsningen).

«I et spolejordet Sørnett vil en lettere unngå driftssituasjoner hvor en ikke tilfredsstiller kravene som stilles i fef ved god planlegging av koblingssituasjonen og innstilling av spolene i nettet. Dette forutset ter imidlertid at alle eierne i Sørnettet samarbeider og bruker verktøyet som er utarbeidet for innstilling av spolene. Denne muligheten vil en ikke ha i et direktejordet nett uten gjennomgående jord da situasjonene hvor denne driftsformen vil ha problemer med å tilfredsstille kravene i fef, vil komme av at gjennomgående jord ikke er ført frem», skriver DSB i et brev til eierne av Sørnettet datert 27. juni som Energiteknikk har sett.

Steile fronter

Sørnettet eies av Elmea, Nord- Salten Kraft, Statnett, Statkraft, Hålogaland Kraft Nett, Bane Nor, Trollfjord Nett, Andøy Energi Nett og Kystnett.

Eierne fikk på tampen av 2020 i oppdrag å lage en felles rapport om hvordan nettet burde jordes, men Statnett på den ene siden og de regionale eierne på den andre var så uenige at de endte med å levere to separate rapporter og fortsette striden med en hissig epostutveksling.

Statnett har ment at Vattenfall- løsningen er mest fremtidsrettet, mens de regionale eierne vil beholde spolejordingen, og har advart mot høye kostnader ved et skifte.

Ikke forskriftsstridig

DSB legger vekt på de regionale nettselskapenes argumenter om at nye transformatorstasjoner, flere og riktigere plasserte spoler og utskifting av sjøkabler vil bedre driftssituasjonen i Sørnettet i tiden fremover.

«Med de siste beregningene som er gjort i forbindelse med kraftsystemutredningen, oppfatter DSB nå at Sørnettet driftes innenfor kravene som stilles i fef».

Forutsetningen er ifølge DSB «god planlegging av koblingsbildet og at en bruker verktøy som er utarbeidet for innstilling av spoler i de forskjellige driftssituasjonene ».

«Dette betinger altså et godt samarbeid mellom de forskjellige netteierne», understreker DSB.

Klargjøring for direktejording

Til slutt i brevet påpeker DSB at fef er en teknologinøytral forskrift, og at så lenge kravene i fef er tilfredsstilt, må eierne i Sørnettet være enige om en overgang til direktejordet nett. Men så vidt DSB har oppfattet, «er de fleste eierne i Sørnettet innforstått med at det vil være riktig å klargjøre 132 kV linjene for gjennomgående jord når linjene må/skal renoveres».

«Med det som bakgrunn og siden store deler av Sørnettet begynner å oppnå en alder hvor det begynner å nærme seg tiden hvor linjene må renoveres eller kanskje bygges helt på nytt, anbefaler DSB at eierne i Sørnettet setter seg sammen og ser på om renovering kan gjøres tidligere enn når det er teknisk nødvendig. Slik at linjer som renoveres klargjøres for begge driftsformene, spolejordet og direktejordet med gjennomgående jord».

Kan bli dyrt

28. juni, dagen etter at DSBs brev gikk ut, sendte NVE brev til Sørnett-eierne om at de i fremtidig konsesjonsbehandling i Sørnettet vil legge til grunn DSBs vurdering av fremtidig systemjording.

«NVE mener at en overgang til direktejording med gjennomgående jordline er et alternativ til dagens spolejording. NVE ser derimot ikke behov for at det skal tilrettelegge for en overgang til direktejording uten gjennomgående jordline så lenge DSB vurderer fortsatt spolejording som tilfredsstillende»

Flere av nettanleggene i Sørnettet er ikke tilrettelagt for overgang til direktejording med gjennomgående jordline, og tidligere utredninger viser at en forsert overgang til direktejording kan ha store kostnader, påpeker NVE.

«NVE har derfor ikke tatt stilling til når man eventuelt bør gå over til direktejording med gjennomgående jordline. NVE mener netteierne i Sørnettet sammen må vurdere når en slik overgang eventuelt er nødvendig », oppfordres det i brevet.

Kan fordele kostnadene

NVE erfarer at enkelte netteiere i Sørnettet opplever at investeringskostnadene og nytten ved overgang til direktejording er ujevnt fordelt. Derfor påpeker NVE at det innenfor dagens regelverk er mulig å omfordele kostnader mellom nettselskaper ved samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer.

«Dette innebærer at en netteier kan ta hele eller deler av investeringskostnaden i en annen netteier sitt nettområde, dersom nytten av investeringen i større grad påfaller en netteier utenfor nettområde», skriver NVE.

Ønsker rask avklaring

Direktoratet ser imidlertid ikke ut til å være fornøyd med prosessen.

«NVE ønsker igjen å påpeke at den pågående uenigheten forsinker nettutviklingen i området. NVE mener dette er uheldig, og ønsker derfor en snarlig avklaring rundt valg av framtidig systemjording i Sørnettet ».

NVE mener videre at det er fordelaktig at netteierne i Sørnettet blir enige om fremtidig systemjording, i lys av DSBs vurdering og muligheten for annen fordeling av investeringskostnader i henhold til RME sitt regelverk.

Kan gi pålegg

NVE understreker at de kan pålegge utredningsansvarlige å gjennomføre en eventuell utredning av dette.

«Dette er noe NVE vil vurdere i samråd med utredningsansvarlig for regional- og transmisjonsnettet, Hålogaland Kraft Nett AS og Statnett SF».

Statnett uenig

30. juni skrev Statnett en epost til DSB om at de var uenige i direktoratets vurdering.

«Vi oppfatter at brevet er formulert som et vedtak, men det mangler de formelle sider ved et vedtak (som er: vedtakets innhold, begrunnelse, klageinstans og klagefrist), skrev Statnett.

5. september sendte Statnett et brev til DSB med en rekke detaljerte spørsmål for å få belyst på hvilken måte DSB mener at direktejording uten gjennomgående jord ikke oppfyller fef.

«Det imøteses en uttalelse fra DSB om hva som er årsaken til at Vattenfalls mer enn 70 års positive erfaring allikevel medfører at DSB betrakter direktejording av Sørnettet som mindre egnet enn fortsatt spolejording », skrev Statnett.

Slike spoler ville Statnett ha ut av Sørnettet i Nord-Norge. Foto: Statnett

RME vil gi Elvia ansvaret for Tegneby-utfallet
Tegneby transformatorstasjonen i Vestby kommune nord for Moss falt ut og skapte et stort strømbrudd 12. november.

RME vil gi Elvia ansvaret
for Tegneby-utfallet
Statnett skadet Elvias styrekabler, og 73.300 kunder mistet strømmen. Likevel vil RME gjøre Elvia til ansvarlig konsesjonær for strømbruddet. Det avdekker grunnleggende feil i reguleringen av nettselskapene, hevder Elvia.

Tekst: Øyvind Zambrano Lie

R eguleringsmyndigheten for energi (RME) varsler at de vurderer å fatte vedtak om at Elvia er ansvarlig konsesjonær for feilen som førte til at 73.300 kunder i Follo og tidligere Østfold fylke mistet strømmen 12. november 2020.

Feilen oppsto da Statnett arbeidet med å fjerne et gammelt, frakoblet kontrollanlegg i Tegneby transformatorstasjon, som ligger i Vestby kommune nord for Moss.

Pigget i stykker kabel

Under arbeidet skadet Statnetts personell en av Elvias styrekabler. Styrekabelen ble pigget i stykker i forbindelse med fjerning av branntetting i etasjeskillet mellom et kontrollrom og rommet under.

Skaden medførte utilsiktet åpning av en av Elvias 47 kV skillebrytere mens denne førte laststrøm. Åpningen av bryteren førte til full trefaset kortslutning med samleskinnerensk.

For å klarere feilen ble Statnetts 300/50 kV transformatorer, samt 50 kV effektbryterne på alle avgangene som mater inn mot samleskinnen, koblet ut korrekt. På grunn av mye røyk fra brent maling og isolasjonsmateriale tok det noe tid før personellet kunne inspisere skadene og sette i drift anlegg som ikke var skadet.

31,5 millioner

Tegneby transformatorstasjon inneholder 420 kV- og 300 kVkoblingsanlegg som Statnett eier, og 50 kV-anlegg som Elvia eier. Statnett eier også 300/50 kVtransformatorene. Elvia og Rakkestad Energis kunder opplevde avbrudd på grunn av feilen.

Mange av Elvias transformatorstasjoner ble koblet inn via alternative forsyningsveger etter 10-12 minutter. Mosse-området ble koblet inn etter 2 timer og 12 minutter, etter at brannvesenet og Elvias mannskaper hadde kontrollert anleggene i Tegneby transformatorsjon.

KILE-kostnaden har Elvia beregnet til 31,5 millioner kroner.

Uenige om ansvar

Statnett og Elvia er uenige i hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbruddet, og har bedt RME avgjøre saken.

Elvia mener at Statnett er ansvarlig konsesjonær for hendelsen fordi det var deres personell som skadet Elvias styrekabel og førte til utkobling. Elvia understreker at Statnett er inntektsrammeregulert og dermed kan bli ansvarlig konsesjonær når de forårsaker avbrudd under arbeid i en transformatorstasjon.

Elvia viser også til at bygget det ble utført arbeider på, eies av Statnett. Elvia mener alle de berørte anleggsdelene, inkludert selve bygget, er å anse som elektriske anlegg og inngår i selskapenes kostnadsgrunnlag for inntektsrammene.

Ansvar er ikke skyld

Statnett mener derimot at Elvia er ansvarlig konsesjonær for hendelsen.

De viser til leveringskvalitetsforskriften § 2A-3 som definerer hvem som er ansvarlig konsesjonær:

«Ansvarlig konsesjonær er nettselskap som har feil eller planlagt utkobling i egne nettanlegg som inngår i selskapets kostnadsgrunnlag for beregning av inntektsramme, dersom dette medfører avbrutt effekt, ikke levert energi eller KILE som skal rapporteres til Reguleringsmyndigheten for energi.»

Statnett mener at feilen som medførte avbrudd var uønsket åpning av Elvias skillebryter. Bakenforliggende årsak var en skade på Elvias styrekabel som var forårsaket av Statnetts personell. Statnett mener det ikke var feil i Statnetts anlegg som medførte avbrudd, og mener det er viktig å skille mellom hvilken feil som medfører avbrudd og hva som er årsak til feilen.

Statnett har fremholdt at Elvia eventuelt må kreve erstatning/ regress for KILE-kostnader.

RME vil ikke avgjøre skyld

I sitt varsel om vedtak støtter RME Statnetts syn.

«RME mener at leveringskvalitetsforskriften § 2A-3 ikke sier noe om hvem som er skyld i at feilen oppsto. I denne saken oppsto en feil i Elvia sin styrekabel, og feilen førte til utkobling av sluttbrukere. Som eier av styrekabelen med feil, er Elvia dermed ansvarlig konsesjonær for avbruddet som oppstod. Hvem som eventuelt har skyld i at styrekabelen ble ødelagt, kan ikke RME ta stilling til. Det faller utenfor vårt myndighetsområde å vurdere dette», skriver RME.

«Grunnleggende feil»

I et svar på varselet kommer Elvia med kraftig kritikk.

«Dette er et varsel vi reagerer på, og om dette blir stående avdekker dette etter vår oppfatning grunnleggende feil i RME og OED sin regulering av nettselskapene gjennom forskrifter til energiloven. I dette tilfellet forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)», skriver Elvia.

De peker videre på at RMEs uttalte mål med KILE-ordningen er å gi nettselskapene insentiv til å bygge og drive nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet og til å drive forebyggende arbeid i nettet.

Gir feil insentiver

«Konsekvensen av RMEs varsel om vedtak vil være at Elvia tildeles en betydelig økonomisk straff for en hendelse som ene og alene Statnett er ansvarlig for, og som Elvia ikke hadde noen som helst mulighet til å motvirke».

«I forbindelse med Tegneby- utfallet mener vi RMEs vedtaksvarsel strider mot reguleringens målsettinger med KILE-ordningen. I dette tilfellet er det ut fra formålet Statnett som skal ha det økonomiske insentivet og den økonomiske straffen ved utfallet», skriver Elvia.

«Urimelig»

Elvia er kritisk til RMEs argument om at «skyld ikke er det samme som ansvar», og at det fremstår som «urimelig» at de skal straffes med KILE-kostnader på 31,5 millioner kroner.

«Hvis RME skulle velge å la vedtaket bli stående i henhold til varselet innebærer dette etter vår mening at FOL § 2A-3 anvendes feil eller alternativt at FOL § 2A-3 bør endres», skriver Elvia.

RME skriver til Energiteknikk at de ikke har fattet endelig vedtak i saken ennå, og at de derfor ikke vil kommentere Elvias kritikk.


Vil ha med rådgiverne
Daglig leder Margrete Raaum under et fagseminar om sikkerhet i det grønne skiftet i Oslo. Foto: Atle Abelsen

Vil ha med rådgiverne
Mange energiselskaper har liten eller ingen kompetanse på ITog OT-cybersikkerhet, spesielt bestiller kompetanse. Konsulentene kan spille en nøkkelrolle, tror KraftCERT.

Tekst: Atle Abelsen

S iden Russland invaderte Ukraina, har den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og resten av verden blitt mer usikker og uforutsigbar. Statlige sikkerhetsorganer melder om en økning av hackerangrep og sikkerhetstrusler, og den generelle trenden har dreid vekk fra kriminelle hackere som opererer i økonomisk vinnings hensikt, til mer i retning av statlig eller sub-statlig virksomhet som bedriver ren sabotasje for å ødelegge og skape frykt og usikkerhet.

Mangler spisskompetanse

Daglig leder Margrete Raaum i KraftCERT sier til Energiteknikk at mange mindre energiselskaper, både kraftprodusenter og nettselskaper, vil ha problemer med å holde seg med egenkompetanse på cybersikkerhet.

– Det gjelder innen klassisk IT-sikkerhet og i enda større grad sikkerhet på det operasjonelle området, såkalt OT, påpeker hun. OT står for operasjonell teknologi.

Allerede kompromittert

– Man bør anta at systemer internt i selskaper, i energi- såvel som andre sektorer, allerede er infisert med «sovende» virus som på et tidspunkt kan aktiveres, sier KraftCERT-sjefen.

Hun peker på advarselen fra hackergruppen Killnet tidligere i år om at de skulle slå ut blant annet det norske kraftsystemet, og også gjennomføre et begrenset tjenestenektangrep mot nettsidene til blant annet Arbeidstilsynet, Altinn og Bank-ID.

– Det er all grunn til å ta dem på alvor. De store selskapene som har en relativt god cybersikkerhetsmessig beredskap, er gode til å reagere på symptomer på at noe er galt. Men få er gode nok til å lete etter sovende kompromitteringer, sier Raaum.

Nøkkelrolle

KraftCERT, som er kraftbransjens og øvrige infrastrukturselskapers samarbeidsorgan for å støtte og fremme cybersikkerhet spesielt innen disse sektorene, har stort sett medlemmer i industrien pluss noen store leverandører. Men rådgiverne, konsulentene, er lite til stede her.

– Rådgiverne kunne spille en nøkkelrolle for å nå ut til de små og mellomstore aktørene med nødvendig sikkerhetskompetanse. Det gjelder spesielt bestillerkompetanse, påpeker Raaum.

Gjennom konsulentene kan de mindre selskapene få bedre oversikt over hva andre selskaper gjør, over hva som finnes av gode løsninger på markedet, og over trusselbildet.

I dialog

– Vi har nettopp kommet i dialog med rådgivningsselskapet Ivolv om hvordan vi kan involvere konsulentene mer i vårt arbeid. Dette er ikke konkretisert ennå, men jeg tror vi kan komme fram til noe snart, sier Raaum.

Hos Ivolv cybersecurity AS kan daglig leder og ekspert på cybersikkerhet Jan Erik Søndeland bekrefte at de er i dialog med KraftCERT, og svært gjerne bidrar i et bransjesamarbeid om IT- og OT-cybersikkerhet.

– Vi må gjøre det er enkelt å møtes og dele erfaringer sammen på tvers av selskapene. Man kan for eksempel etablere en ressursgruppe under KraftCERT som kan arrangere jevnlige fagseminarer. Her kan Ivolv cybersecurity gjerne bidra. Mange står i de nøyaktig samme utfordringene, det er dumt om det samme hjulet skal finnes opp flere ganger, sier han.

Daglig leder Jan Erik Søndeland i Ivolv cybersecurity. Foto: Ivolv

Trenger mer ressurser

Han peker også på myndighetenes rolle.

– Jeg håper at vi ikke må oppleve et alvorlig hacker-anslag mot norske kraftselskaper før politikerne våkner og innser hvor kritisk det er å få styrket KraftCERT. Slike organer kan være med på å løfte forsvarsevnen og beredskapen til en hel sektor.

Så må det utdannes mer fagkompetanse, og det bør gjøres i tett samarbeid med næringslivet. Her trekker han frem NTNU Gjøvik og Universitetet i Agder som noen som gjør en god jobb. Men Søndeland mener at behovet for kompetanse er større enn disse i dag klarer å levere.

– Norge har alle forutsetninger for å bli en foregangsnasjon på digitalisering, skyløsninger og OT-sikkerhet. Men ansvaret bør ikke legges over på næringslivet alene. Regjeringen må tørre å stille krav til sine statlige selskaper, og på Stortinget bør det utformes økonomiske insentiver som kan styrke kraftbransjens arbeid for bedre cybersikkerhet. En liten øremerket andel av elavgiften kunne gitt formidable resultater, tror han.

Må informere politikerne

– Jeg mener at KraftCERT bør styrkes ytterligere. Se bare på Telenor: Der jobber over hundre personer i teamet som driver 24/7 overvåkning for å detektere og stoppe pågående cyberangrep. Det er noe kraftbransjen og øvrig infrastruktur også bør kunne strekke seg etter. Men da må KraftCERT tilføres ytterligere ressurser, understreker Søndeland.

Han mener at prisen for dette antakelig er liten sett i forhold til kostnadene ved et alvorlig cyberangrep, som kraftselskapene med ubehagelig høy sannsynlighet kommer til å oppleve.

– Jeg stiller meg spørrende til om bevisstheten rundt dette er høy nok hos politikerne. Vi som bransje bør bli flinkere å kontakte dem og formidle alvorligheten i dette, samtidig som politikerne bør bli flinkere å bry seg om dette feltet, sier Søndeland.


Vi kan ikke være naive
Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

– Vi kan ikke være naive
– Jeg er ikke sikker på at de danske energiøyene er rett løsning for Norge. Det er et samarbeid, men også en konkurranse, sier statssekretær Elisabeth Sæther.

Tekst: Øyvind Zambrano Lie

-V i må være med på satsingen i Nordsjøen. At vi ikke var med på Esbjerg-erklæringen, er forunderlig, sa Venstres Ola Elvestuen under et arrangement på Arendalsuka i august.

Esbjerg-erklæringen ble signert 18. mai i år av Danmark, Tyskland, Belgia og Nederland. Målet er å tidoble kapasiteten på havvind i Nordsjøen, og bygge ut 150 GW havvind innen 2050. Samarbeidet omfatter blant annet planer om utenlandsforbindelser fra energiøyer i Nordsjøen. Norge er ikke med.

– Konkurranse

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet avviste kritikken fra Elvestuen, og understreket at det vil være behov for utveksling av kraft når Norge skal bygge 30 GW havvind.

– En eller annen nettmodell må skje i samarbeid med de andre landene. Men jeg er ikke like sikker på at de danske energiøyene er den rette løsningen for Norge. Det er et samarbeid, men vi kan ikke være naive, det er også en konkurranse, sa Sæther.

– Kostbart

– Vi vet ikke ennå akkurat hvordan den modellen vil bli, men den ser litt kostbar ut. Vi vet ikke akkurat hvordan eierkonstellasjonen blir, men vi vet at danskene tenker å sitte med majoritetseierposten, sa Sæther.

– Jeg synes ikke det er like rett fram som Ola sier, at vi bare hopper på Danmarks posisjonering fordi det høres flott ut å være med på erklæringen. Vi må ta kloke valg som er lurt for Norge på sikt, og der er fortsatt en del ting på tegnebrettet, og mange gode diskusjoner som gjenstår, sa Sæther.

– Kan ikke være naive

Hun understreket at samarbeid er viktig.

– Vi bruker Nordsjøsamarbeidet nå for å sikre at vi har en arena å diskutere hvordan framtidens havnett kan se ut. Ingen sitter på fasiten, det blir noen spennende år framover. Jeg jobber for at norsk sokkel skal bli det beste og mest lukrative stedet å drive havvind og bygge ny industri på, sa statssekretæren.


M/V Fugro Venturer undersøker havbunnen på Sørlige Nordsjø II. Foto: Fugro Norway AS

Ingen heiagjeng

Ola Elvestuen slo tilbake:

– Når jeg mener vi skal være med i Esbjerg-erklæringen, er ikke det for å være en heiagjeng for Danmark. Det er jo for å være aktør, der du har andre land og der vi selvfølgelig skal være aktør inn i et samarbeid og med egne meninger og standpunkter, som slike samarbeid er, sa Elvestuen.

Han kritiserte også regjeringens planer om bruk av anbud for havvinidutbyggingen på Sørlige Nordsjø II. Utgangspunktet var en presentasjon før debatten fra Øyvind Vessia, sjef for energipolitikk og regulatoriske spørsmål i Ørsted.

Prisauksjon

Vessia mente det er viktig å legge vekt på andre aspekter enn kun pris når tillatelsene deles ut:

– Jeg har hørt noen som argumenterer for at på Sørlige Nordsjø II er veien fram å ha veldig skarpe prekvalifseringskrav, og så ha en ren prisauksjon etterpå. Men regjeringen vil gjerne ha stor konkurranse og mange aktører som kommer gjennom. De vil nødig ha en situasjon hvor det bare er ett eller to selskaper som kommer gjennom og kan delta. Da får de ikke en ønsket konkurranse. Det i sin tur gjør at m myndighetene vil ha en tendens til å lage disse kravene litt svakere enn man ellers kunne ønske seg, sa Vessia.

Går glipp av nytenkning

Han advarte også mot ordninger hvor det ikke gis noen insitamenter til å være bedre enn minimumskravene.

– Der vi har hatt auksjoner hvor innovasjon og nytenkning rundt de andre kriteriene er en del av konkurransen, er det veldig mange nye ideer og konsepter som blir utviklet. Det får du ikke med en prekvalifiseringskonkurranse. Da skal bare alle over, og siden man forventer en priskonkurranse i etterkant, gjør man det så billig som man overhodet kan, sa Vessia.

Mindre for norsk industri

Han listet opp følgende temaer hvor myndighetene i ulike land har lagt kvalitative kriterier til grunn: sameksistens, lokalt innhold, innovasjon, gjennomføringsevne, bærekraft, erfaring, systemintegrasjon, miljø, biodiversitet og levering (idriftsettelsestidspunkt).

– Man får kanskje ikke like mye norsk industribygging med en ren prisauksjon som man ellers kunne fått, sa Vessia.

– Vi må ha kvalitative krav også på Sørlige Nordsjø II, og ikke bare denne prekvalifiseringen og konkurranse på pris, sa Ola Elvestuen.

Rasmus Hansson var enig

– Vi må ikke falle for fristelsen å bare gjøre det billigst mulig enda en gang. Da oppnår vi ingenting med havvindsatsingen, og vi vil grave oss videre ned i det hullet sivilisasjonen vår er dypt nede i, sa Hansson.

Auksjonsbasert modell

Elisabeth Sæther slo imidlertid fast at det er auksjonsmodellen som kommer til å bli hovedmodellen for norsk sokkel.

– Men den behøver ikke være price only. Vi ser at flere naboland rundt oss går i den retning at de fortsatt har auksjonsprinsippet, men mikser det inn med vekting av noen kvalitative kriterier. Det er selvfølgelig noe vi vurderer, selv om auksjonsmodellen skal være hovedtildelingsprinsippet, sa hun.

Utlysning i 1. kvartal

M/V Fugro Venturer har satt i gang med undersøkelser av havbunnen i den østlige delen av Sørlige Nordsjø II. Dette området skal egne seg best for det første prosjektet som skal utvikles med nettilknytning til Norge, siden det ligger nærmest Norge og dermed får de laveste nettkostnadene.

Regjeringen vil utlyse 1500 MW i første fase av Sørlige Nordsjø II i løpet av første kvartal neste år, med tildeling sommeren 2023.
– Departementet ønsker omkamp
OEDs forslag til utredningsprogram viser at departementet ønsker omkamp om Høyesteretts Fosen-avgjørelse, hevder reineiernes advokat, og kaller det «høyst problematisk».

Tekst: Øyvind Zambrano Lie

Roan vindpark er en av parkene på Fosen som ifølge Høyesterett krenker samenes rett til kulturutøvelse. Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

O lje- og energidepartementet (OED) sendte 12. september ut et forslag til utredningsprogram av tiltak som skal sikre at reindriften i vindkraftverkene Storheia og Roan på Fosen kan drives uten at det strider mot reindriftens folkerettslige vern.

Det har snart et år siden Høyesterett slo fast at vindkraftverkene Roan og Storheia på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter SP art. 27.

– Høyst problematisk

Advokat Jon-Andreas Lange i Dalan Advokatfirma, som representerer Nord-Fosen Siida, er svært kritisk til departementets forslag.

– Mitt inntrykk er at dette bekrefter at departementet ønsker en omkamp, slik vi fryktet. Utredningsteamene de nå lanserer, er jo utredet i rettsprosessen, sier Lange til Energiteknikk.

– Høyesterett dømmer i siste instans, og forvaltningen kan ikke ta en omkamp om spørsmål som er avgjort av Høyesterett. Så vi opplever dette som høyst problematisk, sier Lange.

Fjerne vindturbiner

Departementet foreslår også at det utredes «flytting/fjerning av turbiner», noe Lange har liten tro på.

– Dette er inne i vindkraftområdet, og Høyesterett har sagt at å drive reindrift inne i vindkraftområdet ikke er aktuelt når turbinene går. Om det fjernes en eller to turbiner spiller ingen rolle når det står en haug med andre turbiner der. Reinen trekker ikke inn i et område hvor det står mange turbiner, det har forskerne slått fast, sier Lange.

Energiteknikk har ikke lyktes å få kommentar til kritikken fra Olje- og energidepartementet.

Ny kabel bedrer forsyningssikkerheten
Det var nydelig vær da kabelen over Hadselfjorden ble lagt i juni. Statnett brukte sitt eget skip, Elektron. Foto: Statnett

Ny kabel bedrer forsyningssikkerheten
Statnett har bygget nytt kabelanlegg (132 kV) over Hadselfjorden i Hadsel kommune i Vesterålen.

Tekst: Øyvind Zambrano Lie

D et nye kabelanlegget går fra Melbu transformatorstasjon på Hadseløya, først i jordkabel i 1,1 km og deretter med en ca. 9,3 km lang sjøkabel over Hadselfjorden til nytt landtak i Vedvika på Fiskebøl.
Den gamle kabelen, et oljetrykkanlegg bygget i 1977, hadde en beregnet levetid på 40 år, og var i relativt dårlig forfatning, forteller prosjektleder i Statnett, Leif Espen Middelthon Kiær, til Energiteknikk.

Manglet kapasitet

Mens det gamle anlegget hadde en kapasitet på kun om lag 80 MW, har det nye PEX-anlegget (tverrbundet polyetylen) nesten tredoblet kapasiteten, til 220-230 MW.

– Ifølge Statnetts analyse skal dette være nok i et femtiårsperspektiv, sier Kiær.

Det nye anlegget bedrer forsyningssikkerheten i området.

– Kapasiteten til den gamle kabelen ble fullt utnyttet i tunglast-perioder, typisk perioder med kaldt vær vinterstid, noe som innebar at det var litt på kanten driftsmessig, sier Kiær.

Tosidig forsyning

Også beredskapen styrkes.

– Vi ønsker tosidig forsyning for våre stasjoner. Hvis vi hadde fått en skade på den gamle kabelen, ville vi ikke hatt reservekabel og reserveutstyr. Da hadde vi fått ensidig forsyning både til Vesterålen og til Lofoten i lang tid. Hastebygging av et nytt anlegg ville tatt minst ett år, selv om vi hadde forsert det, sier Kiær.

Til det nye anlegget har Statnett både reservekabel og reserveskjøter.

– Hvis vi skulle få en feil midtfjords, kan vi fiske kabelen opp på et reparasjonsfartøy, kappe ut det som er gått i stykker, skjøte inn en ny del, og legge den ned igjen, sier Kiær.

Den nye kabelen over Hadselfjorden legges på plass. Foto: Statnett

To kabler

Etter en intern prosess bestemte Statnett seg for en løsning med to kabler.

– Én kabel med tre faser ville blitt veldig stor og tung hvis vi skulle tilfredsstille kapasitetskravet, så vi bestemte oss for å fordele det på to kabler. Da har vi også en redundans. Hver kabel kan klare mer enn halvparten av kapasiteten hvis den andre kabelen skulle bli skadet eller må tas ut av drift. Dette gir oss en ekstra sikkerhet, uten at det var spesielt fordyrende for prosjektet, sier Kiær.

Spolejordet

Lofotringen er en del av Sørnettet, som er spolejordet (se egen sak side 6). Det gjør at kun én av de to nye kablene kan driftes om gangen før det gjøres ytterligere tiltak i nettet.

– Ut fra kapasitetsberegninger, vil det være tilstrekkelig i et tyveårsperspektiv. Men i fremtiden trenger vi begge kablene.

– Og dere regner med at det blir direktejording om noen tiår?

– Det har vært diskutert lenge, og det er forskjellige meninger om det. Men det er ikke usannsynlig at det blir direktejording i løpet av de neste ti-tyve årene i hvert fall, sier Kiær.

Forsyningssikkerheten i Lofoten og Vesterålen blir kraftig forbedret når den nye kabelen over Hadselfjorden nå er på plass. Foto: Statnett

Vanskelig vår

Prosjektet har stort sett gått etter planen. Installasjonen av jordkablene ble to uker forsinket på grunn av mye nedbør i slutten av april og begynnelsen av mai, slik at det ble mye vann i kabelgrøften som vanskeliggjorde installasjonen. Selve sjøkabelinstallasjonen, som ble gjennomført i juni, gikk derimot helt etter planen

– Vi hadde nydelig vær. Vi brukte vårt eget skip, Elektron, som egner seg godt til å legge kabel på denne type litt mindre kabelprosjekter. Vi hentet kabel hos Nexans i Halden i to omganger, siden vi ikke fikk plass til begge kablene i én last, sier Kiær.

Går i sikksakk

Kabelen var ferdig lagt i begynnelsen av juli. Deretter ble kablene spylt ned i sjøbunnen, sjøkablene ble skjøtet med jordkablene, og det ble montert på endeavslutninger. Etter noen avsluttende arbeider er planen å sette forbindelsen i drift i begynnelsen av september.

Forbindelsen går ned til 180-190 meters dyp, og sjøkabeltraséen er om lag en halv kilometer lengre enn den gamle. En av årsakene er at ilandføringen er flyttet litt lengre vest på sydsiden (Fiskebøl). En annen årsak er at kablene går mer «sikksakk».

– I gamle dager bare rullet man ut kabelen uten å helt vite hvordan den ble liggende langs sjøbunnen, og da gikk den gjerne i frispenn noen steder. Men nå har vi grundige sjøbunnsundersøkelser, og finner en optimal trasé. Det innebærer at den går litt i sikksakk, uten at kurvene blir for store. Kablene ligger pent og pyntelig i forhold til topografien og sjøbunnen, forteller Kiær.

Kostnaden for prosjektet blir ifølge Kiær som planlagt, om lag 300 millioner kroner.


Høytemperaturliner gir mer effekt
Ved å skifte til høytemperaturliner får Svenska kraftnät langt mer strøm inn til Stockholm, hvor forsyningen er anstrengt. Arbeidet gjøres av Vattenfall Eldistribusjon. Til høyre for 200 kV-ledningen ser vi 500 kV DC-ledningen til Finland. Foto: Morten Valestrand

Høytemperaturliner gir mer effekt
I Sverige tas høytemperaturliner i bruk for å øke kraftnettets kapasitet raskt. – Høytemperaturliner er en god flaskehalsåpner, sier Eon-konsulent.

Tekst: Morten Valestrand

-D u kan ikke bare kjøpe høytemperaturliner over disk, sier prosjektleder Annelie Vernersson mens vi prøver å holde følge innover i skogen mot kraftledning RL8 S5.
Der inne, mellom Gävle og Uppsala nord for Stockholm, blir Svenska kraftnät i disse dager ferdig med en tre mil lang 220 kV linje. Det vil øke kapasiteten i det østsvenske regionalnettet med 300–450 MW, og ikke minst forbedre overføringen inn mot Stockholm hvor det er akutt behov for bedre nett.

Større energitap

Utgangspunktet er at man kan overføre mer strøm ved å heve en kraftlednings termiske grense. Nedhenget i varmebestandige liner blir ikke like stort som for vanlige liner. Ulempen er at energitapet, altså varmetapet, øker. Det kan derimot veies opp av effektnytten, og at man kan beholde kraftledningens master og annen infrastruktur.

– Nettopp derfor blir dette veldig fordelaktig, men det må settes inn i en sammenheng, sier Vernersson når vi puster ut ved første mast.

Har dårlig tid

En drivkraft for Svenska kraftnät har vært å redusere tiden det tar å bygge nye kraftledninger, mest på grunn av alle regulatoriske prosesser. Ned gjennom Midt- Sverige blir ikke kraftnettet ferdigbygget før langt etter 2030.

Ved å skifte til høytemperaturliner, kan man få en betydelig effektøking på bare to-tre år. Vernersson er dog nøye med å påpeke at dette er en midlertidig løsning, egentlig ikke på grunn av selve linen, men mest fordi trestolpene fra 1940-tallet har begrenset levetid.

– Takket være hakkespettene, men også fordi noen spenn ikke følger dagens regelverk, har vi måtet skifte ut noen stolper, men standarden er allikevel så høy at linjen kan stå i tjue år til, sier Vernersson.

Rask utvikling

Selve høytemperaturteknologien er imidlertid i sterk utvikling, og det skjer så mye i markedet at det nesten har vært vanskelig for prosjektet å henge med siden det startet i 2019. I løpet av prosjekttiden har det dukket opp nye konstruksjoner som tåler både vær og vind og islast, forteller Vernersson.

Sverige har hatt kraftledninger med høytemperaturliner siden tidlig på 1990-tallet. Den første vi har kunnet identifisere, er Vattenfalls 20 kV-linje i Gøteborg 1991. Fortum/Birka Energi (i dag Ellevio) fulgte opp noen år senere med en 130 kV høytemperaturledning i Kil i Värmland.

3Ms ACCR består blant annet av aluminiumoksid med høyere densitet enn aluminium, noe som gir den stålstyrke. Foto: Morten Valestrand

HTLS-liner har kjerner som krever forsiktig montering. Spiralstenger brukes til stabilisering av linen i opphenget under isolatorene. Foto: Morten Valestrand

Vellykket

Vattenfalls linje er revet, men Ellevios er fremdeles i bruk. Motivet i både Gøteborg og Värmland har vært å etablere ekstra kapasitet som driftssikkerhet i tilknytning til transformatorer, ifølge Per Bengtsson, regional nettsjef i Ellevio. Det har ifølge Bengtson fungert utmerket, og ekstrakostnaden er tjent inn igjen flerfoldige ganger.

I 2014 bygget Vattenfall en høytemperaturledning ved Skövde nordøst for Gøteborg, og 2019 skiftet Eon i Skåne til høytemperaturline på den ene siden av en 130 kV-ledning. Det har vært så vellykket at man i 2023 utvider med en ny line på den andre siden av masten.

Havnet i skvis

Ellevio, som også er Stockholms nettselskap, har dessuten besluttet å legge en høytemperaturline på en bestående 220 kV-ledning gjennom et tettbygd område i nærheten av Naturhistoriska Riksmuseet i den nordre delen av byen. Ifølge prosjektleder Sanaz Lavasani finnes det ikke noe alternativ.

– For oss er dette siste utvei hvis vi overhodet skal kunne øke kapasiteten inn mot sentrale Stockholm. Vi har kunnet kable luftledningen både før og etter denne seks master lange flaskehalsen, men her finnes det ikke plass til en høyspent kabelsjakt, sier Lavasani.

– Så vi havnet i en skvis mellom reguleringer, miljøhensyn og sinte naboer som ikke går med på at mastene oppgraderes. Da gjenstår bare høytemperaturliner.

Flaskehals-åpner

– Høytemperaturliner er en god flaskehalsåpner, sier Claes Ahlrot, seniorkonsulent på Eon Energidistributions enhet for regionale nett i Sør-Sverige.

Ved å bruke en fem kilometer lang avgrening, oppgradere linen til høytemperatur og koble den tilbake på 130 kV-nettets hovedledning, kan man i dag ta hånd om større laster enn tidligere. Problemet var at de gamle stålmastene ikke hadde styrke nok til å bære grovere liner av konvensjonell modell.

– Vi mener at energitap og andre kostnader oppveies av nytteverdien, så dette er ikke noe midlertidig prøveprosjekt. Våre høytemperaturledninger skal henge der i minst tretti år, sier Ahlrot.

Ved skjøting av ACCR må Linus Romilson i Vattenfall vikle lange forhåndsformede spiralstenger på utsiden av linen. Foto: Tommy Alvar

Aurora

Etter at Svenska kraftnäts høytempererte kraftledning mot Uppsala er satt i drift i oktober, vender systemoperatøren blikket nordover. Der må 400 kV-nettet inn mot Finland forsterkes, og en kompletterende løsning til all planlagt nybygging er å bytte ut linen på dagens kraftledning mellom Boden og finske Keminmaa.

– Det vil øke overføringskapasiteten mellom Sverige og Finland med mange hundre MW, sier Maria Jalvemo, som leder Svenska kraftnäts storsatsing på Nord-Sverige.

Før det kan skje, må man imidlertid vente til den nye Aurora Line mellom Sverige og Finland settes i drift i 2025.

Global tendens

Både Svenska kraftnät, Ellevio og Eon tror bruken av høytemperaturliner kommer til å øke, både til antall prosjekter, kilometer og spenningsnivåer. Tendensen er global, inkluderer Europa, og vil også på sikt åpne opp Norden for mer bruk av høytemperaturteknikk.

Nordiske land har hittil ikke vært eksponert for dette markedet, men i og med elektrifiseringen, det nye strømmarkedet og det tradisjonelle kraftnettets utilstrekkelighet, vil moderne høytemperaturledninger i mange sammenhenger være et reelt alternativ i årene fremover, mener Sanaz Lavasani.

Viktig dialog

Hos Svenska kraftnät skal 220 kV-prosjektet etter hvert evalueres for å se om teknologien også kan brukes som en mer strukturert løsning i kraftnettet. Alt tyder på at høytemperaturledninger fremover kommer til å utgjøre gode alternativer til å bygge nye kraftledninger.

– Noen steder ja, men andre steder vil det ikke fungere. Denne teknologien krever både at de lokale forutsetningene er rett, og at dialogen med leverandøren fungerer, sier Annelie Vernersson, Og trekker oss ut på en ny mosjonsrunde mellom mastene.

Karbonfiber og aluoksid holder kraftnettet oppe
Til venstre en konvensjonell ACSR FeAl-line av ståltråder med viklet aluminium. Til høyre en ACCC fra CTC/Lamifil med karbonfiberkjerne og et tynt lager glassfiber. Den kompakte viklingen av aluminium bidrar også til bedre varmebestandighet. Foto: Wikimedia Commons

Karbonfiber og aluoksid holder kraftnettet oppe
To amerikanske patenter er ekstra fremtredende i det internasjonale markedet for høytemperaturliner. 3M og CTC Global har utviklet hver sin komposittbaserte design, som vi finner i nyere svenske HTLS-prosjekter.

Tekst: Morten Valestrand

F elles for moderne HTLS-liner (High Temperature Low Sag) er at de tåler temperaturer på mellom 150 og 200 grader uten nevneverdig nedheng. De kan da overføre mer strøm.
Det finnes i dag mange HTLS-aktører med som skal begrense kraftledningers nedheng.

Karbonfiber

Eon og Ellevio har valgt CTC Globals ACCC (Aluminium Conductor Composite Core) med en kjerne av karbonfiber, produsert på lisens i Belgia av Lamifil. En ACCC har høy fysisk styrke og varmebestandighet, men lav termisk ekspansjon.

Siden det kommersielle gjennombruddet i 2005, har linen ifølge CTC Global blitt installert i mer enn 1000 kraftlinjeprosjekter på totalt over 100.000 kilometer.

Myk aluminium

Rundt komposittkjernen legger Lamifil et ytre lager av myk aluminium som kan varmes opp betydelig mer enn den harde aluminiumen som brukes i tradisjonelle liner.

– Det er ikke gitt at høytemperaturliner passer alle kraftledninger, sier Andreas Övermo, seniorrådgiver i Sweco.

– Legeringer og konstruksjoner er tilpasset ulike steder, værtyper og hvor store påvirkninger linen skal tåle, påpeker Victor Philip i Elektroskandia.

Mer robust

Svenska kraftnät valgte 3Ms line ACCR (Aluminum Conductor Composite Reinforced) til sitt 220 kV-prosjekt.

Kjernetrådene i en ACCR er laget av et komposittmateriale som i sin struktur ligner på glass- eller karbonfiberarmert plast, ifølge Stefan Lindström, konsulent i rådgivingsselskapet Afry.

– Fibrene er laget av aluminiumoksid, så materialet rundt det hele er aluminium. Det gir en høyere tetthet enn aluminium, en styrke på nivå med stål, men med mindre termisk utvidelse enn stålet, sier Lindström.

– ACCR er mer robust i forhold til andre HTLS-liner, strekker seg mindre og tåler snø- og isbelegning bedre enn konkurrentene. Ulempen er at prisen er høyere.

Islast

I følge Afry skulle ACCR håndtere avstanden til bakken bedre enn andre sammenlignbare liner. Beregninger viste at ACCC ville få problemer med islast i henhold til den svenske nettbransjens vinterstandarder. I en sammenligning fikk 3Ms linje bedre resultater.

Lamifil lanserte siden en ACCC-modell spesielt designet for å takle islaster, men ifølge Stefan Lindström i Afry kunne heller ikke den oppfylle kravene til bakkeklaring.

Begynner å henge

Tradisjonelle høyspenningsliner kan ikke ta hånd om høyere temperaturer enn 60–80 grader før ledningens nedheng blir for stort. Den klassiske stål/ aluminium-linen FeAl (ACSR) har ulegert aluminium som elektrisk leder, tvunnet rundt en tynnere galvanisert stålkjerne som holder det hele oppe. Mange av dagens kraftledninger er laget av legert aluminium som både leder strøm og bærer linen, men temperaturbegrensningene er de samme.


Skal kutte svenske effekttopper
Svenska kraftnät har fått et oppdrag som skal motvirke effekttopper og senke strømprisene i Sør-Sverige.

-F or å håndtere effekttopper på kritiske tidspunkter ønsker vi snarest mulig å legge forholdene til rette for at aktører som bruker mye strøm, kan tilpasse eller redusere strømbruken. Hvis bare noen få prosent av strømbruken vår flyttes bort fra de timene på døgnet da behovet er størst, kan det senke strømprisen betydelig, sier energi- og digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Den svenske regjeringen har derfor gitt Svenska kraftnät i oppgave å forberede seg på å kunne anskaffe forbruksreduksjoner eller andre fleksibilitetstiltak fra kraftkrevende aktører, og å forberede anskaffelse av mer forutsigbar strømproduksjon i strømområde 3 og 4, for eksempel kraftvarme.

Til sammen kan slike tiltak ifølge svenske myndigheter ha en klar effekt på strømprisen i Sør-Sverige på kort sikt.


ØZL

Ny giv for unik boreteknologi
tema: Småkraft
Tokheim kraftverk i Odda ved Sørfjorden er et av prosjektene som Norhard er i gang med. Her blir det boret en 1150 meter lang tunnel med en diameter på 1,2 meter. Foto: Norhard

Ny giv for unik boreteknologi
Etter konkursen i november 2020 og med ny struktur for virksomheten, har Norhard fått langt bedre bærekraft. Det nye selskapet tjener penger, og det ser lyst ut for deres unike teknologi for tunnelboring.

Tekst: Stein Arne Bakken

D et var mye fokus på tunnelboring under Småkraftdagene i Bergen i slutten av august.
Forventninger om høyere kraftpriser gjør at terskelen for lønnsomhet ved utbygginger heves. Det vil gi nye konsesjoner, og flere av de mange konsesjonsgitte prosjekter kan tas opp av skuffen. Dette vil åpne for mer tunnelboring.

Teknologien vil bli brukt for å kunne møte kravene om at utbygging skal være mest mulig skånsom for natur og miljø. Ikke minst vil det skje dersom det blir tillatt med flere utbygginger i vernede vassdrag. Dette var noe av det som kom frem under konferansen.

Store utgifter

I flere tilfeller har retningsstyrt tunnelboring fra kraftstasjon og opp til inntaket vist seg å være det eneste alternativet til tradisjonell sprengning av tunneler.

Men tunnelboring har i mange tilfeller vært en dyrere løsning enn alternativer med rør i grøft etc. Norhard har slitt økonomisk siden starten i 2006. Utgiftene til teknologiutvikling, testing, innkjøring og nytt utstyr har vært store, og selskapet har hatt problemer både med finansieringen og utnyttelsen av den kostbare maskinparken. I november 2020 var gjelden kommet opp i nærmere 130 millioner kroner, og selskapet gikk konkurs.

Askjell Tonstad har vært daglig leder for Norhard helt siden starten i 2006. Her er Tonstad på standen som selskapet hadde på Småkraftdagene i slutten av august Foto: Stein Arne Bakken

Boremaskinene blir bygget i verkstedet på Tonstad. Her er den siste tilveksten til maskinparken, en en-kutts-maskin, som nå blir gjort klar for sitt første anlegg, Ervikselva kraftverk. Boringen skal starte i slutten av denne måneden Foto: Norhard

Tyngende gjeld borte

Nå er det mye som tyder på at dette vil være historie. I september- utgaven i fjor kunne Energiteknikk opplyse om at utbyggingsselskapet Forte Vannkraft hadde overtatt det finansielle ansvaret for maskinparken, det nye Norhard var blitt et operatørselskap, og det var inngått flere rammeavtaler som skulle sikre langt bedre utnyttelse av boremaskinene. Og ikke minst, den tyngende gjelden var borte.

– Vi har nå fått et langt mer solid grunnlag for vår virksomhet, blant annet til å kunne forbedre maskinparken og drive teknologiutvikling. Vi vil kunne redusere borekostnadene og tilby mer konkurransedyktige priser, sier daglig leder i Norhard, Askjell Tonstad.

Leier boreriggene

Han er fortsatt daglig leder i Norhard, der han for øvrig er majoriteseier, men i dag er selskapet altså blitt en ren driftsorganisasjon. Tonstad og hans stab på nærmere 50 medarbeidere leier riggene av utbyggingsselskapet Forte Vannkraft, som kjøpte maskinparken av konkursboet.

I tillegg til å få oppdrag fra Forte Vannkraft, har Norhard inngått rammeavtaler med sentrale utbyggingsselskaper som NGK Utbygging og Hywer.

– Tidligere fikk vi ikke utnytte maskinparken godt nok. Nå er vi sikret flere oppdrag, bedre fleksibilitet og forutsigbarhet når det gjelder gjennomføringstidspunkt, og det betyr mye for driften. Den økonomiske situasjonen totalt endret, vi har fått en helt annen hverdag, sier en optimistisk Tonstad.

Går med overskudd

Han regner med en omsetning på ca. 160 millioner kroner og et overskudd rundt 10 millioner kroner i 2022. Per juli var omsetningen nærmere hundre millioner. I 2021, det første hele driftsåret etter konkursen, hadde selskapet en omsetning på ca. 112 millioner kroner og et årsresultat på minus 6,4 millioner kroner.

–Det er en god del å gå på. Vi har fortsatt noe etterslep når det gjelder tilgang på reservedeler og materiell, og vi har ennå ikke fått utnyttet fullt ut de store fordelene som ligger i samarbeidet om rammeavtalene. Dette vil etter hvert gi oss langt bedre utnyttelse av maskinene og bedre lønnsomhet, sier Tonstad, som kan fortelle om nærmest fulle ordrebøker for neste år.

Fra anlegget Einungstøl kraftverk der maskinen for tiden rømmer opp sjakten til en diameter på 1,2 meter. Foto: Norhard

Rein Husebø, mangeårig sjef for Småkraft AS. Utbyggingsselskapet gikk inn i en rammeavtale med Norhard i 2009, og ble den første kunden som prøvde ut den nye teknologien i full skala. Foto: Stein Arne Bakken

Skal ned i borepris

Tonstad understreker at målet er å redusere borekostnadene og bli konkurransedyktig på pris med alternative løsninger i et marked der også miljøfordeler og reduksjon av klimagasser får økende verdi.

– Vi er på god vei, og dette skal vi klare ved å unytte boreriggene bedre, samtidig som det nå investeres i nye maskiner som gjør det mulig å bore større diametere i ett kutt. For løsninger med diameter over 780 mm har vi fram til nå måttet gjennomføre boringen i to omganger – først styrt boring med diameter 700 mm og deretter opprømming til 1200 eller 1500 mm i en boreoperasjon nr. 2. Med én boreoperasjon vil gjennomføringstiden for en diameter 1200 mm tunnel kunne halveres, sier han.

Maskinparken som Norhard disponerer, består av fire maskiner; to maskiner for direkte styrt boring til 700 eller 780 mm, en maskin for diameter 400 mm, og en maskin for opprømming fra 400 eller 700 mm til 1200 eller 1500 mm. Disse to siste maskinene vil nå gradvis bli faset ut i vannkraftmarkedet som følge av at en ny maskin for direkte styrt boring til 1200 mm nå settes i drift. Samtidig blir ytterligere en maskin av samme typen satt i produksjon, og selskapet tar sikte på å få denne i drift fra sommeren neste år.

Satser på vannkraften

– Med rigger som borer med diameter opp til 1,2 meter, kan vi møte behovene i småkraften, vårt viktigste forretningsområde. Men vi vil også kunne påta oss oppdrag for store kraftverk, sier Tonstad, som peker på et betydelig potensial for å hente inn tilleggsvann til etablerte produksjonssystemer.

– Med våre miljøvennlige løsninger, som også er tilrettelagt for helikoptertransport, vil det være mulig å realisere overføringstunneler for å hente inn vann fra nye nedslagsfelt, og derved få økt produksjon og merverdi fra eksisterende kraftverk. Et eksempel på dette er et prosjekt som ble gjennomført for Trollfjord Kraft. Boringen av den om lag 1000 meter lange tunnelen med diameter på 0,78 m, skjedde ved at utstyr og personell ble fraktet med helikopter. Tunnelen gjør det mulig å overføre vann fra Blåskavlvatnet til Isfjordvann, som har naturlig avløp til Inntaksmagasinet for Trollfjord Kraftverk.

Erstatter gamle rørgater

I flere kraftverk vil det bli aktuelt å erstatte gamle rørgater med tunnel, sier Askjell, som også ser for seg et marked innenfor landsbasert fiskeoppdrett og kommunalteknisk sektor, vann og avløp.

Tonstad tror også at tunnelboring i forbindelse med tilrettelegging for reversibel drift av kraftverk (pumpedrift), kan bli et interessant marked. Med store prisvariasjoner time for time, vil volumkravene til magasinering oppstrøms og nedstrøms reduseres. Da kan det bli lønnsomt å vurdere reversible løsninger og «batteridrift » i større omfang enn det som nå er tilfelle.

Skal bygge seg opp hjemme

–Hva med utlandet, dere hadde jo tidligere oppdrag i Italia?

– Det er et interessant marked for vår boreteknologi også utenfor Norge. Vi forsøkte oss med et prosjekt i de italienske alper i en periode der det var tørke på oppdrag her hjemme. Men det viste seg å være svært utfordrende å skulle sende personell og tungt utstyr så langt av gårde for et enkeltprosjekt. En eventuell internasjonal satsing vil kreve at vi etablerer virksomhet utenfor Norge, med personell og maskiner. Nå har vi all vår oppmerksomhet rettet mot å bygge opp en solid virksomhet basert på vårt hjemmemarked, sier Tonstad.

Husebø på banen

Rein Husebø, som nå er adm. direktør i Forte Vannkraft, har vært en pådriver for den spesielle tunnelboreteknologien og en støttespiller for Norhard, ikke minst i de mange årene han var sjef for Småkraft AS.

Det kom derfor ikke som noen overraskelse at Husebø trådte til etter at Norhard gikk konkurs. Han fikk overtalt de sveitsiske eierne av Forte Vannkraft om at selskapet burde kjøpe maskinparken og reorganisere tunnelboringsselskapet.

– Dette er en svært avansert teknologi, som krever at du har finansielle muskler. Nå ser det ut til at vi skal få teknologien til å fungere også økonomisk, ikke minst ved å rendyrke tunnelboring med ett kutt fremfor to, sier Husebø.

Han legger til at Forte Vannkraft så langt har brukt mye penger på å skaffe reservedeler og slitedeler til boreriggene, i tillegg til at det er investert i en ny, stor maskin, som nå er klar for sitt første oppdrag.

Sentrale aktører samlet

Også Husebø trekker frem organiseringen av virksomheten som en viktig suksessfaktor. Han er styreleder i Norhard, og med seg i styret har han Rune Skjevdal i NKG Utbygging og Bjarte Skår i Hywer, foruten Askjell Tonstad. Det innebærer lederne for at samtlige tre utbyggingsselskap som Norhard har inngått rammeavtaler med, sitter rundt styrebordet sammen med Tonstad.

Det vil være denne gruppen personer som koordinerer borevirksomheten med sikte på å oppnå best mulig utnyttelse av maskinparken. Dette gir korte og ubyråkratiske kommunikasjonslinjer for raske beslutninger.

Økt bruk av tunnelboring

– Slike kostbare borerigger må utnyttes maksimalt. Med denne måten å organisere virksomheten på, oppnår vi både lavere borekostnader og økt lønnsomhet for Norhard.

Husebø har hele tiden hatt stor tro på teknologien Norhard har utviklet, og er mer optimistisk enn noen gang. – Tunnelboring vil i økende grad bli foretrukket i mange utbyggingsog rehabiliteringsprosjekter i vannkraften, og vi ser for oss et betydelig marked i årene fremover, sier Rein Husebø.

Pågående Boreprosjekter:

Einungstølsåna kraftverk i Røldal er i ferd med å ferdigstilles. Her bores en 400 meter lang tunnel på 1.2 meter i diameter etter oppdrag fra SKL (Sunnhordland Kraftlag).

Tokheim kraftverk i Odda etter oppdrag fra Hywer, som bygger kraftverket for Småkraft AS. Her bores en 1150 meter lang tunnel med den gamle løsningen, først med kutt på 70 cm, som så rømmes til 120 cm.

Dalaåna kraftverk i Lysefjorden, også dette bygges av Hywer på oppdrag fra Småkraft. Her blir det først boret en kabelsjakt på 70 cm i 1150 meters lengde, deretter en trykksjakt parallelt på med diameter på 120 cm.

I løpet av september setter Norhard i gang med boring på Ervikselva kraftverk på sørsiden av Førdefjorden på oppdrag for FORTE Vannkraft. Dette er første prosjektet til den nyeste maskinen, og den 1600 meter lange tunnelen skal bores i én operasjon med kutt på 1,2 meter.


På jakt etter kraftverk
tema: Småkraft
Roald Sjo, daglig leder i Norsk Vannkraft, gjestet Småkraftdagene i Bergen i august. Selskapet har som mål å kjøpe opp kraftverk med en årsproduksjon på 1 TWh i løpet av de neste fem til sju årene. Foto: Stein Arne Bakken

På jakt etter kraftverk
– Mange norske småkraftverk har et betydelig oppgraderingspotensial, sier Roald Sjo, daglig leder i det nystartete Norsk Vannkraft. Selskapet skal kjøpe opp kraftverk som de vil videreutvikle, og målet er en samlet portefølje på 1000 GWh.

Tekst: Stein Arne Bakken

A v dette ser Sjo for seg muligheten av å hente ut 200 GWh i verdiskaping gjennom ulike tiltak i kraftverkene, f.eks. ved å bygge større anlegg, overføre vann, etablere mindre reguleringer samt optimalisere driften etc.

Sjo har lang fartstid i småkraftbransjen. Han begynte i Småkraft AS i 2003, som den første ansatte under Rein Husebø, og jobbet der i tre år, før han gjennom Norsk Kraft fikk oppgaven å bygge opp OBOS Energi, som nå er blitt Forte Vannkraft. I tillegg har Sjo jobbet i flere år med å hjelpe grunneiere å utvikle egne kraftverk.

Energiteknikk traff småkraftveteranen under Småkraftdagene i slutten av august, der han presenterte Norsk Vannkraft, et selskap som holder til i Bergen og ble etablert i fjor.

Mange investorer

De tre største norske investorene i Norsk Vannkraft er de privateide investeringsselskapene Awilco, Lychegården og Infranordic. Ved årsskiftet eide disse ca. 60 prosent av aksjene, mens resten var fordelt på en rekke mindre eierposter. Ifølge regnskapet var innskutt egenkapital i 2021 nærmere 300 millioner kroner.

– Vi har i dag 3,5 milliarder kroner i tilgjengelig egenkapital fra våre investorer. Dette gjør oss i stand til å overta småkraftverk som har potensial for verdiskaping gjennom videreutvikling, sier Sjo.

Han opplyser at de nå har fått med seg en stor utenlandsk investor, infrastrukturfondet Cube, lokalisert i Luxembourg, som ny majoritetseier. Selskapet eier småkraftverk i Portugal og Spania, og har god kjennskap til det norske markedet gjennom investeringer i vindkraft.

70 GWh kan bli 120 GWh

Så langt har Norsk Vannkraft kjøpt opp ti småkraftverk, med en samlet årsproduksjon på 70 GWh. Sjo forteller at de planlegger tiltak som vil kunne gi en betydelig produksjonsøkning, og at det nå jobbes med å ferdigstille konsesjonssøknader.

I et av kraftverkene er det snakk om å flytte inntaket lenger opp, i et annet er det aktuelt å regulere flere vann, mens et kraftverk kan erstattes av et større kraftverk tilpasset potensialet i elven. Sjo anslår at det teoretiske potensialet til disse ti første kraftverkene utgjør en merproduksjon på rundt 40 GWh.

– Vi ser på potensialet til kraftverket og vassdraget. Dette handler om å tenke helhetlig, og kombinere kunnskap om småkraft med finansiell kompetanse, fremholder Sjo. Dette er viktig også i et miljøperspektiv, der økt produksjon i allerede båndlagte elver kan bidra til bærekraftige lokalsamfunn gjennom økt produksjon og økte inntekter.

Han legger til at det i dag er et godt marked for slike oppkjøp, og at selskapet er i positiv dialog med mange grunneiere.

Generasjonsskifte

Sjo peker på at det er gått mange år siden boomen av småkraftutbygginger, og for mange av de grunneiereide kraftverkene er det nå snakk om generasjonsskifte. De som tar over, har ofte ikke det samme engasjementet og interessen for å drive kraftverket videre, samtidig som det er mye kapital bundet opp i et småkraftverk.

– I tillegg kan risikoen bli vel stor, slik vi ser det for de mange småkraftverkene i de ugunstige prisområdene som sliter med kraftpriser på ett til to øre. Vi verdsetter kraftverket ut fra langsiktige prisbaner, ikke ut fra dagens prisnivå på kraft. Et salg vil følgelig kunne utløse store verdier for eierne. Samtidig beholder de fallrettighetene og leieinntektene for disse, og det avtales også hjemfall av selve kraftverket, påpeker daglig leder Roald Sjo i Norsk Vannkraft AS.


Sier nei til småkraft-støtte i nord
tema: Småkraft
Statssekretær Elisabeth Sæther i OED så på Småkraftdagane blankt nei til å støtte småkraftverk nord for prisskillet. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Sier nei til småkraft-støtte i nord
Olje- og energidepartementet sier nei til småkraftstøtte, men ifølge en analyse fra Volue Insight ligger prisene i NO3 og NO4 an til å øke så mye at småkrafteierne der kan klare seg svært godt likevel.

Tekst: Øyvind Zambrano Lie

D e enorme prisforskjellene mellom Nord- og Sør-Norge var bakteppet for Småkraftdagane i Bergen i slutten av august.

Småkraftforeninga advarte i sommer mot at snittprisen i NO3 og NO4 i Midt- og Nord- Norge i 2022 kunne bli like lav som den var i 2020. I 2020 hadde ifølge Småkraftforeninga 80 prosent av de 179 grunneiereide selskapene i disse prisområdene underskudd på driften.

Dersom dette gjentar seg, vil én av fire grunneiereide småkraftselskaper i NO3 og NO4 ha negativ egenkapital. «Dette antyder konkurstrussel for en firedel av selskapene i prisområdene», advarte Småkraftforeninga.

– Kua dør

Oddbjørn Brunstad tok på konferansen ordet på vegne av 14 grunneiere som eier Brunstad kraftverk (14 GWh) i Sykkylven på Sunnmøre, nord for prisskillet.

– Oppmuntret av myndighetene har vi bygget ut en økt kapasitet, som på grunn av den forsømte nettutbyggingen mellom nord og sør har ført kraftprisene og våre inntekter nesten til total kollaps. Mens graset gror, dør kua. Hva vil regjeringen gjøre for å demme opp for at et titalls og kanskje hundretalls småkraftverk ubønnhørlig seiler mot tvangssalg og konkurs, spurte han.

Sa blankt nei

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet vendte imidlertid tommelen ned for støtte til småkrafteiere som rammes av lave priser.

– Jeg må være så ærlig å si at vi kommer ikke, med mindre Stortinget får flertall og beordrer oss til det, til å komme med en strømstøtte til bedrifter som har for lav strømpris. Vi er væravhengig og nedbørsavhengig, og svingninger i kraftpris er noe private bedriftseiere må ta høyde for, sa Sæther.

Hun viste til at regjeringen har ventet lenge med å komme med strømtiltak for næringslivet i sør, hvor situasjonen er ekstrem.

– For det skal sitte langt inne å overføre penger fra fellesskapet over til bedriftseiere. Vi er nødt til å gjøre tiltak for å prøve å berge arbeidsplasser. Men det kommer vi ikke til å gjøre for bedrifter nord for Dovre der problemet er for lav kraftpris, sa Sæther.

«Dundrende prisløft»

Om småkrafteierne i Midt- og Nord-Norge ble skuffet over det blanke avslaget fra statssekretæren, kan de ha blitt oppmuntret av prissimuleringen Olav Botnen i Volue Insight leverte på konferansen. Den tar utgangspunkt i tidligere værår som kombineres med brenselspriser og fyllingsdata for vannkraft.

– Til og med de våteste banene viser et solid prisløft i Midt- og Nord-Norge, og de tørre banene gir et dundrende prisløft. Så hvis der er så heldige i nord å få tørke framover, kan dere snart feire 100 eurosonen, sa Botnen.

En kraftpris på 100 euro per MWh tilsvarer omtrent 1 krone per kWh.

Olav Botnen i Volue Insight kom på Småkraftdagane tirsdag med gode nyheter for småkrafteierne nord for prisskillet. Foto: Øyvind Zambrano Lie

NO3 bedre enn NO4

Den gjennomsnittlige prisen for de ulike værårene i Midt- Norge (NO3) var ifølge simuleringen 75 euro/MWh i fjerde kvartal i år, 51 euro/MWh for første kvartal 2023, 47 euro/ MWh for andre kvartal 2023 og 76 euro/MWh for tredje kvartal 2023. Årene 2023-2026 i NO3 var i gjennomsnitt priset til henholdsvis 67, 87, 94 og 113 euro/MWh.

I det nordligste prisområdet, NO4, var gjennomsnittet av de ulike værutfallene for fjerde kvartal i år 60 euro/ MWh, mens de første tre kvartalene i 2023 var simulert til henholdsvis 41, 31 og 51 euro/MWh. Årene 2023 til 2026 var beregnet til henholdsvis 49,69,78 og 93 euro/ MWh.

Om de tørreste prisbanene slår til, kan prisene i NO3 nå hele 150 euro/MWh i fjerde kvartal i år, og komme på 154 euro/MWh for 2023 som helhet. Også i NO4 kan prisene da bli gode, med 95 euro/MWh i fjerde kvartal i år og 123 euro/ MWh for 2023 som helhet.

Kan likevel smelle

Men om det blir vått, er situasjonen en helt annen.

– Da er det bare et tidsspørsmål før det smeller i NO4 for neste sommer. Der fines det nemlig fortsatt priser på 2-6 euro/MWh for 20 prosent av værbanene, sa Botnen.

Likevel var analytikerens budskap optimistisk, også for vårt nordligste prisområde.

– Legg merke til at 70 prosent av værutfallene gir en ganske behagelig pris i forhold til det det har vært. I de tørreste banene står det en sommerpris neste år på rundt 100 euro eller mer. Så det er nok håp i nord. Selv om man kommer fra en heidundrende svart periode nå, ser det ut til at kontrollen gjenopprettes i løpet av få uker.

Nett-forbehold

Han tok forbehold om at det kan oppstå ytterligere nettproblemer for flyten mellom nord og sør, det har simuleringen ikke tatt høyde for.

– Men værmessig sett er disse spredningene representative, der fjerde kvartal i NO4 har et utfallsrom på mellom 30 og 100 euro/MWh, sa Botnen.

Beregningen ble gjort 19. august.

Tørker fort

Botnen forklarte det ventede prisomslaget slik:

– Med tørke forsvinner overskuddet fort. Det er bare 3,5 TWh overskudd i NO4, og det tørker ut med noen tørre måneder nå. September, oktober og november er de våteste månedene normalt sett, og svikter de, ruller TWhene fort av gårde. Da får vannkraftprodusentene full kontroll, og prisene sørfra begynner å krype nordover, slik at vannet i nord blir mer og mer verdt.

Det vil fortsatt være flaskehals, men man får presset såpass mye sørover at man får en høyere pris enn man har hatt før. Det ligger an til en veldig hyggelig utvikling i disse nordområdene i forhold til det det har vært, så man har kanskje vært gjennom det verste der, sa Botnen.

Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Ser fortsatt på støtte

Småkraftforeninga vil likevel ikke skrinlegge ønsket om strømstøtte for småkraftprodusenter helt.

– Ingenting er bedre enn å slippe å støtte næringsdrift, men det er såpass stor usikkerhet nå, at ingen vet vel helt hvilken vei dette går. Hvis man nå vil støtte næringsaktører i Sør-Norge, som har dyr strøm, så er det ikke annet enn en speilvendt situasjon nord for flaskehalsene for småkraftverkene, og vi mener at de da bør tas under vurdering som de andre. Men kommer prisene opp igjen, er vi de første til å applaudere det, sier Småkraftforeningas daglige leder Knut Olav Tveit til Energiteknikk.

– Hva slags støtte kan det eventuelt være snakk om?

– Den laveste terskelen er å gi billig lån til å komme over kneika. De vil også kunne betales tilbake igjen i det øyeblikk prisene går opp.

Ser dilemmaet

– Men er det rimelig at storsamfunnet skal ta kostanden, bør ikke småkraften drive for egen regning og risiko?

– Jeg er generelt enig i det. Men hvis man velger å støtte næringslivet sør for flaskehalsene og mener at de ikke skal drive forretningsdrift for egen regning og risiko, bør man også kunne se på de som rammes av situasjonen nord for flaskehalsene. Men det er dilemmaer i dette, det er vi helt enige i, sier Tveit.


-Nasjonalt eierskap er ikke et krav
tema: Småkraft
Urke kraftverk i Ørsta i Møre og Romsdal. Illustrasjonsfoto: Bjørn Lytskjold/NVE

– Nasjonalt eierskap er ikke et krav
Statssekretær Elisabeth Sæther i OED kaller den vanlige eierskapsmodellen i småkraftbransjen for «god».

Tekst: Øyvind Zambrano Lie

P å Småkraftdagane i Bergen i slutten av august kom Sæther med beroligende signaler til småkrafteiere som eventuelt har vært urolige for formuleringen i Hurdalplattformen om å gjøre «en gjennomgang av lovverket knyttet til småkraft med sikte på å sikre nasjonalt eierskap i sektoren».

– Vi har sagt i Hurdalsplattformen at nasjonalt eierskap rundt småkraft er viktig. Jeg skjønner at det har vært bekymring for dette. Det mener jeg det ikke er noen grunn til. Det at vi har et nasjonalt eierskap som et ønske, betyr ikke at det er et krav, sa Sæther.

God modell

– Prosessen vi nå vil sette i gang etter hvert, er en kartlegging av hvordan eierskapsforholdene til bransjen er nå. Der vil vi ha god dialog med Småkraftforeninga. Vi er godt kjent med den eierskapsmodellen som mange prosjekter nå etter hvert har, hvor det er fallrettigheter som eies av grunneier og der grunneier er til dels inne, men også med et innslag av både norsk og utenlandsk privat kapital. Jeg mener det er en god modell, sa statssekretæren.

– Men når vi skal kartlegge, er det for å få et godt oversiktsbilde og se om det er noe som tilsier at vi bør gjøre grep.

Mye å gjøre

Arbeidet har ikke første prioritet i dagens situasjon.

– Dette er et arbeid som er på trappene, og der må vi bare være så ærlige å si at det er litt å gjøre i OED og NVE om dagen som har måttet få forrang, men da vil vi altså starte et kartleggingsarbeid, og da vil det være et arbeid som skal skje på lag med bransjen, ikke mot bransjen, sa Sæther.


Regulerbar vannkraft har forrang
tema: Småkraft
Magasinet Rosskreppfjorden i Sirdal og Valle kommuner i Agder. Arikvfoto: Øyvind Zambrano Lie

Regulerbar vannkraft har forrang
Uten regulerbar vannkraft har vi ikke mulighet til å ruste opp den uregulerbare kraften, sa statssekretær Elisabeth Sæther på Småkraftdagane.

Tekst: Øyvind Zambrano Lie

-D et har vært en del diskusjon om hvem som skal være først i køen når vi snakker om å behandle nye konsesjonssøknader til ny kraft. Vi må si ja takk begge deler, vi kan ikke velge det ene foran det andre, sa Sæther på Småkraftdagane i Bergen i slutten av august.

Regulerkraft i bakhånd

– Samtidig støtter vi NVEs prioritering om at den regulerbare kraften og revisjonen av større gamle konsesjoner må få en viss forrang der vi er nå, understreket hun.

– Det er fordi at om vi ikke har den regulerbare kraften i bakhånd, har vi heller ikke mulighet for å ruste opp den uregulerbare kraften slik vi trenger framover. Vi trenger mer småkraft, vi trenger mer vindkraft på land, på sikt trenger vi også havvind, og da må vi ha den regulerbare kraften som back up, sa Sæther.

Lang kø

Hun fortalte at det er ca. 100 småkraftprosjekter som ligger hos NVE enten til behandling eller i kø.

– Det betyr ikke at de ikke skal få behandling. Diskusjonen handler kun om hvem som skal stå helt fremst i køen. Og så håper jeg at Finansdepartementet står oss bi, leser Strømnettutvalgets rapport, og gir oss en klekkelig sum til å ruste opp NVE og OED framover sånn at saksbehandlingen kan gå enda kjappere framover, sa statssekretær Elisabeth Sæther i OED.


Også NVE heier på småkraften
tema: Småkraft
– Vi skal bidra til at vi får bygd ut mer fornybar kraft, og vi ønsker ikke å være en propp i systemet, fremholdt avdelingsdirektør Kristian Markegård på NVE-dagen under Småkraftdagene. Foto: Stein Arne Bakken

Også NVE heier på
småkraften
De endeløse og forhatte konsesjonskøene er blitt historie. NVE er ikke lenger skyteskive for frustrerte innlegg på Småkraftforeningas årlige samlinger. Nå er det god stemning og fordragelighet i møtet med byråkratene fra Oslo.

Tekst: Stein Arne Bakken

N æringen har fått et omdømme som vindkraften bare kan drømme om, konfliktnivået rundt utbygginger er lavt. Under Småkraftdagene i Bergen ble det fremhevet at mange heier på småkraften, ikke minst politikerne, det gjør også NVE, hvis man legger litt godvilje til.

I de senere årene har Småkraftdagene fått sin egen «NVEdag », der direktoratets ledere og saksbehandlere gis anledning til å komme småkrafteiere i tale og informere om «nytt og nyttig » om blant annet regelverk og behandling av konsesjoner.

Den nye direktøren i Tilsyns- og beredskapsavdelingen, Kristian Markegård, slo an tonen for den store forsamlingen småkraftfolk på NVE-dagen ved å sitere energiministeren på at «vannkraften er og forblir juvelen vår».

Bruker mye tid på småkraft

– Vi trenger mer fornybar kraft, så fort som mulig. Dere jobber hardt for dette, det gjør også NVE ved å legge til rette for gode utbygginger, der hensynet til miljø og distrikt blir tatt vare på, fremholdt Markegård, som opplyste at Miljøtilsynet i NVE bruker 40 prosent av sin tid på småkraften.

– Vi prøver å være proaktive, NVE ønsker ikke å være en propp i systemet, fremholdt Markegård. Han la til at det er 24 ansatte i den nye seksjon for vannkraftkonsesjoner, flere enn i fjor. Avdelingsdirektøren oppfordret småkrafteiere til å sende inn søknader om utsettelse av byggefrist før konsesesjonen går ut.

Krafttak mot køene

– Vi har gjort et krafttak for å få bort køene, fremholdt Munkegård. Han opplyste at det i fjor var det en kø på 50 søknader om utsatt byggefrist. I dag er køen borte, det er bare fire søknader på venteliste.

Når det gjelder søknader om nye vannkraftkonsesjoner, er 16 til behandling, mens fem søknader ligger i køen. Videre blir det behandlet 10 søknader om opprustning/utvidelse av vannkraftverk, mens 13 søknader ligger i kø.

Avdelingsdirektøren så for seg at det vil komme en god del flere søknader fremover når utsiktene til vedvarende høye kraftpriser gjør at flere prosjekter blir lønnsomme. Men ifølge Munkegård var dette noe NVE vil kunne takle, slik at man unngår situasjonen for ti-femten år tilbake da de lange konsesjonskøene var en av kampsakene som gikk igjen på de årlige samlingene av småkrafteiere.

«Først til mølla»

– Hovedprinsippet for behandling av konsesjonssøknader er «først til mølla», fremholdt seksjonssjef Carsten Jensen i Energi- og konsesjonsavdelingen i sitt innlegg på NVE-dagen. Han leder seksjonen i NVE som behandler alle vannkraftrelaterte konsesjoner, både for små og store kraftverk.

Jensen la til at det er kommet styringssignaler fra departementet om å legge vekt på de skøye kraftprisene i deler av landet, og å prioritere enkelte saker som gjelder vilkårsrevisjoner og søknader om større prosjekter fra store aktører, eksempelvis Statkraft og Lyse.

Småkraften blir lyttet til

– Vi opplever at småkraften blir sett og lyttet til. Alle søknader vil bli behandlet, og vi vil vurdere mulighetene for å kunne ta et krafttak for å få søknadstiden ned, sa seksjonssjefen, som ga bransjen følgende råd – som «hjelp til selvhjelp»:

• Sørg for å ha gode prosesser lokalt, også privatrettslig

• Lag gode, gjennomarbeidete og komplette søknader

• Unngå mangler, og ha færrest mulige endringer

– Vi er gode på å sjonglere i NVE, men det går en grense. Når søknader er ufullstendige, må vi stoppe prosessen og hente inn mer informasjon, og da går tiden, sa seksjonssjef Carsten Jensen.

Færre småkraftverk under bygging
tema: Småkraft
Fra byggingen av Nessane kraftverk i Sogn. Arkivfoto: Tinfos

Færre småkraftverk under bygging
Etter to år med rekordstor aktivitet i småkraftbransjen, har utbyggingstakten gått litt ned i år.

Tekst: Øyvind Zambrano Lie

V ed utgangen av 2. kvartal var det i Norge 44 småkraftverk under bygging, med en samlet effekt på 208 MW og en årlig produksjon på 670 GWh.

Det er en nedgang fra samme tidspunkt i fjor, da 60 småkraftverk på 284 MW og 901 GWh var under bygging. På samme tidspunkt i 2020 var det også 60 småkraftverk under bygging, på 301 MW og 893 GWh.

Ved utgangen av 2. kvartal 2019 ble det bygd 49 verk, og ikke siden 2018 har tallet vært lavere enn i år.

– Naturlig variasjon

Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga er imidlertid ikke bekymret.

– Jeg tenker at dette er naturlige variasjoner. Årsaken til nedgangen er nok at mange hadde planlagt byggestart opp mot sertifikatfristen. Selv om prisforventningene for sertifikatene lenge har vært lave, ønsket nok utbyggerne å ta med seg muligheten for bedre priser, sier Tveit.

Bygger i nord

Han påpeker at interessen for småkraftutbygging har vært høy lenge, og sier det er verdt å merke seg at de fortsatt bygges verk nord for flaskehalsene.

– Altså er priser de nærmeste årene mindre viktig enn hva man tror femti år frem tid, sier Tveit.

Han klager ikke på rammevilkårene, og sier de generelt sett er gode nok.

– Det vi trenger er økt saksbehandlingskapasitet i NVE. En årsak til at prosjekter ikke realiseres, er sen og rigid saksbehandling i NVE, hevder Tveit.

273 verk bygges ikke

Ved utgangen av 2. kvartal var det 273 småkraftverk på 626 MW og 1862 GWh som hadde fått tillatelse uten at de var bygget.

Av de 670 gigawattimene småkraft under bygging ved utgangen av 2. kvartal i år, var 297 GWh ventet å komme i drift i år, 240 GWh neste år og 133 GWh i 2024 eller 2025.


adv Kupe Kraftverk
Forsinket av vanskelig fjell
tema: Småkraft
Kupekraft kraftverk er utstyrt med et peltonaggregat fra Energi Teknikk AS. Foto: Hywer

Forsinket av vanskelig fjell
Kupekraft kraftverk ble et drøyt halvår forsinket av knallhardt fjell med vanskelige forkastninger.

Tekst: Atle Abelsen

C lemens Kraft AS har nettopp satt i drift Kupekraft kraftverk (7,7 MW) i Årdal i Sunnfjord. Etter den opprinnelige planen skulle kraftverket stått ferdig ved juletider i 2021, men hardt fjell og vanskelige forkastninger førte til en tre måneders forsinkelse med tunneldriften.

Forsinkelsen forplantet seg og ble ytterligere forsterket av stormen Gyda. En overhengende snøskredfare langs anleggsveien opp til inntaket gjorde at totalentreprenøren Hywer AS ikke ville risikere noe.

Først nå i august kunne entreprenøren Hywer og byggherren Clemens Kraft sette i gang prøvedriften. Kraftverket er ikke kommet i ordinær drift riktig ennå, på grunn av noen lagerproblemer på generatoren.

Krevende

– Det har vært et krevende prosjekt, som jeg mener vi har løst godt tross alle utfordringene underveis, sier prosjektleder Marie Stølen hos Hywer.

Hun peker på de store nedbørsmengdene i området i vinter, som forsterket skredfaren.

– Vi vil hevde at det er få aktører i bransjen som ville klart å få økonomi i et prosjekt som er såpass komplekst og under krevende forhold med veglaust inntak og vanskelig tilkomst til påhugget.

Hun forteller at de tok et valg tidlig i prosjektet om å framføre byggestrøm til boreriggen og foringsriggen.

– Vi prioriterte derfor å få lagt seks kilometer høyspentkabel fra bygda mot kraftstasjonen, og videre to kilometer provisorisk høyspentkabel i trekkerør i terrenget opp til påhugget for boresjakta. Dette ble gjennomført høsten 2022. Kabelen var i drift fram til januar 2022, da vi kopla den fra på grunn av stormen Gyda og påfølgende skredfare, forteller hun.

Vannveien går i tunnel fra inntaket ned til tregrensa, der vannet går videre gjennom krattskogen i en delvis nedgravd rørgate. Foto: Hywer
Peltonturbinen med fem dyser ble det åpenbare teknologivalget for en kraftstasjon av denne størrelsen, fallhøyde, slukeevne og variasjon i vannmengde. Foto: Hywer

Når entreprenøren har fått ryddet og planert etter prøvekjøringen, kan kraftstasjonen ved Svartestøylen bli en liten attraksjon for turgåere. Foto: Hywer

Lang historikk

Kupekraft kraftverk må ikke forveksles med Kupe kraftverk (3,2 MW) som sto ferdig i 2017 i Flora kommune i Vestland fylke, og eies av Aventron Norway AS.

Kupekraft kraftverk derimot, har en historikk fra helt tilbake til 1980-tallet. Da utarbeidet Sogn og Fjordane Kraftverk planer om å bygge et større kraftverk som utnyttet kraftressursene i Naustdal-Gjengedal. Men NVE avslo konsesjonssøknaden og opprettet i stedet et landskapsvernområde.

I 2004 Gjorde Sunnfjord Energi, som kraftselskapet da het, et nytt framstøt overfor de tredve fallrettighetseierne med en redusert plan. De ville utnytte et fall på 438 meter i Gamledalselva fra Stigsvatnet (780 mho.) ned mot et kraftverk ved Svartestøylen. Denne søknaden ble også avslått, på grunn av inngrep i sårbar natur det siste strekket fra tregrena opp til inntaket ved Stigsvatnet.

Tunnel over tregrensa

Først da en klage med revidert søknad med vannveien i tunnel over tregrensa ble levert inn, fikk de i 2018 omsider tillatelse av OED til å sette i gang. Sunnfjord Energi hadde da trukket seg som utbygger, og de tredve fallrettighetseierne valgte etter en anbudsrunde Clemens Kraft som utbygger.

– De kom med et tilbud med lav risiko som vi grunneiere også var fornøyde med rent økonomisk, forteller Leon Årdal til Energiteknikk. Han er en av de tre fallrettighetshaverne som sitter i interimsstyret for de tredve grunneierne som nå har inngått en 60 års kontrakt med Clemens Kraft om å eie og drive kraftverket.

Litt lenger ned i elva, som renner ut i Dalevatnet før det ender opp i Jølstravatnet, har grunneierne allerede på begynnelsen av 2000-tallet bygd to mindre kraftverk på halvannen megawatt hver. Elva har ingen andronome fiskearter (fisker som vandrer opp eller ned), og er generelt vanskelig tilgjengelig for turgåing på grunn av terrenget.

Pelton

Men oppe ved inntaket kan prosjektansvarlig Rune Sveinsen hos Clemens Kraft fortelle at de måtte flytte inntaket rundt 700 meter for å komme vekk fra turstiene.

– Vi har utformet påhugg og inntak så lite som mulig for å bli minst mulig synlig i terrenget, sier han.

Han opplyser at kraftverket er utstyrt med et ordinært peltonaggregat.

– Vi valgte en peltonturbin på grunn av den store fallhøyden og fleksibiliteten i kjøringen. Ingen andre turbindesign kan matche den, sier Sveinsen.

Samkjørte prosjekter

Daglig leder Knud Nørve hos Clemens Kraft sier de slo til på tilbudet om å kjøpe prosjektet blant annet fordi de kunne samkjøre det med et annet prosjekt de allerede var i gang med i nabodalen, Øvrebø kraftverk (3,2 MW).

– Vi kunne bruke samme entreprenør, Hywer, som bare trengte å flytte rigg og folk noen kilometer fra det ene anlegget til det andre, sier han.

Med en utbyggingspris på rundt 110 millioner kroner havner de på en kostnad på mellom 4–4,5 kr/kWh.

– Det er innenfor våre lønnsomhetsgrenser, spesielt nå som kraftprisene ser ut til å bli liggende på et permanent høyere nivå i årene framover, sier han.

Clemens Kraft har ferdigstilt hele 16 utbyggingsprosjekter siden 2020, og produserer rundt 700 GWh/år fra 52 kraftverk. Kupekraft er blant de største i denne porteføljen.

Kupekraft kraftverk

 • Byggeperiode: juni 2020 – september 2022
 • Kostnad: Rundt 110 millioner kroner
 • Kapasitet: 7,7 MW 8,3 MVA
 • Produksjon: 25,2 GWh/år
 • Fallhøyde: 435 m
 • Maks slukeevne: 2,1 m3/s
 • Inntak: konvensjonelt m. konusluke (overløpsdam bygd opp av løsmasser med PE-tettekjerne)
 • Vannveier: 1860 m duktile støpejernsrør, 40 m GRP-rør (plast), 827 m tunnel/sjakt
 • Kraftstasjon: I dagen
 • Turbin: 1 pelton 5 dyser
 • Eier/Byggherre: Clemens Kraft AS
 • Totalentreprenør: Hywer AS
  • Elmek: Energi-Teknikk AS
   • Turbin: Energi-Teknikk AS
   • Generator: Tes
   • Transformator: ABB
   • Kontrollanlegg: Energi- Teknikk AS
  • Grunnentreprenør: Ottar Dvergsdal AS
  • Tunnelboring: Norsk Retningsboring AS
  • Pilotboring: Norhard AS
  • Foring av sjakt: Hywer AS
  • Duktile støpejernrør: Jindal Inc.
  • Stålrør: Hatboru Inc.
  • GRP-rør: Amiblu Inc.
  • Luker, ventiler og inntektskomponenter: Hywer AS
  • Norconsult: konsulent vannvei, inntak, betong, kraftstasjon, geologi

«Støvsuger» grinda
tema: Småkraft
– Grindrenseren er utviklet for å øke kraftproduksjonen og redusere kostnadene til tidkrevende rensing, sier Odd Jørgen Bergland, her med en prototype beregnet for minikraftverk. Foto: Stein Arne Bakken

«Støvsuger» grinda
Odd Jørgen Bergland driver Rui kraftverk i Fyresdal. Mekanikeren har utviklet en unik, patentert løsning for automatisk grindrensing, og under Småkraftdagene viste han frem en prototype.

Tekst: Stein Arne Bakken

-L auv, små grener og annet rusk i vannet som strømmer til inntaket, er et evigvarende problem for småkrafteiere. Når for mye av dette setter seg på inntaksgrinda, hindres vann å strømme gjennom og ned i vannveien, og det kan redusere produksjonen i kraftverket med opptil 15 prosent, sier Bergland.

I de fleste småkraftverk blir grindrensingen gjort manuelt. Men ofte er det tungvint å komme til inntaket, og det er få tilbud i markedet for automatisk grindrensing.

Bergland har utviklet en automatisk, roterende patentert grindrenser som er prøvd ut i mange år i hans minikraftverk. Et pilotanlegg har vært i drift i sju år hos en annen småkrafteier.

– Grindrenseren virker som en slags støvsuger, der undertrykk fra vannet suger lauv og annet rusk fra den roterende grinda, som er plassert tett inntil inntaksgrinda, forteller han.

Bergland legger til at grindrenseren blir drevet av en elektromotor på 140 W. Den er koblet til en girkasse, som sørger for at rotoren har én omdreining i minuttet. Motoren kan alternativt få strøm fra solcelleanlegg på stedet.

Grindrenseren kan tilpasses størrelsen på småkraftverket. Den roterende grinda kan leveres med en diameter på opp til tre meter og brukes i kraftverk der turbinen har en sugeevne på opptil 2,5 kubikkmeter i sekundet.

En injektor, et sugemunnstykke, er plassert i umiddelbar nærhet til grinda, og det er undertrykket vannstrømmen skaper, som gjør at smusset fra den roterende grinda blir sugd opp gjennom injektoren og spylt ut i vannet nedstrøms.

– Når vannstanden i vannspeilet nedstrøms grinda blir lavere enn det er oppstrøms, registreres dette av sensorer, som sender startsignal til motoren. Så snart vannspeilet nedstrøms har steget opp til normalt nivå igjen, stopper grindrenseren, forklarer Bergland.


Krevende tider for leverandørene
tema: Småkraft
Det er nok å gjøre for utstyrsleverandørene, men det er vanskelig å få oppnå gode nok marginer på prosjektene som følge av sterk prisøkning på komponenter og forsinkelser i leveransene. Foto: Stein Arne Bakken

Krevende tider
for leverandørene
Utstyrsleverandørene har fått en utfordrende hverdag, med økte priser på komponenter, og det er store forsinkelser på leveranser. Det fører til lave marginer på prosjektene.

Tekst: Stein Arne Bakken

M en det ser lysere ut fremover, godt hjulpet av de høye kraftprisene, som gir høy inntjening for småkrafteiere i sør. Det er konklusjonen etter en telefonrunde Energiteknikk har gjort hos utstyrsleverandører til småkraftbransjen.

Under Småkraftdagene kom det frem at utbyggingsprisen for kraftverk, grensen for at prosjektet skal bli lønnsomt, nå er blitt hevet fra fem til sju kroner per kilowattime.

Det innebærer at utbyggingsselskaper, energiverk og grunneiere kan hente frem planer om prosjekter de har fått tillatelse til, men som hittil er blitt vurdert som ulønnsomme. Og slike prosjekter er det mange av. Det er dessuten ventet at det vil komme langt flere nye søknader om konsesjon for bygging av småkraftverk fremover.

Men enn så lenge må utstyrsleverandørene takle de vanskelige tidene, med utfordringer i kø som følge av ettervirkninger av pandemien og krigen i Ukraina.

Små marginer

– Vi sliter med at marginene på våre utbyggingsprosjekter er blitt svært lave som følge av uforutsette kostnadsøkninger. Dette henger sammen med den høyst spesielle og utfordrende situasjonen som alle opplever, blant annet med forsinkelser av leveranser fra utlandet. Det har gjort oss ekstra sårbare, sier adm. direktør Bjarte Skår i Hywer AS.

– Vi har brukt mye tid på justering av kontrakter og kostnadssikring, på å skulle dokumentere ulike forhold, og det er veldig krevende. Tid er penger, påpeker han.

Hywer er lokalisert på Dale i Sunnfjord, og springer ut av rørleverandøren Brødrene Dahl, en mangeårig, dominerende aktør i småkraftmarkedet. Etter etableringen i 2020 har selskapet vokst kraftig som totalleverandør for bygging av småkraftverk, og teller nå nærmere 40 ansatte.

I sitt første driftsår hadde Hywer en omsetning på 352 millioner kroner og et under skudd på nærmere 8 millioner kroner. I fjor var omsetningen nær fordoblet, og selskapet kunne notere et årsresultat på 16,4 millioner etter skatt. Hywer har blant annet inngått rammeavtale med NKG Utbygging, Forte Vannkraft og boreselskapet Norhard. Men også energiverk står på kundelisten.

Mange prosjekter og ordrer

Bjarte Skår opplyser at de har mange prosjekter under bygging, og at ordresituasjonen også ser bra ut for neste år. Det er dagens krevende situasjon som bekymrer ham.

– Vi er blitt nødt til å springe fortere og være kreative for å få ned kostnadene og tjene penger. Det er blitt økt fokus på standardisering, eksempelvis av turbinpakken og stasjonsbygg. Vi ser at det også er en god del å hente på automatisering av sveiseprosesser.

Skår trekker frem inntaksluker, med eget design, som et produkt Hywer har hatt suksess med. Selskapet leverer i snitt én luke hver uke til småkraftverk, og produksjonen skjer i lokale verksteder.

– Vi har valgt å konsentrere oss om å levere elektromekaniske pakker, sier daglig leder Magnus Jonassen i Spetals Verk AS. Foto: Spetals Verk

Lysere fremtid

– Hvordan vurderer du på fremtidsutsiktene?

– Alle snakker om at det må bygges ut mer fornybar kraft og nett for å komme oss ut av krisen med skyhøye kraftpriser og flaskehalser i sentralnettet. Sett i dette perspektivet, ser fremtiden for vannkraften lys ut, spesielt for utbyggingen av småkraft, som det jo er få konflikter knyttet til.

– Dersom politikerne vil ha mer fornybar energi, må fremfor alt NVE styrkes, og dette kan gjøres på kort sikt. NVE er den store flaskehalsen, de henger ikke helt med. Bransjen opplever tilknytning til linjenettet som et vedvarende problem, også for eksisterende småkraftverk, som må vente altfor lenge for å få avgjort søknader om anleggskonsesjon, sier adm. direktør Bjarte Skår i Hywer AS.

Godt med oppdrag

– Vi har veldig mye å gjøre om dagen, totalt er det snakk om et tjuetalls pågående prosjekter, og noen er nå i sluttfasen. Det er også kommet inn godt med nye forespørsler, som vi nå regner på. Alt i alt ser dette positivt ut for oss, sier daglig leder Arild Klette Steinsvik i Energi Teknikk AS.

Steinsvik har god tro på at en god del konsesjonsgitte prosjekter blir tatt opp fra skuffen som følge av utsiktene til langt høyere kraftpriser i årene fremover. – Det kan gi mange nye utbygginger, og i så fall får vi svært mye å gjøre i årene fremover, sier han.

Logistikk-problemer

Men i dagens situasjon har også Energi Teknikk en rekke utfordringer å hanskes med, ikke minst knyttet til logistikk, som følge av forsinkelser i levering av komponenter. Steinsvik viser til at prisene er blitt merkbart høyere, samtidig som leveringstiden er blitt vesentlig lengre.

– Vi har gjort noen tilpasninger og forberedelser, blant annet ved å kjøpe inn utstyr som nå står på lager. Så langt har vi klart å holde på vår leveringstid for prosjektene på ett år.

– Men hvordan slår dette ut for prisnivået på prosjektene?

– Når komponentene vi kjøper inn, har steget så mye i pris, blir dette en stor utfordring. Vi møter tøff konkurranse i småkraftmarkedet, sier Steinsvik, som ikke ønsker å utdype denne problemstillingen nærmere.

Underskudd i fjor

Ifølge regnskapet for 2021 hadde Energi Teknikk en omsetning på 149 millioner kroner, ned fra 203,5 millioner kroner i 2020. Selskapet fikk et underskudd på 11,4 millioner kroner i fjor, etter bare positive årsresultater siden 2013. Steinvik forklarer underskuddet med overskridelser i det store prosjektet Tokagjelet, foruten at pandemien har virket negativ inn på driften.

– Nå har vi økt aktiviteten betydelig, og vi tjener penger, sier Steinsvik, som altså ser lyst på fremtiden, ikke bare for nye prosjekter, men også når det gjelder oppgradering og rehabilitering av småkraftverk, han ser for seg et betydelig servicemarked.

Situasjonen er uforutsigbar og krevende for leverandørindustrien, sier adm. direktør Bjarte Skår i Hywer AS. Foto: Hywer

Gjør det best av alle

Spetals Verk er den utstyrleverandøren som har gjort det best, utfra regnskapstallene for de siste årene. I fjor hadde selskapet et årsresultat på 6,5 millioner kroner etter skatt, av en omsetning på 127,5 millioner kroner. Overskuddet var noe større enn i 2020 og 2019, da driftsinntektene var over 140 millioner kroner.

– Det ligger mye arbeid bak gode regnskapstall. Jeg tror nok at vi skiller oss ut ved at vi har bygd opp en effektiv organisasjon med høyt utdannet personale som gjør at vi leverer produkter og tjenester av høy kvalitet. Vi har valgt å konsentrere oss om det vi mener vi er gode på, nemlig å levere elektromekaniske pakker, sier daglig leder Magnus Jonassen i Spetals Verk.

Verdiskaping i eget verksted

Han legger til at bedriften produserer flere komponenter i eget verksted, noe som gir økt verdiskaping og effektiviserer logistikken i prosjektene. Jonassen trekker frem som nok en suksessfaktor at de også har oppdrag for store kraftselskaper om oppgraderinger, der eksempelvis nye løpehjul blir installert, selv om småkraften er hovedmarkedet.

I dag har Spetals Verk et tjuetalls prosjekter med stort og smått, inkludert oppgraderinger, og Jonassen melder om god ordrereserve. Også han er optimistisk med tanke på fremtiden, og har god tro på at det vil bli bygd mye småkraft. Jonassen ser også for seg et betydelig marked for oppgraderinger i årene fremover, både innen småkraft, men også av større kraftverk, hvor det finnes mye eldre utstyr.

Forutsigbare kontrakter

Men også Spetals Verk har utfordringer med med økte priser på komponenter og forsinkelser i leveringene som følge av de spesielle tidene.

– Selve prisøkningen er det vanskelig å gjøre noe med. Men vi kan minske risikoen ved å legge mye arbeid i å gjøre kontraktene med kunder og underleverandører mest mulig forutsigbare. Det er også viktig å være tidlig ute med bestilling av komponenter.

Vi har opparbeidet oss en fast stamme av underleverandører som vi kjenner godt gjennom mange års samarbeid. Denne strategien har bidratt til å minske risikoen for hvert enkelt prosjekt, både når det gjelder økonomi og gjennomføring, sier daglig leder Magnus Jonassen i Spetals Verk AS.

Komponentene har steget mye i pris, sier daglig leder Arild Klette Steinsvik i Energi Teknikk AS. Foto: Stein Arne Bakken

Korona og knallhardt fjell økte prisen
tema: Småkraft
Norsk Grønnkrafts nye tunnelboremaskin (TBM) krever så stort areal ved innslaget at det ikke ble noe problem å få plass til en kraftverksbygning etter at tunnelen var ferdig. Foto: NGK

Korona og knallhardt fjell økte prisen
Historisk hardt fjell og store koronautfordringer førte til forsinkelser og 23 prosent høyere utbygging skostnad for Mork kraftverk.

Tekst: Atle Abelsen

D en norske fjellheimen kan være stri. Ikke bare på overflaten, men også nedover i sedimentene for de som skal bore og sprenge. Da Norsk Grønnkraft AS skulle bore tunnel for Hafslund Eco AS i fjellmassivet Bårdshøgdi til det nye Mork kraftverk i Erdalselvi i Lærdal kommune innerst i Sognefjorden, viste det seg at fjellet var av den ekstra, ekstra harde sorten.

– Historisk hardt, kommenterer prosjektansvarlig Halvor Kr. Halvorsen hos Hafslund Eco.

– Det ekstremt harde fjellet førte til stor slitasje på utstyret. Borekrona på tunnelboremaskinen har 20 løskuttere, og med et maksimalt boretrykk på 600 tonn måtte vi skifte løskuttere usedvanlig ofte, sier prosjektleder Svein Halveg hos Norsk Grønnkraft.

Dobbelt så lang tid

I tilleggtil at fjellet var ekstremt hardt, ligger området i en av Norges største forkastningssoner. Da blir fjellet fullt av sprekker med løsmasser, som gjør at boret fort kiler seg fast når borekrona kommer inn i løsmassene.

Planen var opprinnelig at det skulle ta 24 uker å bore tunnelen. Trøbbelet med hardt fjell og vanskeligheter med sprekkene i forkastningssonen, forsinket prosjektet til det dobbelte.

– At fjellet skulle være så ekstremt hardt 300 meter inne i tunnelen, var overraskende. Men slik er det å drive tunnel i Norge, reflekterer Halveg.

Også korona

I tillegg fikk de koronaepidemien midt i fleisen, med forsinkelser på utstyr og karanteneutfordringer for boreoperatørene. Halvorsen hos Hafslund Eco forteller at det å bruke tunnelboremaskiner (TBM) for å fullprofilbore vannkrafttunneler er såpass nytt i Norge at alle operatørene på boreriggen er utlendinger fra hele Europa.

– Men vi regner med at entreprenørene får flere norske operatører av TBM-utstyret. Det blir vanligere etter hvert med fullprofilboring også i Norge, sier han.

Mork kraftstasjon ved Erdalsevi i Erdal i Lærdal kommune. Foto: Hafslund Eco

Prosjektleder Svein Halveg i Norsk Grønnkraft AS foran borekrona på TBM-en, der de såkalte løskutterne måtte byttes hyppig på grunn av knallhardt fjell. Foto: Hafslund Eco

Reddet av høyere priser

Utbyggingen var i utgangspunktet budsjettert til 150 millioner kroner. Forsinkelsene og boretrøbbelet bidro sterkt til at den endelige prisen på prosjektet steg til 185 millioner kroner.

– Det er en betydelig overskridelse. Men nå viser alle prognoser at kraftprisene vil være vesentlig høyere i årene framover enn hva de har vært de siste ti årene, også etter at energikrisen i Europa forhåpentligvis snart løser seg. Da blir det sannsynligvis lønnsomhet i dette anlegget også etter budsjettoverskridelsene, sier Halvorsen.

Positiv til TBM

Halvorsen forteller at nettopp det at Norsk Grønnkraft nylig hadde gått til anskaffelse av en TBM, var en av årsakene til at Hafslund Eco til slutt valgte dem som hovedentreprenør på prosjektet.

– Det var et dristig valg av oss, men vi tror veldig på at fullprofilboring er framtida også for småkraftverk. Denne TBM-en lager et hull med et tverrsnitt på drøyt seks kvadratmeter. Hadde vi sprengt tunnel på tradisjonell måte, måtte vi opp i et tverrsnitt på rundt 20 kvadratmeter. Nå fikk vi veldig mye mindre løsmasser å frakte ut og deponere, og sparte mye på det i prosjektet, sier Halvorsen.

Lang historie

Utbyggingen av kraftverket på Mork har en århundrelang historie. Først var det en fossespekulant – konsul Larsen – som på starten av 1900-tallet ville kjøpe fallrettighetene fra grunneierne og bygge et stort vannkraftverk for å forsyne et påtenkt smelteverk i Lærdal.

Men det viste seg at vannressursene var for små for de grandiose planene. Senere kjøpte Oslo Lysverker fallrettighetene, og ønsket å overføre vassdraget til Aurlandsanlegget. NVE satte imidlertid foten ned, og startet en verneprosess.

I 2005 ble øvre del av elva vernet. Likevel gikk Oslo Energi (tidligere Oslo Lysverker) i gang med å prosjektere et stort elvekraftverk på rundt 35 MW. Også dette ble skrinlagt rundt 2013–2014, fordi det ville bli for dyrt.

– I etterpåklokskapens lys kan man tenke seg at det sannsynligvis ville vært lønnsomt med de kraftprisene vi nå ser for oss i nærmeste årene, kommenterer Halvorsen.

Rett under 10 MVA

Etter enda noen år endte kraftselskapet – som nå var blitt til Hafslund Eco – opp med dagens nedskalerte prosjekt som sniker seg rett under OEDs 10 MVAgrense for en gunstigere grunnrentebeskatning.

– Vi ble utfordret av OED på valget av ytelse. Analysene viste at den samfunnsmessige gevinsten var relativ lik for et kraftverk litt under eller over denne grensen. Skulle vi ha høyere ytelse, måtte vi øke tunneltverrsnittet. Da hadde vi fått økte kostnader til elektromekanisk utstyr, så valget var enkelt fra vår side, sier Halvorsen.

Uvanlig inntak

Kraftverket har et noe uvanlig coanda-inntak. Det har ikke inntaksbasseng, elva renner over inntaket, ned i kammeret og forsvinner ned i tunnelen.

– Det er blitt en veldig fin løsning. Hensikten var å lage et robust vinterinntak med en spesialkonstruert inntaksrist, uten å få for mye grus og kvist inn i tunnelen, sier Halvorsen.

Mork kraftverk

 • Sted: Erdalselvi i Lærdal kommune
 • Byggeperiode: 2019–2022
 • Kostnad: Ca.185 millioner kroner
 • Kapasitet: 9,9 MVA
 • Produksjon: 44 GWh/år
 • Fallhøyde: 230 m
 • Maks slukeevne: 5,2 m3/s
 • Vannveier: Fullprofilboret ca. 3 km 430 m GPR-rør
 • Turbin: 1 pelton seks dyser
 • Eiere: Hafslund Eco AS (67%) og en gruppe grunneiere
 • Hovedentreprenør: Norsk Grønnkraft AS
 • Turbin: Spetals verk
 • Generator: Gamesa
 • Trafo: Trafo Elettro
 • Luker/ventiler: Hywer og Spetalsverk
 • Kontrollanlegg trykkolje og kjøle: Spetals verk

adv Småkrafteiere
Modellerer tilsig 40 år fram
Nye verktøy for modellering, analyse og prediksjon skal hjelpe Statkraft å beregne tilsig og produksjonspotensial enda raskere og mer presist. Dette er Sjøforsen under tapping. Foto: Statkraft

Modellerer tilsig 40 år fram
Statkraft har utviklet nye modeller for klima og vær fra noen måneder til 40 år fram i tid for å forbedre beregninger for tilsig og produksjon.

Tekst: Atle Abelsen

S tatkraft har brukt mer enn 10 år på å bygge opp et sterkt kompetansemiljø og nye prediksjonsmodeller for tilsigs- og produksjonsplanlegging. Nå er de i ferd med å iverksette den siste fasen i arbeidet: Et modellrammeverk for å beregne hvordan endringene i klimaet vil påvirke tilsig og produksjon 40 år fram i tid.

Hydrolog Tobias Litherland leder arbeidet med å utvikle de nye prognoseringsverktøyene i Statkraft. Han forteller til Energiteknikk at dette arbeidet startet for mer enn ti år siden, der Statkraft har samarbeidet med en rekke hydrologiske og modelleringstekniske miljøer over hele Europa.

Raskt og presist

– Vi har alltid vært sterke på dette i Statkraft. Ved hjelp av moderne teknologier for modellering og hydrologiske beregninger, er vi nå i ferd med å kunne gjøre dette svært mye raskere og enda mer presist, sier han.

Litherland forteller at det allerede er mange miljøer på dette i Norden og verden for øvrig, og flere er i ferd med å gjøre noe liknende det Statkraft nå kommer opp med. Det finnes enorme mengder med lett tilgjengelig data for tilsig og vær over hele Europa og det meste av verden. Utfordringen er å kvalitetssikre disse dataene og prosessere dem i prediksjonsmodeller og analyseverktøy.

– Våre egne data fra våre produksjonsanlegg har vi god kontroll på. Data som vi får fra andre, må vi i stor grad velge å stole på, sier han.

Norden og verden

Litherland forteller at Statkraft nå kan modellere og beregne tilsiget og produksjonspotensialet i alle vannkraftverkene i hele Norden, ikke bare deres egne.

Målet for selskapet er å raskt kunne beregne tilsigsprognoser for vilkårlige punkter i verden. Resultatene fra dette inngår i markedsmodeller, som sammen med brenselspriser, nettkapasitet og konsumberegner gir utfallsrom på kraftpriser på kort og lang sikt.

– Dette er svært verdifull informasjon for planleggingen av kraftproduksjonen over tid, og for våre folk som handler med energi på markedsplasser med forskjellige tidshorisonter, sier han.

Hydrolog Tobias Litherland i Statkraft. Foto: Statkraft

Første i 2018

Statkraft begynte utviklingen av det nye modelleringsverktøyet i 2014, noe som først resulterte i et operativt modellrammeverk for kortidsprognosering i 2018. Tidshorisonten her er de neste ti dagene. Dette arbeidet bygget på utviklingen av et prognoseringsverktøy basert på åpen kildekode hos blant annet SINTEF gjennom prosjektet Enki.

Deretter videreutviklet de prognoseringsvertøyet for å kunne beregne tilsig fem år framover. Dette kan de bruke for prisprognosering på kort sikt og for investeringsanalyser i et lengre perspektiv. Nå har de kommet fram til siste fase, som er å kunne beregne klimautviklingen og tilsig og dermed produksjonspotensialet i samtlige vassdrag i hele Norden med en tidshorisont på 40 år.

– Vi kan også analysere et hvilket som helst vassdrag og produksjonsanlegg over hele verden, om det hadde vært interessant, sier Litherland.

Fra år til to uker

Med det nye rammeverket kan Statkraft nå løse analyseproblemer på to uker som før ville tatt årevis å løse. Dette skyldes ikke bare at beregningene går raskere, men at systemet er så modulært og fleksibelt at de kan bytte og teste nye data og algoritmer veldig mye raskere enn før.

– Vi har hatt operative prosesser som har krevd mye manuell sjekk av data og manuell igangsetting av jobber. Dette har involvert flere mennesker og mye tid. Det nye verktøyet gjør at én person nå kan løse dette på under ett sekund, forteller Litherland

Gode erfaringer med bruk av avansert drone
Her er noen av i dronegruppen, f.v. lederen for gruppen, Dag Skoglund, montør Kenneth Myrnes, seksjonsleder Montasje, Arild Magne Larsen, og ingeniør Eskil Strøm. Myrnes viser frem dronen som er blitt testet ut i sommer. (Foto: Linea)

Gode erfaringer med
bruk av avansert drone
Nettselskapet Linea har høstet gode erfaringer etter å ha testet ut en ny og større drone med avanserte funksjoner i linjenettet på Helgeland. Målet har vært å forbedre arbeidsprosessene og sikkerheten for montørene.

Tekst: Stein Arne Bakken

L inea har opprettet en egen dronegruppe som har arbeidet med å videreutvikle bruken av ulike typer droner, ikke minst med sikte på å kunne benytte droner til stadig nye oppgaver. Fra før av har selskapet en mindre type droner.

Den spesielle dronen som er blitt prøvd ut i august, har gitt montørene grunn til optimisme når det gjelder å kunne utvide bruksområdet, og dermed minske bruken av helikopter og andre kjøretøy i terrenget.

– Vi ser allerede nå mange situasjoner der droner bidrar til å gi våre montører raskere og bedre oversikt under feilsituasjoner og ved befaringer av linjenettet, sier leder for dronegruppen Dag Skoglund.

Som eksempler trekker han frem oppdrag i vanskelig terreng eller områder med mye snø, der dronen kan sendes ut for å gi nyttig informasjon uten at montørene trenger å bevege seg i terrenget. Skoglund ser også for seg at droner kan benyttes til inspeksjon av fjordspenn.

Linea ser også at bruken av droner under feilsituasjoner er med på å korte ned tiden berørte kunder er uten strøm.

Her er et eksempel på feil som dronen har oppdaget. Foto: Linea

Eskil Strøm gjør klar dronen for flygning. Foto: Linea

Teknologiutvikling

– Teknologien er i rivende utvikling. Det er blitt lettere å fly dronene i dårlig vær, i mørke og under nedbør. I tillegg er kameraene på dronene blitt så bra at bildene vi får gir oss verdifull informasjon om tilstanden av linjenettet på en rask og miljøvennlig måte, forklarer Skoglund. Han opplyser at bildene fra donene blir behandlet manuelt, men at man ser på mer automatiserte løsninger.

– Vi kan selvfølgelig ikke fly i all slags vær, og dronene kan jo heller ikke reparere skadene som oppdages, men det ligger store gevinster for montørene og selskapet ved å øke bruken av droner under feilsøking og innhenting av informasjon om tilstanden til linjenettet, sier Skoglund.

Fly utenfor synsvidde

Dronegruppen jobber nå også med å få tatt kurs slik at montører kan fly dronene utenfor synsrekkevidde. Da kan dronen flys flere kilometer ved bare hjelp av skjerm eller VR-briller.

– En slik sertifisering vil innebære at vi tar nye innovative kvantesprang, og at bruken av droner blir enda mer effektivt. Det vil bedre sikkerheten til våre montører at vi får redusert klatring i stolper og bevegelser i ulendt og delvis farlig terreng, lederen for dronegruppen i Linea, Dag Skoglund.

Bilde tatt med dronens termokamera. Foto: Linea
Viktig med god ventilasjon
Prosjektleder Anders Lungård viser her en rist som er utformet for å hindre vann å trenge gjennom. Foto: Stein Arne bakken

Viktig med god ventilasjon
Stranda Ventilasjon er en gjenganger som utstiller på Småkraftdagene. Sunnmørsbedriften er markedsledende med sine ventilasjonsløsninger til småkraftverk og trafostasjoner.

Tekst: Stein Arne bakken

V irksomheten startet med blikkenslagerarbeid og sponavsug til møbel og trevare, men de siste 50 årene har bedriften laget rister og spjeld, og er blitt en av de største produsentene innenfor dette nisjeområdet her i landet. Produktene blir fremstilt av norskprodusert aluminium i fabrikken på Stranda. De har et stort utvalg av forskjellige rister for ethvert behov.

Lang fartstid

– Vi har vært til stede i småkraftmarkedet siden tidlig på 2000-tallet, og har etter hvert opparbeidet oss en ledende posisjon som leverandør av rister og spjeld til småkraftverk, sier prosjektleder Anders Lungård, som vi treffer på bedriftens stand.

– I småkraftmarkedet tilbyr vi komplette løsninger som er skreddersydd for den enkelte kraftstasjon. Vi prosjekterer og dimensjonerer kjøle- og ventilasjonsbehov, slik at luftinntak og avtrekk bestemmes ut fra varmetapet generatoren gir, sammenholdt med temperaturen utenfor bygningen og andre forhold.

Luften må filtreres

Lungård understreker at det er viktig at luften i maskinhallen og traforommet er ren og har riktig temperatur. Luften må være filtrert, slik at ikke fluer, støv og andre forurensninger legger seg på komponentene, som igjen kan føre til generatorhavari. Han legger til at de tilbyr ventilasjon med filter av forskjellig finhet og utforming.

– Våre rister er testet og dokumentert hos SINTEF både når det gjelder luftgjennomstrømning, trykkfall, vannavvisning, støyreduksjon og sikring mot innbrudd og terror, sier prosjektleder Anders Lungård.


Ren luft erstatter SF6 i koblingsanlegg
Schneider Electric lanserer RM AirSeT som «et smart og kompakt anlegg som er utviklet med innebygde digitale funksjoner for styring og overvåkning». Foto: Schneider Electric

Ren luft erstatter SF6 i koblingsanlegg
Schneider Electric har utviklet et koblingsanlegg for spenningsnivåer opptil 24 kV basert på ren luft under trykk, fri for den miljøfarlige SF6-gassen.

Tekst: Stein Arne Bakken

K oblingsanlegget RM AirSeT som det nye produktet heter, er en utvidelse av selskapets SF6-frie bryterserie AirSeT, og er utviklet for tøffe miljøforhold. Schneider har brukt flere år på å utvikle teknologien, ikke minst med sikte på at anlegget skal være like kompakt som dagens SF6- anlegg.
Ifølge Schneider vil anlegget fungere godt i områder med høy fuktighet, saltvann, støv og kulde, og det er derfor spesielt godt egnet for bruk i Norge.

– Det er et betydelig marked for slike SF6-frie koblingsanlegg i distribusjonsnettet. Vi merker stor og økende interesse fra nettselskapene for miljøvennlige løsninger, sier salgsspesialist Yngvar Andersson i Schneider Electric Norge AS til Energiteknikk.

Trolig forbud i 2026

Han viser til at SF6-gass (svolvelheksafluorid) gir 23500 ganger større miljøpåvirkning enn CO2. Derfor er det på trappene å forby den sterkt miljøfarlige gassen. Men så langt har et forbud blitt utsatt i påvente av at det blir utviklet teknologi som gjør at gassen kan erstattes med et miljømessig akseptabelt alternativ.

– Vi har kommet frem til at ren luft er det klart beste alternativet, og så vidt jeg har oversikt over, er vi først ut med å bruke luft under trykk for koblingsanlegg på spenningsnivå opptil 24 kV, sier Andersson. Han viser til at Norge og mange andre land er forpliktet ifølge Paris-avtalen til å redusere bruken av SF6. Han tror det vil komme et forbud i 2026, og da først for anlegg på mellomspenningsnivået.

Forlenget levetid

– Et forbud vil gjelde for alle nye anlegg, det vil neppe få tilbakevirkende kraft. Men dagens mange koblingsanlegg og brytere med SF6-gass i nettstasjonene har en levetid på 30 år, og vi står overfor en betydelig utskifting i årene fremover. Vårt anlegg har en forventet vedlikeholdsfri driftslevetid på 40 år.

Vi har forbedret bryterne, de er nå tilnærmet vedlikeholdsfrie, og kan tåle 10.000 koblinger, ti ganger mer enn dagens brytere. I fremtiden må vi regne med en annen bruk av slike anlegg, med flere utkoblinger. I tillegg slipper man risikoen for utslipp av SF6 og kostnadene med å oppsøke godkjent mottaksanlegg for å få tappet gasstanken, sier Andersson.

Banebrytende teknologi

Den store teknologiske utfordringen med å utvikle SF6-frie bryteranlegg er knyttet til kompaktheten; å kunne beholde den samme korte avstanden mellom polene, slik at det nye anlegget ikke skal kreve mer plass enn det gamle. Ifølge Andersson er mye av hemmeligheten knyttet til den nye patenterte SVI vakuum-bryteren som er utviklet til disse anleggene

– Dette har krevd masse utviklingsarbeid og mye testing. Men det har også vært krevende å finne frem til et best mulig alternativ til SF6-gassen. Vi fant ut at den beste gassen er ingen gass, men bare REN luft!

Det å innføre rene luft- og vakuum-bryterløsninger i distribusjonsnettet er et betydelig fremskritt og et viktig bidrag i arbeidet for å begrense global oppvarming, fremholder Yngvar Andersson i Schneider Electric.

REN-SIDEN

REN skal arrangere Icolim 2025

Icolim er verdens viktigste utstilling og møteplass for avbruddsfritt vedlikehold. Konferansen går over tre dager, og holdes hvert tredje år.


Det blir også utstilling med AMS-utstyr under Icolim 2025 på Hellerudsletta. Bildet er fra den siste konferansen, som ble arrangert i juni i Torino i Italia. Foto: REN

Icolim (International Conference On Live Maintenance) er en europeisk konferanse for arbeid på spenningssatte anlegg (AUS).

Konferansen er organisert av organisasjonen Live Work Assosiation (LWA), der tolv land er medlem. Icolim går på rundgang mellom disse landene, og i juni 2025 er det Norge og REN som skal arrangere konferansen på Hellerudsletta.

På grunn av Covid-19 har konferansen måtte utsettes, men i juni 2022 kunne endelig Italia være vertskap i Torino. Kai Solum, som sitter som Norge sin representant i LWA, fikk da overtatt stafettpinnen for gjennomføring av tende Icolim 2025, den fjortende konferansen i rekken.

– Dette ser vi frem til! Det blir mye jobb, men det er utrolig kjekt at vi nå kan invitere deltakere og foredragsholdere fra hele verden til Norge, sier Kai Solum.


Foredrag og utstilling
Konferanser er lagt opp med to dager med foredrag om ulike tema som går i parallelle konferansesaler. Her velger deltakerne selv hvilke foredrag de ønsker å høre på.

I tilknytning til konferansesalene vil det være utstillinger fra leverandører av AUS-verktøy og kjøretøy.

Den tredje dager er praktisk demo av AUS. Her vises AUS på alle spenningsnivå, fra 0,23 kV opp til 400 kV.

– Vi ser på muligheten for å arrangere Icolim samtidig som Metodedager 2025. Dette vil gi begge arrangementene enda mer faglig tyngde og innhold, påpeker Kai Solum.


Daglig leder Stig Fretheim promoterte REN under Cigre-konferansen i Paris i august. Foto: REN
Grøft på CIGRE 2022

For første gang deltok REN i år med egen stand på CIGRE. Grøft, vårt prosjekteringsverktøy for kabelgrøft, skulle vises frem for hele verden.


CIGRE er verdens ledende konferanse innen kraftsystem. Over seks dager møtes mer enn 9000 deltakere, 300 utstillere og representanter fra mer enn 90 land til konferanse i Paris. Etter to år med Korona og digitale konferanser, var det kjekt å endelig kunne treffes ansikt til ansikt.

I skogen av utstillere var det mange som fant veien til vår stand. Det er alltid like kjekt å vise frem Grøft når interessen går fra skeptisk til begeistret i løpet av et kort besøk.

Vi møtte også konkurrenter med liknende produkt, men ingen som like raskt og enkelt kan endre på grøften og termiske verdier og gjøre en ny beregning av magnetfelt og temperatur. Mange land har langt større problem med varme enn det vi har i Norge. Vi fikk høre historier fra India der en har lufttemperatur på 47 grader, overbelasta nett og kabler som brenner. Ifølge tabellverket var kablene innenfor grensene. Ved kjapt å endre litt på rammevilkåra i Grøft, som uttørking og at kablene lå litt dypere, så tok kablene fyr.

var kablene innenfor grensene. Ved kjapt å endre litt på rammevilkåra i Grøft, som uttørking og at kablene lå litt dypere, så tok kablene fyr.

I 2014 søkte REN, sammen med SINTEF Energi, på FoU-prosjektet «Økning av belastningsevnen til jordkabel». FoU-prosjektet ble det første i en rekke av forskingsprosjekter. Resultatet av forskingen gikk inn i programvaren Grøft.

Er det spørsmål i forbindelse med programvaren Grøft, kan Marius Engebrethsen i REN kontaktes.

Frykter at kraftbransjen ikke er forberedt på teknologiskifteFrykter at kraftbransjen ikke er forberedt på teknologiskifte
Energikonsernene som bærer av samfunnskritiske tjenester er nødt til å ta skrittet over på ny teknologi, og det haster. I år stenger Telenor ned det tradisjonelle kobbernettet som har tjent landet i mer enn 100 år. Utskiftning av kobbernettet er et at de største teknologiskiftene i Norge i nyere tid.
I år stenger Telenor ned kobbernettet, men Telenor er langtfra sikker på at kraftbransjen er beredt. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Geir Elsebutangen, ansvarlig for
kraftkunder i Telenor Norge.

J eg frykter at kraftselskapene ikke har detaljert oversikt over egne kobbernettlinjer og hvilke tjenester som er knyttet opp mot disse. Som tidligere konsernsjef i Kragerø Energi vet jeg at kraftselskapene sitter på mange forskjellige kobberlinjer som de kanskje ikke helt vet hva brukes til. Det er sannsynlig at en del av disse betjener kritiske funksjoner som vil slutte å fungere den dagen kobbernettet stenges.

Dialog med næringen

Vi i Telenor er nå i dialog med 700 selskap innen energinæringen i Norge og informerer om at de må over på annen infrastruktur for bredbånd og kommunikasjon innen utgangen av året.

Kobbernettet, som har vært livsnerven for kommunikasjon til og fra kritisk infrastruktur, er rett og slett en utrangert teknologi som er utsatt for feil, og i mange tilfeller er reservedeler ute av produksjon.

Dagens krav til opptid, hastighet og datamengde krever ny teknologi. Sensorikk, IoT og mange flere målepunkter setter helt nye krav til overføringskapasitet. Kun moderne teknologi kan tilfredsstille dette.

Vesentlig risiko

Det innebærer en risiko for enhver virksomhet å drive forretningen over kobbernettet. Derfor er det viktig at selskapene i energinæringen, som leverer samfunnskritiske tjenester, sørger for å komme over på moderne løsninger, som for eksempel fiber eller 5G så fort som mulig.

Vi har god erfaring med å veilede kundene over på ny teknologi, og har hatt løpende dialog med alle våre bedriftskunder. Kundene har blitt varslet per brev, og vi tilbyr veiledning på telefon for å gi best mulig råd om overgangen til ny teknologi. Vi følger ekstra godt opp de kundene som har særlige utfordringer med å bytte ut tjenester over kobbernettet.

Vi tror at energinæringen har mange av erstatningsløsningene klare, men oppfordrer likevel alle om å sikre at planer for å flytte løsningen over fra kobber til moderne teknologi er på plass. 31.12.22 er det slutt for Telenors egne sluttkunder. Innen denne datoen må nye løsninger være på plass.


Innlegg av Geir Elsebutangen, ansvarlig for kraftkunder i Telenor Norge.Annonsér i
MEDIEPLAN 2022
Nr. Matr.
frist
Utgiv.
dato
Tema
6 13.10 26.10 Drift/vedlikehold/utbygging av kraftverk Metoder i nettvirksomheten (REN Teknisk Konferanse 2022)
7 24.11 07.12 Drift/vedlikehold/utbygging av nett (Nettkonferansen 2022)
Kontakt: Arne Aardalsbakke
Tlf: 64 87 67 90 / 900 43 282
e-post: arne@aamedia.noannonser@energiteknikk.net


adv Ren
adv Nordkraft
adv Energiteknikk