Hjem

Ads avisomo

innhold
Innhold
6
20
25

Årgang 120

ISSN 0046-5437

E-post:
gartneryrket@gartnerforbundet.no

Redaktør:

Dag Eivind Gangås,
deg@gartnerforbundet.no
Tlf: 95 83 18 89

Journalist:

Ole Billing Hansen,
oleb@gartnerforbundet.no
Tlf: 48 07 56 41

Abonnement:

Eldbjørg Merkesdal,
eldbjorgm@gartnerforbundet.no
Tlf: 92 88 98 99

Annonser:

A2Media v/Knut Rismyhr,
Kaffegt. 16, 2270 Flisa knut@a2media.no
Tlf: 90 09 52 03

Utgitt av:

Norsk Gartnerforbund,
Schweigaardsgt. 34 F,
0191 Oslo
Tlf 23 15 93 50,
www.gartnerforbundet.no

Grafisk produksjon:

Medievekst AS
Verksgata 28,
0566 Oslo
postboks 424 Sentrum
kontakt@mediadigital.no
Tlf: 21 62 78 00

Trykk:

Merkur Grafisk AS,
tlf: 23 33 92 00,
faks: 23 33 92 16
www.merkurgrafisk.noMedlem i

Abonnementspris:

For medlemmer i NGF: 650,-
Studenter: 250,- Andre: 800,-

Gartneryrket er et uavhengig fagblad for gartnerinæringen. Signerte innlegg representerer nødvendigvis ikke redaksjonens syn. Avfotografering av stoff, bilder og annonser er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Gartneryrket arbeider etter Vær-varsom- plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund, og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

leder
leder

Voldsomt
investeringsbehov i lager

I fjor ga Styret for forskningsmidler NLR og SINTEF Ocean i oppdrag å kartlegge status og fremtidig behov innen potet- og grønnsakslagre i Norge, etter initiativ fra Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet. Målet for undersøkelsen var å synliggjøre næringens behov for modernisering, innovasjon og lagringsteknologi, inkludert de økonomiske aspektene ved overgang til miljøvennlige og energieffektive kuldesystemer. 290 produsenter med totalt 594 lagre for poteter, løk og grønnsaker var med i undersøkelsen, hvilket representerer 64% av grønnsaksvolumet og 28% av potet som er lagt inn på lager.

Det viste seg at tett innpå halvparten av bygningene var over 30 år, mens under en fjerdedel var bygd de siste 10 år. Undersøkelsen viste også at nesten halvparten av lagrene i undersøkelsen hadde kjøleanlegg, men av disse hadde en tredel underdimensjonert kjøleanlegg. Når det bygges nye anlegg blir det nå som regel satt inn kjøleanlegg. Det bygges dessuten stadig større lager. Det er i hovedsak potet, kålrot og løk som ikke hadde kjøling. Rundt to tredeler av lagrene hadde ikke tekniske løsninger for ekstra oppfukting av luften, og over halvparten av lagrene hadde heller ikke løsninger for utlufting av CO2. Omtrent to tredeler av de som hadde lager med byggeår tidligere enn 1990 fortalte at de hadde utfordringer. Av de som har satt opp lager de siste fem årene svarte omtrent en tredel at de hadde utfordringer. Det var store

variasjoner i oppgitt kjølekapasitet, og avvikene var store fra det prosjektgruppen mente var behovet. I tillegg var det bare en tredel av kjølesystemene som hadde kuldemedium som ikke vil bli faset ut de neste årene. Da undersøkelsen ble foretatt var det planlagt utskifting av kjøleanlegget i totalt 48 lager som allerede hadde kjøleanlegg, mens 70 av de uten kjøleanlegg planla å investere i det.

Det betyr at det var planlagt investert nesten en halv milliard kroner i lager i perioden 2021-2025, dersom de som deltok i undersøkelsen var et representativt gjennomsnitt av alle lagrene i Norge. Det er store tall, men behovet er trolig enda større.

Antatt verdi av alle lagerbygg og kjøleanlegg i 2021 var på drøyt to milliarder kroner. Med 20-30 års avskrivningstid for bygninger og 15-20 år for kjøleanlegg, blir det gjennomsnittlige årlige fornyingsbehovet på rundt 100 millioner kroner. I tillegg må altså mange bytte kjølemedium i løpet av de nærmeste årene, etter hvert som de fases ut. Samtidig er det forventet en volumvekst på 45% frem mot 2025. Til sammenligning var veksten på 4% i perioden 2015- 2020.

Det ble også beregnet at investeringsbehovet for pakkeriene i perioden 2021-2025 var på 115 millioner kroner.


Dag Eivind Gangås
GY FOR 100 ÅR SIDEN
GY FOR 100 ÅR SIDEN

Artikkelen er hentet fra Norsk Gartnerforenings Tidsskrift 1. februar 1922


Den nye havebruksskole paa Sørlandet


Der er nu indkjøpt eiendom til denne skole, nemlig gaardene øvre og nedre Dømmesmoen i Fjære, beliggende ca. 2 km ret ind for Grimstad. Det samlede areal dyrket jord er omkring 150 maal. Jordarten er for den største del sandjord (eller sandmuld); men der er ogsaa en god del leirblandet jord samt myrjord, saa man blir godt hjulpne til de forskjellige kulturer. Mot nord er der et noksaa stort areal med heier, beitemark og skog, som paa forskjellige maater vil være av værdi for skolens praktiske bedrift. Eiendommens beliggenhet er baade vakker og fordelaktig i praktisk henseende. Den nuværende bebyggelse er ganske pen, og med en del reparationer kan den ogsaa bli godt tjenlig til skolens bruk. Der skal dessuten bygges en større internat- og skolebygning. Det har været sterkt paa tale i stedet for at kjøpe Dømmesmogaardene at leie Fjære prestegaard, der paa mange maater kunde været godt skikket som skolegaard. Men da man ikke kunde faa fuld raadighet over alle gaardens herligheter og da et leieforhold i det heletat ikke er heldig for driften av en skole som denne, fandt Landbruksdepartementet at kjøp av Dømmesmogaardene var det bedste alternativ.

Skolen skal ha lignende plan som skolene på Støp (Nord-Trøndelag) og Hjeltnes (Hardanger).

Det blir muligvis otat en del elever allerede i vaar. I ethvert fald begynder istandsættelsen av det nødvendige utstyr snarest mulig.


Fiskerbonde med veksthus på taket

Veksthuset på taket er varmet opp av restvarme fra hotellet, som igjen er varmet opp av sjøen utenfor.
Fiskerbonde med veksthus på taket
I flere tusen år har det vært vanlig for de som var bosatt ved kysten å være fiskerbønder, altså å kombinere fiske med landbruk. I dag er det lengre mellom de som kombinerer disse yrkene, men noen finnes det fortsatt. Erlend Angelsen har en morsom variant av dette yrket. Han kombinerer et lite fiskemottak med helårs veksthusproduksjon av grønnsaker og urter, og det med Thon Hotels i Svolvær som arbeidsgiver.
Tekst: Dag Eivind Gangås Foto: Thon Hotel Svolvær

-Ja, det stemmer det. Thon Hotel Svolvær ligger helt nede ved kaia her i Svolvær, fiskebruket er ca 40 m2 stort og ligger på kaia, med direkte inngang til hotellets restaurant. Veksthuset eller gartneriet som vi kaller det, ligger på taket av hotellet, med en fantastisk utsikt utover fjorden, forteller Angelsen.

TIL EGET BRUK

Anlegget og opplegget er helt nytt, og planen er å skaffe til veie mye av den fisken, urtene og grønnsakene hotellet trenger til eget bruk ved egen fangst og produksjon. Vi ønsker å være delvis selvforsynt av fisk til våre hoteller og restauranter i Svolvær, og minst halvparten av grønnsaker og urter som vi bruker skal vi produsere selv. I tillegg tilbyr hotellet opplevelsespakker til gjester ved hotellet, hvor de drar på fisketur, fanger fisk, når de er tilbake på hotellet er de med og sløyer og fileterer egen fangst og høster i veksthuset, før dagen avsluttes med et godt måltid, som de har fanget selv, og er tilberedt av hotellets kokker.


Erlend Angelsen har en allsidig jobb.
Her dyrkes det jordbær, tomater, agurker, chili, salat, mizuna, pak choi, reddik og flere ulike sorter urter.
ÅPNET I SOMMER

Thon Hotels åpnet sitt andre hotell i Svolvær i fjor sommer. Da Thon Hotel Svolvær åpnet 2. juli 2021, var også veksthusanlegget på taket ferdig. Det er 21 meter langt og 2,5 meter bredt, hydroponisk, og varmet opp av restvarme fra hotellet. Hotellet får på sin side 65% av all energien de bruker fra sjøen utenfor, med sjøvannspumper til oppvarming og dusjvann. Videre skal gjødsel og kompost som brukes i veksthuset komme fra hotellets matavfall.

STOR BREDDE

-Jeg samarbeider med kokkene på begge hotellene våre om hva vi skal produsere i veksthuset. Foreløpig har vi bl.a. tomater, agurker og noen chili-planter som vokser noe helt utrolig og gir store avlinger. I tillegg har vi salat, mizuna (sennep) pak choi (kål), reddik og flere ulike sorter urter. De første jordbærene er snart røde. Så langt ser det veldig bra ut, men vi har jo bare holdt på noen måneder ennå. Læringskurven er bratt og med de erfaringer vi har etter ca 6 mnd drift føler jeg at vi er på rett vei, sier fiskerbonden.


Hydroponi-anlegg med «Angelsen-design».
OPPLEVELSE

Thon Hotel Svolvær samarbeider med reiselivsaktører som tilbyr fisketurer på Vestfjorden. Fisken de får kan de levere på hotellets fiskemottak, «Bruket», som altså også bestyres av Angelsen. Gjestene kan velge å være med når fisken skal sløyes og fileteres, eller de kan stå i restauranten å se gjennom vinduet på arbeidet som foregår i fiskebruket.

-Det gir en nærhet og ekstra opplevelse til oppholdet generelt, og måltidene spesielt. Ikke minst for de som har vært ute og fisket fangsten, som får med seg hele prosessen fra hav til bord, så dette er populært, sier Angelsen, som er tømrer av utdannelse og yrkesbakgrunn.

-Ja, det er riktig, ler han. -Det ble en bratt læringskurve når jeg fikk mulighet til denne jobben. Nå var jeg riktig nok ikke helt blank når jeg begynte, for jeg har vokst opp med en mormor som drev gartneri. I tillegg har jeg vært opptatt av mat, matlaging og matproduksjon hele livet. Hagen hjemme er full av poteteter og grønnsaker, og på terrassen har jeg bygget meg et egendesignet hydroponi-anlegg. Anlegget på hotellet er faktisk en videreutvikling av systemet jeg har hjemme. Derfor føles det nå som om jeg får betalt for å holde på med hobbyen min.

Fleksible løsninger

Gartneriene i Norge har alltid tilpasset seg. De fleste som overlevde oljekrisen i 1973-74 forsto at nå måtte man ha flere ben å stå på. Det vil si flere ulike energikilder. De fleste satte etter hvert inn en elektrokjele. Så kom gassen, varmepumper og biobrensel. Innimellom her har noen brent både søppel og kull og fått innlagt fjernvarme. Nå står vi antagelig overfor en lys-revolusjon ved at mye gamle lysarmaturer med dårlig virkningsgrad blir skiftet ut til fordel for LED. Noen gartnerier vil velge å øke lysstyrken og fortsatt bruke samme energimengde, mens andre vil spare energi. Overordnet for næringen vil det bety mer behov for varme. Hva velger man så? Olje er forbudt fra 1.1. 2025, men kan fortsatt brukes som reserveløsning ved svikt i andre energikilder (f.eks. Strømbrudd, utkobling, stopp i biobrenselanlegg, kompressorhavari i varmepumpe).

Denne vinteren gir grunn til ettertanke. Den elektrifiseringen næringen har lagt bak seg, har fått seg et skudd for baugen. Vi kan sikkert bruke elkjelen i framtiden også, men ingen bør sitte med olje og el som eneste varmekilde i tida framover. Dessverre er også framtiden for gass usikker. Biovarme kan styrke sin posisjon og lokal flis kan bli et alternativ for noen. Tømmerpriser og prisen på flis og pellets vil sikkert variere også, men neppe så mye som gass og el. Varmepumper for oppvarming og eventuell kjøling av veksthuset er vi overbevist om vil måtte bli en del av løsningen. Uansett primærkilde vil lagring av varme på buffertank eller i borehull gi både fleksibilitet og økt sikkerhet.


Vil du vite mer om energibruk, gå inn på nettstedet www.ngfenergi.no

Kontaktperson på energispørsmål i NGF er Martin Knoop martin.knoop@gartnerforbundet.no

Ads Log

Potetlager

Grinder Felleslager, med kraftig ventilasjonsanlegg. Foto: Grinder Felleslager.
Potetlager

Lagring av poteter høres i utgangspunktet ut som en enkel oppgave, men alle som har litt erfaring på området kan trolig underskrive på at det er mange faktorer som skal beregnes riktig for et godt resultat. -Noen lagre fungerer bedre enn andre, men de fleste lagre kan fungere helt greit om man kjenner deres styrker og svakheter og forholder seg til dem, mener Jan Arne Broen, råvaresjef i Bama.

Tekst: Dag Eivind Gangås NGF

Bama tar imot potet fra mange slags lager, og er medeier i noen. Blant annet Grinder Felleslager, der de har en eierandel gjennom Hvebergsmoen Potetpakkeri, som også pakker poteten fra lageret. De andre andelene eies av potetprodusenter som leverer til Bama.

GRINDER FELLESLAGER

Grinder Felleslager sto ferdig for ca. fire år siden, etter at 17 potetprodusenter og Hvebergsmoen Potetpakkeri hadde satset 20 millioner kroner på det 2.500 m2 store bygget. Det har kapasitet til å lagre inntil 4.700 tonn potet, og bare ventilasjonsanlegget kostet rundt 800.000 kroner.

-Grinder Felleslager er et Tolsma-anlegg, og er på mange måter et veldig godt eksempel på hvordan et potetlager bør bygges. For noen ti-år siden var et potetlager med kapasitet på 200 tonn regnet som ganske stort, og da var Findus-lagrene godt egnet. I dag kan en enkelt lagercelle gjerne romme opp mot 1.000 tonn, og høstekapasiteten har i tillegg økt betydelig, slik at lagrene fylles raskere. Da kreves det en langt større kapasitet for å få ut fuktighet raskt, forklarer Broen.

SKALL – SKALL IKKE

Broen er relativt nytt styremedlem i Grinder Felleslager, og har erfaring med potetlagre både fra tiden i Bama og fra 20 år i Maarud. Da han skiftet arbeidsgiver fra Maarud til Bama innså han snart at poteter som brukes til chips og lignende produkter har andre kriterier for god lagring enn potet som selges med skallet på. I førstnevnte tilfelle stilles det høye krav til kvaliteten på poteten, men hvordan skallet ser ut har ingen betydning. Det viktigste er at potetene tørkes og kjøles ned så raskt som mulig. For kraftig ventilering kan imidlertid gi skader på skallet, noe som er av stor betydning for matpotet.

-I min tid i Maarud brukte vi mye Saturna i chips-produksjonen. Den hadde skall som var sårbart for sølvskurv ved for kraftig ventilering, men det spilte jo ingen rolle så lenge den ikke skulle selges med skallet på. Det er stor forskjell på hvor sårbare de ulike potetsortene er for soppangrep og andre skader, så lagrene og lagringsmetodene må tilpasses både potetsortene og hva poteten skal brukes til, sier Broen, men ser at det heller er for lite enn for mye ventilasjon som jevnt over er utfordringen for de fleste potetlagre.

Grinder Felleslager, med kraftig ventilasjonsanlegg. Foto: Grinder Felleslager.
FORDELER OG ULEMPER

Det finnes mange forskjellige typer potetlager rundt om i Norge, og alle har sine fordeler og ulemper. Det handler om blant annet om størrelse, investeringskostnader, drifts- og energikostnader, luftgjennomstrømning og effektivitet. Alt etter behov vil for eksempel Findus, Græe, AgroVent/ Grimme, og det populære Tolsma-lageret trolig fungere helt fint. Det samme vil de fleste egenkonstruerte anlegg. Men som nevnt bør man ha kontroll på hvilke styrker og svakheter de forskjellige lagrene har, og hvordan man skal forholde seg til dem.

FINDUS

I Solør-Odal, der Grinder ligger, er de fleste lagrene bygd en gang mellom 1960 og årtusenskiftet, gjerne med Findus-ventilering.

-Det er helt greie lager, men med de store mengdene potet som moderne lager skal håndtere kreves det gjerne litt raskere tørking og nedkjøling enn det de fleste av disse lagrene er konstruert for. Dette problemet vil ikke bli mindre i årene som kommer, med tanke på at klimaet blir varmere og våtere. Det betyr imidlertid ikke at Findus-anleggene ikke kan brukes. Hvis man setter opp en tørketunnel og lar poteten stå der et døgn før de settes inn på lagrene vil det hjelpe mye. Tunellen kan bygges ved at to rekker kasser settes i to høyder, med slik avstand at det kan stå en rekke kasser som «tak». Den ene enden av tunellen tettes med plater eller kasser, mens det settes en vifte i andre enden. Alternativt kan potetene stå og tørke i et luftig redskapshus eller lignende, før de sette inn i lageret, forklarer råvaresjefen.

LENGRE SESONG

Det er likevel ingen tvil om at et moderne system som det de har investert i på Grinder Felleslager er både mer effektivt, mindre arbeidskrevende, og trolig mer tilpasset fremtidens behov. Optimal lagring kan ideelt sett gjøre sitt til at sesongen kan strekkes lengre utover våren. Ulempen er som nevnt at det koster, men da kan man gå flere sammen, nettopp som det de har gjort på Grinder. Ett stort lager er billigere enn flere små. Transportavstanden blir da kanskje noe lengre fra jordet til lageret, men til gjengjeld ligger lageret tett på Hvebergsmoen Potetpakkeri.


Ads Norge

Et kraftblikk


Et kraftblikk
Væromslaget ved årsskifte forhindret ekstremt høye kraftpriser, men vi har fortsatt veldig høye priser i Sør-Norge selv med en mild, vindfull og til dels nedbørsrik vinter så langt. Sist så vi på hvordan marginalkostnaden ved å produsere strøm med kull og gass har påvirket våre strømpriser. De alternative prisene har kommet en del ned, men det er to andre parametere som gjør at vi fortsatt har høye priser i Sør-Norge. Den hydrologiske situasjonen i de ulike prisområdene og overføringsbegrensninger på grunn av forsyningssikkerhet.
Tekst: Ola Ryen, Ustekveikja Energi

Vi nærmer oss en normal ressurssituasjon for det nordiske kraftmarkedet som helhet, men siden mye av nedbøren og vinden har kommet nord for Sognefjorden er fortsatt ressurssituasjonen i Sør-Norge dårligere enn normalt. Det gjør at vannkraftprodusentene i NO1, NO2 og NO5 fortsatt har god kontroll, vannverdiene ligger i underkant av de alternative prisene og vi har forholdsvis stabile høye priser. Grunnen er at Sør-Norge da importerer kraft når de alternative prisene er lave og eksportere når de er høye. Slik har det fungert i tidligere år også, fordelen nå er at vi trenger en veldig dårlig ressurssituasjon i Sør-Norge før vi nærmer oss de alternative prisene fordi vi har mer produksjon enn forbruk. Ulempen er at de alternative prisene er så mye høyere enn tidligere år.

Samtidig er situasjonen en helt annen for NO3 og NO4 hvor den hydrologiske balansen er veldig god, som legger press på vannverdiene og prisene blir lave. Mye produksjon til lave priser i nord påvirker den prisen som sikringskontraktene blir avregnet mot, Systemprisen, i stor grad. All tilgjengelig produksjon blir meldt inn for salg til NordPool, med ulike priser avhengig av vannverdiene. Uten overføringsbegrensinger gir dette et priskryss der etterspørsel møter tilbudet, som da er Systemprisen. Overføringsbegrensninger gjør at produksjon som er billigere i nord ikke blir produsert, selv om produksjonen er med i Systemprisberegningen, fordi den ikke kan bli transportert sørover, og når forskjellen i hydrobalanse og vannverdier er så stor som nå skaper det store områdeprisforskjeller. Vanligvis går mye av kraftflyten fra Nord-Norge via Sverige og inn til Sør-Norge, men etter at svenskene har lagt ned en del kjernekraftverk i sør klarer de ikke opprettholde forsyningssikkerheten med de overføringskapasitetene de har.

Konsekvensene er forsøkt fremstilt i grafen der en vanligvis veldig god kapasitet mellom NO1 og SE3 i utgangspunktet gir like priser mellom disse områdene. I det kjernekraftverkene ble lagt ned (2019/ 2020) og delvis erstattet med fornybar energi, fortrinnsvis vind, ga dette sørlige Sverige (SE3 og SE4) utfordringer med forsyningssikkerheten. For å håndtere dette må man begrense flyten av kraft til og fra området. I 2020 gjorde det at prisene i Sør-Norge ble lavere enn SE3 og Systemprisen fordi overføringsbegrensingen til SE3 gjorde at vi ikke fikk eksportert alt overskuddet når vi hadde en veldig god ressurssituasjon. For 2021 og denne vinteren er problemet paradoksalt nok at vi ikke får importert nok kraft fra Sverige, som delvis skulle kommet fra Nord-Norge, fordi overføringskapasiteten altså er veldig redusert. Sør-Norge får dermed en høyere pris enn SE3 og Systemprisen.

Lavere priser på kull, gass og CO2-kvoter er den raskeste veien til lavere priser i Sør-Norge. Det demper også utfallsrommet for de nordiske strømprisene om det ikke skulle fortsette mildt, vått og vindfullt. Været ser riktignok fortsatt mildt og vått ut, og mye tyder på at lavtrykkene kan treffe lenger sør som vil bedre hydrobalansen i Sør-Norge og kunne legge litt mer press på prisene der.

Nytt om integrert
plantevern
Talius mot meldugg
i agurk og tomat


Annichen Smith Eriksen,
Norsk Landbruksrådgiving Viken

Talius (prokvinazid) er godkjent mot meldugg i korn og grasfrø. Dette plantevernmiddelet har fått utvidet bruksområdet og er nå også godkjent mot meldugg i agurk og tomat i veksthus. For å kunne bruke Talius i agurk og tomat må du ha Tilleggsetikett. Tilleggsetiketten kan lastes ned fra hjemmesiden til Mattilsynet.

Talius virker forebyggende og hindrer melduggen i å spire og gå inn i bladet. Middelet er kontaktvirkene og virker på de bladene som dekkes av sprøytevæske. Det er 3 dagers behandlingsfrist både i tomat og agurk. På grunn av fare for dårlig effekt ved mange sprøytinger (utvikling av resistens), er antall sprøytinger begrenset til 2 sprøytinger per sesong.

Se mer info om bruk av Talius på ordinær etikett med reg.nr. 2012.29.19.


Angrep av meldugg på tomat. Foto: Annichen Smith Eriksen

Ads Fluence

Forsøk med nye dyrkingssystemer i løk

Forsøk med
nye dyrkingssystemer i løk

For å øke effektiviteten og produktiviteten og samtidig minske tap av næringsstoffer til jorden kan samdyrking av flere typer grønnsaker være en mulighet. I vekst sesongen 2019 ble det gjennomført et pilotforsøk i rødløk og i 2020 et forsøk med samdyrking av løk og salat. To løk sorter (Hysky og Motion) ble dyrket enten som enkelt kultur eller i samplanting med isbergsalat (sort: Platinas). Rett før rykking ble det sådd i fangvekstkultur (rug).

Tekst: Pia Heltoft, Mette Thomsen, Hans Gunnar Espelien, NIBIO
Løk og salat i samplanting (9/6 og 24/6). Fotos: Pia Heltoft
VEKSTAVSLUTNING MED FLAMMING

Det ble testet ut to ulike vekstavslutningsmetoder for løk i forsøket; kontroll med rykking ved 50 % legde og bakketørking eller flamming med gassbrenner og etterfølgende bakketørking. Det var mer ugras i ledd med samplanting og det var en fordel med flamming før rykking, da ugraset ble fjernet/brent vekk og dermed ga bedre forhold for bakketørking. Flere ulike vekstavslutningsmetoder skal utprøves i forsøk i forbindelse med «Mer Norsk Løk» prosjektet som går fra 2021-2025.

AVLING SALAT OG LØK

Isbergsalat (Platinas) var plantet ut etter oppaling. Det ble høstet en større salgbar salatavling i samplanting med Motion sammenlignet med samplanting med Hysky (tabell 1). I demoen i 2019 var salaten plantet ut senere. Da var det generelt mer råte i salaten og dårligere plass da løken ble for stor. Dessuten ble det fuktige vekstforhold mellom rekkene for salaten og vi så mer råte i salaten. I løk hadde Hysky større avling enn Motion. Det var større løkavling ved dyrking i enkeltrekke sammenlignet med samdyrking med salat (tabell 1).

Det var tildelt samme gjødselmengde (gjødseltype: 12-4-18) til samplantingssystemet som til enkeltkultur. Det ble tildelt 10 kg N/daa ved setting av løk og 4 kg N/ daa fire uker etter løksetting samme tid som ved utplanting av salat.

LØKKVALITET UT FRA LAGER

Lagringsprøver (10 kg) i tre gjentak ble lagret på forsøkslager ved 0 ⁰C og ventilasjon i intervaller (8x10 min i døgnet). Alt var tørket ved 20-22 ⁰C, 60-70% RH. Løken ble kvalitetsvurdert etter lagring i april.

VEKTTAP

Ved uttak fra lager var det større vekttap i Hysky (5,6 %) enn i Motion (4,8 %) (P=0,002) (Tabell 2). Løk som var dyrket i samplanting hadde større vekttap (5,5 %) enn løk dyrket i enkeltrekke (5,0 %) (P=0,05) og det var større vekttap i løk som var flammet (5,7%) enn i løk som ikke var flammet (4,7 %) (P=0,03).

Flamming før rykking (3/9). Foto: Hans Gunnar Espelien.

Tabell 1. Avling i løk (Hysky og Motion) og salat ved ulike dyrkingssystemer og vekstavslutningsmetoder.
Tabell 2. Løk kvalitet ut fra lager
Tabell 3. Dekning (%) av fangvekst (rug) etterfølgende vår etter etablering.

SKALLKVALITET

Ca 60% av løken hadde feilfri skall etter lagring. Hysky hadde mer feilfri skall enn Motion med 64% og 56% (P=0,009). Av kvalitetsfeil var det registrert råte, revnet skall, løse skalldeler og naken løk. Det var mer løse skalldeler og mer naken løk i Hysky enn i Motion, men derimot var det mer revnet skall i Motion enn i Hysky. Det var mer råte i løk som var flammet 4,1 % mot 1,5 % råte når det ikke var flammet (P=0,004).

FANGVEKST RUG

Rett etter flamming og før rykking i september ble det sådd i fangvekst (rug: KWS Livado). Fangveksten ble strødd oppå jorden. Ulempen med såing av rug som fangvekst før rykking og etterfølgende bakketørking var at rugen grodde opp gjennom løken som lå til bakketørking og ga ugunstige/ fuktige forhold for tørking. Bilde 5 viser rug som er spiret opp gjennom løken pilotforsøket som ble gjort i rødløk i 2019. I april ble det registrert dekningsgrad i feltet. Det var en dekningsgrad på 9-23%. Det var generelt bedre dekningsgrad av fangvekst i ruter med samplanting sammenlignet med enkeltkultur (tabell 3). Det var også bedre dekning i ruter som var flammet før rykking enn de som ikke var flammet.


N-MIN

Etter høsting ble det tatt jordprøver til N-min analyse. Samplantingssystemet hadde mindre nitrogen tilbake i jorden enn enkeltrekke systemet.

Forsøkene viser at det er mulig å få avling ut av to forskjellige rekkesådde vekster i samplanting. Det var viktig å tilpasse utplantingstidspunktet for salat for å få best mulige vekstbetingelser for begge vekster. Løkavlingen ble mindre med samplantingssystemet, men det var heller ikke tilført ekstra gjødsel ved samplanting. Vekstavslutning med flamming var en fordel med hensyn til å få bedre forhold for bakketørking og etablering av fangvekst. Løken som var flammet kunne kanskje vært tatt inn på lager en uke før det som ikke var flammet, da den var ferdig tørket litt før. Etter lagring var det større vekttap og mer råte i løk som var vekstavsluttet med flamming. Det er mulig å etablere rug som fangvekst etter løk, men det er utfordringer med etablering samtidig med at løken skal bakketørkes. Det var bedre dekning av fangvekst i samdyrkingssystemet sammenlignet med enkeltrekke. Årsaken kan skyldes at det lå igjen plantemasse fra salaten som har gitt andre fuktighetsforhold, eller annen jordstruktur. Rug vil gjerne dekkes med jord/i god kontakt med jorden for å spire.

En uke etter høsting av salat (8/7). Foto: Pia Heltoft
Rug som fangvekst strødd ut før rykking.

Mer norsk løk

Mer norsk løk
Et nytt prosjekt på løk skal bidra til å styrke løkens kvalitet og status i det norske marked.
Tekst: Pia Heltoft, NIBIO og Reidar Gusland, Larvik Løk
Flamming.

Det er ønskelig å øke forbruket av løk i Norge. Løk er den tredje mest brukte grønnsaken i Norge, og hver nordmann spiser gjennomsnittlig 5,66 kg kepaløk i året (OFG, 2020). Om en sammenligner med løkforbruket på verdensbasis, som er 11,9 kg løk per innbygger (FAOstat), er det er et stort potensiale for å øke norsk forbruk.

Målet med prosjektet er å utvikle fremtidsrettede og markedstilpassede løkprodukter til det norske markedet. Det skal sikres god produktkvalitet og redusert svinn fra råvarelager og pakkeri gjennom optimalisering av faktorer som påvirker råvarekvaliteten.

TESTING AV NYE LØKTYPER OG -SORTER

Første trinn i prosjektet er en markedsundersøkelse hvor det skal undersøkes hvilke muligheter det er for å øke løkforbruket. Det kan bli nye sorter av søt løk eller nye typer pakninger? Det kan bli aktuelt å hente nye løktyper og sorter til Norge og dyrkings- og lagringsegenskaper vil da bli testet i forsøk i ulike deler av landet.

KARTLEGGING AV LØKENS VEI FRA JORD TIL BORD

En viktig del av prosjektet er en kartlegging av dyrkingspraksis hos norske løkprodusenter. Klimadata vil bli fulgt med mobile værstasjoner i løkfeltene. Videre skal løken følges inn på lager og etter endt lagring inn i pakkeri. Det vil bli registrert svinn og kvalitet underveis. Det vil også bli tatt ut prøver til mikrobiologisk DNA analyse ved NIBIO som skal gi svar på hvilke sykdomsorganismer som forårsaker råteutvikling i løken.

Det er hele 13 produsenter som deltar i prosjektet. Det gjør også tre store løkpakkerier i Vestfold (Larvik Løk), Innlandet (Mjøsgrønt) og Trøndelag (Frosta Løk), i tillegg til Bama, Gartnerhallen, NORGRO AS, Norsk Landbruksrådgivning (NLR) og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Sammen skal de kartlegge hvordan dyrkingen foregår, hvordan løken lagres og hva som skjer med løken når den kommer inn i pakkeriet.

Prosjektleder Pia Heltoft. Foto: Morten Günther

Kutting.

VANNING OG VEKSTAVSLUTNING

Det vil bli satt fokus på strategier for vanning og vekstavslutning. For vanning vil det bli det undersøkt ulike vanningsstrategier med dryppvanning og overvanning i forsøksfelt ved NIBIO. Ulike vekstavslutningsstrategier bli undersøkt i forsøk hos løkprodusenter. De fleste norske løkprodusenter praktiserer idag rykking og bakketørking i felt. Under bakketørking tørkes de ytre skall, røttene og løkhalsen og løken blir mer motstandsdyktig mot sykdomsorganismer og fordampning. Med større risiko for varierende og mer våte værforhold under bakketørking kan det være gunstig med vekstavslutningsmetoder som reduserer tørketiden. I forsøket vil det blant annet bli undersøkt om flamming med propanbrenner før rykking er en vekstavslutningsmetode som kan gi redusert tørketid og bedre kvalitet på lager. En annen metode som også blir testet i forsøket er avtopping som kan redusere tørketiden, men på den andre siden også kan gi innfallsport for lagringssopp og bakterier.

I 2021 var det gjennomført et pilotforsøk med ulike vekstavslutningsstrategier på NIBIO Apelsvoll. I disse forsøkene ble det undersøkt følgende strategier.
1. Kontroll -Rykking + bakketørking
2. Avtopping + direkte høsting
3. Avtopping + rykking + bakketørking
4. Avtopping + flamming + direkte høsting
5. Flamming før rykking + bakketørking
6. Flamming – å la det stå ei uke før rykking + bakketørking (1/2 tid)

Løken ligger nå på lager og vil bli tatt ut og kvalitetsvurdert i april/mai 2022.

TØRKESTRATEGI VED LAGRING

Ulike tørkestrategier vil også bli undersøkt i lagringsforsøk, hvor det vil bli testet hvilken temperatur og luftfuktighet som er mest gunstig for å oppnå best lagringskvalitet. I kartleggingen hos produsentene vil det også bli registrert temperatur og luftfuktighet i hele lagringsperioden.

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektet «Mer norsk løk» er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) som er eid av løkpakkeriet Larvik Løk i Stavern. Andre deltagere er 13 løkprodusenter, Mjøsgrønt AS, Frostaløk, Gartnerhallen, Bama, NORGRO AS og Norsk Landbruksrådgivning (NLR). NIBIO leder prosjektet.

Prosjektperiode: 2021-2025

Prosjektet er støttet av Grofondet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

Forsøksfelt med ulike vekstavslutningsstrategier. Foto: Morten Gunther.

Ads Bixter

Krevende kamp mot bladlus

Krevende kamp
mot bladlus
Ulike typer planteproduksjon krever ulike strategier mot bladlus. Det er lettest å bekjempe bladlus i tradisjonell produksjon av utplantingsplanter og vanskelig å få kontroll på bladlusangrep i økologisk produksjon.
Tekst og foto: Annichen Smith Eriksen, NLR Viken
Bladlus kan skaper trøbbel for salg av utplantingsplanter.
PROBLEMBARN

Utplantingsplanter er utsatt for angrep av bladlus. Bladlus er så pass store (ca. 2-3 mm) at de er lett å oppdage for kunder. Reklamasjon på grunn av bladlus gir et dårlig rykte og bør unngås.

Det er lett å si, men kan være vanskelig i praksis. Selv om det er godkjent både plantevernmidler og nyttedyr mot bladlus, er ikke alle tiltakene like effektive og kostanden kan være stor.

FÅ PLANTEVERNMIDLER

Det er ikke lenger så mange plantevernmidler som er godkjent mot bladlus. Noe av disse plantevernmidlene er dessuten ikke aktuelle å bruke på grunn av manglende effekt eller skade på plantene.

DYRE NYTTEDYR

Snylteveps er spesialister og er effektive bare mot fire bladlusarter. Gallmygg og gulløye er ikke så kresne og spiser de fleste bladlusarter.

Hverken snylteveps, gallmygg eller gulløye kan overleve i veksthuset hvis det ikke er bladlus på plantene. Det er kostbart å sette ut nyttedyr forebyggende hver uke eller hver 2. uke i tilfelle angrep. Ved angrep er det ofte mye bladlus på plantene og da kreves det ekstra store doser. I tillegg til kostand med nyttedyr er det også fraktkostander for hvert utsett.

BILLIG TILTAK

Et enkelt, effektivt og billig tiltak er å kaste planter med mye bladlus.

Smittepresset av bladlus i veksthuset blir dermed redusert, slik at det blir billigere og enklere å bekjempe angrepet (mindre sprøyting og/eller lavere doser med nyttedyr).


Hurra! Snyltevepsen virker og her er det bladlusmumier på plantene.
SKREDDERSYDDE TILTAK

Utfordringen med å finne den rette strategien, er å gjøre tiltak som holder angrepet av bladlus under kontroll uten at kostnaden blir for stor. Det kreves ulike strategier dersom du kan kombinere nyttedyr med en sprøyting med plantevernmiddel i forhold til om du bare kan bruke nyttedyr.

Ved konvensjonell dyrking av utplantingsplanter i produksjonsveksthus, er det mulig å bruke en kombinasjon av plantevernmidler og nyttedyr.

Forslag til tiltak når du finner bladlus:

 • Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken for artsbestemming av bladlusa for å se om det er mulig å bruke snylteveps.
 • Kast plantene med mye bladlus.
 • Sprøyt hele veksthuset en gang med Teppeki eller Movento for å redusere totalt smittepress av bladlus i veksthuset.
 • Det er vanskelig å drepe all bladlus med en sprøyting. Ofte er det noen få som overlever, så gjenta sprøytingen eller sett ut snylteveps. Om det kan settes ut snylteveps avhenger både av hvilken bladlusart det er og om det tidligere er brukt plantevernmidler som er skadelig for nyttedyr.
 • Snyltevepsen Aphidius colemani virker mot ferskenbladlus og agurkbladlus og snyltevepsen A. ervi virker mot grønnflekket veksthusbladlus og potetbladlus. Sett ut riktig snylteveps, ca. 2-3 stk/m2 en gang i uken inntil angrepet er under kontroll.

I økologisk produksjon kan ikke plantevernmidler brukes som «nødbrems». Vi må da tenke på en helt annen måte med utsett av flere typer nyttedyr, økte doser og flere utsett.

Forslag til forebyggende tiltak mot bladlus:

 • Sette ut snylteveps (A. colemani og A. ervi) forebyggende mot henholdsvis ferskenbladlus, agurkbladlus, grønnflekket veksthusbladlus og potetbladlus hver uke når du forventer angrep av bladlus. Forslag til dose: minst 1 stk/m2 av hver snylteveps art.
 • Dersom det nettopp har vært angrep av andre bladlusarter, kan det det være aktuelt å sette ut gallmygg og/ eller gulløyelarver.

Forslag til tiltak når du finner bladlus:

 • Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken for artsbestemming av bladlusa for å se om det er mulig å bruke snylteveps.
 • Kast plantene med bladlus. Detter tiltaket er veldig viktig for å få tilstrekkelig virkning av nyttedyr.
 • Dersom det er en bladlusart som snylteveps virker på, øk dosen med riktig snyltevepsart til minst 4 stk/m2 en gang i uken inntil angrepet er under kontroll.
 • I tillegg bør det settes ut både gallmygg og gulløyelarver. Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken for å tilpasse dose og antall utsett i forhold til hvor stort bladlusangrepet er.
 • Hvis det er angrep av en bladlusart som snylteveps ikke virker på, må dosen med gallmygg og gulløye økes.

I planteutsalg er det strenge krav ved bruk av plantevernmidler. Hovedmålet er å unngå bruk av plantevernmidler på planter i planteutsalg.


Det kreves dermed ekstra store doser med snylteveps og gulløyelarver mot bladlus og å tilpasse tidspunktet for utsett av disse nyttedyrene. Bruk gjerne tilsvarende strategi som ved økologisk produksjon.


Ads Berema

Samarbeidsprosjekt innen plantevern i spesialvekster

Samarbeidsprosjekt innen
plantevern i spesialvekster
Grenseoverskridende samarbeid kan løse felles problemer og utnytte urealisert potensial. Det er en verdi i samarbeid på tvers av grenser – regional merverdi. Norsk Landbruksrådgiving er med i prosjektet “Regionalt nettverk og samarbeid om plantevern i spesialvekster”. Prosjektet er et samarbeid mellom Norge, Danmark og Sverige. Prosjektets hovedmål er å etablere et samarbeid om å finne og prøve ut planteverntiltak i spesialvekster i regionen. Spesialvekster omfatter her frukt og bær, grønnsaker og veksthus.
Tekst og foto: Anne Kraggerudog Liv Knudtzon, NLR
Prosjektgruppa på omvisning med Peter Hartivg i ugressfelt i såløk i Danmark. Foto Anne Kraggerud, NLR.

Bakgrunnen for prosjektet er den vanskelige situasjonen med tilgang på plantevernmidler i spesialkulturene. I prosjektet avholdes årlige møter for prosjektpartnerne og rådgiverne i regionen med presentasjon av forsøk og dialog om plantevernutfordringer og midler og metoder som er relevant å prøve i fellesskap. Prosjektperioden omfatter vekstsesongene 2020-2022.

Forsøk med felles plantevernutfordringer prioriteres, gjerne på tvers av kulturene. Der er utført følgende forsøk i prosjektet i 2021. Forsøkene er utført i Danmark, Norge og/eller Sverige:


 • Screening av midler mot sommerfugllarver
 • Forskjellige middelstrategier mot kålmøll i hodekål (utgikk pga ikke angrep av kålmøll)
 • Tiltak mot plommevikler i plomme
 • Tiltak mot blodlus i epler
 • Screening av midler mot teger
 • Tiltak mot teger i frukt
 • Screening av midler mot ullus
 • Kombinasjoner av alternative midler og nyttedyr mot trips i prydplanter
 • Screening av midler mot meldugg
 • Pilotforsøk med kunstig smitte av Sclerotinia
 • Strategier mot løkskimmel uten Acrobat
 • Ugras og utløpere i jordbær - erstatninger for Reglone
 • Ugras i såbed planteskoler – erstatning for Glyfosat og Reglone
 • Strategier for bekjempelse av ugras i såløk
 • Ugras strategier og test av nye ugrasmidler i gulerot
 • Alternativer til diquat og glyfosat før fremspiring av grønsaker – effektivitet av tankblandinger av jord- og bladmidler.
FAGMØTER

På grunn av korona ble fagmøtene i 2021 gjennomført på teams. Møtet i februar var for rådgivere og forsøksinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark med fokus på felles plantevernutfordringer. Her ble resultater fra forsøkene i 2020 gjennomgått og innspill til forsøk i 2021 diskutert. Det var svært god deltagelse på møtet som hadde ca. 110 deltagere begge dager.

I september kunne prosjektgruppa endelig møtes fysisk igjen. Vi hadde en to dagers samling på Flakkebjerg i Danmark der videreføring og planlegging av forsøk og fremtidig møteaktivitet sto på agendaen. Vi hadde også omvisning på Flakkebjerg hvor vi så på forsøksfasilitetene og noen av de igangsatte forsøkene.

I november 2021 ble det igjen gjennomført kulturspesifikke nettverksmøter for rådgivere på Teams innen frukt og bær, grønsaker på friland og veksthus og planteskole. Ideen med disse møtene har vært å få en oversikt over hvilke plantevernutfordringer de ulike kulturene og land har hatt gjennom året. Dette med tanke på å finne felles utfordringer det kan arbeides videre med i forsøk i 2022. I tillegg ble foreløpige resultater fra forsøkene i 2021 presentert. På alle møtene har det deltatt rådgivere og forskere fra både Norge, Sverige og Danmark.

Forsøk med tiltak mot plommevikler i plomme (1) og forsøk med tiltak mot blodlus i eple (2). Alle foto Gaute Myren, NLR Viken

Bakkekontakt i økologisk veksthus – utfordring eller selvfølge?

Bakkekontakt i økologisk veksthus
– utfordring eller selvfølge?
Ifølge det nye EU-regelverket for økologisk landbruk, gjeldende i EU fra 1.1.2022, er det forutsatt at økologiske planter dyrkes i bakken - også i veksthus. Denne regelendringen har stort betydning for de nordiske landene, der det er langt mer vanlig å dyrke i avgrenset vekstmedium, f.eks. i en potte eller en sekk, enn i land lenger sør. Likevel er mange øko-dyrkere i Norden på god vei, spesielt i Danmark, og denne artikkelen viser noen gode eksempler.
Tekst: Susanne Friis Pedersen, NORSØK

Forutsetningen for å kunne dyrke i bakken i veksthus er et vekstskifte eller samdyrking med belgvekster. Dessuten kan det være lurt å pode tomater og agurker på en sterk og kraftig rotstokk.

Det er noen unntak fra det nye regelverket som er verdt å merke seg: Dyrkere som var økologisk godkjent per juni 2017 kan fortsette å dyrke i avgrenset bed i en omstillingsperiode som forventes å vare i 10 år, på linje med øko-dyrkere i Danmark, Finland og Sverige. Planter som selges med potte kan fortsatt dyrkes i potte, noe som teknisk sett ofte omtales som «avgrenset bed». Dette omfatter altså krydder, blomster og småplanter i pluggbrett.

STATUS I NORGE

I Norge har en av de største leverandørene til COOP av økologiske tomater, Voll Økologiske Gartneri på Rennesøy, basert sin produksjon på dyrking i sekk. Bedriften har gjennomført en omfattende utprøving og tilpassing av komposten i sekkene, og fått på plass et godt program for gjødsling underveis i sesongen. Det er tatt i bruk lokale gjødselkilder fra en nabo med husdyrhold, og det er etablert et godt miljø i veksthuset med pollinering ved hjelp av humler og biologisk kontroll med predatorer. Et annet viktig tiltak er vekstskifte med tomat, melon og krydder ved dyrking direkte i bakken på Bjølsund Gartneri hos Trond Kristoffersen i Rygge, men for å komme helt i mål må det inngå en belgvekst. Grønnpoding av tomat på sterke rotstokker skjer i stor skala hos en annen stor leverandør av tomat, Stig Jakob Hanasand. Hanasand Gartneri på Rennesøy har spesialisert seg på grønnpoding og tilbyr også salg til andre innen bransjen. Et kraftig rotnett bidrar til at plantene dels kan søke næring i et større jordvolum og dels kan unngå ugunstige områder med f.eks. kompakt eller vassjuk jord. Samtidig blir det passe vekst til to topper/hodestammer. Kjær Gartneri i Våle ved Martin Danielsen har god erfaring med dyrking i bakken og håndterer utfordringer som dukker opp etter hvert. Jorddekke, som voksende grønngjødsel eller høstet biomasse, er noe som det jobbes med å få løst. Utfordringene heri er dels at det må være nok lys til levende, voksende jorddekke eller at høstet biomasse ikke tilføre uønskete insekter.

Prosjektet «Økologisk tomat og agurk veksthusproduksjon med bakkekontakt» har gjennom Gartneryrket nr. 2, 2021 søkt etter med gartnere som har synspunkter og gode eksempler på dyrking i bakken. Vi har også etterlyst hva unge folk i næringen tenker om fremtiden for norske økologiske gartnerier og invitert elever på naturbrukslinjer til å skrive essays om den fremtidige utfordringen.


Kjær Gartneri driver med podete tomatplanter, dryppvanning og dyrking i bakken. Foto: Susanne Friis Pedersen.
INSPIRASJON FRA DANSKE GARTNERE

En tur til fire danske økologiske gartnerier i november 2021 viste at næringen der går offensivt til verks, og omstillingen til nytt regelverk er godt på vei. De danske gartnerne som ble besøkt var allerede i gang med å dyrke i bakken, og delte villig av sine erfaringer med hvordan omstillingen best kan gjennomføres.

Felles for de fire gartneriene er at de har en klar fremtidstro med optimisme og kreativitet, uansett om de driver stordrift eller småskala hagebruk. De har lagt planer for å utvide arealene, nye salgskanaler, prosessering av produktene og formidling av erfaringer og kunnskap.

To har lang fartstid med dyrking direkte i bakken, en vil fortsette med dyrking og salg i potte eller pluggbrett, og en jobber innovativt med jordforbedring i veksthuset.

Ingen av gartneriene var bekymret for næringsbalansen, hverken med tanke på underskudd eller opphopning av næringsstoff i jorda. De mente heller ikke at dyrking i bakken ville bli noen betydelig hindring for dem i årene fremover.


Ved Toftegaard gartneri samles morplanter i et eget veksthus over vinteren, mens andre hus er uten plantevekst. Foto: Susanne Friis Pedersen
SMÅPLANTER TIL HOBBYDYRKERE

Gartneriet Toftegaard ved Køge på Sjælland satser på oppal av småplanter til hobbydyrkere. Sortsutvalget av tomat er stort og kan tilpasses mange forhold og formål, men mange hobbydyrkere vil gjerne slippe bryet med å kjøpe frø og ale opp småplanter. Lene Tvedegaard og de ansatte på Gartneri Toftegaard har god innsikt i utvalget og kan gi tips om videre dyrking. På gartneriet drives det i sommerhalvåret en kafé og det arrangeres åpen dag der man kan smake på ulike tomatsorter. Toftegaard leverer til den berømte restauranten NOMA i København, noe som gir en bra tilbakemelding på hva som vil bli etterspurt. Viften av aktiviteter er bred, og siden gartneriet allerede selger planter i potter er ikke regelendringen spesielt utfordrende.

En strategi mot skadegjørere i veksthus er å fjerne alt plantemateriale i en tilstrekkelig lang periode slik at skadegjørerne mangler vertsplanter og ikke oppformeres. Toftegaard har god erfaring med dette. Det er flere hus til rådighet; morplanter til krydderstiklinger samles ett sted, oppformering av småplanter fra mars foregår i et annet veksthus, mens de resterende husene står tomme fra oktober til mars. Husene er uten oppvarming.

STORT MANGFOLD FOR DIREKTE SALG

I Rødmose gartneri ved Vejle bugnet det av grønnsaker og urter i et uoppvarmet glasshus i midten av november. Eieren Endrik Maats sitt beste tips var å dyrke et mangfold av vekster gjennom hele året, og han ønsket for norske gartnere at det også ville lykkes på nordligere breddegrader. Vintervekstene som han selger på ukentlig stand på Bondens marked i Vejle er særlig reddik og spinat som han sår året rundt i varierende mengde, tilpasset etterspørselen. Persille og vårsalat er også populære varer, og få kan levere like ferske og lokale produkter. Variasjonen av arter og sorter har han ikke noe presist tall for, men mangfoldet var imponerende selv i midten av november. Det var bla. asparges på vei i dvale ved langsidene av huset, og spirende salat av vinterportulakk.

Gartneriet driver jordforbedring hver sesong med egenprodusert kompost basert på talle (dypstrø) fra kyr og hest. Komposten er en viktig forutsetning for å beholde en god jordhelse, og dermed også en god plantehelse. Rødmose gartneri har hatt enkelte utfordringer med bladlus vinterstid, men ikke verre enn at problemet løste seg og mangfoldet av vekster ga mulighet for inntjening på produkt som ikke ble angrepet.


Mangfoldig vinterkultur i gartneri Rødmose 16.11. Foto: Susanne Friis Pedersen
Gartneriet DK-plant hadde utviklet maskiner til rasjonell utbringing av egenprodusert kompost. Foto: Susanne Friis Pedersen
INNOVATIVT I STOR SKALA

DK-plant er en av de største leverandørene av agurk og tomat i Danmark. En del av produksjonen er økologisk og lokalisert på ett av fire gartnerier som utgjør et kompaniskap. Det viktigste budskapet fra DK-plant sin øko-avdeling sør for Odense var at det er bra med et stort mangfold av sopp og bakterier i jorda. Økologisk tankegang er det motsatte av sterilt miljø. Gartneriet hadde utviklet og/eller kjøpt inn maskiner til å gjøre jordarbeidingen rasjonelt og enkelt. Til jordforbedring ble det tilført mikroorganismer og brukt rankekompostert talle pluss kløver- og lusernegras, noe som bidrar til et aktivt jordliv med mange nyttedyr som kan motvirke skadegjørere i jorda.

Det tas notater på gartneribesøk i Danmark november 2021. Foto: Rocio Tamaris Vera Lara

Gartneriet på Svanholm Gods ved Skibby driver også i stor skala, men mest dyrking på friland. Veksthusdelen er en plasttunell hvor det dyrkes tomat, chili og noe salat. Mar van der List, fagansvarlig gartner, tok det for gitt at økologisk dyrking foregår i bakken i et veksthus. Hun forklarte at det er en praksis de har fulgt i 40 år uten at det har gitt noen problemer. God tilgang på kompostert talle fra godsets 120 melkekyr har sannsynligvis virket positivt på jordlivet.

Reportasje med flere bilder og videosnutt fins på nettstedet: Agropub: www.agropub. no/fagartikler/ bakkekontakt-i-veksthuset. Samme sted kan også Faginfo om grønnpoding og vekstskifte finnes: Friis Pedersen S.: Grønnpoding av tomat og agurk. NORSØK Faginfo nr. 1, 2021 www.agropub.no/ fagartikler/gronnpoding-av-tomat-og-agurk. Friis Pedersen S.: Vekstskifte og plantenæring i økologisk veksthus. NORSØK Faginfo nr. 2, 2021 www.agropub.no/ fagartikler/vekstskifte-og-plantenaering-iokologisk- veksthusdyrking. Prosjektet «Økologisk tomat og agurk veksthusproduksjon med bakkekontakt» ble støttet av Landbruksdirektoratets midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk.


Ads Yara

‘Raud Aroma’ - hovudsort med luner på lager

‘Raud Aroma’
- hovudsort med luner på lager
Dyrkinga av ‘Aroma’ starta på 1970-talet etter at foredlingsstasjonen på Balsgård i Sverige registrerte sorten i 1973. Kryssinga hadde skjedd 25 år tidlegare. Seinare vart det funne og teke i bruk klonar med meir raud dekkfarge. Det var ei stor forbetring for norsk epledyrking med ein så avlingssterk sort med velsmakande eple. Raskt vart ‘Aroma’ ein sort mange forbrukarar kjende til og sette pris på. Det har gjort at om lag 30% av det omsette volumet av norske eple er ’Aroma’. Omsetjing og lagring av ‘Aroma’-eple kan vera utfordrande, og nokon av lunene til sorten vert omtala her.
Tekst: Jorunn Børve, Theresa Weigl, NIBIO og Hanne Larsen, Nofima.

Eple som skal lagrast og omsetjast bør ha ein kvalitet, eller ei toleevne som tilseier at det er forventa at dei er attraktive for forbrukarar. Det er fleire faktorar som påverkar toleevna, og dei kan samlast i hovudfaktorane fruktkvalitet, fysiologiske skadar og ròtning. Mogningsgraden påverkar alle hovudfaktorane.

‘AROMA’ KAN MOGNA UJAMT

Både ‘Aroma’ og andre sortar kan ha eple som er heilt mogne og mykje meir utvikla enn gjennomsnittet på treet, fleire veker før tilrådd haustestart (Fig. 1). Slike eple kan ha skadar som begerròte, innròte, insektskadar eller det er glaseple. Eple med skadar mognar fortare enn andre på grunn av skaden. Ein stor del av desse epla fell ned på bakken før hausting, men ofte kjem nokon av dei med i haustekassane (Fig. 1). Epla i kassane levert til fruktlageret bør vera så jamt mogne som mogleg. Det gjer handteringa av dei vidare sikrare. Dersom eple som er heilt mogne vert plukka samstundes med eple som er meir høveleg modne vil dei ha andre eigenskapar. Mogne eple produserer meir av mogningshormonet etylen og dei toler lagring dårlegare. Det kan gje utfordringar i omsetnad, både for dei mogne epla og dei andre epla som får fremja si mogning av etylen-gassen produsert av mogne eple. Produksjon av etylen frå eple med skadar er ein grunn til å ikkje lagra eple som skal til industri saman med epla som skal sorterast og seljast som førsteklasse. Det er også ein grunn til å vera nøye under hausting og ikkje ta med for mange eple med skadar. Kor ofte døra til lagerromma vert opna er avgjerande for om det vert høge nivå av etylen. Målingar av etylen i lagerromma på norske fruktlager er eit av emna i prosjektet Eple-Handling (NFR 2020- 2025). Eple-Handling er eit kompetanse- og samarbeidsprosjekt der alle fruktlager i Noreg er med. Fysiologiske skadar og faktorar som påverkar utvikling av dei er hovudemne for eit doktorgradsarbeid knytt til prosjektet.


Fig. 1. Eit heilt mogna eple av sorten ‘Raud Aroma’ før hausting i 2021 (ventre) og ein leveringskasse der det var eit meir mogna eple enn dei andre på toppen (høyre). Foto: Jorunn Børve.
FYSIOLOGISKE SKADAR PÅ ‘AROMA’

Fysiologiske skadar er skadar som oppstår utan at det eit plantepatogen som er årsak. Det er altså ikkje ròtning som skuldast ulike ròtesoppar. Dei fysiologiske skadane skuldast derimot feilprosessar i frukta. Feilprosessane kan vera eit resultat av fleire ulike faktorar både før og etter hausting. Mogningsgraden ved hausting og tiltaka på lager som fremjar vidare mogningsutvikling påverkar utvikling av skadane. Ved for høg temperatur på lageret vil mogningsprosessane i eple gå fortare og skadar kjem før, enn ved lågare temperatur. Temperaturen kan også verta for låg, og mange eplesortar toler ikkje temperaturar ned mot 1-2°C, mellom anna ‘Raud Aroma’. Ein annan viktig faktor er innhaldet av næringsemne i frukta, spesielt kalsium. Dei vanlege fysiologiske skadane under lagring av ‘Raud Aroma’ i Norge er overflateskold, blaut kjøleskade og alderssamanbrot (Fig. 2).

KALSIUM-MANGEL

Fleire eplesortar er utsette for å utvikla prikksjuke, det vil seia mangel på kalsium i fruktkjøtet. Også den tilrådde raude klonen ‘Aroma Fagravoll’ er utsett for det (Frøynes et al., 2020). Skaden kan verta synleg både før hausting (Fig. 3) og under lagring. Lite kalsium i fruktkjøtet er negativt for toleevna i omsetnad, både gjennom at epla er meir utsett for å utvikla fysiologiske skadar og ròte.


Fig. 2. Vanlege fysiologiske skadar på ‘Raud Aroma’ er overflateskold (oppe venstre), blaut kjøleskade i avgrensa felt med markert kant (oppe høgre), ein blaut kjøleskade som går innover i fruktkjøtet (nede venstre) og alderssamanbrot (møsk) (nede høgre). Foto: Jorunn Børve.
Fig. 3. Kalsium-mangel er årsak til prikksjuke (engelsk bitter pit) og kan verta utvikla på Raud Aroma før hausting (venstre). Bitterròte er ein viktig lagersjukdom i Noreg, også på ‘Raud Aroma’ (høgre). Foto: Jorunn Børve.
RÒTNING

Allereie i lagringsforsøk på slutten av 70-talet (med sortane ‘Summerred’, ‘Lobo’, ‘Aroma’ og ‘Ingrid Marie’) vart det dokumentert at ‘Aroma’ var meir utsett for lagerròte (i hovudsak kjølelagersopp) enn dei andre sortane (Landfald, 1980). Forsøk seinare har ikkje hatt mål om å samanlikna sortar for kor mykje dei ròtnar, men spesielt mogne eple av ‘Raud Aroma’ ser ut til å ròtna lett. Ein viktig årsak til ròtning under lagring er bitterròte (Fig. 3). Omfanget av bitterròte aukar med lagringstida.

Samla sett er lagring og omsetjing av ‘Raud Aroma’ krevjande, men mogleg å få til. I nabolanda våre Sverige og Finland vert ‘Aroma’ lagra under kontrollert atmosfære og dei klarar å halda ein god kvalitet i alle fall til jolemarknaden. Meir informasjon frå arbeidet i prosjektet kjem etter kvart, både om hovudsorten i Noreg ‘Raud Aroma’ og om forsøk med andre sortar.

Hovudmålet med prosjektet Eple- Handling er at ny kunnskap skal sikra norske forbrukarar smakfulle norskproduserte eple i ein lang og sikker omsetningsperiode. Kor lenge utover vinteren me kan ha norske eple utan at dei utviklar skadar er avhengig av gode sortar som toler lagring og rett handtering av dei både før og etter hausting.

LITTERATUR:

Frøynes, O., Kviklys, D., Meland, M., 2020. Apple cultivar evaluation for commercial growing in Norway. NIBIO Rapport 6(135). 45pp.
Landfald, R., 1980. Lagringsevne og fruktegenskaper hos Aroma, Ingrid Marie, Lobo og Summerred. Frukt og bær 1980:60-69.


Ads Smaafe

Arvid

Arvid
Arvid Laksesvela ble pensjonist 31.12.21, selv om han bare er 62 år. Ingen overraskelse eller dramatikk, han gav beskjed om dette for 10 år siden. Arvid har gjort en fantastisk jobb i og for Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS), og for norske produsenter, i snart 30 år. Han var som produsent med blant ildsjelene da produsentsamarbeidet på friland (poteter, grønnsaker, frukt og bær) ble startet på begynnelsen av 1990-tallet. Senere ble Arvid gradvis engasjert til å jobbe mer og mer administrativt for GPS (formelt ansatt i 1997).
Tekst og foto: Morten N. Andersen, GPS
Jon Røine (til venstre), tidligere generalsekretæren i Norsk Gartnerforbund (NGF), trodde på produsentene som kjempet en kamp for å få til produsentsamarbeidet for frilandskulturene. Han ansatte først Kjell Westrum (nr. 3 fra venstre) og så Arvid Laksesvela for å jobbe i det som etter hvert fikk navnet Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS). Kjell og Arvid var et radarpar i mer enn 15 år og sto på for produsentene seint og tidlig. Jon Røine gikk bort i 2013, Kjell Westrum i 2014.

Om starten forteller Arvid selv: «Direktøren for Økern Torvhall, Torvald Vaage, ba meg i 1994 om å representere Produsentforeningen 1909 i den første styringsgruppa for gulrot. Jeg begynte med å kontakte alle gulrotprodusentene i Vestfold og inviterte dem til møte for å organisere oss. Møtet ble holdt hos Tor Fuglestein. På møtet ble vi enige om at produsentene skulle rapportere til meg før telefonmøtene. Jeg skulle melde tilbake til alle produsentene etter prismøte på torsdag. Jeg kjøpte en telefonsvarer og leste inn status for marked pris og kvalitet på svareren, alle gulrotprodusenter hadde da mulighet for å ringe svareren og holde seg oppdatert (tjenesten ble raskt populær). I denne spennende startperioden var jeg ofte med Kjell på prismøtet på Økern for å lære og være moralsk støtte når det stormet. Jeg jobbet tett opp mot Kjell og Jon, og ble med på mange «vekkelsesmøter» rundt om i landet.»

GPS har alltid lagt vekt på å være ute blant produsentene for å påvirke til samhold, til god produksjonsplanlegging og til å lage gode prognoser. Fra 1997, da Arvid ble ansatt, har GPS-konsulentene bl.a. reist rundt i alle gulrotdistriktene i september hvert år for å ta ut avlingsprøver. Ca. 20. september har derfor GPS hvert år i 24 år presentert en prognose for det enkelte års avling av lagringsgulrot.

Samme år som Arvid ble med i styringsgruppa for gulrot (1994) ble han også valgt inn som medlem av NGFs grønnsakutvalg. Etter noen år gikk han formelt sett ut av utvalget, men han fortsatte å delta på møtene i mange år. Dette pga. at GPS- konsulentene tidligere alltid ble invitert til møtene i utvalget. Arvid var også i mange år konsultativt medlem av grøntutvalget i Norges Bondelag, først på vegne av NGF, senere som representant fra GPS.

Helt fra Arvid ble ansatt i GPS har han møtt fast på Markedsmøtet på Økern (tidligere prismøtet på Økern), nå Markedsmøtet på Langhus.
Arvid var kollega med Olav Syversen til 2007 (Olav gikk bort i 2012). Videre har han gjennom mange år vært en god kollega for Jan Belt og Bjørn Eidhammer (begge pensjonister) og for Leif Øie og Bjarte Åsbø (som fortsatt er ansatt i GPS). Det siste halvåret har han lært opp Valborg Alhaug og Sigurd Sylling til å overta ansvaret for frilandskulturene. Han har satt sin ære i å overføre kunnskap, rutiner osv., bl.a. for å bevise at ingen er uunnværlige. På bildet ser vi Arvid sammen med Valborg og Sigurd på løkundersøkelsen høsten 2021.

Takk for jobben du har gjort for norsk grøntnæring Arvid. Lykke til som pensjonist.

Fra avlingsundersøkelse på Smøla i 2012. Fra venstre: Arvid Laksesvela, Jørgen Holmen, Olav Wirgenes, Ole Sigbjørn Iversen, Gunn Randi Fossland og Gerd Guren
Fra møte i NGFs grønnsakutvalg i mars 2006. Fra venstre: Per Magnus Berdal, Arvid Laksesvela, Ragnhild Lundeby Grimstad, Olav Syversen, Ole Bård Rekstad, Amund Huseby, Jon Laugen, Andreas Wiig og Jon Røine.
Fra Markedsmøtet på Økern 03.02.11, fra venstre: Ola Langvasbråten (Produsentforeningen 1909), Odd Hveem (Nordgrønt), Arvid Laksesvela, Narve Huseby Wiker (Norgesgrønt), Sveinung Bjerkem (møteleder), Gry Sørensen (Landbruksdirektoratet) og Bjørn Oppberget (Gartnerhallen).

Fra Markedsmøtet på Langhus 25.08.21, fra venstre: Arvid Laksesvela, Bjørn Oppberget (representant fra Gartnerhallen), Tore Angelsen (møteleder) og Sigurd Sylling.Resten deltok digitalt, bl.a. representantene fra Nordgrønt (Odd Hveem), Produsentforeningen 1909 (Hans-Albert Huseby) og Landbruksdirektoratet (på dette møtet Elin Hoel)
Da Kjell Westrum gikk av med pensjon i 2011 ble jeg, Morten N. Andersen (til venstre i bildet), ansatt i GPS bl.a. for å jobbe med frilandskulturene sammen med Arvid. Dette etter at jeg hadde vært med i «NGF/GPS kulissene» siden 2004. Arvid og jeg har samarbeidet tett, spesielt de siste 10 årene. Det har vært en fornøyelse å jobbe sammen med Arvid. Han er, og har alltid vært, «på» og i forkant. Han har vært en som har utfordret, tenkt modernisering og videreutvikling. Et synlig resultat er bl.a. nettsiden www.grontprodusentene. no. Den har blitt svært bra, i første rekke takket være innsatsen til Arvid.

Ads G3

NGFs informasjonssider

NGFs informasjonssider

Foto: Dag Eivind Gangås
Vi krever kraftfulle tiltak

Debatten om høye strømpriser raser i alle medier. Alle fra den jevne forbruker til kraftkrevende industri påvirkes høye strømpriser og det er ikke uten grunn at engasjementet blir stort.

Vår sektor rammes særlig kraftig. Strøm og gassprisene har eksplodert. Det samme har kunstgjødsla og en rekke andre nødvendige innsatsfaktorer. Produksjonskostnadene har gått i taket.

Grøntnæringen er kjent for å «klare deg selv», men når det røyner på som nå må vi kunne forvente at regjeringen tar ansvar. Likeså må grossister og handelen strekke seg langt i å betale mer, slik at norsk grøntproduksjon skal komme seg igjennom denne krisen.

NGF har gjentatte ganger varslet politikere og myndighetene om at den skyhøye prisen på strøm og gass vil få alvorlige konsekvenser. Det har det også vist seg å få. Vi vet at mange har vært nødt til å ta vanskelige valg, og vi vet at mange er usikre på fremtiden. Det har gått kraftig ut over den enkelte bedrift og norsk produksjon generelt.

Etter utallige brev, og nitidig arbeid, fikk vi endelig gjennomslag for en kompensasjonsordning for veksthus. Det er helt nødvendig og vi er glade for at det kommer en ordning, men dessverre er det ikke nok. Forskriften har nettopp vært på høring. I vårt

innspill til høringsforslaget har vi poengtert nettopp dette, og at ordningen ikke favner alle som trenger støtte. For de som er avhengig av å bruke gass hjelper ordningen lite, og den hjelper heller ikke for produsenter som har stort strømforbruk til pakkeri og lager. Vi sier at ordningen må være enkel å bruke, ordlyden forståelig, og støtten må basere seg på energiprisene i det området det gjelder. Videre at utbetalingene må starte opp nå, for det er nå gartnerne trenger det. I høringssvaret har vi også sagt at det må legges til rette for en mer langsiktig ordning dersom energiprisen blir vedvarende høy.

Vi trenger kraftfulle tiltak.

Kompensasjon betyr det samme som erstatning eller godtgjørelse. Den skal oppveie noe. Her er snakk om at staten betaler tilbake en liten del av penger som nærmest bokstavelig talt renner inn. De ekstraordinære kostnadene er langt over hva noen kunne forutse. Situasjonen er for mange bedrifter helt prekær, og for alle er det en stor økonomisk belastning. På toppen av alt fikk deler av veksthusnæringen innføring av en meningsløs CO2-avgift på gass.

Nå håper vi at innspillene til ordningene blir hørt, og at vi får se handlingskraft og tiltak som oppveier bedre. Stabile energipriser må være en rammebetingelse som gir forutsigbarhet, og når det ikke er det må staten betale tilbake slik at bedriftene ikke går over ende. For det er jo slik at vi representerer en næring som samfunnet både trenger og ønsker.

Det er meningen at norsk grøntnæring skal klare seg. Det er mening at vi skal spise mer frukt og grønt. Det er meningen at vi skal øke selvforsyningen. Det er også meningen at vi skal ha verdiskaping, aktivitet i distriktene, sysselsetting og et bærekraftig landbruk. Grøntnæringen er en viktig aktør for at nasjonale ønsker og mål skal kunne nås.

Regjeringen har gitt klare signaler, og samfunnet ønsker seg mer av det vi produserer.

Så er det heldigvis også sterke positive krefter som jobber for at vi skal lykkes. Næringen står samlet, og det er mange som støtter opp. Det er et godt samarbeid mellom organisasjonene i grøntnæringen, og vi har felles plattform i rapporten «Grønstsektoren mot 2035» med en vekstambisjon på 75 prosent hvor av norskandelen skal være 50 prosents økning. Samarbeidet fortsetter blant annet gjennom Forum for Norsk Grønt der Gartnerforbundet er en sentral medspiller.

Alle vi vet at vekst i næringen ikke betyr å øke produksjonene uten at markedet er med. Derfor har vi i Forum for norsk grønt jobbet for å få med oss de tre store dagligvarekjedene i en intensjonsavtale. Det er vi glade for å ha fått til. Vi tror dette vil bidra positivt, og vi vil få til mer. Vi må heie frem prosjekter og FoU-arbeid som kan hjelpe næringen videre.

Vi må samarbeide der vi kan og si ifra når vi må.

Vi må jobbe for å styrke norskpreferansen, slik at norske grønnsaker, blomster, frukt, bær og planter får en sterkere posisjon.

Det er virkelig en ønsket næring, og det er en nærings som kan skilte med kun positive produkter og verdier.

Næringen trenger også god støtte og engasjement fra Landbruks- og matministeren i satsingen på grønt. Vi håper på et godt jordbruksoppgjør og vil jobbe for at regjeringen bidrar med rammebetingelser som gir forutsigbarhet, lønnsomhet og optimisme. Både myndighetene og alle ledd i verdikjeden må bidra for å få en god utvikling i næringen. Det skal ikke være sånn at produsenten skal stå alene med all risikoen.

Det er viktig å jobbe for å styrke grøntnæringens fremtid. Det vil bli bedre tider. Vi må gjøre alt vi kan for å forbedre rammevilkårene, konkurransekraften og styrke økonomien.


Aktuelt fra NGF

Prosessen før jordbruksforhandlingene

NGF har en prosess der fagutvalgene og lokallag kommer med innspill som Grønnsaksutvalget bearbeider. Etter tilbakemeldinger fra Planteskole- og Blomsterutvalget tar Hovedstyret en vurdering og vedtar før innspill presenteres for partene i jordbruksforhandlingene i mars. Prossessen er godt i gang og det blir utfordrende og spennende forhandlinger til våren. Vi har forventninger til årets avtale og arbeider videre for at rammebetingelsene for hele grøntnæringen kan legge bedre til rette for lønnsomhet og vekst.Vi har

Energikostnadene og ny støtteordning

NGF har gjennom høsten og vinteren jobbet næringspolitisk opp mot regjeringen for å få til en støtteordning som skal kompensere for høye energikostnader. Vi fikk gjennomslag for en ordning om støtte til høye strømutgifter og NGF ga innspill til forskrift som skal regulerer ordningen. Vi har tydeliggjort at den ikke er kraftfull nok, og at det er flere som faller utenfor. For øvrig er det viktig at det blir en enkel ordning og kommer raskt igang. Vi forutsetter at støtten beregnes ut fra forbruk og gjennomsnittlig spotpris i det aktuelle prisområde. Ordlyden er pr i dag ikke klar.

Innreiserestriksjoner for utenlandske ansatte

Pandemiens fotavtrykk ser heldigvis ut til å krympe, og vi har nå få koronarestriksjoner som påvirker rekruttering av utenlandske ansatte. Den største utfordringen er vietnamesiske ansattes adgang til å søke UDI om oppholdstillatelse pr dags dato p.g.a. returmuligheter etter endt opphold. NGF jobber sammen med samarbeidende grøntorganisasjoner for å dokumentere at stadig flere flyselskap tilbyr reiser til Vietnam fra flere europeiske land.

Årsmøter i NGFs lokallag

NGFs lokallag holder årsmøter de neste ukene. Ta kontakt med ditt lokallagsstyre hvis du er medlem og ikke har fått innkalling.

LED i agurk

Agurkklubbens prosjekt har hatt møte i Rogaland. 13 medlemsbedrifter deltar i gartneriforsøk for å bl.a. registrere resultater i agurkproduksjon. NIBIO Særheim har forsøk som del av prosjektet og vise agurkdyrkerne hvordan data som de samler inn skal brukes. Av smittevernhensyn måtte vi avgrense fagdagen til prosjektdeltakere, resten av Agurkklubben deltok i et senere webinar der prosjektet ble presentert. Der møter vi også masterelever fra NMBU som skal skrive masteroppgaver i dette prosjektet.

Stormøte planteskole

Stormøte for planteskole- og staudeprodusenter ble avholdt digitalt. Her ble forslag til organisering for økt samarbeid mellom produsentene presentert.

Samarbeidsutvalgsmøte

Det har vært møte mellom ledelsen i Norges Bondelag og Norsk Gartnerforbund. I møtet diskuteres fellessaker, og aktuelle områder for samarbeid. Møtet er også en viktig anledning for å orientere hverandre om viktige saker av felles interesse.

Hagemessen 2022 – utstilling norske planter

Årets Hagemesse arrangeres 22.-24. april. I år satser vi sammen med Hagemessen på stort fokus på norske blomster og planter. Vi trenger derfor et bredt utvalg av alt som produseres i Norge – sommerblomster, busker og trær, men også inneplanter av alle slag som er tilgjengelig. Ta kontakt med OBP for spørsmål og bidrag!

HMS-kurs for ledere i gartnernæringen

NGF tilbyr lederkurset i HMS til alle medlemmer. Høstens og vårens kurs ble gjennomført digitalt. Våre kurs har et begrenset antall deltakere, slik at vi kan få gode diskusjoner og lære av hverandre som kollegaer. Kurset blir satt opp jevnlig, og ønsker du eller noen i din bedrift å delta kan du ta kontakt med sekretariatet for mer informsjon.

Arbeidsgiverkursene – fordypning

Fordypningskursene i henholdsvis Arbeidsavtalen og normer, Arbeidstid og arbeidsplan og Administrative plikter har hatt stor oppslutning, og vi ser også fra årets medlemsundersøkelse at de er tatt godt imot hos våre medlemmer. Årets kurssesong er nå over, men vi vil bruke materialet som er utviklet videre og kan avholde kurs i lokallagene, for gartnerskolene og ved andre av næringens møter. Kursene er blitt til i tett samarbeid mellom NGF, Gartnerhallen, Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning.

Strøm, olje og gass

NGF-avtale med Ustekveikja Energi AS på elkraft
Ustekveikja Energi AS tilbyr spot- og porteføljeforvaltningsavtaler til reduserte priser for NGFs medlemmer. Målsettingen med porteføljeforvaltning er å slå spotpris og å redusere prissvingningene til kraftkostnadene over tid. Tilbud til husholdningskunder er også fremforhandlet. Ta kontakt med NGF eller Ustekveikja Energi AS tlf 45418906.


Oljepriser: CirkleK grunnpris
før NGF-rabatter og transport

pris ø/liter
produkt 13-Jan 01-Feb
Diesel m.avg 15.021 15.491
Diesel u.avg 11.887 12.577
Fyringsolje std 11.825 12.365
Fyringsolje ekstra 12.075 12.615
Biofyringsolje HVO100 21.198 22.048
Fyringsolje B100 21.286 19.036

NGF- avtale med Circle K Norge AS og Flogas Norge AS på olje-, gass-, kort- og kjemi-produkter.
Propan(LPG) pris gjeldende f.o.m. 06.10.21: kr 10,40 pr kg eks transport, dropptillegg og mva Circle K levere olje-, drivstoffkort og smøre-produkter, Flogas leverer gass, til reduserte priser i NGF-avtalen. Circle K bestillingsnr: 810 01 800 Flogas tlf 902 48 000

Terminpriser pr
12.01.2022


Produkt SYS-pris (øre/kWh)
MND MAR 22 64.85
MND APR 22 61.14
MND MAI 22 43.95
MND JUN 22 34.60
MND JUL 22 28.54
MND AUG 22 30.12
Q2-22 46.75
Q3-22 33.89
Q4-22 52.59
Q1-23 63.44
Q2-23 32.64
Q3-23 21.34
Q4-23 39.33
Q1-24 56.22
ÅR 2023 38.95
ÅR 2024 36.82
ÅR 2025 36.63
ÅR 2026 36.19
ÅR 2027 37.11
Kilde: Ustekveikja Energi AS


OFGs inspirasjonshjørne
OFGs inspirasjonshjørne
VEND TILBAKE TIL RØTTENE
Vinterens rotgrønnsaker
må i handlekurven nå

Norskprodusert sellerirot, pastinakk og persillerot er kortreiste, bærekraftige, stappfulle av næring og, ikke minst, de har nydelig smak. At disse rotgrønnsakene også er utmerkede til lagring, og har lang levetid, gjør dem til supergrønnsaker som vi bør spise enda mer av på vinteren.

Rotgrønnsaker er raske å tilbedre. Det er enkelt å lage suppe av dem, pannesteke dem eller «tray bake» dem, som er et trendy begrep på å ovnsbake.

Tray bake-middag er veldig lettvint i en travel hverdag. Du trenger bare skrelle og dele opp grønnsakene, tilsette olje og ditt kryddervalg. Ha grønnsakene i en ildfast form og sett den inn i ovnen. Grønnsakene baker seg selv på 20- 25 minutter. Vips så har du smakfulle og næringsrike grønnsaker til å kle din halve tallerken med, den andre halvdelen velger du.

Rotgrønnsaker i slanke staver er supre å pannesteke. Suppe og mos med rotgrønnsaker lager du på 1-2-3; kutt-kok-mos! Revne rotgrønnsaker er nydelig å lage vafler av. De vil garantert overraske.

Her gir vi deg noen gode oppskrifter til inspirasjon. Bruk vinterens rotgrønnsaker nå.

Flere tips finner du på www.frukt.no.


1. Pastinakksuppe med chili og ingefær, toppet med sprøstekt pastinakk


En enkel og velsmakende pastinakksuppe med en liten eksotisk smak. Du lager den på 1-2-3.


 • 2 ss soyaolje
 • 1 finhakket rød chili
 • 2 ss revet frisk ingefær
 • 2 båter finhakket hvitløk
 • 1 stor sjalottløk i grove biter
 • 3 pastinakk
 • 5 dl grønnsaksbuljong
 • 1 dl eplejus
 • 4 dl kokosmelk
 • ½ ts cayennepepper
 • Korianderblader
 • 1 Varm litt olje i en kjele og fres løk, hvitløk, chili og ingefær.
 • 2 Skrell pastinakken. Bruk skrelleren til å lage 10 15 pastinakkbånd. Sett til side. Disse skal stekes for seg selv og brukes til topping.
 • 3 Del pastinakken grovt og la de frese med i pannen.
 • 4 Ha på grønnsaksbuljong og eplejus. Kok opp. La det småkoke i ca. 10 minutter, til pastinakken er mør.
 • 5 Mos med en stavmikser. Hell på kokosmelk og ha i cayennepepper. Rør rundt og kok opp. 6. Smak til med salt og pepper. Juster tykkelsen med mer buljong.
 • 7 Varm litt olje i en stekepanne og legg pastinakkbåndene i. Stek dem gylne. Det går fort. Ha de over på et kjøkkenpapir slik at fettet renner av. Da blir de sprø og fine. Dryss litt salt over.
 • 8 Topp suppa med sprøstekte pastinakkbånd og korianderblader.

2. Pastinakkvafler


Dette er en smakfull røre som gir vafler du kan server til store og små, gjerne som alternativ til brødskiver. De er helt glutenfrie. Røren kan stå klar i kjøleskapet. Stek opp noen plater og ha de med som niste på tur, eller server som tapas, for ikke å snakke om sprekt tilbehør til en suppemiddag. Andre grønnsaker som gulrot, kålrot, persillerot og sellerirot kan også rives og brukes i vaffelrøre.


 • 2 poteter
 • 4 pastinakk
 • 4 ss finhakket frisk kruspersille
 • 4 ss finskåret frisk gressløk
 • 3 egg
 • 0,5 dl nøytral olje
 • Salt og pepper
 • 50 g reven parmesan
 • 1. Skrell og riv potet og pastinakk på et råkostjern. Press ut fuktighet.
 • 2. Ha grønnsakene i en bolle.
 • 3. Bland i sammenpisket egg, revet ost, olje, kruspersille og gressløk (eventuelt andre urter).
 • 4. Bland alt godt sammen. Smak til med pepper og eventuelt litt salt.

Stek grønnsaksvaflene i et varmt, smurt vaffeljern, Avkjøl på rist.

Serveres som en egen smårett eller som tilbehør til middag.

Denne porsjonen er nok til ca. 5-6 vaffelplater.

3. Pannestekte persillerøtter med tyttebær


Persillerot er en smakfull rotgrønnsak som kan heve ett hvert måltid. Den er veldig enkel å tilberede. Panne stekt persillerøtter servert med soltørkede tomater, parmesan og ett dryss av tyttebær vil garantert overraske!


 • 1 ss smør
 • 1 ss solsikkeolje
 • 4 persillerøtter
 • Salt og pepper
 • 6 soltørkede tomater
 • 6 stilker bladpersille
 • 30 g revet parmesan
 • 1 neve tyttebær
 • 1 Skrell persillerøttene. Skjær dem i jevne lange staver.
 • 2 Smelt smør i en stor varm stekepanne. Ha i litt olje.
 • 3 Stek persillerøttene til de har fått en gylden farge og er litt møre.
 • 4 Krydre med salt og pepper.
 • 5 Finhakk persille og soltørkede tomater.
 • 6 Dryss det over rett før servering sammen med parmesan og tyttebær.

4. Wok med vinterens rotgrønnsaker


I en wok kan du bruke det du vil av grønnsaker. Nesten alt egner seg til å wokke. Vinterens rotgrønnsaker kan gjerne spille hovedrollen. Når alle grønnsakene er ferdig preppet så går dette raskt. Dette er en kjempegod grønn middag. Edamamebønnene er en fin proteinkilde her.


 • 2 ss olje til steking
 • 2 ss revet ingefær
 • 1 finhakket rød chili
 • 2 finhakkede hvitløk
 • 1/2 rød paprika i strimler
 • 1 gulrot i strimler
 • ¼ rødkål (eller hodekål) i strimler
 • 2 pastinakker, laget som bånd
 • 2 dl edamamebønner
 • 4 ss soyasaus
 • 2 ss flytende honning
 • 1 lime
 • 3 ss frisk koriander
 • 1 Rens og vask grønnsakene og kutt dem som beskrevet.
 • 2 Bruk gjerne en potetskreller og lag tynne bånd av pastinakk og gulrot.
 • 3 Fres chili, ingefær og hvitløk blankt i en varm vid panne.
 • 4 Tilsett de finstrimlede grønnsakene, bortsett fra pastinakken, den skal i woken i aller siste stekeminutt sammen med edamamebønnene.
 • 5 Rør rundt. Det går raskt.
 • 6 Smak til med soyasaus, honning og limesaft.
 • 7 Serveres nylaget, med korianderblader og båter av lime.

5. Bakte rotgrønnsaker med sitron - Tray baked


Har du hørt utrykket «tray-bake»? Det er å bake på et brett i ovnen! Bakte rotgrønnsaker er enkelt å lage, og de får den beste smaken og passer perfekt til søndagsmiddagen eller som en egen rett. Alle rotgrønnsaker kan bakes. Bruk de du liker.


 • 1 persillerot
 • 2 gulrøtter
 • 1 tykk skive sellerirot
 • 1 rød løk
 • 1 sitron
 • 2 ss olje
 • 1 ss flytende honning
 • 6 stilker timian
 • Salt og pepper

Sett ovnen på 200 grader.

 • 1 Vask og tørk grønnsakene og sitronen.
 • 2 Skrell grønnsakene og skjær dem i staver eller trekanter. De bør ha ganske lik størrelse for å bli ferdig samtidig.
 • 3 Skjær løk og sitron i båter.
 • 4 Legg alt på et stekebrett med bakepapir. Ha noen dråper med olje og honning over. Dryss over litt salt og pepper. Bland alt. Har du friske urter så finkutt og bland det med.
 • 5 Bak i ovn i ca. 20 minutter, til alt er litt mørt. Vend litt på bitene underveis. De kan gjerne få litt farge.
 • 6 Server med et dryss av timian.

Eikmaskin - 100 år på lag med bonden
Pressemelding:
Eikmaskin
- 100 år på lag med bonden
Familien Eik skapte landbrukshistorie da den første traktoren med trepunktshydraulikk trillet inn på norsk jord. Siden har Eikmaskin sittet i førersetet for mekanisering av landbruket. I år ser den tradisjonsrike bedriften tilbake på 100 år med hjerte for bonden.

Da Christian Eik i 1922 ville ta over familiebedriften fikk han et velmenende råd av sin far: «Du må finne på noe annet, unge mann, det er ingen fremtid i denne bransjen. Bønder har det de trenger av redskaper nå.»

Men Christian Eik var en framsynt mann. Takket være ham kan bedriften i dag se tilbake på en rekke milepæler som har preget norsk landbruk.

– Utviklingen fra hest til traktor var jo enorm. Å se at hardtarbeidende bønder fikk en bedre hverdag var en viktig drivkraft for Eikfamilien i starten, forteller Trond Kjempekjenn, administrerende direktør i Eikmaskin.

TREPUNKTSHYDRAULIKKEN ENDRET LANDBRUKET

Christian Eiks gode relasjon til den irske oppfinneren Harry Ferguson bidro til at Eik Maskinforretning ble norsk eneimportør og første land utenfor Storbritannia som innførte Ferguson-traktorer. Tidlig på 1930-tallet begynte Ferguson å utvikle trepunktsoppheng for redskaper bak på traktorene. Denne oppfinnelsen revolusjonerte landbruket og finnes på alle moderne traktorer den dag i dag.

Etter andre verdenskrig eksploderte etterspørselen etter traktorer og ut på 50-tallet hadde Eikmaskin en markedsandel på 60-70%. En av årsakene var at Ferguson TE-20, mer kjent som Gråtass, nær sagt ble allemannseie fra 1947 og fremover.

– Det er hyggelig og gøy å ha en kjendis som Gråtass i porteføljen, men vel så stolt er jeg over at vi har overlevd og klart å utvikle oss i 100 år. Vi har klart å komme ut av tøffe perioder ved å finne nye løsninger, sier Kjempekjenn.

LOKALT EIERSKAP BLE SUKSESS

Eikmaskin hadde gode år på 60- og 70-tallet, og da selskapet opplevde likviditetsproblemer på 80-tallet vendte Eikmaskin blikket mot USA og franchisemodellen. Fra 1985 fikk ansatte i Eikmaskin muligheten til å kjøpe opp og starte egne virksomheter rundt om i landet. I dag er det 47 Eiksentre fra nord til sør, og Eikmaskin hadde i 2021 en samlet årlig omsetning på 2,3 milliarder kroner.

– At vi også finnes på små steder hvor det er lokale eiere som kjenner sitt område er en konkurransefordel. Partnerskapet mellom kjedegiver og kjedetaker er en viktig drivkraft, sier Kjempekjenn.

En av dem som i 1985 våget å satse på franchise var Tore Grøndahl, som i dag er pensjonist. Han ser tilbake på 48 år i Eikmaskin, først som selger, deretter som eier av det som i dag er Eiksenteret Kløfta.

– Det føltes ganske trygt å gå fra å være selger til franchisetaker, for vi hadde jo en del etablerte kunder. Det har alltid vært viktig for oss å bygge kundeforhold som skal vare, ikke bare å tjene penger, smiler Grøndahl.

Oppfølging av kundene har vært Eikmaskin sitt mantra siden starten, og kommer tydelig frem i reklamemateriell fra 1945: «Vi legger stor vekt på å sette Dem grundig inn i bruken slik at De kan stelle maskinen godt. Våre erfarne service-folk står alltid til tjeneste med råd og dåd.»

FREMTIDSRETTET TEKNOLOGI

– Grunnen til at vi nå feirer 100 år er at vi alltid har hatt fokus på å være en god støttespiller for bonden og norsk matproduksjon. I dag er vi et moderne høyteknologisk selskap som skal fortsette å støtte bønder og entreprenører de neste åra, sier Trond Kjempekjenn.

I 1989 valgte Eikmaskin å selge selskapet til Massey Ferguson, som igjen ble kjøpt opp av amerikanske Agco Corporation i 1994. Agco er et børsnotert selskap som blant annet produserer Fendt, Massey Ferguson og Valtra. Ved siden av disse merkene forhandler Eikmaskin en rekke landbruksredskaper og butikkvarer.

– Å være en del av Agco, som en av de fremste produsentene av landbruksmaskiner, er en styrke for oss. Agco har økonomiske midler til å satse på utvikling av nye produkter, så kundene våre kan være trygge på at vi også i fremtiden vil være et godt og sikkert valg.

ELEKTRIFISERING OG FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Trond Kjempekjenn er stolt av Eikmaskin, en hundreåring som han mener kan se langt etter stokk og briller. Derimot mener han selskapet skal fortsette å lede an med å levere produkter som har fokus på bærekraft og smarte teknologiske løsninger.

– I løpet av de neste fem til ti årene vil vi se mer robotisering og flere autonome redskaper. Vi i Eikmaskin vil ha sterkt fokus på bærekraftig teknologi, og ikke minst vil vi snart se en elektrisk Fendt, lover direktøren med et stort smil.

Eiksenterene rundt om i landet og medarbeiderne der, vil fortsatt være selskapets ansikt utad også i tiden fremover.

– Merkenavnet Eikmaskin står sterkt, så det vil uten tvil bestå, avslutter Trond Kjempekjenn.


Avisomo låner ut 10 vertikale dyrkesystemer
Martin Molenaar, Avisomo.
Avisomo låner ut
10 vertikale dyrkesystemer
Har du vært nysgjerrig på vertikalt landbruk, uten å helt vite hvor du skal starte? Det har Avisomo en løsning på: Nå kan du kostnadsfritt låne et vertikalt dyrkesystem.
Tekst og foto: Avisomo

- Vi vet at vertikalt landbruk er nytt for mange grønnsaksprodusenter. Derfor ønsker vi å låne ut 10 komplette systemer for å senke terskelen for å teste det ut, sier daglig leder Martin Molenaar i Avisomo.

Om du søker og blir en del av prosjektet, vil du få låne et komplett vertikalt dyrkesystem uten kostnader.

Én dyrkningsstasjon inneholder 3 CC-traller med 4 etasjer i hver tralle. Både traller og utstyr til trallene er inkludert. Du kan også teste ulike måter å vanne på om du vil dyrke helt hydroponisk eller i potter med jord.

Du får også styresystem, planteoppskrifter, LED-lamper og automatisert vanningssystem. Du må selv stå for potter, vekstmedium og frø.

VERTIKAL DYRKING ER LØNNSOMT

- Med Avisomo systemet kan grønnsaksprodusenter produsere hele året på en kostnadseffektiv, plassbesparende og automatisert måte. Med god ventilasjon, moderne LED-lamper og sensorer skapes forutsigbare avlinger, forteller Martin. - Våre grønnsaksprodusenter har oppnådd god lønnsomhet og høy stabil kvalitet på produktene de produserer. Med automatiske planteoppskrifter blir vanning og belysning automatisk håndtert for å redusere innsatsfaktorene til et minimum.

3 MÅNEDERS PRØVEPERIODE

Avisomo vil låne ut dyrkesystemene gratis i 3 måneder.

- Vi ønsker å forstå brukerens erfaringer med dyrkningsstasjonen de har lånt. Det er nyttig læring for oss når vi skal videreutvikle systemene våre.

Når prøveperioden er over kan produsenten fritt velge mellom å levere tilbake systemet til Avisomo eller beholde systemet med et dyrkningsabonnement.

KRAV SOM MÅ OPPFYLLES

For å kunne være med i dette prosjektet må du oppfylle visse betingelser. Det viktigste er at tilbudet gjelder etablerte grønnsaksprodusenter. Det er også et krav at lokalet er velegnet og har gulvareal på minst 10 m2. Du må også ha tilgang til vann og strøm.

- Hvis du ønsker mer informasjon finner du alle detaljer på våre nettsider: avisomo.no. Der finner du også mye annen nyttig informasjon for deg som er interessert i vertikalt landbruk, avslutter Martin.


ASA-LIFT med en ny kollega
Pressemelding:
ASA-LIFT med en ny kollega
Effektuert fra den 15. januar 2022 har Grimme Skandinavien ansatt Hans Ole Nafstad for å støtte de norske grønnsaksprodusenter.

Det er viktig for oss å lytte til signaler fra våre kunder, hvor riktig rådgivning angående nyinvesteringer og service er en viktig del av forberedelsene til kommende sesong.

Grimme Skandinavien har 49 års erfaring med vinterservice, som første gang ble systematisk utført i Danmark i 1972.

I dag har vi gjennomgang av nærmere 1000 maskiner i de 4 nordiske land, Norge, Sverige, Finland og Danmark

Den primære oppgaven hos Grimme Skandinavien blir maskin salg og rådgivning rundt reparasjon av maskiner til grønnsaksproduksjon i tett samarbeid med serviceteknikere fra det lokale Eiksenteret.

Som et ledd i fremtidsstrategien har Grimme Skandinavien ansatt Hans Ole Nafstad som ny selger og kunderådgiver. Han er utdannet mekanikker innenfor hydraulikk, agronom og har blant annet jobbet med reparasjon og salg av hydraulikk komponenter og landbruksmaskiner tidligere.

Hans Ole har også drevet egen gård siden 2005, og har derfor evnen til å sette seg inn i kunden sitt behov.

Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver sammen med mine nye kollegaer Øystein B. Aas-Hveem, Dag Frode Engebretsen, Geir Monsbakken, Ole Petter Aarnæs og Uffe Jensen, samt et dedikert team fra Grimme og ASA-LIFT. Det blir spesielt morsomt å få muligheten til å fokusere på ASA-LIFT, sier Hans Ole.

”Kundene blir stadig mer profesjonelle og maskinene mer avanserte. Vi må stå klar med den rette rådgivning ved kjøp av ny eller brukt maskin, og være klare til å bistå slik at eventuell nedetid blir minst mulig, uansett hvor i landet du holder til”.

”Hans Ole vil sammen med sine kollegaer i Norge og Danmark hjelpe de 4 utvalgte Eik senterne og kunder fra det nordligste til det sydligste Norge samt alle imellom”.

”Vi er stolte av å kunne ønske Hans Ole velkommen til Team Grimme Skandinavien, og ser frem til et langvarig samarbeid og vi håper at alle norske kunder tar godt imot dette nye konseptet”, sier Heine Hylleberg.


ads