Finansfokus 03 2019 Cover
adv Menswear
Finansfokus 04 2019 Innhold
Innhold
9
FÅR FLERE HUNDRE TUSEN

De ansatte i Handelsbanken har et fond de aller fleste bare kan drømme om. Når de fyller 60 år, får de som har lengst ansiennitet, utbetalt flere hundre tusen kroner fra Oktogonen.


11
POPULÆRT AKSJEPROGRAM I SR-BANK

Hver ansatt i SpareBank 1 SR-Bank kan kjøpe aksjer for 36 000 i året med 30 prosent rabatt og to års bindingstid. Tilbudet er populært. 80 prosent av dem som kan være med, har nå tegnet seg.

14
TRINNLØST LØNNSSYSTEM I HALLINGDAL

Høsten 2017 satte ledelsen og de tillitsvalgte seg sammen for å se på mulige løsninger for et nytt lønnssystem. Det nye systemet er tredelt – sentralt tillegg, generelt lokalt tillegg og personlig tillegg.


20
PORTRETTINTERVJU
MED YS’ SJEFØKONOM

Sjeføkonom Nina Skrove Falch er bekymret over det enorme gapet mellom de styrtrike og en økende gruppe fattige i Norge.

21
NORWEGIAN MED
KRYPTOBØRS

Norwegian har bygd sin egen kryptobørs. Her går pengene direkte mellom forbruker og foretak, og hele betalingsmellomleddet kan droppes.

23
HVORDAN SKAPE EN
BEDRE ARBEIDSPLASS?

For å skape et godt arbeidsmiljø, må man ha tillit til hverandres kompetanse. Og tillit går i alle retninger, mener Halvor Haukerud.


Ålgård Offset AS er
godkjent som
svanemerket bedrift.


GODKJENT OPPLAG: 32 522
FORSIDEILLUSTRASJON: Sveen & Emberland
REDAKSJONEN AVSLUTTET: 10. mars 2020

FINANSFOKUS 01/20. MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET. 21. ÅRGANG. ISSN 1502-0053
ANSVARLIG REDAKTØR

Svein Åge Eriksen
Mobil: 900 79 547
sae@finansforbundet.no

JOURNALIST

Sjur Anda
Mobil: 470 34 460
san@finansforbundet.no

ABONNEMENT

Marit Rydningen
Mobil: 913 40 153
mry@finansforbundet.no

ANNONSER

Fredrik Selnes Schei
Mobil: 934 31772
fredrik@finansforbundet.no

DESIGN

Mediamania AS

TRYKK

Ålgård Offset AS

DISTRIBUSJON

Helthjem Mediapost AS

UTGIVER

Finansforbundet
Postboks 9234 Grønland
0134 OSLO

FORBUNDSLEDER

Vigdis Mathisen

DIREKTØR

Runar Wilhelm Henriksen

Lønn som fortjent?
Redaktør

Lønn som fortjent?

V årens lønnsoppgjør er like om hjørnet, og snart skal Finansforbundet forhandle frem hvor stort ditt generelle lønnstillegg blir i år. Deretter forhandler de tillitsvalgte i din bedrift frem den lønnspotten som skal fordeles lokalt. Normalt utgjør det generelle tillegget ca. 30 prosent av den økonomiske rammen som gis i lønnsoppgjøret, mens det lokale lønnstillegget utgjør ca. 70 prosent. Det er med andre ord mye mer å hente lokalt enn sentralt.

Det er flere ting som bestemmer hvor mye du får i lønnstillegg. Teknisk beregningsutvalg, TBU, utarbeider tallgrunnlaget som legges til grunn for alle lønnsoppgjørene. Nøkkeltallene er fjorårets pris- og lønnsvekst. Finansansatte fikk i fjor en årslønnsvekst på 3,4 prosent, mens prisveksten var 2,2 prosent. Dermed fikk mange ansatte i finans en reallønnsvekst i 2019. I fjor ble det gitt et generelt tillegg på 9 200 kroner på alle lønnstrinn.

Lønnsoppgjøret starter med forhandlingene i konkurranseutsatt industri, det såkalte frontfaget. Resultatet av disse forhandlingene blir lagt til grunn i alle forhandlingsområder, også i finans, Virke og Spekter.

2019 ble et godt år for bedriftene i våre næringer, ikke minst takket være den innsatsen hver enkelt ansatt har lagt ned. Finansnæringen er en av landets mest produktive, men fordelingen av verdiskapingen er skjev. Eierne favoriseres på bekostning av de ansatte. Her er det åpenbart at ikke alle får lønn som fortjent.

Nå er det flere bedrifter som tilbyr alternative avlønningsformer. Aksjer, overskuddsdeling og bonusprogrammer gir noe tilbake til ansatte i mange bedrifter, men det trengs en større diskusjon om hvordan de ansatte kan få et større medarbeider- eierskap i bedriftene. Handelsbanken har gjort nettopp dette. Resultatandelsstiftelsen Oktogonen har ført til at alle ansatte kan smile hele veien til banken den dagen de fyller 60 år. Dette kan du lese mer om i denne utgaven av Finansfokus.

SVEIN ÅGE ERIKSEN
Ansvarlig redaktør
sae@finansforbundet.no
www.finansfokus.no

twitter: @finansfokus
Facebook: Finansfokus
Tips: 900 79 547Leserinnlegg

BÆREKRAFTIG VERDEN
– BARE EN DRØM?

I januar ble Finansforbundet og Finans Norge enige om ny Hovedavtale. Bærekraft og mangfold står sentralt i den nye avtalen. Jeg er stolt av at vi er den første fagforeningen som har forpliktet seg til å samarbeide med arbeidsgiverne for å nå FNs bærekraftsmål. Dette er ikke symbolpolitikk og tomme ord. Vår hovedavtale forplikter de aller fleste bedrifter og ansatte i norsk finansnæring. Derfor skal vi nå sammen med våre dyktige medlemmer og tillitsvalgte, se hva vi konkret kan gjøre for å skape varige endringer i våre næringer, slik at vi når FNs bærekraftsmål.

TRE OMRÅDER

For å skape en bærekraftig utvikling, må vi jobbe innen tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Bærekraft har vært, og er, et sentralt fundament i de nordiske landene i mange år, ikke minst i den nordiske modellen. FNs bærekraftsmål er et felles veikart for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De 17 hovedmålene og 169 delmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Hva har så sosiale forhold med bærekraftig utvikling å gjøre?
Bærekraft blir ofte, som mye annet i finans, brutt ned til tre-bokstavs forkortelser: ESG.
E, står for Environmental, S for Social og G for Governance. S’en er den sosiale delen av bærekraft. Her handler det blant annet om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Vi mennesker er en del av naturen og viktige ressurser for verden, akkurat som vann, skog og sol. Vi har hoder som kan tenke nye tanker og finne opp ting. Men for at alle skal kunne bruke ressursene sine, må vi oppfylle de grunnleggende menneskerettighetene:

Det betyr:

  • At alle skal ha en lønn de kan leve av.
  • At alle skal ha tilgang til utdanning.
  • At alle skal ha trygge forhold på jobb.
  • At det er likestilling, slik at alle har like rettigheter og muligheter.
VÅR ROLLE

Gjennom de siste årene har bærekraft og bærekraftig utvikling vært tett koblet til finansnæringen. Dette fordi både offentlig og privat finansiering er, og har vært, nødvendig for å realisere de ulike mål som er satt. Men bærekraftig finans er mye mer enn bærekraftige investeringer. Bærekraftig finans omfatter også viktige områder som utdanning, jobbskaping, forbrukerbeskyttelse, inkludering, digitalisering og mye mer.

Derfor ser vi et klart behov for å styrke omfanget og innsatsen av bærekraftig finans utover bare bærekraftige investeringer og finansiering. Vi må løfte viktigheten av de sosiale forholdene på lik linje med dem vi har for miljøet. Ikke minst må vi forsterke den rollen vi som fagforening og ansatte i finanssektoren har, for en bærekraftig fremtid. Vi som fagforening og alle ansatte i våre næringer, spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Vi skal ha hånden på rattet, fremme kunnskap og kompetanse. Drømmen blir først til virkelighet, når vi jobber sammen mot ett felles mål.

Målet er å skape et samfunn med like muligheter for alle, unge som eldre. Når vi lykkes, blir det mindre sosial ulikhet og færre som opplever å stå utenfor. Et fungerende velferdssamfunn og godt arbeidsliv skal derfor ikke bare være en drøm for noen få, men virkeligheten for mange.

Tiden vil vise om vi lykkes. Jeg tror ikke vi har noe valg!


Arne Fredrik Håstein
nestleder i Finansforbundet.Forbundsleder

Vårens lønnsoppgjør

22 . april starter tarifforhandlingene med Finans Norge. Vi er også part i oppgjøret med Virke og Spekter sammen med YS. I år skal vi forhandle både om lønn og andre goder. Det er knyttet stor spenning til hvilke forbedringer vi kan få til for deg som medlem, og hvilke kamper vi må kjempe for å beholde våre opparbeidede rettigheter. Årets oppgjør er et hovedoppgjør, og det betyr at vi har anledning til å streike, hvis vi ikke kommer til enighet med arbeidsgiver.

Det er norsk eksportindustri som legger rammene for alle tariffoppgjørene, også i våre næringer. Derfor starter LO og NHO lønnsoppgjøret med forhandlingene i de såkalte frontfagene. Den rammen de blir enige om, vil være førende for alle de andre oppgjørene. Slik tar partene sammen med Staten et ansvar for at resultatet av tariffoppgjørene ikke svekker industriens konkurranseevne i utlandet. Dette er kjernen i «den norske modellen».

Hvilke krav Finansforbundet vil fremme i årets tariffoppgjør, er foreløpig ikke avklart. Men det vi vet, er at endringene i næringen fremdeles er et aktuelt tema. Høye inntekter, press på kostnader, Kunstig intelligens (KI) og robotisering påvirker antall arbeidsplasser i våre næringer både positivt og negativt. Da er det viktig å huske på at det er deg som medlem vi skal ta vare på, ikke nødvendigvis den jobben du har i dag.

Det blir garantert mye oppmerksomhet rundt kompetanse og kompetanseheving i årets tariffoppgjør. Kompetanse er ett av forbundets politiske hovedsatsingsområder. Jeg håper også at arbeidsgiverne vil være med å prioritere kompetanseutvikling i årets oppgjør. Det kan de gjøre ved å legge forholdene enda bedre til rette for at du som ansatt får den kompetanseutviklingen du ønsker og bedriften trenger.

Vi ser frem til gode og konstruktive diskusjoner i alle tre avtaleområdene.


VIGDIS MATHISEN
Forbundsleder
Mobile: 952 36 141
vigdis.mathisen@finansforbun
det.no


Finansfokus er medlem av Fagpressen og opplagskontrolleres årlig. Finansfokus redigeres etter Redaktørplakaten og pressens etiske rammeverk av en selv- stendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansfor bundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus uttrykker derfor ikke nødvendigvis Finansforbundets syn i enkelte spørsmål.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Utsetter alle arrangementer
Nyheter
Korona-viruset

Utsetter alle arrangementer

Finansforbundets ledelse har besluttet at alle kurs og arrangementer i regi av forbundet sentralt og lokalt skal utsettes fra 9. mars til og med 17. april for å hindre en ytterligere spredning av koronaviruset.

Tekst: Sjur Anda og Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

TAR ANSVAR: – Vi tar vår del av ansvaret for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset, sier forbundsleder Vigdis Mathisen og nestleder Arne Fredrik Håstein.


B eslutningen er basert på et føre varprinsipp i en situasjon der det råder mye usikkerhet rundt hastigheten, omfanget og konsekvensene av spredningen. Mange bedrifter i finansnæringen har innført strenge restriksjoner som medlemmer og tillitsvalgte allerede er omfattet av.

-Vi har valgt å følge en konsekvent linje for å gjøre dette forutsigbart for organisasjonen. Det oppfordres til å bruke elektroniske møter der dette er hensiktsmessig. En eventuell forlengelse av tidsperioden vil bli vurdert når vi ser hvordan situasjonen utvikler seg, sier nestleder Arne Fredrik Håstein og forbundsleder Vigdis Mathisen.

TRAVELT HOS FORSIKRING

Bedriftene i finansnæringen gjør en rekke tiltak i forbindelse med koronavirusutbruddet både i forhold til kunder og egne ansatte. Ansatte ved forsikringsselskapenes kundesentre har ekstra travle dager og det er mer bruk av hjemmekontor. For de ansatte gjelder generelt reiseforbud, mer bruk av hjemmekontor og digitale møter.

Forsikringsselskapene får naturligvis mange spørsmål fra folk som er ute og reiser og folk som skal ut å reise.

– Mange ringer inn med konkrete spørsmål, mens andre igjen bare vil forhøre seg om framtidige reiser. Så langt håndterer vi dette fint, men det kan bli litt mer kø for å få svar, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

– For oss som selskap i Norden og Baltikum forholder vi oss til råd fra helsestyresmaktene og UD i de enkelte landene, og forsøker å arbeide så normalt som mulig. Vi mener det er viktig at vi kan håndtere saker som vanlig, samtidig som vi ber våre ansatte om å være forsiktige og ta nødvendige forholdsregler. If er også forsikringsselskap for en rekke internasjonale/ globale industriforetak. For disse ser vi at flere har utfordrende situasjoner med drift og personell, sier Berge.

Også hos Gjensidige merker de økt pågang.

– Vi har hatt flere tusen henvendelser fra kunder de siste ukene, og rundt 1 000 henvendelser bare den siste uken. Dette inkluderer henvendelser på chat og epost, men veldig mange kommer på telefon. Så det er travle dager på reisesenteret, sier kommunikasjonssjef Christian H. Haraldsen i Gjensidige.

NORDEA

– Ansatte som har vært i Singapore, Kina eller enkelte områder i Italia blir oppfordret til å jobbe hjemmefra i 14 dager, altså 10 arbeidsdager. Dette gjør vi for å beskytte ansatte og kunder. Vi følger situasjonen nøye og vil vurdere fortløpende om vi må sette i verk andre tiltak, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea.

SPAREBANK 1 NORD-NORGE

– Vi har økt bruk og distribusjon av Antibac og lignende. I tillegg har vi skjerpet kravene om spriting og rengjøring av tastatur og datamus på de stedene vi praktiserer free seating. Ellers følger vi rådene fra Folkehelseinstituttet, sier kommunikasjonsdirektør Stein Vidar Loftås i SNN. https://www.fhi.no/sv/smittsommesykdommer/ corona/

DANSKE BANK

– I hovedsak har vi sagt til alle ansatte at dersom man selv (eller annet medlem av husstanden) har vært på reise i det som Folkehelseinstituttet definerer som høyrisikoområder i løpet av de siste 14 dagene, skal man holde seg hjemme fra jobb i 14 dager og i den grad dette er mulig benytte hjemmekontor, sier Stian Arnesen, kommunikasjonsdirektør i Danske Bank.

Banken har også sagt at ansatte ikke skal dra på flyreiser innenlands eller utenlands.

– I tillegg oppfordrer vi til å begrense reisevirksomhet generelt og heller forsøke å bruke Skype/videomøter i så stor grad som mulig. I likhet med myndighetene oppfordrer vi i tillegg til økt håndhygiene, sier Arnesen.

Les rådene fra Finans Norge til bedriftene:
https://www.finansnorge.no/aktuelt/ nyheter/2020/02/koronaviruset--erbedriften- forberedt/


Adv Procon
ads3
KAN BLI SLUTT PÅ GODE SLUTTPAKKER
Nyheter
Nedbemanning

KAN BLI SLUTT PÅ GODE SLUTTPAKKER

Ansatte i finansbransjen stålsetter seg for nye nedbemanningsrunder i 2020. Hittil har nedbemanningen stort sett vært løst med frivillighet og sluttpakker. Nå frykter Finansforbundet at det kan det bli flere tvister mellom ansatte og bankene ledelse.

Tekst: Magne S. Otterdal og Claude R. Olsen Foto: Morten Brakestad

FLERE HUNDRE: – Jeg har ikke eksakte tall, men vi snakker nok om at flere hundre personer kan bli nedbemannet i 2020, sier advokat Pål Behrens i Finansforbundet.


S tillingsstoppen i bankene i fjor høst var ikke nok. Det måtte sterkere lut til, etter at kraftig vekst de siste årene ikke ga ønsket effekt på bankenes bunnlinje.

NY PERIODE MED NEDBEMANNING

Advokat Pål Behrens i Finansforbundet sier finansnæringen nå er inne i en periode med nedbemanninger, særlig i de store virksomhetene.

– Jeg har ikke eksakte tall, men vi snakker nok om flere hundre personer i 2020. Mye av nedbemanningen skjer ved bruk av frivillige virkemidler. I disse prosessene spiller tillitsvalgte en sentral rolle og bidrar gjennom forhandlinger og drøftinger med ledelsen til at prosessen i størst mulig grad kan gjennomføres med frivillighet, sier han.

Sluttpakker er et vanlig virkemiddel i finansbransjen og de er ofte rundt ett år. Men slik behøver det ikke blir fremover. Behrens er usikker på om bankene vil sette av like mye midler til sluttpakker som de har gjort til nå.

– Det kan bli flere utfordringer fremover enn det har vært tidligere. Vi er derfor forberedt på at det kan bli noen flere tvister, sier han. Det kan skje allerede til våren.

Disse prosessene tar gjerne flere måneder, fordi partene prøve å løse nedbemanningen med frivillighet.

– Til nå har arbeidsgiver har vært villig til å utvise fleksibilitet med tanke på å bruke noe tid på prosessene. Det gjenstår å se om de også i tiden som kommer vi være like fleksible som de har vært, sier Behrens.

FØRST UT

Sbanken var den første som ble tvunget til en storstilt nedbemanning i 2020. Banken informerte først om stillingsstopp høsten 2019, og signaliserte i november mulige jobbkutt i løpet av 2020. Allerede i begynnelsen av februar ble varslene konkretisert, da banken presenterte regnskapstallene for 2019. Inntil 25 av de 425 ansatte i bankens norske virksomhet må slutte.

Hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Sbanken, Sarah Lunde Mjåtvedt forklarer at Sbanken har vokst kraftig de siste årene, noe som blant annet har ført til en økt kostnad på personalsiden.

– Dessverre har ikke inntektene økt i den takten som trengs. Banken har siden ansettelsesstoppen høsten 2019 avsluttet flere kontrakter med innleide vikarer og konsulenter. Dette ga ikke tilstrekkelig effekt og nedbemanning var uunngåelig, melder hun i en sms til Finansfokus.

– De ansatte og vi tillitsvalgte er selvfølgelig fortvilet over at vi er blitt rammet av en slik nedbemanningssituasjon. Flere har jobbet i banken siden den åpnet i april 2000 og er ikke bare kollegaer, men også gode venner, melder Mjåtvedt.Vi er forberedt på at
det kan bli flere tvister
Pål Behrens, Finansforbundet.

FRIVILLIGHET

Hun opplyser at bankens nedbemanning baseres på frivillighet.

– Jeg er glad for at det er enighet om å søke frivillige løsninger for de berørte ansatte. Det er også frigjort flere stillinger i andre områder som skal nedbemannes. Jeg oppfordrer de ansatte til å søke på disse, sier hun.

Forhandlingene om sluttpakker og andre løsninger for de som må slutte pågår fortsatt mellom de tillitsvalgte og ledelsen.

KUTTER TI ÅRSVERK I NORGE

Danske Bank kutter 400 stillinger og sier opp rundt 230 medarbeidere på tvers av konsernet for å kutte kostnader.

Ifølge kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank i Norge vil nedbemanningen berøre i underkant av 10 årsverk.

– Vi har funnet andre stillinger for de aller fleste, men for noen få er vi nå i dialog om andre løsninger, skriver han i en e-post til Finansfokus.

Danske Bank har i lengre tid sett på kostnadene i alle deler av organisasjonen og innførte før jul ansettelsesstopp og mulighet for frivillig avgang. Karsten Breum, HR-sjef i Danske Bank, sier i en pressemelding fra banken at det ikke er lett å si farvel til dyktige og dedikerte medarbeidere.

– Men det er dessverre en nødvendig del av arbeidet med å redusere kostnadene for å sikre at vi også fremover er konkurransedyktige, sier han.

Den største nedbemanningen vil skje i Danmark (120), Finland (60) og Litauen (44).

FUNNET LØSNINGER

Hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i den norske delen av banken, Ellen Lorentzen Stene, skriver i en e-post til Finansfokus at nedbemanningen skapte noe frustrasjon blant ansatte i starten.

– Dette gjelder spesielt de teamene som hadde fått godkjent å ansette flere, samt de som ikke fikk erstattet kolleger som gikk ut av naturlig årsaker, skriver Stene i e-posten.

Hun opplyser at det ikke har vært store utfordringer knyttet til stillingsstoppen.

– Vi har samarbeidet tett med ledelsen og støttefunksjonene som har gjort at vi har funnet gode løsninger på det som har dukket opp, skriver Stene. Hun konstaterer at det blant de ansatte er stor forståelse for hvorfor konsernet har tatt beslutningen om å nedbemanne, og viser til konsernets målsettinger mot 2023.

INTERN MOBILITET

Andre aktører i finansbransjen, som Nordea, melder om ansettelsesstopp ved inngangen til 2020.

– Vi har midlertidig ansettelsesstopp eksternt. Det er kun unntaksvis vi skal ansette eksternt. Nordeas ambisjon er å ha et aktivt og godt internt arbeidsmarked, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea.

Kommunikasjonsrådgiver Peder Ullevold i KLP opplyser at forsikringsselskapet ved inngangen til 2020 hadde lyst ut 23 stillinger.

– Videre fremover vil vi sikre god intern mobilitet samtidig som vi jobber med å hente inn nødvendig kompetanse eksternt. Vi i KLP, som finansbransjen for øvrig, står overfor store kompetanseskift. Det er spesielt utvikling innenfor IT, nye forretningsmodeller, samfunnsansvar, økonomisk kriminalitet, automatisering og digitalisering som stiller nye krav til oss som selskap, og vi som jobber her, sier Ullevold.

KONTINUERLIG OMSTILLING

Arbeidslivsdirektør Runa Opedal Kerr i Finans Norge sier at de blir kontaktet av enkelte medlemsbedrifter i noen saker av denne typen.

– Det foregår kontinuerlige omstillinger i finansnæringen, skriver Kerr i en sms til Finansfokus på spørsmål hun har oversikt over medlemsbedrifter som gjennomfører stillingsstopp og oppsigelser akkurat nå. Hva den enkelte bedrift vurderer å gjøre til enhver tid, er ikke noe Finans Norge har oversikt over, skriver Kerr.

IT I SKUDDET
Nyheter
Kompetanse

IT I SKUDDET

Jakten på de beste IT-utviklerne fortsetter med uforminsket styrke i bank og forsikring. Men også forretningsutvikling, rådgivning og salg er etterspurt kompetanse.

Tekst: Svein-Thore Gran og Magne S. Otterdal Foto: CF Wesenberg

arti bannerimg 10
SPESIFIKK KOMPETANSE: – Det er flere helt spesifikke IT-kompetanser næringen nå har behov for. Særlig peker dybdekompetanse på IT-sikkerhet seg ut, sier arbeidslivsdirektør Runa Kerr i Finans Norge.


S tillingsmarkedet preges av de to store slagene banker og forsikringsselskaper utkjemper akkurat nå: Digital omstilling og kamp mot hvitvasking og annen internasjonal kriminalitet. Begge deler fører til en stadig mer intens jakt på ny kompetanse.

I tillegg kommer bærekraft som et nytt område, som bedriftene må fylle med ny kunnskap.

UDEKKET BEHOV

Over halvparten av medlemsbedriftene i Finans Norge oppgir at de har udekket kompetansebehov.

– Vi ser at bedriftene også fremover har økt behov for nye medarbeidere med kompetanse på etterlevelse, antihvitvasking, personvern og risikohåndtering, sier Runa Opdal Kerr. Hun leder arbeidslivsområdet i Finans Norge.

Men det er innen IT-sikkerhet mangelen er prekær i øyeblikket.

– Det er flere helt spesifikke ITkompetanser næringen nå har behov for. Særlig peker dybdekompetanse på IT-sikkerhet seg ut. Kompetansen bedriftene leter etter, er vanskelig å finne, også i andre land. I tillegg opplever bedriftene at det er lav generell kompetanse på IT-sikkerhet blant ansatte med IT-utdannelse, sier Kerr.

SER UTENFOR EGET HUS

Hun forteller at medlemsbedriftene i den såkalte kompetansesjekken i 2019 opplyste at de forventer at digitaliseringen av forretningene og samfunnet, stiller høyere krav til kompetanse innenfor forretningsutvikling, datateknologi og dataanalyser.

– Undersøkelsen viser at teknologikompetanse i større grad hentes utenfor bedriftene, og at slik kompetanse både kan være vanskelig å få tak i og å beholde. Nærmere halvparten av bedriftene svarer at de må bruke konsulenter eller outsource oppgaven, sier hun.

I tillegg flagger finansinstitusjonene at klimarisiko og bærekraft er områder som vil kreve et kompetanseløft i tiden som kommer.Kompetansen bedriftene leter
etter, er vanskelig å finne.
Runa Opdal Kerr, Finans Norge.

655 LEDIGE JOBBER

Opdal Kerr refererer til jobbmarkedet på Finn.no som barometer på hva medlemsbedriftene etterspør. Finansfokus tok en Finnsjekk fredag 24. januar. Da var det 655 ledige stillinger i 371 annonser utlyst i valget bank, finans og forsikring. 146 av de ledige stillingene er IT-relaterte. Andre ledige stillinger er eksempelvis innenfor rådgivning (209), salg (204), økonomi/regnskap (93), kundeservice (133), forretningsutvikling og strategi (28).

Geografisk er brorparten av de ledige stillingene å finne i Oslo (327) og Viken (80).

BEKREFTER FINN-FUNN

Funnene på Finn bekreftes også av vår ringerunde til de største bedriftene i bank og forsikring. Sbankens leder for kommunikasjon og samfunn Kristian K. Fredheim, opplyser at banken i tiden som kommer, har behov for utviklerkompetanse og lederkompetanse på strategisk nivå.

Handelsbankens jakt på nye medarbeidere dreier seg i hovedsak om rådgiverkompetanse til kontorene og regelverkskompetanse til hovedkontoret, opplyser kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre.

GODE KUNDEOPPLEVELSER

I Nordea forteller kommunikasjonsog pressesjef Synne Ekrem, at det er stort fokus på å tilby kundene gode kundeopplevelser, så posisjoner i direkte kontakt med kundene vil opprettholdes.

Ifølge informasjonsdirektør i Eika Gruppen, Sigurd Ulven, vil det være jakt på kompetanse innenfor IT-utvikling, tech, lean, data, analyse og innsikt samt produktansvarlige innenfor forsikring og kunderådgivning.

Fremtind Forsikring har økt behov for kompetanse innenfor IT og sky, ifølge kommunikasjonssjef Simen Berntsen Rudi.

FÅR FLERE HUNDRE TUSEN
Hovedtema
Alternativ lønn

FÅR FLERE HUNDRE TUSEN

Solfrid, Bjørn, Kjell-Arild og Sølvi smiler hele veien til Handelsbanken i Bergen. De har fått eller får snart flere hundre tusen kroner inn på konto fra sin arbeidsgiver takket være Oktogonen.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Vidar Langeland

artibannerimg

B ERGEN: De har alle solid fartstid i Handelsbanken, og når de fleste av dem har rundet eller runder 60 år om kort tid, kommer belønningen for lang og tro tjeneste. Det sørger resultatandelsstiftelsen Oktogonen for. Kontoene fylles opp med et sekssifret beløp, når de ansatte får utbetalt verdien av sine opparbeidede andeler i Oktogonen. Dermed kan de gå pensjonstilværelsen trygt i møte den dagen det blir aktuelt.

Eventyret startet i Sverige allerede i 1973. Da etablerte Svenska Handelsbanken en stiftelse som fikk navnet Oktogonen. Hensikten med stiftelsen var å gi noe tilbake til de ansatte hvis resultatet i banken ble bedre enn gjennomsnittet av konkurrerende banker. Dette ble organisert som en resultatandelsstiftelse. Hver gang banken slår konkurrentene, deles en prosentvis andel av meroverskuddet mellom Oktogonen og de andre aksjonærene i Handelsbanken. Siden Oktogonen stort sett kjøper aksjer i egen bank, så får de ansatte et indirekte eierskap til egen arbeidsplass. Alle ansatte uansett stilling får lik tildeling fra Okto-gonen hvert år banken gjør det bedre enn konkurrentene. Det har den gjort i 43 av de 47 årene Oktogonen har eksistert.

NOE HIMMELSK

Finansfokus møter tillitsvalgt Solfrid Sæle og tidligere hovedtillitsvalgt Kjell-Arild Andersen i Handelsbanken i Bergen. De tar godt imot på bergensk vis med skillingsboller, tebrød og kaffe i Allehelgens gate. Ja, det er nesten noe himmelsk over kontoret, selv om det bare ligger i 4. etasje. I det gamle hovedkontoret til Bergensbanken sitter det en glad og munter gjeng på 25 ansatte. Av disse er det seks som har fått utbetaling fra Oktogonen, mens tre får sin utbetaling i år.

Det er på den siste bankdagen i mars det skjer. Da gjør saldoen på kontoen til alle ansatte over 60 år et kraftig byks. Dette er dagen da utbetalingen kommer fra Oktogonen. Handelsbanken i Norge kom med i ordningen i 1996. Derfor har ikke stiftelsen skapt mange millionærer her i landet, men flere ansatte ved kontoret i Bergen sentrum har fått eller vil få, utbetalt beløp på opptil 700 000 kroner.

Grunnlaget for selve utbetalingen er ansiennitet. Jo lenger du har vært ansatt i Handelsbanken, jo flere andeler får du tildelt fra Oktogonen. Solfrid Sæle har arbeidet i Handelsbanken i 15 år og fikk utbetalt sine andeler i mars i fjor. Da tikket det inn flere hundre tusen kroner på konto etter at skatten var betalt. Kjell-Arild Andersen fikk litt mer utbetalt enn henne, fordi han har 20 års ansiennitet. Begge fikk en meget god utbetaling, men ingen av dem ble millionærer. De nøyaktige beløpene ønsker de å holde for seg selv.


Alle ansatte får samme tildeling.

KUTTET BONUS

– Vi som har lang fartstid i banken, er evig takknemlige for at styret i sin tid valgte å dele meroverskuddet med oss ansatte. Hvis vi hadde fått dette utbetalt som en årlig bonus, tror jeg nok de fleste av oss ville ha brukt opp pengene for lengst, mener de to.

Oktogonen og de ansatte i Handelsbanken har vært svært heldige med verdiutviklingen av de tildelte andelene. Ved første tildeling i 1973 fikk alle som var ansatt på dette tidspunktet, 2 056 andeler i Oktogonen. I årenes løp har det vært en formidabel verdistigning, slik at den første tildelingen nå har en verdi på 807 000 kroner.

– Det vi liker aller best med Oktogonen, er at alle ansatte uavhengig av hvilken stilling de har, får nøyaktig like stor tildeling. Det er kun lavere stillingsbrøk som gir mindre tildeling. Dette er selvsagt helt rettferdig, fordi bankens suksess er et resultat av den sterke lagånden som Oktogonen bygger. Det er så enkelt som at når du gjør ditt aller beste, går banken godt. Da blir resultatene bedre enn hos konkurrentene. Når det skjer, så kommer det en tildeling fra banken til Oktogonen, sier Kjell-Arild Andersen og Solfrid Sæle.


IKKE MILLIONÆRER: – Vi har fått en meget god utbetaling, men vi har ikke blitt millionærer. Nå har vi en ekstra trygghet når vi blir pensjonister, sier Kjell- Arild Andersen og Solfrid Sæle.

INGEN TILDELING

Bare fire ganger i løpet av Oktogonenes 47-årige historie, har styret vedtatt å ikke gjøre en tildeling. For regnskapsårene 2018 og 2019 har det ikke vært noen tildeling. Dette skyldes at Handelsbanken ikke har hatt bedre resultater enn konkurrentene. Ekstra bittert ble det i 2018, da styret trakk den kunngjorte tildelingen tilbake, fordi bankens kostnadsprosent hadde utviklet seg negativt i forhold til konkurrentene.

– Det er neppe noen hemmelighet at dette vedtaket ble lite populært hos de ansatte, all den tid pengene var satt av i regnskapet, og beløpet var kommunisert ut. Vi følte oss egentlig snytt da styret besluttet å ikke tildele. Men når det er sagt, er vi ansatte selvsagt interessert i at banken igjen blir konkurransedyktig på kostnadssiden. Da må vi akseptere at et slikt upopulært grep var vanskelig å unngå, sier Andersen og Sæle.

I mars blir det offentliggjort om og hvor mye, Handelsbanken eventuelt tildeler Oktogonen for regnskapsåret 2019. De ansatte er naturlig nok spente, men samtidig avventende og realistiske. Det er ikke gjort noen avsetninger til Oktogonen i kvartalsregnskapene for 2019, men i forhold til historien behøver ikke det å bety noe.


Vedtaket ble lite populært.

STRENGERE KRITERIER

Gjennom årenes løp har kriteriene for tildelinger til Oktogonen blitt endret flere ganger. De færreste hadde trodd at verdiutviklingen i aksjemarkedet skulle bli så stor. Oktogonen investerer stort sett i Handelsbankens egne A-aksjer, og resultatene har vært så gode at flere ganger har det vært nødvendig å senke prosentsatsen for tildeling av utbytte.

I utgangspunktet fikk Oktogonen 25 prosent utbytte av meroverskuddet som banken hadde i forhold til konkurrentene. Dette ga en årlig tildeling på inntil én milliard kroner. I fjor ble koblingen til utbyttet fjernet, og det ble satt et tak for tildeling på 850 millioner svenske kroner eller 10 prosent av meroverskuddet. Nå må Handelsbankens lønnsomhet være to prosentpoeng bedre enn konkurrentenes for å få maksimal tildeling til Oktogonen.

Solfrid Sæle og Kjell-Arild Andersen håper at kriteriene ikke blir så strenge at betydningen av Oktogonen blir mindre. Utbetalingene fra Oktogonen har vært en sterk motivasjon for de ansatte i flere tiår. Tillitsvalgte har imidlertid fått forsikringer fra konsernsjefen om at det ikke er planlagt noen endringer av Oktogonen.

30 MILLIARDER PÅ BOK
Hovedtema
Alternativ lønn

30 MILLIARDER PÅ BOK

Hvert år deler stiftelsen Oktogonen i Svenska Handelsbanken ut nesten én milliard til nåværende og tidligere ansatte den dagen de fyller 60 år.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Handelsbanken

artibannerimg
BETYDELIG EIER: – Gjennom Oktogonen har de ansatte i Handelsbanken et betydelig eierskap og kan dermed være med å bestemme bankens utvikling, sier Christian Dahl, de ansattes representant i styret for Oktogonen.


E n svensk ansatt fikk 15 millioner kroner, mens nordmenn kan få opptil 3 millioner kroner. Helt siden 1973 har Svenska Handelsbanken gitt sine ansatte en prosentvis andel av meroverskuddet i banken gjennom resultatandelsstiftelsen Oktogonen. Bare i fire av 47 år har kranen blitt skrudd igjen. Alle de andre årene har vært en gedigen opptur for de ansatte. Oktogonen ble etablert i Sverige, men de ansatte i Norge kom først med i 1996. Derfor er det flere millionærer i Sverige enn i Norge der maks opptjeningstid er 22 år.

NEST STØRSTE EIER

– Det var tidligere konsernsjef Jan Wallander som lanserte ideen om en resultatandelsstiftelse. Kongstanken var å skape en desentral organisasjon med flat struktur og større fokus på verdien av dyktige ansatte. Derfor kuttet han ut gamle bonusprogrammer til ledelsen, sendte mellomledere på dør og snudde opp ned på den gamle kulturen, forteller Christian Dahl. Han er de norske ansattes styrerepresentant i stiftelsen Oktogonen. Dahl sitter også i bankens ledelse og er i tillegg investeringsansvarlig i Oktogonen.

Da Oktogonen ble etablert, var det ingen som hadde sett for seg hvilken eventyrlig utvikling verdien av investeringene skulle få. 90 prosent av investeringene er blitt gjort i bankens egne A-aksjer. I dag sitter Oktogonen med 201 millioner aksjer til samlet verdi på 30 milliarder inkludert kapitalen i det tidligere pensjonsfondet SKP. Gjennom stiftelsen Oktogonen er de ansatte nest største aksjonær i banken.

– Et lite eksempel viser hvilken verdiutvikling som andelene i Oktogonen har hatt. Den første tildelingen til hver enkelt ansatt i 1973 var drøyt 2 000 SEK. Hvis den ansatte sluttet i banken og kun fikk denne tildelingen, ville vedkommende fått 807 000 kroner når hun/han fylte 60 år, takket være utviklingen i aksjemarkedet, deregulering og inflasjon, forteller Dahl.


Alle føler at de er like viktige.

ALLE LIKE RIKE

Oktogonen skiller seg ut fra andre former for belønning ved at alle ansatte får den samme tildelingen hvert år banken gjør det bedre enn konkurrentene. Det er ingen forskjell om du er leder eller ansatt, men dersom du ikke arbeider i 100 prosent stilling, blir tildelingen redusert tilsvarende. Jo lenger du er ansatt, desto større blir tildelingen den dagen du fyller 60 år.

– Tanken med Oktogonen er at når alle ansatte får en lik andel av meroverskuddet, føler alle at de er like viktige. Hver dag du går på jobben vet du at den innsatsen du gjør, påvirker bankens resultat. Det gir et sterkere forhold til jobb, leder og lønn samt bygger et sterkt felleskap. Handelsbanken har en desentral organisasjon, der filosofien er at den enkelte ansatte har et nødvendig handlingsrom for å løse oppgavene. Da blir det selvsagt morsommere å gjøre jobben, understreker Dahl.

I 2018 ble det imidlertid ingen tildeling til Oktogonen. Dette skapte stor skuffelsen hos de ansatte, spesielt fordi det var satt av 859 millioner i regnskapet for 2017. Årsaken til at kranen ble skrudd igjen, var at kostnadsutviklingen i Handelsbanken var dårligere enn hos konkurrentene. I april blir det klart om det blir tildeling for regnskapsåret 2019.Fakta om Oktogonen

I 1973 ble det etablert en stiftelse for overskuddsdeling i Svenska Handelsbanken. Stiftelsen fikk navnet Oktogonen og er styrt av de ansatte. Den første avsetningen til stiftelsen var 10 millioner svenske kroner.

Dersom Handelsbankens resultat er bedre enn gjennomsnittet av konkurrerende forretningsbanker, skal det gjøres en tildeling til Oktogonen. Tildelingen skjer i form av A-aksjer i Handelsbanken. Det er bankens styre som bestemmer størrelsen på tildelingen. Dersom banken reduserer eller ikke utbetaler utbytte, blir det heller ingen avsetning til Oktogonen. Det ble resultatet i 1992, 2008, 2016 og 2018.

I dag er 12 000 eller 98 prosent av de ansatte medeiere i Oktogonen. De eier nå 10,6 prosent av aksjene i banken. Dermed er Oktogonen nest største aksjonær. Porteføljen i Oktogonen består av 201 millioner eller 90 prosent A-aksjer i banken og noen mindre aksjeposter i andre selskaper. Gjennom sitt eierskap har de ansatte innflytelse på bankens drift og utvikling.

Ved tildeling av andeler til de ansatte, behandles alle likt uansett lønn eller stilling. Når den ansatte fyller 60 år, kan hun eller han velge hvordan utbetalingen skal skje. Utbetalingen kan være et engangsbeløp eller en valgfri fordeling over to til 20 år. Den største engangsutbetalingen som en ansatt har fått i Sverige er 15 millioner kroner. De årlige utbetalingene fra Oktogonen til de ansatte, er i størrelsesorden én til to milliarder svenske kroner. Utbetalingen av de ansattes andeler i Oktogonen skattlegges som vanlig inntekt.

I mange år leverte banken meget gode resultater og kapitalen i Oktogonen vokste med rekordfart. Derfor ble størrelsen på den årlige avsetningen redusert fra 25 til 15 prosent av overskuddet. I 2014 ble det rekordoverskudd. Da ble det satt av 935 millioner til Oktogonen, og størrelsen på avsetningen ble redusert til 10 prosent av overskuddet. Samtidig ble det innført et tak på den årlige tildelingen på 850 millioner svenske kroner.

Siste tildeling til Oktogonen skjedde i 2017 for regnskapsåret 2018. Da ble stiftelsen tilført 753 millioner kroner. Den samlede kapitalen i Oktogonen er i dag 30 milliarder. 10 milliarder av disse midlene er plassert i et eget pensjonsfond.

(Kilder: Affarsvärden.se, realtid.se og Handelsbanken.)

GIR DE ANSATTE BONUS OG AKSJEPROGRAM
Hovedtema
Alternativ lønn

GIR DE ANSATTE BONUS OG AKSJEPROGRAM

Hos SpareBank 1 SR-Bank synes de det er viktig at de ansatte får del av verdiskapingen. Derfor har de både aksjeprogram og bonuser.

Tekst: Sjur Anda Foto:Tommy Ellingsen

MANGE KJØPER AKSJER: HR-sjef Gro Tveit i SR-Bank er fornøyd med at 80 prosent av de ansatte tar del i bankens aksjeprogram. – Det viser at folk har tro på arbeidsplassen sin, sier hun.


A ksjeprogram er helt nytt for Stavanger- banken, som begynte med dette i 2019. Hver av de ansatte kan kjøpe aksjer for 36 000 i året, med 30 prosent rabatt. De får da to år bindingstid på aksjene. Så langt er dette veldig populært. 80 prosent av dem som kan være med, har tegnet seg med et snitt på 2 600 kroner i måneden.

– Dette er noe vi har jobbet med i mange år for å få på plass, og vi er svært fornøyde med at så mange har valgt å investere i sin egen arbeidsplass. Det viser at de ansatte har tro på arbeidsplassen og tro på aksjen. Når du er eier i egen arbeidsplass, følger du gjerne med litt ekstra på hvordan banken gjør det, og tar gode valg for bedriften. Dette er med å binde de ansatte tettere til banken, noe som er svært positivt. Det gjør oss til en mer attraktiv arbeidsgiver, sier Gro Tveit, konserndirektør HR og forretningsstøtte i SR-Bank.

UTBYTTEAKSJE

I tillegg til gevinsten ved en eventuell stigning i aksjekursen, betales det utbytte.

– Vi har betalt utbytte i både gode og dårlige tider, så det er et ekstra pluss, sier Tveit.

I tillegg til aksjeprogrammet får de ansatte bonus, basert på bankens resultat. Årets bonus var 8,2 prosent av den enkelte ansattes fastlønn. For en ansatt med 600 000 i lønn, utgjør dette nesten 50 000 ekstra. Totalt 1 200 av de ansatte omfattes av bonusordningen.

– Med så mange ekstra fordeler, er det ikke bedre å gi dette i lønn?

– For den ansatte kan det nok være bedre, men som arbeidsgiver må vi ha fleksibilitet. Vi kan gi mer når det går godt, uten å dra på oss, og binde oss opp i, for høye faste kostnader i krevende år. Med bonus får vi en overskuddsdeling basert på gode resultater, og det er noe vi har tenkt å fortsette med. VI tror også at de ansatte yter litt mer enn uten en bonusordning. Både aksjeprogram og bonus kan være en motivasjon for å yte litt ekstra, sier Tveit.

Deler av konsernledelsen i banken har prestasjonsbasert avlønning. Dette medfører individuelle bonusordninger som for de fleste vil være bedre enn det de ansatte får, men ledelsen har ikke noen bedre aksjespareordning.Dette er en ordning våre
medlemmer setter pris på.
Sally Lund-Andersen

FORNØYDE TILLITSVALGTE

Ansatte og tillitsvalgte er fornøyde med å ha fått på plass en aksjespareordning.

– Aksjespareordningen var et initiativ fra oss, etter ønske fra medlemmene. Mange ansatte hadde aksjer i konsernet fra tidligere, men gjennom denne ordningen får ansatte et økt eierskap til bedriften. Dette er en fin måte å få en del av verdiskapingen på, sier Sally Lund-Andersen, konsernhovedtillitsvalgt i SR-Bank.

Hun er svært fornøyd med den fremforhandlede ordningen. – Vi er positivt overrasket over hvor mange som har gått inn på dette. Det tyder på at dette er en ordning våre medlemmer setter pris på. Samtidig viser det at ansatte har tro på egen arbeidsgiver. Vi er også fornøyde med bonusen, og mener vi fortjener den. I tillegg til å levere et godt resultat, har de ansatte gjort en fantastisk jobb med AML. Samtidig har mange ansatte bidratt i planlegging og gjennomføring med flytting av over 600 ansatte inn i nytt hovedkontor, Finansparken. I fjor var det en ekstraordinær innsats, så da smaker det veldig godt at bonusen ble såpass god i år, sier Lund-Andersen.

– Med disse ekstragodene, hadde det ikke vært bedre med høyere fastlønn istedenfor?

– Klart fastlønn er viktigst. Det å få nok midler i den årlige lokale lønnspotten er viktig, også for å opprettholde et forutsigbart og troverdig lønnssystem i SR-Bank. Likevel er ikke dette alltid nok til at ansatte opplever å få sin rettmessige del av verdiskapingen. Da kommer aksjespareordning og resultatbonus godt med, avslutter Lund-Andersen.

VELGER BORT AKSJER

I Nordea har de valgt bort aksjeprogram for de ansatte.

– Aksjeprogram er nok mer vanlig i Norge enn i andre land. Det er ikke like stort fokus på dette på hovedkontoret i Helsinki, for å si det sånn. I Nordea er det viktig at vi gjør ting likt over hele konsernet, og da blir aksjeprogram fort komplisert. Det er ulike skatteregler for dette i de ulike landene, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge.

Selskapet har derimot ganske mange ansatte som har deler av sin avlønning som variabel. Noe av dette kommer som aksjer. I tillegg har selskapet et overskuddsdelingsprogram, som kommer som en bonus.

– Det er viktig at de ansatte får litt ekstra når det går godt, understreker Storset avslutningsvis.

POPULÆRE AKSJEPROGRAM
Hovedtema
Alternativ lønn

POPULÆRE AKSJEPROGRAM

Svært mange finansansatte har mulighet til å kjøpe rabatterte aksjer hos egen arbeidsgiver. Det viser en rundspørring Finansfokus har gjort blant noen av bedriftene i bransjen.

Tekst: Sjur Anda


Hos SNN kan de ansatte kjøpe egenkapitalbevis (ekb) for inntil 24 000 kroner per år. Dersom man fortsatt eier disse etter to år, og fortsatt er ansatt i selskapet, får man ett ekb for hvert av de andre man har kjøpt. Mer enn 67 prosent av de ansatte har benyttet seg av ordningen.


Storebrand har helt siden 1996 tilbudt sine medarbeidere et årlig aksjekjøpsprogram. Aksjekjøpsprogrammet gir alle ansatte mulighet til å bli deleier i selskapet.

Aksjene kan kjøpes til markedsverdi, samtidig får man ekstra gaveaksjer. Det er tre forskjellige alternativer i antall aksjer å velge mellom. Storebrand sponser da 40 prosent på toppen av de aksjene som den ansatte kjøper. De ansattes aksjekjøpsprogram er meget populært, over 50 prosent av de ansatte deltar.

Sbanken har følgende tre aksjekjøpsprogram:

1. Ansatte kjøper aksjer i eget selskap med 20 prosent bonus i rabatt, med tegning for inntil 12 000 kroner. Etter 20 prosent i bonus blir inkludert, vil den ansatte ha mottatt aksjer for 15 000 kroner. Medarbeidere har mulighet for å tegne seg to ganger hvert år, men maksimalt for 12 000 kroner per år.

2. Ansatte kan tegne for inntil hele sin resultatlønn med tre års binding og 20 prosent rabatt. Sbanken har et likestilt resultatlønnssystem hvor alle ansatte vil motta inntil 1,5 ganger månedslønn, avhengig av hvordan banken leverer ut fra resultatmål.

3. Ett program er for ansatte i ledelsen. De kan tegne opptil et gitt beløp med tre års binding og 20 prosent rabatt. Rammen for dette er større enn program nummer to og motiverer ledende ansatte til å gjøre investeringer i Sbanken, slik at deres interesser sammenfaller med selskapets aksjonærer og bankens resultater.


Vi har også spurt Nordea, Danske Bank og SpareBank 1 Hallingdal Valdres, men disse har ikke aksjeprogram.

Alle som er ansatt i Gjensidige kan kjøpe aksjer for inntil 90 000 kroner i året. For de første 15 000 gis det en rabatt på 20 prosent. Etter to års sammenhengende eierskap, mottar man én bonusaksje for hver fjerde aksje man har kjøpt i ordningen. Dette forutsetter at man fortsatt er ansatt, eller er pensjonist. Hver enkelt velger hvor stort beløp man vil delta med, og pengene trekkes fra lønnen. Man kan velge å fordele sparingen over alle årets 12 måneder, som er den anbefalte løsningen, eller å bare spare i noen måneder. Med unntak av primærinnsidere, kan man gå inn og ut av ordningen når man vil. Hensikten med aksjespareordningen er at ansatte skal få mulighet til å ta direkte del i den verdiskapingen de bidrar til. Cirka 35 prosent av ansatte i Norge deltar i ordningen.


Det er ett år siden banken begynte med aksjeprogram. Hver av de ansatte kan kjøpe aksjer for 36 000 kroner i året med 30 prosent rabatt. De får da to års bindingstid på aksjene. Så langt er dette veldig populært. 80 prosent av dem som kan være med, har tegnet seg med et snitt på 2 600 kroner i måneden. (Se egen sak.)

DNB har et aksjekjøpsprogram der ansatte har muligheten til å kjøpe rabatterte aksjer. Hensikten er å fremme langsiktig aksjeeierskap blant medarbeiderne.

Det er flere ulike alternativer, men det mest populære valget er å kjøpe aksjer for 15 000 kroner med 3 000 kroner i rabatt. Det henger nok sammen med at maksimal skattefri rabatt er 3 000 kroner.

Programmet har vært veldig populært, og i fjor kjøpte 4 926 ansatte aksjer med rabatt. Det var omtrent 150 flere enn året før.

– STILLE UTVIKLING GIR ØKT MEDARBEIDER-EIERSKAP
Hovedtema
Alternativ lønn

– STILLE UTVIKLING GIR ØKT
MEDARBEIDER-EIERSKAP

Utviklingen i næringslivet peker i retning av økt innslag av medarbeider-eierskap. Det er ingen «leirer» for eller imot medarbeider-eie, og neppe behov for noen systematisk tilretteleggelse fra myndighetenes side.

Tekst: Hasse Farstad Foto: Nicklas KnudsenP rofessor i samfunnsøkonomi Kalle Moene ser ikke behov for en utredning av forutsetninger for medarbeider-eie i norsk næringsliv. Det gjør heller ikke Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO. De to har avvikende begrunnelser for sitt syn.

ULIKE OPPFATNINGER

– Etter hvert som utbredelsen øker, vil det snarere være behov for at andre ordninger tilpasses nye eierformer. Mye er i dag tilpasset den store majoritet er lønnsarbeidere. Når for eksempel en bank får vite at de som eier en kundebedrift organisert som aksjeselskap, er de ansatte selv, vil banken søke å tilpasse seg en slik situasjon. Også bygg- og anleggssektoren vil komme til å oppleve et økende antall helt eller delvis ansatteide bedrifter som kontraktører. Folk spesialiserer seg i økende grad. En får selvstendig næringsdrivende på en annen måte, og andre institusjoner må tilpasse seg dette, sier Kalle Moene.

LOs sjeføkonom tror ikke på nytten av systematisert medarbeider-eie, og ser følgelig ikke nødvendigheten av en slik utredning.

– Vi er ikke imot medarbeider-eie, men vår holdning er at dette vil komme som erstatning for ordinær lønn. Det er ikke et gode som kommer i tillegg til lønnen. Det er de samme maktforholdene og mekanismene i arbeidslivet som vil gjelde. Det er dessuten en del ulemper som følger med eierskap, hevder Roger Bjørnstad.

UTFORDRINGER VED EIERSKAP

Han fremholder at medarbeider-eie vil overføre risiko til arbeidstakerne, og at det kan redusere rettigheter som er knyttet til lønn, som sykepenger, uføretrygd, ledighetstrygd og pensjoner.

Moene viser til at ordningene for medarbeidereie vil være fleksible og kan gjennomføres i liten eller stor grad. De kan erstatte eller komplettere. Så vel i Unge Høyre som i Sosialistisk Ungdom finnes det positive holdninger til former for medarbeider-eie.

– Jeg tror det dreier seg om en stille utvikling. Vi vil over tid se at flere blir medeiere. Først i bedrifter hvor kunnskap er viktig – høyteknologibedrifter, konsulent- og rådgivningssektoren, arkitektkontorer, advokatkontorer og informasjonsteknologibedrifter.

Moene mener at en hovedutfordring er mer risikokonsentrasjon som følger med jobb og sparepenger i samme usikre prosjekt.

PLUSS OG MINUS

– Forutsatt at en klarer å løse risikoproblemet, fungerer økonomien bedre når de ansatte eier og styrer sin egen virksomhet. Finansieringen av ordningen er viktig i denne sammenheng. Det må være lånemuligheter knyttet til ordningen. Folk må ha muligheter for å selge sine eierandeler ved behov, for eksempel ved oppnådd pensjonsalder.

Moene tror at fagbevegelsen vil kunne utvide sitt virkeområde til å omfatte ansatte som har behov for kombinerte løsninger for lønnsavtaler og medarbeidereie. Det dreier seg om flere måter å organisere bedriftene på.

Han viser til at kapitalens andel av samlet inntekt ser ut til å øke i de fleste land, også i Norge. Det er flere grunner. En av de viktigste er trolig at robotlignende maskiner setter en øvre grense på lønnsøkningen, slik at kapitalen får mer. Medarbeider-eie er etter Moenes mening et tiltak som er egnet til å motvirke økende skjevhet mellom avkastningen på kapital og avkastningen på arbeidsinnsats.

– Det er etter mitt syn en feilslutning. Kapitalen øker sin avkastning fordi den har et overtak. Svake arbeidstakergrupper sakker akterut fordi de har en svak forhandlingsposisjon. Å foreslå medarbeider-eie er å hoppe bukk over disse grunnleggende årsakene. Kapitaleierne vil ta høyde for dette i forhandlingene. Sterke grupper har medarbeider-eie allerede i dag. En dypere forståelse enn som så, må til for å rette opp skjevheten, sier Roger Bjørnstad.

LOs sjeføkonom understreker at ansatte, når det gjelder andre forhold enn lønnsfastsettelsen, allerede i dag utøver innflytelse gjennom bestemmelser om representasjon i styrende organer, gjennom HMS-ordninger og gjennom representasjon av tillitsvalgte for de ansatte.

FINANS NORGE NØYTRAL

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge sier at organisasjonen ikke har noen holdning til om medlemsbedriftene bør eller ikke bør legge til rette for eierskap for medarbeidere:

– Vi ser at det sikkert finnes mange gode argumenter for slike løsninger i næringslivet generelt, men det bør være opp til hver enkelt bedrift hvilken eierskapsmodell som passer dem, sier han.


Europakommisjonen

Allerede i 2002 oppsummerte en rapport fra Europakommisjonen gjeldende kunnskaper på området:

”Lønnstakernes andel av kapitalen er et fremragende eksempel på en politikk som på samme tid kan behandle økonomiske, sysselsettingsmessige og sosiale målsetninger på en slik måte at de gjensidig understøtter hverandre. Gjennomført på riktig måte kan lønnstakernes andel i kapitalen gi bedriftene et større overskudd og gjøre dem mer konkurransedyktige, forbedre arbeidstakernes motivasjon, engasjement og jobbtilfredshet, forbedre arbeidets kvalitet og sist, men ikke minst, bidra til en jevnere fordeling av lønnsinntektene og velstanden.”


Syv prinsipper for å fremme medeierskap

1. En modell for medeierskap bør inkludere alle medarbeidere med en viss ansiennitet i virksomheten, eksempelvis minst ett års ansettelse.

2. Medarbeidernes deltakelse i eierskapet og andel i de kapitalinntekter dette gir, skal komme i tillegg til, og ikke på bekostning av den alminnelige lønnskompensasjon og virksomhetens bidrag til medarbeiderens arbeidsmarkedspensjon.

3. En modell for medeierskap bør så vidt mulig kunne etableres og vokse uten at medarbeiderne selv skal forplikte seg med egen arbeidsinntekt for å kjøpe aksjeandeler eller på annet vis påta seg en unormal risiko ved å erverve seg større, individuelle aksjeposter i vedkommende bedrift.

4. En modell for medeie bør primært basere seg på at bedriftseieren tildeler medarbeiderne eierskap gjennom salg av aksjer. Det kan skapes incitamenter for dette gjennom fordelaktige vilkår, herunder skattefordeler, for den selgende part.

5. Det bør være mulig å overdra aksjeposter til et medarbeider-eid fond eller en lignende, målrettet juridisk konstruksjon som tillater medarbeiderne å utøve et koordinert medeierskap over virksomheten. Det bør være mulig å finansiere overdragelsen ved at medarbeiderfondet opptar lån gjennom bedriften, et lån som deretter avdras over tid i takt med at fondet får del i virksomhetens overskudd.

6. De fordelaktige vilkårene for overdragelse av aksjeandeler bør kun gjelde i tilfeller hvor det medarbeider-eide fondet eller en tilsvarende juridisk konstruksjon, overdras en betydelig/bestemmende aksjepost, og får innflytelse på virksomhetens drift.

7. I eierskiftesituasjoner bør det være minst like attraktive skattevilkår for overdragelse av næringsvirksomhet til medarbeiderne som for overdragelse til nære arvinger og næringsdrivende fond.

(Kilde: «Medeje som vej til øget velstand.» Cevea, Danmark, oktober 2019)
HVA BESTEMMER DIN LØNNSØKNING?
Lønn
Slik blir din lønn

HVA BESTEMMER DIN LØNNSØKNING?

Seks elementer avgjør hva du får i lønnstillegg i år: TBU-tallene, Frontfaget, Prosentariatet, Forhandlinger, Generelt tillegg, Lokalt tillegg

Tekst: Sjur Anda og Svein Åge Eriksen Illustrasjon: Sveen og Emberland.


TBU-TALLENE

17. februar la Teknisk Beregningsutvalg, TBU, frem sin foreløpige rapport. I 2019 ble årslønnsveksten i finansnæringen beregnet til 3,4 prosent. Når vi trekker fra prisstigningen på 2,2 prosent, sitter vi igjen med en reallønnsvekst på 1,2 prosent. TBU- tallene legges til grunn for alle lønnsoppgjørene. I mars kommer TBU med nye nøkkeltall i sin endelige rapport.


FRONTFAGET

Vårens tariffoppgjør starter med at LO/YS og NHO forhandler for konkurranseutsatt industri. Denne frontfagsmodellen skal sikre at norsk industri opprettholder konkurransekraften mot utlandet gjennom det som gjerne kalles et ansvarlig lønnsoppgjør. Disse forhandlingene startet 10. mars.


FORHANDLINGER

Finansforbundet forhandler tariffavtaler med tre arbeidsgiverforeninger. Forhandlingene i Spekter starter 2. april og omfatter 230 medlemmer i fire bedrifter. Forhandlingene med Virke starter senere og omfatter 800 medlemmer i ni bedrifter. 22. april starter forhandlingene med Finans Norge som omfatter cirka 20 000 ansatte i bank og forsikring.


PROSENTARIATET

Når TBU-tallene og resultatet fra industriens forhandlinger er klare, møtes det såkalte prosentariatet. Fire tallknusere fra Finansforbundet og Finans Norge regner ut hva fjorårets lønnsvekst har vært og hvilken betydning den får for lønnsoppgjøret i bank og forsikring.


GENERELT TILLEGG

Det forhandles frem et generelt tillegg som gis per 1. mai til alle ansatte i bank og forsikring. Tillegget kan gis i prosent av brutto lønn, som et kronetillegg per lønnstrinn eller en kombinasjon av disse to. 1. mai 2019 ble det gitt et generelt tillegg på 9 200 kroner på alle lønnstrinn. Normalt utgjør det generelle tillegget cirka 30 prosent av en gjennomsnittlig lønnsøkning.


LOKALT TILLEGG

Om lag 70 prosent av din lønnsøkning blir gitt i den bedriften du er ansatt i. Vanligvis forhandler/drøfter ledelsen og de tillitsvalgte det lokale tillegget i hver bedrift. Det varierer når på året de lokale forhandlingene gjennomføres. Bedriftens lønnsevne og din individuelle prestasjon er avgjørende for hva du får.

HIGH FIVE FOR NYTT LØNNSSYSTEM
Lønn
Slik blir din lønn

HIGH FIVE FOR NYTT LØNNSSYSTEM

SpareBank 1 Hallingdal Valdres var første finansbedrift med trinnløst lønnssystem. To år senere vil verken tillitsvalgte eller ledelse tilbake til trinnene. Et mer fleksibelt lønnsvurderingssystem sikrer bedre reallønnsutvikling for alle.

Tekst og Foto: SJUR ANDA

artibannerimg
VIL IKKE TILBAKE: I SpareBank 1 Hallingdal Valdres har de hatt trinnløst lønnssystem i to år. Verken hovedtillitsvalgt Vidar Isungset eller HR-sjef Ann Karin Opheim vil tilbake til trinnene.


G OL: Vi ser tilbake til lønnsoppgjøret i 2017. Forhandlingene mellom Finansforbundet og Finans Norge resulterte i et generelt tillegg på 0,65 prosent, men minimum 3 200 kroner. Året før var det generelle tillegget 1 550 kroner eller 17 prosent av den totale rammen. Resten skulle fordeles i lokale forhandlinger.

– Med lønnstrinn innebar dette at noen ikke fikk noe mer enn det sentrale tillegget, og dermed endte opp med negativ reallønnsutvikling. Det var ganske stusselig, ser Vidar Isungset, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

Han tenkte at det må være en bedre måte å gjøre dette på. På flere landsmøter har størrelsen på det sentrale tillegget vært opp til diskusjon.

– Jeg tenkte at vi kunne gjøre noe her i banken, med et generelt lokalt tillegg som kommer på toppen av det sentrale, sier Isungset.

Han gikk til ledelsen, som var positiv til hans tanker.

– Lønnstrinn har vært litt hemmende. Hvert trinn ligger på mellom 5 000 og 15 000 kroner, avhengig av lønnsinnplassering. Dette er lite fleksibelt. Det er enten den størrelsen eller ingenting. Det har ikke vært økonomi til å gi trinn til alle. Trinnene har bundet oss opp, og intensjonen med personlige tillegg har forvitret. En del personlige tillegg måtte gis for å redusere negativ reallønnsutvikling. Dette resulterte i at de medarbeiderne som vet de har bidratt utover forventning, ble skuffet hvis de ikke minst fikk to lønnstrinn. Samtidig ble dem som ikke fikk tillegg, også veldig skuffet fordi de fikk redusert kjøpekraft, sier HR-sjef Ann Karin Opheim.

TREDELT MODELL

Høsten 2017 satte ledelsen og de tillitsvalgte seg sammen for å se på mulige løsninger. De jobbet effektivt, og med virkning fra 1. januar 2018 var den nye lønnsmodellen på plass.

Det nye systemet er tredelt – sentralt tillegg, generelt lokalt tillegg og personlig tillegg. Etter at det sentrale tillegget er fastsatt, gjennomføres den lokale lønnsvurderingsprosessen hvor man fastsetter samlet årslønnsvekst, samt fordelingen mellom generelt lokalt tillegg og personlig tillegg.

– Denne tredelingen fører til bedre effekt av personlig tillegg, samt sikrer en bedre reallønnsutvikling for alle, sier Isungset.

– Vi har nå mulighet til å variere mellom prosentvise og kronetillegg. Det gir en god fleksibilitet, der vi både kan belønne dem som yter ekstra med personlige tillegg, samtidig som vi sikrer at flere opprettholder kjøpekraften. Det er også enklere for ledere med personalansvar, å innstille på personlige tillegg når de ikke er bundet til lønnstrinn, sier Opheim.

– Utgangspunktet for oss tillitsvalgte er at omkring to tredeler av lønnsøkningen gis til alle, det vil si summen av det sentrale tillegget og det generelle lokale tillegget. Da er det fremdeles igjen en del til personlige tillegg, sier Isungset.

FREMDELES STYRINGSRETT

Selv om lønnsmodellen er endret, er det fremdeles arbeidsgivers privilegium å bestemme lønnen.

– Vi har ikke forhandlingsrett, men får komme med innspill og diskutere lønningene. Jeg opplever vi absolutt har påvirkning. Avtalen er også oppsigelig for begge parter, hvis man skulle ville gå tilbake til lønnstrinn, sier Isungset, som opplever at de ansatte ser positivt på endringene.

– Vi hadde medlemsmøte før beslutningen, og de ansatte er fornøyde. Det var et felles ønske om større fleksibilitet på den lokale lønnsdannelsen, avslutter han.

STADIG FLERE VIL HA TRINNLØST LØNNSSYSTEM
Lønn
Slik blir din lønn

STADIG FLERE VIL HA TRINNLØST LØNNSSYSTEM

Nå vil flere og flere bedrifter ha større fleksibilitet i lønnsfordelingen.

Tekst og Foto: Sjur Anda

FLERE TRINNLØST: Stadig flere bedrifter går over til trinnløst lønnssystem. – Det gir større fleksibilitet i lønnsfastsettelsen, sier Tor André Sunde.


S å langt har fem bedrifter gått over til trinnløst lønnssystem. Ytterligere 11 har satt i gang arbeidet for å se om det er noe for dem. Signalene er klare, det er mange som vil være trinnløse.

– Mange av de store bankene og forsikringsselskapene snuser nå på dette, så jeg vil tro at det blir mer vanlig fremover, sier Tor André Sunde, spesialrådgiver hos Finansforbundet. Sunde understreker at trinn eller trinnløst, utelukkende handler om fordeling av lønnsmidler. Med trinnløst lønnssystem får man mulighet til å gjøre en mer finmasket fordeling av lønnsmidlene. Men hvem som får og hvor mye den enkelte får, handler om veldig mye mer, blant annet bedriftens lønnspolitikk og ledelse.

De siste årene har det vært forholdsvis magre oppgjør, og da blir dagens trinn fort for store. Hvert trinn gir i snitt i underkant av 1,7 prosent tillegg.

– Hvis en bedrift har satt av 1,5 prosent til lokal lønnsvekst, blir det problematisk. Da er det, litt enkelt sagt, kun penger til ett lønnstrinn til hver. Hvis noen burde ha mer enn ett lønnstrinn, innebærer det i dagens system at noen andre må få null, sier Sunde.

LOKAL AVTALE

Avtale om trinnløst lønnssystem gjøres i dag lokalt mellom ledelsen og tillitsvalgte. Den baserer seg på at de ansatte ikke plasseres på lønnstrinn, men på et fritt nivå innenfor lønnsregulativets øvre og nedre grenser. Enkelt sagt får den ansatte lønn i kroner og ikke på trinn.

– Det er kroner som er normen de alle fleste steder i norsk arbeidsliv, utenom offentlig sektor. Dersom det skal forhandles om et trinnløst lønnssystem, gir det samtidig mulighet til å forhandle om endringer og forbedringer i dagens lønnssystem. På den måten kan bedrift og tillitsvalgte komme frem til løsninger som er enda bedre tilpasset lokale behov og ønsker. SpareBank 1 Hallingdal Valdres har eksempelvis avtalt at deler av det lokale tillegget skal deles ut likt til alle ansatte, sier Sunde.

Et annet stikkord er gode sikringsbestemmelser. Man kan legge inn partenes intensjoner i avtalen, eksempelvis et mål om at alle skal opprettholde kjøpekraften. Mer konkret kan det avtales at dersom noen har gått tre år uten lønnsutvikling, så skjer det noe. Dersom de tillitsvalgte opplever at intensjonen i avtalen ikke blir oppfylt, kan de si opp avtalen, og da går man tilbake til lønnstrinn.

– Om bedriften ikke ønsker seg tilbake til et trinnbasert system, vil den strekke seg for å møte intensjonene, hevder Sunde.Det er kroner som er normen
de alle fleste steder.

TRIVES MED DET KJENTE

Finansbransjen har levd lenge med lønnstrinn, og for mange er det trygt og kjent, og det gir en god oversikt.

– Et argument for lønnstrinn er at det tvinger lederne til å ta noen tunge vurderinger på hvem som skal få, og hvem som ikke skal få, særlig når man har magre oppgjør. Hvis en avdelingsleder har 22 000 kroner som skal fordeles på tre ansatte, og hvis hvert trinn da er på omkring 11 000, så må hun gjøre en ordentlig vurdering. Uten trinn kunne hun fordelt alt likt, forklarer spesialrådgiveren.

SENTRAL AVTALE

Trinnløst lønnssystem har vært oppe i forhandlinger mellom Finansforbundet og Finans Norge, uten at man har kommet til enighet.

– Vi skal ikke utelukke at dette kommer opp igjen, men status nå er at lønnstrinnene lever, og at vi må forholde oss til dem.

For å hjelpe tillitsvalgte i bedriftene som i dag snuser på trinnløs lønn, har Finansforbundet laget en veiviser. Tillitsvalgte kan få denne veiviseren ved å kontakte sekretariatet.

– Her går vi gjennom hele prosessen og kommer med noen anbefalinger av hva en slik avtale bør inneholde, avslutter Sunde.

TBU VISER ANSIKT
Lønn
Slik blir din lønn

TBU VISER ANSIKT

Bare dager før TBU la frem den foreløpige rapporten om lønns- og prisutviklingen, fikk Finansfokus en unik audiens for å forevige den norske økonomiske elitetroppen. Det er første gang utvalget har sluppet pressen inn i sitt møterom.

Tekst: Magne S. Otterdal Foto: Gorm K. Gaare

HISTORISK BILDE: For første gang i historien er Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene fotografert samlet. Medlemmene fra partene i lønnsoppgjøret møter med rådgiver. Øvrige personer på bildet er sekretariatsansatte i TBU. Fra venstre: Morten S. Henningsen, Arbeids- og sosialdepartementet (sekretariatsleder), avdelingsdirektør Sigrid Russwurm, avdelingsdirektør, Arbeids- og sosialdepartementet (medlem), førstekonsulent Karine Handegaard Bakken, Arbeids- og sosialdepartementet (sekretariat), rådgiver Ragnhild Nersten, Arbeids- og sosialdepartementet (sekretariat), sjeføkonom Lars Haartveit, Virke (medlem), forhandlingsansvarlig Bård Westbye, Virke (rådgiver), advokat Ørnulf Kastet, YS (rådgiver), sjeføkonom Nina Skrove Falch, YS (medlem), direktør og sjeføkonom Stein Gjerding, Spekter (medlem), spesialrådgiver Ranjit Kaur, Spekter (rådgiver), sjeføkonom Torbjørn Eika, KS (medlem), spesialrådgiver Gunnar Owren, KS (rådgiver), rådgiver Grethe Lunde, Akademikerne (rådgiver), forsker Bjorn Dapi, SSB (sekretariat), seniorrådgiver Knut Håkon Grini, SSB (sekretariat), spesialrådgiver Ann Lisbet Brathaug, SSB (medlem), forsker Thomas von Brasch, SSB (sekretariat), seniorrådgiver Manav Frohde, Finansdepartementet (sekretariat), utredningsleder Ragnar Ihle Bøhn, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (medlem), seniorrådgiver Rolf Stangeland, Unio (rådgiver), sjeføkonom Erik Orskaug, Unio (medlem), fagsjef Anita Heggedal, NHO (rådgiver), fagdirektør Torill Lødemel, NHO (medlem), leder Pål Skarsbak, LO kommune (rådgiver), samfunnsøkonom Ellen Horneland, LO (medlem), sjeføkonom Roger Bjørnstad, LO (medlem) og administrerende direktør Geir Axelsen, SSB (leder). Ikke til stede da bildet ble tatt: Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO (medlem), fagsjef Hanne Jordell, Akademikerne (medlem), avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund, Finansdepartementet (medlem), seniorrådgiver Runar Aksnes, Finansdepartementet (sekretariat) og seniorrådgiver Kirsti Mellbye, Finansdepartementet (sekretariat).


S SB-sjef Geir Axelsen er ny leder av Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene. Han spiller på sett og vis rollen som den nye landslagssjefen for økonomer. I tillegg til Axelsen, er det 14 medlemmer i utvalget. Rundt bordet sitter en unik samling av elitespillere i økonomifaget. Det regjeringsoppnevnte utvalget ble første gang opprettet i 1967. Mandatet var å “legge frem det best mulige tallmessige bakgrunnsmaterialet og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom, så vidt mulig kan unngås”.

SPENNENDE OG VIKTIG

Geir Axelsen sier til Finansfokus at han ser på ledervervet som spennende og viktig:

– Man har en rolle med å fremskaffe fakta som partene kan ta utgangspunkt i, når de skal gjøre sin jobb. Fra et faglig perspektiv er det et meningsfylt arbeid å oppsummere statistikk og komme med prognoser for prisutviklingen.

– Hvordan opplever du din første sesong som TBU-leder?

– For meg er det litt ekstra høye skuldre siden det er første gang, men jeg har et apparat som er rutinert og profesjonelt. Både partene, departementene og SSB har kompetanse som jeg kan trekke på.

I tillegg til Axelsen, som overtok ledertrøyen etter Ådne Cappelen, er det flere utskiftninger blant utvalgets medlemmer. Sjeføkonom i YS, Nina Skrove Falch er en av de nye elitespillerne (se portrettintervju). Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum, er også blant de nye TBU-medlemmene.

– Er TBU det norske økonomilandslaget?

– Det skal jeg ikke uttale meg om, men det er i hvert fall flinke økonomer som sitter der.Det er et meningsfylt arbeid å
oppsummere statistikk og komme
med prognoser for prisutviklingen.

FAKTA MED USIKKERHET

– Da du fremla den foreløpige TBU-rapporten, pekte du på en del usikkerhetsmomenter knyttet til de beregningene som nå ligger på bordet?

– Det gjelder særlig energiprisene. Her er det vanskelig å spå eksakt hva utviklingen vil bli. Det har for eksempel vært en markant nedgang de siste månedene. Et annet usikkerhetsmoment er selvfølgelig kronekursen. De to faktorene er nok de viktigste.

– Og internasjonalt?

– Den internasjonale utviklingen, selvfølgelig. Vi nevnte jo både coronaviruset, handelsrelasjonene mellom USA og Kina, og ikke minst gjeldsoppbyggingen innenfor foretakssektoren i USA. Den høye gjeldsveksten i Kina er også eksempler på usikkerhetsforhold som kan slå hardt inn i den internasjonale økonomien.

KOMMENTERER IKKE ULIKHETSUTVIKLINGEN

– Forskjellene i Norge og gapet mellom de styrtrike og vanlige lønnsmottakere, øker kraftig. Hva tenker du om det når det gjelder beskrivelsen dere har lagt frem?

– Vår beskrivelse gjelder utviklingen for lønnsmottakerne. Frem til 2015 har det vært en økning i ulikhet. Nå viser tallene for lønnsspredning blant lønnsmottakerne at ulikheten har vært en mer eller mindre uendret. Det er en flat utvikling samlet sett fra 2015 frem til i dag. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er blitt noe mindre i 2019. Når det gjelder fordeling mellom kapitaleiere, bedriftseiere og lønnsmottakere, så viser utviklingen i 2019 at det har vært en sterk reallønnsvekst.

– Det er jo en stor forskjell mellom den alminnelige reallønnsveksten og kapitaleiernes voldsomme formuesvekst?

– Det er ikke TBUs mandat å drøfte det, så det har vi ikke kommentert i denne rapporten.

– Burde det ikke vært det?

– Da snakker man om den generelle ulikhetsutviklingen i samfunnet. TBU kommenterer lønnsutviklingen og hva som har vært lønnsvekst for ulike områder. Vi kommenterer også hvordan inntekten deles mellom kapitaleiere og lønnsmottakere. Vi beskriver trendene, men vi går ikke inn i en dypere analyse av samfunnsutviklingen, som for eksempel ulik utvikling er en del av.

– Kan det komme?

– Det tror jeg andre har som oppgave å håndtere, ikke minst SSB legger stadig vekk frem tall og forskning på dette området, og mange andre gjør det samme, avslutter Geir Axselsen.
FINANS NORGE VIL HA LAVT GENERELT TILLEGG
Lønn
Slik blir din lønn

FINANS NORGE VIL HA LAVT GENERELT TILLEGG

– I vårens tariffoppgjør må det generelle lønnstillegget være minst mulig, slik at det blir mer å fordele lokalt i bedriftene, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: CF Wesenberg, Shutterstock

LAVERE TILLEGG: Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge vil gi lavere lønnstillegg til alle for å gi mer til dem som for eksempel er spesielt dyktige, har særlige kvalifikasjoner med videre.


22 . april starter vårens tariffoppgjør mellom Finansforbundet og Finans Norge. Hvor store lønnstillegg skal gis sentralt, og hvor mye skal gis lokalt? Det blir de viktigste spørsmålene i tariffoppgjøret. Arbeidsgiverne er helt tydelige på at de ønsker at størst mulig andel av lønnsveksten blir gitt til de ansatte i bedriftene på bekostning av det sentrale generelle tillegget.

– I fjor var andelen generelt tillegg nærmere 40 prosent. Det var for høyt. Etter vårt syn bør det generelle tillegget maksimalt utgjøre en tredel av lønnsveksten. Dette fordi arbeidsgiverne trenger en større fleksibilitet for å gi lønnstillegg lokalt, sier Kerr.

– Men hvordan skal da alle arbeidstakere være sikret en reallønnsutvikling hvis dette blir opptil partene lokalt å bestemme?

– Lønnsdannelsesmodellen i finans er basert på en kombinasjon av sentral og lokal lønnsdannelse. Modellen begrenser lønnsforskjellene, samtidig som den gir bedriftene mulighet til å rekruttere, motivere og beholde arbeidskraft. Dersom det sentrale tillegget skal sikre en reallønnsvekst for alle, så betyr det at fleksibiliteten lokalt svekkes drastisk. Det betyr blant annet at muligheten til å premiere dyktighet, særlige kvalifikasjoner, utdanning og annet, bortfaller. Vi må forholde oss til frontfagets økonomiske ramme. Det er alle parter i arbeidslivet enige om. Skal vi ha reallønnsvekst for alle, må lønnsmodellen i finans endres radikalt til en ren sentral lønnsfastsettelse. Det finnes slike lønnsmodeller i Norge i dag, men ansatte i disse områdene får altså ingenting lokalt. Finans Norge tror hverken ansatte eller arbeidsgivere i finans vil være tjent med en slik modell.

MER MAKT LOKALT

Arbeidslivsdirektøren vil at mer makt blir gitt til de lokale tariffpartene i bedriftene. Finans Norge mener at dette skal skje gjennom å utvikle rammeavtaler som gir bedriftene økt fleksibilitet.

– Finans Norge har tidligere tatt til orde for å modernisere avtaleverket. Er ikke dagens Sentralavtale fleksibel nok til å møte de raske endringene i det nye arbeidslivet?

– Vi har et godt avtaleverk i dag, men det gir ikke i tilstrekkelig grad et reelt og fritt forhandlingsrom lokalt. De sentrale parter har på en del områder grepet inn overfor lokale parter, til tross for at partene lokalt er enige. Vi må huske at våre medlemsbedrifter konkurrerer i ulike markeder og har ulik lønnsevne. Derfor må avtaleverket tilpasses den situasjonen de er i. Det betyr at de sentrale parter, i mindre grad enn det som er tilfellet i dag, bør legge sentrale føringer for avtaleverket lokalt.

– Betyr ikke dette at dere i praksis ønsker å rasere arbeidstakernes opparbeidede rettigheter?

– Nei, det ønsker vi ikke, men vi ønsker et godt avtaleverk tilpasset lokale behov. Det er bedriftene som har skoene på, og da må de lokale partene finne ut av hva de har behov for å gjøre.


Hvis vi gir et større sentralt tillegg, blir det mindre å fordele lokalt.

ÅRETS OPPGJØR

Opdal Kerr er ikke spesielt godt fornøyd med at noen grupper i arbeidslivet i fjor fikk en lønnsutvikling utover rammene i frontfaget. Hun peker spesielt på statlig sektor som i fjor ble lønnsvinnere med en årslønnsvekst på 3,8 prosent. Finans fikk 3,4.

– Jeg mener at det er helt avgjørende for hele trepartssamarbeidet at alle følger de rammene som blir gitt i frontfaget. Nå kan de foreløpige tallene fra TBU tyde på at finansnæringen igjen landet på et resultat som overgikk frontfaget. Dette er uheldig over tid. For øvrig merker vi oss at SSBs tall for jobbstrømmer i finans, indikerer en turnover på rundt 17 prosent.

I årets oppgjør forventer Finans Norge at finansnæringen holder seg innenfor den økonomiske rammen som frontfaget fastsetter. Hun peker på at det er svært uheldig dersom enkelte næringer og sektorer bevilger seg høyere lønnstillegg. Det vil skape press på den norske modellen. Hun vet også at enkelte politikere følger nøye med på om finansnæringen holder seg innenfor rammen. Hvis næringen bevilger seg større lønnstillegg enn arbeidslivet for øvrig, vil det kunne slå tilbake i form av strammere rammevilkår.


Hvis vi gir et Turnoveren i næringen er nesten 17 prosent.

STORE ULIKHETER

– Er det fortsatt slik at de ansattes andel av verdiskapingen i bedriftene synker i forhold til eiernes andel, slik forbundet påpekte i en rapport?

– Jeg har sett denne diskusjonen og følger den med stor interesse. Når det gjelder størrelse på overskudd og fordeling av verdiskaping, er det nødvendig å forstå bakgrunnen for tallene i finans. Norske banker har som følge av krav fra myndighetene, bygget opp egenkapital etter finanskrisen. Egenkapitalen utgjør en vesentlig større andel av finansnæringens balanser, sett i forhold til andre bedrifter. Som Finanstilsynet også har påpekt, må utviklingen i avkastningen på egenkapitalen «ses i lys av en betydelig økning i egenkapitalen». Fordelingen av verdiskapingen må vurderes mot innsatsen av henholdsvis arbeid og egenkapital. Banknæringen skiller seg ut ved at det er svært mye egenkapital bak hvert årsverk. Både høyere kapitalkrav og prisdrevet utlånsvekst har medført at det nå er nødvendig med enda mer egenkapital. Dette betyr at en større andel av verdiskapingen må betales til egenkapitalen. Følgelig faller andelen av verdiskapingen som tilfaller arbeidskraften, selv om lønnsveksten har vært minst like god som i andre næringer. Dette er en vanskelig, men viktig argumentasjon å få frem, påpeker Kerr.ANDRE KRAV

Årets tariffoppgjør handler ikke bare om lønn. Alt kommer på bordet i et hovedoppgjør. Hvilke krav arbeidsgiverne fremmer vil først vedtas 20. mars. I skrivende stund, en måned tidligere, kan ikke arbeidslivsdirektøren være veldig konkret. Nå avventer hun resultatet av forhandlingene i frontfaget som startet 10. mars.

– Hvilke muligheter ser du i årets tariffoppgjør?

– Jeg er alltid optimist når vi går inn i forhandlingene, men vi må ha respekt og forståelse for hverandres roller. Sammen kan vi skape nye muligheter og tilpasse tariffavtalen til dagens og morgendagens arbeidsliv. Men det er selvsagt slik at vi som organiserer arbeidsgiverne og arbeidstakerne, ikke alltid er enige om virkemidlene.

– Tror du pensjon og klima blir et tema i årets tariffoppgjør?

– Frontfaget skal forhandle først. Hvilket resultat de lander på, får ofte konsekvenser for vårt oppgjør. Tidligere har store temaer som for eksempel pensjon, kommet opp i samordnede tariffoppgjør. I år er det vedtatt forbundsvise forhandlinger, noe som kan tyde på at det ikke blir forhandlet om store temaer.

PRIORITERER KOMPETANSE

– Hvilket ansvar har bedriftene, og hvilket ansvar har de ansatte for kompetanseutvikling?

– Kompetanseutvikling er svært viktig. Arbeidsgiver har ansvar for å legge forholdene til de rette for at de ansatte kan utvikle den kompetansen som bedriften trenger. For de ansatte handler det om å gripe mulighetene og være nysgjerrige. Ansatte har selv ansvar for å utvikle sin egen kompetanse. Kompetanseutvikling i arbeidslivet handler ikke først og fremst om å sitte på skolebenken eller dra på kurs. Mesteparten av det vi lærer, skjer blant annet gjennom kunnskapsdeling mellom kolleger og det å ta i bruk nye verktøy. Sentrale tariffparter vet ikke hvilke behov som finnes i bedriftene, hvilken kompetanse de ansatte trenger eller hvor mye tid og penger som skal brukes. Dette må være en diskusjon i den enkelte bedrift, og det må vi respektere.


Seniorene kan ikke gå hjem én time tidligere hver dag.

SENIORGODER I SPILL

– I dag er det slik at alle arbeidstakere i Norge som fyller 60 år, får én ekstra ferieuke. I finans har alle over 64 år i tillegg krav på én time kortere arbeidstid. Det betyr i realiteten at eldre arbeidstakere i finans har totalt nesten tre måneders ferie. Er det slik at eldre arbeidstakere i finans er så mye mer slitne enn andre arbeidstakere? Jeg tror ikke det. I tillegg har også mange bedrifter fridager som topper dette. Men den store utfordringen er at seniorene forsvinner ut av finansnæringen før de fyller 62 år. Det er ulike årsaker til at våre seniorer slutter før oppnådd pensjonsalder. Mange bedrifter har byttet ut sin kompetanse og gitt gunstige sluttpakker. På den annen side viser undersøkelser som Finans Norge og Finansforbundet har utført, at seniorene faktisk trives i jobben. De er omstillingsvillige og ønsker å utvikle sin kompetanse Finansnæringen ønsker at disse skal stå i jobb, i tråd med Regjeringens arbeidslinje.

– Har bedriftene vært for raske til å kvitte seg med seniorene?

– Seniorene har viktig kunnskap og kompetanse som bedriftene trenger. Derfor har vi kanskje mer enn noen gang tidligere, bruk for seniorene. Og vi trenger dem 100 prosent. Derfor kan ikke seniorene gå hjem én time tidligere hver dag. Hvis det likevel er slik at en senior har behov for tilrettelegging, så må løsningene finnes i vedkommendes bedrift, ikke i en sentral tariffavtale. Derfor trenger alle bedrifter en god livsfasepolitikk, avslutter Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i Finans Norge.

Forbundslederens kommentarer til denne artikkelen kan du lese på de neste sidene.

KREVER REALLØNNSVEKST
Lønn
Slik blir din lønn

KREVER REALLØNNSVEKST

De ansatte må få en større del av verdiøkningen i finansnæringen. Bedriftene går godt, og eierne har god avkastning på sine investeringer. – Da er det rettferdig at vi krever reallønnsvekst, sier forbundsleder i Finansforbundet Vigdis Mathisen.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Chr. Jarild


T allene fra TBU viser at ansatte i finansbransjen i fjor fikk en lønnsøkning på 3,4 prosent. Det var over rammen i frontfaget. I år forventer arbeidsgiverne at finans holder seg innenfor rammene frontfaget setter. Finansforbundet forventer reallønnsvekst for medlemmene.

– Frontfagsmodellen er ikke en fasit med to streker under. I fjor fikk vi middels. Vinneren var statlig sektor med 3,8 prosent. Det skal tas hensyn til hvilken næring du er i og lønnsomheten. Finans tjener mye penger, da er det rimelig at det gis noe mer enn det som ligger i frontfaget. Mange av bedriftene leverer en avkasting på over ti prosent på egenkapitalen. Det er høyt når vi vet hvor lave rentene er. Resultatene er høye aksjeutbytter og stor verdistigning. Vi mener at vi må få en større del av denne verdiøkningen. Da er det rettferdig at vi har høyere lønnskrav. YS har sagt at de forventer reallønnsvekst, det forventer vi også, sier Vigdis Mathisen, som skal jobbe for høyest mulig tillegg, både sentralt og lokalt.

Årets forhandlinger gjennomføres på to forhandlingsdager, med en ukes mellomrom.

– Det blir spennende og kan bidra til å skape fortgang i forhandlingene. Vi gjør dette av rent praktiske årsaker. Nytt i år er også at flere bedrifter har gått over på trinnløst lønnssystem. Det blir spennende å se hvordan det påvirker den lokale lønnsdannelsen, sier Mathisen.

SENTRALE MOT LOKALE TILLEGG

Arbeidsgiverne vil ha så lave sentrale tillegg som mulig, det kan ikke Mathisen akseptere.

– Vi har et landsmøtevedtak om bedre fordeling mellom lokale og sentrale tillegg. Det sentrale oppgjøret sikrer alle våre medlemmer lønnsøkning. De lokale tilleggene er mer prisgitt ledelsen. Lokalt har vi liten påvirkning på lønnsdannelsen, sentralt har vi dermed streikerett hvis vi ikke er fornøyde, sier hun.

LØNN, IKKE BONUS

Svært mange foretak opererer med bonus- og aksjeordninger. Mathisen vil heller ha høyere lønn.

– Vi ønsker at lønnsøkninger skal være varige og er i utgangspunktet ikke spesielt begeistret for bonus. Mange av disse ordningene er ikke pensjonsgivende. Flere steder går man nå bort fra det.

Andre steder har ansatte mulighet til å kjøpe rabatterte aksjer. Her ser også Mathisen utfordringer.

– Det kan være veldig positivt å oppleve at arbeidet man gjør, resulterer i gode resultater for bedriften, og derfor også i gode arbeidsplasser. Samtidig har dette en risiko og en nedside som de ansatte ikke har særlig påvirkning på. Man må vite hva risikoen er, og det er ikke fagforeningens rolle å be ansatte ta risiko. Det viktigste for oss er at de har en god lønn som de kan leve godt av, og som gir god pensjon.Vi ønsker at lønnsøkninger
skal være varige.

GOD SENTRALAVTALE

– Er arbeidsgiverne mer på hugget for å angripe opparbeidede rettigheter?

– Å stå opp for de rettighetene vi har, vil være en like stor og viktig oppgave som å fremforhandle nye goder. Vi har en svært god sentralavtale som står seg godt i 2020. Forhandlinger er å gi og ta, skal du gi bort noe, har det sin pris. Det kan komme i form av nye, bedre goder. Vi ser at arbeidsgiverne synes det er viktig å være tydelige på sine prioriteringer, noe de må få lov til å være, men jeg skulle ønske de så på disse forhandlingene som et verktøy til i fellesskap å løfte bransjen til en bedre fremtid. Innspillene fra dem handler ofte om at de vil bestemme mer, og at vi skal ha mindre å si. Disse tendensene kjenner vi igjen ute i bedriftene også, der ansatte opplever mindre involvering og mer autoritær ledelse, en erkjennelse som også støttes i YS’ arbeidslivsbarometer.


GODT AVTALEVERK: Vigdis Mathisen ønsker at arbeidsgiverne så mer på mulighetene som ligger i dagens tariffavtale: – Vi har et avtaleverk som er det største og beste som finnes av bedriftsdemokrati, sier hun.
KOMPEANSE KAN KOMME

– Hvilke andre temaer enn lønn kan komme opp i årets oppgjør?

– Kompetanse og arbeidstid kan også bli temaer. Derimot tror jeg ikke pensjon kommer opp, det er ikke med i LO/NHO-oppgjøret, og da blir det merkelig hvis det kommer i de andre oppgjørene. Handel og kontor ønsker klima. Det hadde vært veldig bra å knytte Hovedavtalen og Sentralavtalen mer sammen når det gjelder bærekraft. Vi ønsker mer på bærekraft.

Innen kompetanse synes forbundslederen det er mye godt i dagens avtale. Der heter det blant annet: «Partene understreker viktigheten av at de ansatte motiveres og gis mulighet til å styrke sin kompetanse, og at de tar aktivt del i og har ansvar for egen kompetanseutvikling. »

– Her er det mange som ikke gjør en god nok jobb, og vi må få både arbeidsgivere og arbeidstakere til å bruke det vi allerede har forhandlet frem, sier Mathisen, som synes dette ikke burde være et konflikttema.

Kompetanse er ett av forbundets politiske hovedsatsingsområder i 2020.

– Kompetanse blir et stort tema fremover, som vi må løse. Da burde vi finne gode løsninger sammen, til beste for alle. Vi skal bruke muligheten til å se på avtaleverk opp mot det som kommer fra regjeringens kompetansereform, så får vi se om vi kan forbedre noe. Spørsmålet blir hvem skal bidra med hva.

FLEKSIBELT NOK

Arbeidsgiverne har etterlyst et mer fleksibelt og moderne avtaleverk tilpasset det nye arbeidslivet.

– Dagens avtaler er fleksible nok. Den største utfordringen er å bruke det vi har. I dag bruker man ikke de mulighetene som finnes, godt nok. Jeg vil oppfordre tillitsvalgte til å se på regelverket og bruke det når de snakker med ledelsen. Finans Norge kunne også gjort mer opplæring på avtaleverket. Arbeidsgiverne skyter på feil ting. Hun skulle ønske at det ble brukt mer tid og krefter på fremsnakke avtaleverket.

– Vi har et avtaleverk som faktisk er det største og beste som finnes av bedriftsdemokrati. Det bør vi bruke for alt det er verdt.

SENIORGODENE

Arbeidsgiverne vil ha bort seniorgodene. I dag får alle over 60 én ekstra ferieuke, i tillegg får finansansatte over 64 år én time kortere arbeidstid. Dette har vært diskutert i flere tariffoppgjør, men enn så lenge er godene de samme.

– Tallene viser at det ikke er mange seniorer igjen etter fylte 62 år. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres for å få seniorene til å bli lenger? Det er regjeringens politikk å få folk til å jobbe lengst mulig. Hvis ønsket er at folk skal jobbe lenger, må det legges til rette for dette. Å ta bort seniorgodene blir å gå baklengs inn i problemstillingen, avslutter Mathisen.

YS’ sjeføkonom BEKYMRET OVER ØKTE FORSKJELLER
Portrett
Nina Skrove Falch

YS’ sjeføkonom BEKYMRET OVER ØKTE FORSKJELLER

Sjeføkonom Nina Skrove Falch i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund er bekymret over det enorme gapet som har etablert seg mellom de styrtrike og en økende gruppe fattige i Norge. Nå står lønnsoppgjøret for døren.

Tekst: Tellef I. Øgrim og Magne S. Otterdal Foto: Gorm K. Gaare

RETT HYLLE: Falch legger ikke skjul på at hun trives ekstra godt med jobb i fagbevegelsen.


N år hun skal visualisere det voksende gapet mellom rike og fattige, sprenger sjeføkonomen i YS whiteboardet og må ta resten av veggen til hjelp. Grafen viser at mens vanlige husholdninger har stått på stedet hvil, har de styrtrike i det norske samfunnet blitt enda rikere.

Falch, som før intervjuet startet, bedyret at hun ikke er noe garvet «medietryne», får åpenbart påfyll av både selvtillit og entusiasme når samtalen handler om faget hennes – samfunnsøkonomien. Gleden over å få lov til å tegne med tusj på veggen, kan også ha spilt inn.

DELTAR I PREMISSBYGGINGEN

På intervjutidspunktet, første uken i februar, er det møtene i TBU som opptar Falch mest. Det er hektisk innspurt før Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger frem analysen som danner grunnlaget for vårens forhandlinger. (Se egen sak.)

– Vi er gang med årets rapport, som skal beskrive lønns- og prisutviklingen, og det er interessant og spennende å være med å diskutere de store sakene i økonomien, sier hun.

Nina Skrove Falch ble sjeføkonom i YS i mai 2019. Hun påberoper seg å være relativt ny i jobben fortsatt. Plassen i TBU er blant de nye oppgavene hun har fått i den forbindelse. Men hun er ikke den eneste nykommeren i det viktige utvalget. Lederen, SSB-sjef Geir Axelsen, ble utnevnt i september 2019.

– TBUs analyse er helt sentral i den norske modellen for lønnsdannelsen, som er basert på at arbeidslivets parter forhandler seg frem til enighet. Det er viktig at vi har et faktagrunnlag som alle kan være enig i. Det er utgangspunktet for videre diskusjoner og forhandlinger.


Det har vært viktigere å jobbe med praktiske spørsmål enn med luftige ting.

HOLDES NEDE AV FRONTFAGENE

Lønnsoppgjøret betyr nye debattrunder om frontfagsmodellen, som for flere arbeidstakergrupper er blitt en hemsko for lønnsutviklingen – ikke minst for ansatte i bank og forsikring.

– Forskerne Roger Bjørnstad og Ragnar Nymoen konkluderte for fem år siden at frontfaget førte til en kraftig forrykning i inntektsfordelingen mellom eiere og arbeidstakere i finanssektoren. Forstår du at modellen utfordres?

– Ja, det er sørgelig at utbyttet til eierne har vokst sammenlignet med lønningene i finansnæringen. Dette er en næring med høy lønnsomhet. Det må være en form for markedssvikt i markedet for banker og forsikringsselskaper, når bransjen oppnår så store overskudd. Hvorfor skal ikke arbeidstakerne få sin andel av dette? De holdes tilbake på grunn av frontfaget, fordi lønnsutviklingen i Norge må ta hensyn til konkurranseutsatt sektor.

– Det er altså for liten konkurranse?

– Ja, hvorfor er det ikke en utvikling i markedet som medfører at lønnsomheten i det minste kommer konsumentene til gode i form av eksempelvis lavere priser? Men når det ikke skjer, så er effekten at tilliten til frontfagsmodellen svekkes.


AKSJER I OPPGJØRET? Sjeføkonomen i YS mener medeierskap er en spennende diskusjon, og hun følger med interesse hva Finansforbundet kommer frem til.
FRONTFAGSMODELLEN OVERLEVER

På spørsmål om hvorvidt alternativer til frontfagsmodellen bør diskuteres, tar Falch en tenkepause.

– Vi kan ikke legge lokk på diskusjonen. Vi må være flinke til å forklare hva som er fordelene med frontfagsmodellen. Og vi må veie for og imot. Jeg har ikke noe tro på å legge skjul på, eller underkommunisere, det som skjer.

– Men å gravlegge den, det er uaktuelt?

– Ja, av hensyn til konkurranseutsatt sektor. Frontfagsmodellen har tjent oss godt før og kommer til å gjøre det i fortsettelsen.

– Hva mener du om medeierskap som del av et lønnsoppgjør?

– Det er interessante tanker. Her har Finansforbundet en stor oppgave med å sette dette inn i ordnede former. Gitt utfordringene med ulikhetene i finans, så må dette være en vei som må utforskes.

Hun har selv tatt et lite steg inn i eierskapets univers. Hun åpnet nemlig en aksjesparekonto i høst, som så langt har vokst til rundt 30 000 kroner plassert i ett av DNBs aksjefond. Investeringen er likevel liten nok til at hun er mentalt forberedt på å tape innskuddet hvis aksjemarkedet faller.

FASTLÅSTE FORESTILLINGER

– Er jobben som sjeføkonom i YS som forventet? Har du fått noen overraskelser?

– Det er ikke så lett å vite hva man har foran seg. Jeg visste at dette er upløyd mark for meg og hadde ikke fastlagte ideer om hva jeg gikk til, egentlig. Men jeg trives veldig godt med å jobbe i fagbevegelsen.

– Hvordan var overgangen fra forsker til sjeføkonom? Har du gått fra de luftige modellers univers til konkrete spørsmål med betydning for folk i arbeidslivet?

– Det var arbeidsmarkedet jeg jobbet med som forsker, så det er kjent stoff sånn sett. Jeg penset meg tidlig inn på praktisk orientert forskning.

Falch nevner dessuten noen av områdene hun fikk prøve seg på som utleieøkonom i Oslo Economics: Det var oppdrag for Nav og Arbeidsdepartementet, for eksempel om konsekvenser av endringer i dagpengeregelverket for eldre og forskning på permitteringsordningen.

– Hele veien synes jeg det har vært viktigere å jobbe med praktiske spørsmål enn med luftige ting, og jeg liker godt å jobbe tett på beslutninger og policy.

HÅPET ER RØDGRØNT

Om det er hennes politiske ståsted til venstre for sentrum, eller makroøkonomiske bekymringer for hullene i den norske modellen, eller kanskje begge, som spiller inn, så er én av hennes hovedbekymringer at samfunnet vårt mangler samhold.

– Vi må skape et samfunn der alle angår hverandre.

Hun viser til inntektsutviklingen på tvers av inntektsnivåene i befolkningen, som fortsatt står på tavlen med grafen for de rikeste på vei mot taket.

Når vi ber henne om å konkretisere denne fine målsetningen, holder hun frem skole, barnehage og ikke minst arbeidslivet.

– Gratis kjernetid i barnehage og AKS, eller SFO, tror jeg er kjempeverdifullt. Disse institusjonene er veldig viktige for å få folk til å føle tilhørighet til hverandre. Vi må inkludere oppvoksende generasjoner i arbeidslivet. Sørge for at de får en anstendig lønn og en trygghet som gjør at de kan ta vare på seg selv og familien.

– Bekjenner du deg til noe parti?

– Nei, men jeg håper på rødgrønt flertall ved neste korsvei.

ELDGAMLE STRUKTURER TRUET

– Ser du krefter i samfunnet som truer vårt eksisterende system der store organisasjoner forhandler på vegne av store grupper ansatte i privat og offentlig sektor?

– Ja, vi ser en svekket organisasjonsgrad. Den er høy i Norge sammenlignet med andre land, men den har gått ned gjennom mange år.

– Hvorfor?

– En av grunnene er at arbeidsforholdene endrer seg. Det er færre som identifiserer seg med det å være en arbeidstaker på en arbeidsplass med en naturlig tilknytning til et forbund eller en klubb. Vi har flere og flere selvstendig næringsdrivende og folk med andre tilknytningsformer. Ansatte bytter også jobb oftere enn før. Jeg tenker kanskje at medlemskap i fagforeninger er noe som spiller mindre rolle, og kanskje er mer flyktig når du ikke er på samme arbeidsplass i like mange år som det som var vanlig tidligere.

– Hvordan skal bølgen av selvstendig næringsdrivende, den voksende gig-økonomien, integreres i systemet med fagbevegelse, trepartssamarbeid og tariffoppgjør?

– Det er ingen tvil om at fagbevegelsen har en jobb å gjøre for å kunne omfavne også disse typer arbeidstakere. Men det er også viktig å huske at noen av disse gigansatte er glade for å være det, de har en frihet som de setter pris på.

TVANG ELLER FRIHETSTRANG?

Motsatsen er ifølge Falch de som tvinges ut av faste jobber, og tvinges til å bli selvstendige uten rettigheter og reell påvirkningskraft. Hun mener fagbevegelsen kan gjøre mer for å favne vikarer og frilansere, som ble synliggjort av budene knyttet til matleveringstjenesten Fodora.

– Organisasjonene gjør dette allerede, som musikerne og andre kunstnere, organisert i LO-forbundet Creo. Men slike forbund spiller en litt annen rolle overfor disse arbeidstakerne med hensyn til tariffavtaler og overenskomster, siden disse medlemmene er selvstendig næringsdrivende. Å finne ut hva fagbevegelsen kan tilby disse gruppene, er en oppgave vi har foran oss.

– Hva er løsningen?

– Jeg har ingen løsning. Helt grunnleggende må det handle om at frilansere koordinerer seg og slutter å underby hverandre. Men det er utfordrende siden arbeidsgiverne ofte er udefinerte og oppdragsgiverne heller ikke er organisert.

– Hvilke forventninger har du til Fougnerutvalget?

– Utvalget skal se på de forskjellige tilknytningsformene til arbeidslivet og er en oppfølger av delingsøkonomiutvalget. Det er sikkert mye spennende i vente.

– Når slike ting diskuteres, enten det er presset mot trygdesystemet eller de som faller utenfor systemet vi har bygget, opp, dukker ofte ordet borgerlønn opp. Hva tror du om en slik løsning?

– En stor utfordring med borgerlønntanken er at hvis vi skal smøre den utover alle innbyggerne, uavhengig av behov, så blir det et dårlig sikkerhetsnett. Det blir lite på hver. Motsatt, hvis man skal ha et sikkerhetsnett som virker, så blir det svært dyrt. Det vil kreve veldig mange skattepenger å finansiere et garantert eksistensminimum for alle.

STOR VERDI

Hun har ikke gått rundt og drømt om å bli sjeføkonom i YS, men hun ble oppriktig glad da hun ble ringt opp.

– Da jeg fikk muligheten til å snakke med YS, skjønte jeg fort at her ville jeg jobbe.

– Du sier “fagbevegelsen” med sånn varme i røsten, har det med din bakgrunn å gjøre?

– Nei egentlig ikke, men tillitsvalgtsystemet fra den enkelte arbeidsplass via forbund og opp til hovedorganisasjon, er en kanal som gjør at ansatte blir hørt og kan påvirke sine egne liv. Det er utrolig verdifullt, understreker Nina Skrove Falch avslutningsvis.

NORWEGIAN BYGGER KRYPTOBØRS FOR Å SPARE PENGER

Norwegian
BYGGER KRYPTOBØRS
FOR Å SPARE PENGER

Det er mulig å spare milliarder av kroner for Norwegian, når de nå åpner sin egen kryptobørs.

Tekst og foto: Sjur AndaH østen 2017 diskuterer alle kryptovaluta. Bitcoin nådde stadig nye høyder, og mange kastet seg på spekulasjonsbølgen som herjet. Men hos Norwegian var de ikke så opptatt av spekulasjon og kurser som fløy i været.

– Det interessante var at det gikk an å sende verdier til hverandre uten mellommenn, og at det gikk umiddelbart, sier Stig Kjos-Mathisen i et foredrag under Future Bank-konferansen. Kjos- Mathisen er leder av NBX (Norwegian Block Exchange), som den nye kryptobørsen heter.

Men hvorfor i all verden skal et flyselskap lage en kryptobørs? Det handler selvfølgelig om penger.

Svært ofte bruker kundene kredittkort når de bestiller en reise. Ofte er reisen langt frem i tid. Kredittkortselskapene holder i stor grad oppgjøret for reisen tilbake frem til reisen er gjennomført. Det gir problemer med cashflowen. I tillegg tar kredittkortselskapene seg godt betalt, gjerne mellom 1,5 og 2,5 prosent av transaksjonen. Det blir mye penger for Norwegian. Med betaling i kryptovaluta kan man droppe hele betalingsmellomleddet, og pengene går direkte mellom forbruker og foretak. Dette vil bety milliarder i besparelser for Norwegian.

– Dette er klare incentiver for et flyselskap til å distrupte betalingsflowen, sier Kjos-Mathisen. På norsk betyr det at de kan spare mye penger på å finne en smartere måte å betale på, utenfor bankenes systemer.


Fakta om NBX

En børs for veksling av kryptovaluta. I dag kan man veksle mellom Bitcoin, Ethereum, norske kroner og dollar. Selskapet har 33 ansatte med hovedkontor på Fornebu, men også kontorer i Halifax og Lativa.

BYGGE SELV

Våren 2018 gikk Bitcoin på en ordentlig smell. Kursen gikk fra nesten 19 000 dollar i desember 2017 til 2 900 i desember 2018. De som hadde sett for seg at kryptovaluta skulle vokse inn i himmelen, tapte mye penger. Men det brydde ikke Norwegian seg om. De ville ha en kryptobørs. Alternativene var å kjøpe en eksisterende eller å bygge en egen.

– Å bygge selv var det siste vi ønsket, det ville ta veldig lang tid, sier Kjos-Mathisen.

Utover våren så de på en rekke børser, uten å finne en god oppkjøpskandidat. Det manglet både AML og KYCrutiner, noe et stort og seriøst konsern er avhengig av er på plass. I tillegg var det gjerne store tekniske mangler.

– Våre utviklere så på koden børsene var bygd på, og det var rett og slett ikke godt nok, sier kryptobørssjefen.

Dermed endte de opp med å bygge selv. Arbeidet med å lage en egen plattform startet høsten 2018. Sommeren 2019 ble de registrert hos Finanstilsynet, og i september begynte man betatesting med playmoney. I midten av januar ble markedsplassen åpnet for reelle handler med kryptovaluta, i første omgang for beta-testerne. Foreløpig handles det i Bitcoin og Ethereum.


Å bygge selv var det siste vi ønsket.

MULIGHET FOR MANGE

Selv om børsen i utgangspunktet var laget for at Norwegian skulle spare penger selv, blir den også nyttig for andre.

– Med NBX kan hvilken kjøpmann som helst ta kontroll over kjøps- og betalingsprosessen. I dag er vekslingskursen integrert, og man får vekslet fra Bitcoin til norske kroner med en gang, sier Kjos-Mathisen. I og med at det ikke er noen forsinkelse i vekslingen, slipper man også å være eksponert for kursendringene i kryptovalutaen.

BARE BEGYNNELSEN

Han ser for seg at infrastrukturen i NBX kan brukes til å skape en rekke ulike nye tjenester.

– Vi har egentlig en plattform der vi tilgjengeliggjør desentralisert finans. Ved hjelp av smartkontrakter ser vi eksempelvis for oss lån, direkte fra person til person, avslutter Kjos-Mathisen.


Fakta om NBX

En børs for veksling av kryptovaluta. I dag kan man veksle mellom Bitcoin, Ethereum, norske kroner og dollar. Selskapet har 33 ansatte med hovedkontor på Fornebu, men også kontorer i Halifax og Lativa.

FIN-TECH-NYTT

FIN-TECH-NYTT Tekst: Nils Elmark

Influensernes sydspiss inn i neobankenes markedsføringskrig

Nylig skrev den engelske avisen The Telegraph at The Royal Bank of Scotland hadde leid inn et nettverk av digitale influensere til å markedsføre sin nye digitale bank Bó. Instagram er blitt den nye slagmarken, hvor man skal kapre markedsandeler for de såkalte «neobankene» som kun eksisterer online, og som primært henvender seg til millennials. Men Bó og RBS er ikke alene. Revolut har for lengst satt markedsføring i system på de sosiale mediene. De opererer med begrepet «revolut pionerer» – der unge mottar betaling for å øke kjennskapen. Deltakere i reality-programmer som «Love Island» reklamerer heftig for Revolut. En av hovedpersonene i TVserien «Made in Chelsea» Miles Nazaire, omtaler den tyske online-banken N26 som noe i nærheten av å redde hans økonomi. – Vi forsøker å skape den første banken med ekte nettverks-effekt, sier Tom Blomfiels, stifter av neobanken Monzo. Det er mer enn 10 000 oppdateringer med #monzo på Instagram. Utsagn fra de unge digitale idoler teller tydeligvis mer enn saklig rådgivning av fagutdannede bankansatte.Bankene slåss i Londons Undergrunn

London er verdens finansielle hovedstad. Kampen om bankkundenes oppmerksomhet utkjempes mer enn noe annet sted i Londons Undergrunn, som hver dag brukes av nesten fem millioner reisende. Hver eneste dag starter de nye reklamekampanjer for en finansvirksomhet eller et nytt finansielt produkt. Til sammen er det 479 kampanjer i året. Det er her i «Tuben» American Express og Barclays slåss med N26 og Revolut om kundenes oppmerksomhet. Hver gang en fintech-startup har klart seg gjennom oppstartsfasen og skal ut og teste om kundene vil kjøpe, så skjer lanseringen i undergrunnen. Her har de reisende ikke annet å gjøre enn å se på reklame. Det er nemlig ikke mobildekning i Undergrunnen. Mest interessant er Old Street Station i London Tech City, som er det stedet de fleste nye banker blir klekket ut.


Oxbury den første nye digitale landbruksbanken

I løpet av det siste året har det dukket opp flere nye britiske banker. Tide, Mettle og Coconut henvender seg til små og mellomstore bedrifter. Nå er ytterligere en liten forretningsbank på vei som fokuserer 100 prosent på landbruket. Banken heter Oxbury, og bak den står Storbritannias fire største landsbruksleverandører innen gjødsel og fôr. – Det er omkring 200 000 gårder i UK, forteller en av stifterne, Tim Coates, og tilføyer: – De har et finansieringsbehov på omkring 80 milliarder kroner. Det er denne driftskreditten vi vil inn å dekke. Videre er det nå blitt så billig å utvikle en bank, at vi føler det er behov for en spesialisering.

Oxbury ble stiftet så sent som i mai 2018, og på den korte tiden har de tre stifterne fått utviklet et komplett banksystem og fått sin bankautorisasjon på plass. Hele IT-systemet er utviklet fra grunnen av og ligger i «skyen» hos Amazone Web Service og hos Microsofts Azure. Foreløpig har de reist 150 millioner fra investorene. Nå skal de ut og hente ytterligere 200 millioner før de for alvor kan gå i drift. Det blir neppe noe problem.18 millioner nedlastinger i innbyrdes konkurranse

I løpet av det siste året har Storbritannia opplevd en beinhard konkurranse mellom de fire største utfordrerbankene. De har nå totalt mer enn 18 millioner brukere eller i hvert fall nedlastinger, for vi vet ikke hvor mye kundene brukere de fire bankene. Kurven viser utviklingen målt per kvartal i forhold til bankenes etableringstidspunkt. Grafikken viser flere interessante ting: De første fem–seks kvartalene er bankenes utvikling nesten identisk, men så skyter utviklingen fart. Forholdet mellom dem synes allerede etablert: Ingen av kurvene krysser hverandre, og det er ingen grunn til å tro at utviklingen har nådd toppen.
Trusselen fra australske neo-banker vokser

De nye digitale bankene har fått stor oppmerksomhet i pressen, men det kniper med kundenes sparing i de unge online-banker. Denne utviklingen ser ut til å snu i Australia. I løpet av de siste månedene har australierne flyttet over en halv milliard dollar fra de fire store etablerte bankene til de nye online-bankene som blant annet heter Xinja, Judo Bank og 86 400. I motsetning til de gamle bankene, gir de nye bankene nå over 2,25 prosent rente blant annet fordi de har lavere driftskostnader. Stifteren av Xinja, Eric Wilson, forteller at da de lanserte en fordelaktig sparekonto i januar i år, regnet de med å hente inn 120 millioner dollar i løpet av 12 måneder. Allerede etter 19 dager hadde kundene innbetalt 100 millioner dollar. Det skyldes ikke minst de middelaldrene kundene, slik at nå er online-banker ikke lenger forbeholdt milliennials.
Fremmedarbeidere er også kunder

Den israelsk finansierte neobanken Rewire har nettopp gått live i hele eurosonen. Banken henvender seg til fremmedarbeidere fra blant annet Filipinene, Pakistan og India, som generelt er blitt ignorert av de etablerte bankene. Stifteren av banken, Guy Kashtan, forteller at mange bankfolk feilaktig tror at gjestearbeidere ikke har behov for mer avanserte bankprodukter; det har de fra før. Rewire satser på å sikre immigrantene en bankkonto, et betalingskort, mulighet for billig utenlandsoverføring, spareordninger samt forskjellig betalingsformidling. De fleste filipinere betaler for eksempel sosialforsikring hvert kvartal. Rewire vil på sikt også styrke kontakten med bankene i fremmedarbeidernes hjemland. Dette fordi det er helt vanlig at etter tre år i utlandet, så begynner de å søke boliglån i sitt hjemland.Open Banking –
ELEKTRONISK SPAREGRIS

Digitaliseringen har gjort barn dårligere til å spare, og de kjenner for lite til hva penger er og hvordan de skal tjenes. Derfor har to amerikanske gründere, André Birt og Jason Ko, skapt fremtidens sparegris GoSave, som lanseres i Storbritannia senere i år. Den nye sparegrisen er mer avansert enn den ser ut. Den er koblet til internett og er basert på Open Banking-lovgivningen. Det vil si at beløpet på skjermen viser nøyaktig hva som til enhver tid står på barnas bankkonti. Sparegrisens skjerm kan «swipes». Foreldre og familie kan legge inn små oppgaver, som for eksempel å tømme søppelbøtten eller oppvaskmaskinen. Når oppgaven er utført, utløser det en pengeoverføring. Når den nye «smart piggy bank» er lansert, regner grunnleggerne med å følge opp med et tilhørende betalingskort til barna.Tre modeller for transformasjon

Hvordan skal de etablerte bankene klare seg mot de unge, digitale neo-bankene? Dette spørsmålet stilte en av Londons ledende Fintech-influenser, Chriss Gledhill, til 1 000 bankfolk. Det var tre forskjellige svarmuligheter og avstemningen viste dødt løp:

36 prosent svarte: «Kjøp en digital bank.»

30 prosent svarte: «Bygg en digital bank.»

33 prosent svarte: «Moderniser den gamle banken.»

Spørsmålet var litt tricky, for det ene utelukker naturligvis ikke det andre. Royal Bank of Scotland har for eksempel bygget to forskjellige digitale banker: «Bó» og «Mettle» samtidig med at de moderniserer den eksisterende banken. Den spanske Bank BBVA har kjøpt neo-bankene Simple, Atom og senest finske Holvi. Hvis de har penger nok, forsøker de sannsynligvis alle tre modellene.

– LA FOLK VÆRE FOLK
Medlem

– LA FOLK VÆRE FOLK

- La folk være folk, la dem få plass til å bruke sine beste egenskaper. For å skape et godt arbeidsmiljø, må man ha tillit til hverandres kompetanse. Og tillit går i alle retninger, både oppover, nedover og sidelengs, mener Halvor Haukerud.

Tekst og foto: Alf Bergin

arti bannerimg
FRI DRESSUR: Halvor Haukerud i fri dressur under sitt foredrag for over 300 medlemmer i NITO, Tekna og Finansforbundet.


S TAVANGER: NITO, Tekna og Finansforbundet hadde gått sammen om å invitere Halvor Haukerud og hans (u)musikalske følgesvenn, Bjørge Verbaan til Stavanger. Med seg i bagasjen hadde de et foredrag der tittelen var «Ny dag – nye nederlag».

«Det er ikke alltid like enkelt å bli klok på hva man driver med på jobb, og hvorfor man gjør som man gjør. Men, jo klokere man blir på seg selv og hverandre, jo lettere synes arbeidsdagen å gå. Kan man i tillegg le av det ubegripelige som foregår, da blir det morsommere også.»

(motarbeideren.no)

MEDARBEIDER – MOTARBEIDER

Halvor Haukerud lovet ingen ting da han entret podiet. Hans scenevante opptreden minnet aller mest om et stand-up-show, der han var innom det meste innenfor arbeidslivet. Det er ikke uten grunn at virksomheten har fått navnet «Motarbeider». Gjennom 17–18 år har dette konseptet utviklet seg og blitt til mer enn 1 000 foredrag over hele landet.

Og som Motarbeider skriver på sine nettsider: «I arbeidet med å forverre vårt eget arbeidsmiljø øker vi erfaringsgrunnlaget, og blir flinkere til å hjelpe andre.»

Forsamlingen brøt ut i latter da han lett karakteriserende beskrev en mengde situasjoner man kan oppleve på jobb. Og de fleste nikket anerkjennende på hodet.

TENN ET LYS FOR EN MELLOMLEDER

Ett av eksemplene Haukerud dro ut av ermet, var hans verbale karakteristikk av en mellomleder. – Tenn et lys for en mellomleder, det står og brenner for seg selv – i begge ender, uttrykte han til stor latter blant de fremmøtte. Forsamlingen fikk på denne måten servert verbale krumspring der tematikken var snudd fullstendig på hodet for så å lande med begge beina trygt plantet på parketten.

Uttrykket å «gjøre hverandre gode» ble også behørig kommentert. Han rettet søkelyset mot hva som gir mest energi på jobben? Svaret ble på en finurlig måte snudd til to konkrete spørsmål: Hva ønsker man seg av sine kolleger, og hva kan gjøres for å få gjort mest mulig?

Mange av de mer enn 300 fagorganiserte medlemmene i forsamlingen, kjente seg igjen da Haukerud lanserte sine problemstillinger. Om man ikke fikk svar på alt, sett i en humoristisk kontekst, var det mye som hadde en alvorlig undertone. Til ettertanke.

Dette arrangementet var et samarbeidet mellom NITO, Tekna og Finansforbundet. Ved å samarbeide for å dekke kostnadene kan man gi et bredere tilbud til medlemmene. – En vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier distriktsrådgiver Mai Brit Staurland Strøm i Finansforbundet.


3 PÅ MEDLEMSMØTE

Hvordan var foredraget og hva lærte du?

Svein Nese

Jæren Sparebank

– Dette var både morsomt og festlig med en god undertone. Det var mye alvor bak humoren. Her burde det vært sjefer og mellomledere som var målgruppe. Savnet svar på aktuelle problemstillinger. Trodde ikke det skulle være stand-up, men det var halvannen time med god underholdning.

Anita Sørhus

Kraft Bank

– Jeg likte godt at de for å få fram poenget, brukte ironi og humor på en så suksessfull måte. Det er viktig å stille de kritiske spørsmålene internt i organisasjonen angående nye prosesser og endringer. Jeg vil også si jeg ble enda mer bevisst på hvor viktig dynamikken mellom oss ansatte er, og hva som gjør at vi utfyller hverandre slik at 1 + 1 faktisk blir minst 2.

Målfrid Tjora

Eiendomsmegler 1, SR-Eiendom

– Fremstillingen var god. Vi fikk ettertrykkelig sett «humoren i galskapen». Foredragsholderen trykte på noen knapper som forteller hvordan ting er. Jeg hadde kanskje forventet at temaene var snudd litt mer rundt og hatt fokus på det som betyr noe: Hva gir energi for å gjøre en god jobb? Det manglet kanskje litt diskusjon rundt hvordan man oppnår nettopp dét.

– JEG LIKER ANGST
Medlem

– JEG LIKER ANGST

Hvilke holdninger man har og hvordan man møter livet, er det eneste man har full kontroll på her i livet. Hypokonderlege og foredragsholder Ingvard Wilhelmsen både begeistret og ga grunnlag for refleksjon under sitt foredrag i Brumunddal.

Tekst og foto: Sjur Anda

arti bannerimg
TENK OM: Tanker der du hele tiden går gjennom worst case, er vanlig. – Disse tankene må du ikke dulle med. Se på dem, ikke la dem styre livet ditt, sier Ingvard Wilhelmsen.


B RUMUNDDAL: Nesten åtti medlemmer og tillitsvalgte i Finansforbundet var møtt frem til medlemskveld og middag, der Wilhelmsen var hovedattraksjonen. I disse dager var koronaviruset et naturlig tema, og Wilhelmsens holdning til dette var klar. Myndighetene, ved Folkehelseinstituttet og smittevernoverleger landet rundt, har godt betalt for å bekymre seg over dette, så det slipper hver enkelt av oss å gjøre.

– Sov godt om natten, spis godt og tren litt. Sørg for at du har det så godt som mulig, da har du litt å gå på hvis du blir smittet. Og det er ikke en kjempetabbe hvis du ikke blir smittet, sier Wilhelmsen, helt på slutten av foredraget. Før det har vi gjennom en times tid blitt moret av anekdoter, historier og gode råd fra hans arbeid på Hypokonderklinikken. Han forteller om kameraten som hadde følgende holdning: «Møter du en vegg, er det ofte en dør i nærheten. Da kan du åpne denne og gå inn i et annet, kanskje mer riktig rom.»

– Jeg er svært interessert i folks holdninger. For det er holdningene, hvordan man møter livet, som avgjør hvor bra man har det, men folk spør gjerne om råd. Og jeg gir ikke råd. En kvinne spurte meg om hun burde skille seg. Hun hadde en mann som var veldig vanskelig å være gift med. Jeg hadde ikke noe svar til henne. Noen menn og kvinner er vanskelige å være gift med og enda verre å være skilt fra, sier Wilhelmsen, til latter fra salen.

Men hvis Wilhelmsen ikke gir sine pasienter råd, hva gjør han egentlig da?

– Jeg prøver å få folk til å tenke seg om. Det meste her i livet kan du ikke gjøre noe med, og det er få ting du har kontroll på. Mye handler om flaks eller uflaks. Vi får ikke velge foreldre, vi får ikke velge sykdommer, og døden er virkelig ukontrollerbar. Det eneste vi kan ta kontroll over, er våre egne tanker og holdninger. Mange liker å prate om ting de ikke kan gjøre noe med. Du får eksempelvis ikke gjort noe med fortiden. Men du kan velge hvilke holdninger du skal ha til fortiden. Det nærmeste jeg kommer å gi råd, er vel dette: Når du skal velge holdninger, velg holdninger som er nyttige for deg og som hjelper deg å nå dine mål, sier hypokonderdoktoren.

– Jeg fløy hit i dag. Jeg visste ikke sikkert at flyet kom til å lande, men jeg valgte å tro det, og det gikk veldig fint.

LIKER ANGST

Mye av hypokonderarbeidet handler om å behandle ulike former for angst.

– Jeg liker angst, det er en gudegitt gave, en venn i nøden. Vi har en hjerne som kan identifisere fare og aktivere kroppen. Uten angst hadde vi ikke overlevd verken som art eller individ. Hvis vi tolker noe som skummelt eller farlig, reagerer binyrene med å produsere adrenalin, og du får angst. Det er få ting som er så slitsomt som å gå med binyrer som er skrudd på hele døgnet, og alltid være i alarmberedskap.


Holdningen er frisk til det motsatte er bevist.

arti bannerimg
SER LYST PÅ LIVET: Ingvard Wilhelmsen velger å være positiv. – Jeg tar gledene på forskudd, og hvis det ikke skulle skje, så har jeg i alle fall hatt den gleden. Og i beste fall får jeg dobbel glede, sier han.
KORTTIDSTERAPI

Wilhelmsens hypokonderbehandling er ganske fort gjort. Kommer du utenbys fra, får du to timer i løpet av to dager, bergensere får derimot fem timer.

– Hypokondere er redd for ulike ting. Noen er veldig spesialiserte, som redsel for hjerteproblemer eller kreft, mens andre, generalistene, er redde for alt som er farlig. Men folk er ikke klar over hvilke holdninger de har. Det mest irrasjonelle kan høres rasjonelt ut inni hodet. Det var en dame som ikke kunne kjøre bil i tunneler, det var skummelt og farlig. Hvor farlig er det, spurte jeg. Hun mente 50 prosent sjanse for en katastrofal ulykke. Hvordan kom hun så frem til det? Jo, helt logisk, enten skjer det, eller så skjer det ikke. Ofte forstår folk hvor galt det er når de sier tingene høyt.

Mange vil være forberedt på det verste, og øver kveld etter kveld og lar dette dominere livet deres.

– Mange av mine pasienter er redd for kreft. Sjansen for å få kreft i løpet av livet er omkring 30 prosent. Det skremmer dem, men da spør jeg dem hva sjansen er for ikke å få kreft. De fleste kommer frem til 70 prosent. Fæle ting er fæle ting uansett om du forbereder deg eller ikke. Hvis en holdning gjør deg syk, bør du ikke beholde den. Hvorfor skal vi bruke tid krefter og energi på ting vi ikke kan gjøre noe med?


Det meste her i livet kan du ikke gjøre noe med.

KONGEHOLDNINGER

Wilhelmsen har skrevet boken «Kongen anbefaler», i stor grad basert på utsagn fra kong Harald.

For mange år siden fikk kongen spørsmål om han var redd for terror og om han lå våken og bekymret seg for det. «Verden er fæl, men det lar jeg PST holde på med. Selv sover jeg så godt jeg kan hele natten. Hvis det blir en vanskelig situasjon, trenger jeg å være uthvilt.»

Det handler om holdninger til risiko og usikkerhet. Kongen fikk blærekreft og opererte bort blæren. Han fikk spørsmål om han var redd for tilbakefall. Han svarte at det var dumt å få kreft, men at han ikke bekymret seg over tilbakefall. Han har jo ikke blære, den var borte.

– Holdningen er frisk til det motsatte er bevist, det kaller jeg kongeholdningen.

MÅ TÅLE USIKKERHET OG RISIKO

Den populære foredragsholderen kommer tilbake til sitt mantra. Man må tåle usikkerhet og risiko. Du kan ikke velg hva som skjer med deg, men du kan velge hva du tror. Tviler du på hjertet, oppfatter hjernen det, og den gjør som den får beskjed om. Ting blir skummelt og farlig, og du tør ingenting.

– Du må skjære gjennom tvilen og tørre å belaste hjertet. Du må leve og handle etter holdningene du har bestemt deg for å ha. Hva skal jeg gjøre med alle tankene som dukker opp da, spør folk. Putt dem på en sky og la dem fare av gårde, er mitt råd. Andre har hatt nytte av å skrive tankene ned og putte dem i en boks eller en konvolutt. Det er ikke så viktig hva du gjør med tankene, men du skal ikke dulle med dem. Det er som en nabo du ikke liker. Du kan la være å åpne når han ringer på. Du trenger ikke å invitere ham på kaffe, is og svele, da kommer han tilbake, avslutter Wilhelmsen.

HEDERSTEGN TIL ARNT HUGO KNUDSEN
Medlem

HEDERSTEGN TIL
ARNT HUGO KNUDSEN


arti bannerimg

H ovedtillitsvalgt Arnt Hugo Knudsen i Fana Sparebank fikk forbundets hederstegn Gullmerket på et medlemsmøte i banken. Han har vært medlem i forbundet i 40 år og har hatt mange tillitsverv opp gjennom årene. Han har vært tillitsvalgt i Fana Sparebank fra 1990 og hovedtillitsvalgt i 25 år. Han har vært representant i bankens styre i snart 15 år og styremedlem i Finansforbundet avdeling Hordaland i cirka 10 år. I tillegg har han deltatt på alle landsmøtene fra 1987 unntatt det siste.

Arnt Hugo har meget god kjennskap til det som skjer i bedriften og næringen, og med den kunnskapen bidrar han til gode innspill i diskusjoner. Han er instruktør for tillitsvalgtopplæringen både i bedriften og for forbundet sentralt. Med så lang fartstid som hovedtillitsvalgt, nyter Knudsen stor tillit i bedriften.


Vi gratulerer!
FØRST INN, SIST UT?
ARBEIDSRETT

FØRST INN, SIST UT?


arti bannerimg
MARIA ØSTLI er advokat i Finansforbundets sekretariat. FOTO: MORTEN BRAKESTAD


Ansiennitetsprinsippet etter Telenor-dommen.


A nsatte i finans er godt kjent med endring, omstilling og nedbemanning, og Finansforbundet er jevnlig involvert i slike prosesser. De siste årene har domstolene behandlet flere prinsipielle saker om nedbemanning. I oktober 2019 avsa Høyesterett en dom hvor utvelgelseskrets og ansiennitet var tema (HR-2019-1986-A, eller Telenordommen).

En utvelgelseskrets er virksomheten, eller den delen av virksomheten hvor nedbemanningen skal skje. Utgangspunktet er at hele virksomheten skal være utvelgelseskrets, men ofte begrenses kretsen til en enkelt avdeling, kontor eller divisjon. Arbeidstakere som defineres inn i kretsen, blir vurdert opp mot hverandre når arbeidsgiver avgjør hvem som får beholde jobben, og hvem som må gå. Vurderingen av arbeidstakerne i kretsen gjøres på bakgrunn av utvelgelseskriterier. Typiske eksempler på utvelgelseskriterier er ansiennitet, kompetanse, personlig egnethet og sosiale forhold.

Et kriterium som skiller seg ut både ved fastsettelse av krets og kriterier, er ansiennitet, altså hvor lenge en person har vært ansatt. Ansiennitetsprinsippet er slått fast i flere tariffavtaler, og i Telenor- dommen var Hovedavtalen LO-NHO tema. Utvelgelseskretsens størrelse og hvem som inngår i den, er helt sentral for at ansiennitet skal få reell betydning i en nedbemanningsprosess. Lang ansiennitet vil for eksempel miste sin betydning i et tilfelle der det bare er én ansatt i kretsen i den aktuelle stillingskategorien. Dette var tilfellet for den ansatte i Telenor-dommen.

Saken gjaldt oppsigelse av en salgskoordinator ved Telenors businessdivisjon i Trondheim. Oppsigelsen kom som følge av en nedbemanningsprosess, og Telenor hadde fastsatt utvelgelseskretsen til business-divisjonens kontor i Trondheim. I kretsen var det til sammen 11 ansatte hvorav ni selgere, én som skulle gå av med pensjon og én salgskoordinator. Salgskoordinatoren hadde 32 års ansiennitet. I og med at det ikke var noen arbeidstakere i sammenlignbare stillinger i kretsen, mistet i praksis ansienniteten sin betydning.

Det var generelle hensyn som tilsa at Telenor hadde saklig grunnlag for å gå bort fra utgangspunktet om at hele virksomheten er utvelgelseskrets. Høyesterett pekte på Telenors størrelse, at det er «stor innovasjonstakt og intens konkurranse» i bransjen, og at Telenor har et reelt behov for gjentagende omstillinger. De viste til hensynet til å unngå uforholdsmessig tyngende omstillingsprosesser, redusere uro og usikkerhet for de ansatte, at virksomheten er organisert i separate divisjoner, og at Telenor har fast og langvarig praksis for å tilpasse utvelgelseskretsene. Høyesterett mente også at divisjon og geografisk beliggenhet i utgangspunktet fremsto som naturlige og saklige avgrensningskriterier. Vurderingen av om utvelgelseskretsen er saklig, må imidlertid gjøres ut fra en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Høyesterett konkluderte med at avgrensningen av kretsen i dette tilfellet ikke var saklig, og oppsigelsen av salgskoordinatoren var ugyldig.

Av dommen følger at det etter Hovedavtalen LO-NHO, skal tas hensyn til ansiennitetsprinsippet når utvelgelseskrets fastsettes. De generelle hensynene må veies opp mot konsekvensen avgrensningen av utvelgelseskretsen får for ansiennitetsprinsippet. Ved vurderingen av om avgrensningen av utvelgelseskretsen er saklig, kan antall arbeidstakere og sammensetningen av kretsen med hensyn til stillingskategorier, være relevant. Høyesterett slår fast at en utvelgelseskrets kan være usaklig begrunnet dersom ansiennitetsprinsippet helt mister sin betydning eller blir vesentlig svekket.

I Telenor-dommen har Høyesterett vurdert bestemmelsen om ansiennitet i Hovedavtalen LO-NHO § 8-2. Også av Hovedavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge § 20 og Funksjonæravtalen med Virke § 11.6 følger et ansiennitetsprinsipp. Vi mener Telenor-dommen må være førende også for forståelsen av vårt avtaleverk.

Adv Spama